het aanvraagformulier

advertisement
AANVRAAGFORMULIER STICHTING KINDERPOSTZEGELS
VOOR FINANCIËLE STEUN VOOR PROJECTEN IN NEDERLAND
Dit formulier a.u.b. zo volledig mogelijk invullen.
Onder welk van de drie programma’s van Kinderpostzegels valt uw project?

Onderwijs

Pleegzorg

Kind en Trauma
Let op: indien uw project onder geen van deze programma’s valt, wordt uw aanvraag niet in behandeling
genomen.
1. ALGEMENE GEGEVENS AANVRAGENDE INSTELLING
1.a. Aanvragende instelling
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoonnummer:
E-mail algemeen:
Website:
IBAN-nummer:
BIC-code*:
Rechtspersoon:
Aantal stafleden:
*U dient niet alleen uw IBAN-nummer, maar óók uw BIC-code in te vullen. Deze vindt u op uw
bankafschrift.
1.b. Contactpersoon
Naam:
Functie met betrekking tot het project:
Telefoonnummer:
Bereikbaar op (dagen):
E-mail:
1.c. Projectverantwoordelijke (indien anders dan contactpersoon)
1
Naam:
Telefoonnummer:
Bereikbaar op (dagen):
E-mail:
1.d. Wat is de doelstelling van uw instelling/organisatie?
1.e. Wat is de belangrijkste activiteit die uw organisatie uitvoert?
1.f. Welke doelgroep bedient uw organisatie? Geef een korte beschrijving, inclusief sekse, leeftijd en
aantallen.
1.g. Werkt u lokaal/regionaal/provinciaal/landelijk? Waar?
1.h. Bent u bij een landelijke/overkoepelende organisatie aangesloten? Zo ja, welke?
2. GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG VOOR DIT PROJECT
2.a. Wat is de titel van het project?
2.b. Wat is de looptijd van het project?
Begindatum: dd-mm-jjjj
Einddatum: dd-mm-jjjj
2.c. Naar aanleiding van welke problematiek is het idee voor dit project ontstaan?
2.d. Geef een heldere probleemanalyse en noodzaak van het project.
2.e. Hoe draagt dit project bij aan het oplossen van de omschreven problematiek?
2.f. Wat zijn de primaire én secundaire doelstellingen van het project?
2.g. Geef een korte omschrijving van de doelgroep van het project? Benoem ook leeftijd en sekse.
2.h. Geef een omschrijving van het project waarvoor u een eventuele bijdrage van Kinderpostzegels wilt
gebruiken.
2.i. Geef alle activiteiten aan inclusief een globale fasering en maak hierbij gebruik van deze tabel.
Geef per fase aan op welke wijze kinderen/jongeren betrokken worden.
2
ACTIVITEITENPLAN
Projectfase / data
Activiteit
Vorm van participatie kinderen/jongeren
2.j. Wat zijn de beoogde resultaten en concrete eindresultaten van het project? Geef deze SMART
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) aan en concretiseer dit met meetbare
resultaten. Geef steeds aan hoe u dit gaat meten.
2.k. Geef specifieke indicatoren aan voor uw project of die u gebruikt om resultaten te meten.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan zaken als toename kinderen in de pleegzorg, afname gevoel van
onveiligheid bij kwetsbare kinderen, verbetering vaardigheden doelgroep, toename deelname van
kinderen in activiteiten of belangenorganisaties, aantal gerealiseerde maatregelen of verbeteringen,
gedragsverandering etc.
Hoe gaat u dit meten?
2.l. Wat is het beoogde bereik van het project en geef aan waarop deze aantallen zijn gebaseerd.
Hoe is dit geteld
Aantal direct bereikte kinderen
Aantal indirect bereikte kinderen
Aantal direct bereikte ouders
Aantal bereikte professionals en/of
vrijwilligers
Aantal bereikte organisaties
Vul eventueel aan met andere (doel)groepen specifiek voor uw project.
2.m. Hoe gaat u vooraf bekendheid geven aan het project en zorgen dat de doelgroep daadwerkelijk
bereikt wordt?
2.n. Hoe worden de eindproducten verspreid? Stuur een distributie- en implementatieplan mee.
3
2.o. Zijn er ook andere organisaties actief op dit terrein met vergelijkbare activiteiten? Zo ja, welke?
2.p. Met welke van deze organisaties werkt u samen ten behoeve van dit project? Geef aan welke
gezamenlijke activiteiten er ontplooid worden.
2.q. Wat voegt uw project toe aan bestaande initiatieven op dit gebied? Met andere woorden wat is de
meerwaarde van dit project?
2.r. Op welke manier, met wie en wanneer evalueert u het project?
3. PUBLICITEIT
Voor het behoud van het draagvlak voor het werk van Kinderpostzegels is het van belang dat zoveel
mogelijk mensen kennis nemen van de besteding van onze gelden. Wij verbinden aan de toekenning van
projectgelden daarom de voorwaarde dat u het project onder de aandacht brengt van een zo groot
mogelijk publiek: de doelgroep van het project, hun verwanten en de omgeving en ook de plaatselijke,
regionale of landelijk media. U dient ook mee te werken aan publicitaire uitingen van Kinderpostzegels
over het project.
3.a. Geef aan op welke wijze u aan bovenstaande voorwaarde invulling gaat geven.
4. FINANCIERING
Let op: Voorwaarde voor financiering is een volledig ingevuld begrotingsformat in Excel, zie website
Kinderpostzegels, gebaseerd op het activiteitenplan (zie vraag 12). Kijk hiervoor ook naar ons tabblad
‘Uitleg format’ over wat wij aangeleverd wensen te krijgen, zoals opbouw uurtarieven, offertes, BTW.
A.u.b. geen pdf van het begrotingsformat maken.
4.a. Wat zijn de totale kosten van het project?
Graag een specificatie op het begrotingsformat op basis van de activiteiten in het activiteitenplan.
4.b. Welke uren (per activiteit) en uurtarieven liggen ten grondslag aan de kosten?
Graag ontvangen we een toelichting ten aanzien van de opbouw van het uurtarief. Wij verzoeken u
daarin het kale uurtarief van de desbetreffende persoon op te nemen en uitgesplitste opslagtarieven of –
percentages, bijvoorbeeld ten aanzien van huisvestig of communicatie.
Daarnaast verzoeken we u het salaris van de directeur van uw organisatie te vermelden, bestaande uit
het bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en variabele beloning, samen het jaarinkomen.
4
4.c. Wat is uw eigen bijdrage, financieel en/of materieel? Vermeld uw eigen bijdrage ook onder het kopje
´dekkingsplan´ op het begrotingsformat.
4.d. Welke bijdrage vraagt u aan Kinderpostzegels? Vermeld het gevraagde bedrag ook onder het kopje
´dekkingsplan´ op het begrotingsformat.
4.e. Welke andere fondsen of personen/instanties heeft u benaderd/gaat u benaderen voor de
financiering van dit project? Vermeld deze gevraagde bedragen ook onder het kopje ´dekkingsplan´ op
het begrotingsformat.
4.f. Zijn er baten bij het project te verwachten, door de verkoop van een methodiek of eigen bijdrage aan
training? Zo ja, geef een toelichting en vermeld de verwachte baten ook onder het kopje ´dekkingsplan´
op het begrotingsformat. Zo nee, waarom niet?
5. STUUR DE VOLGENDE BIJLAGEN MEE:

statuten

kopie inschrijving Kamer van Koophandel

recent inhoudelijk en financieel jaarverslag (inclusief een recente balans van bezittingen en schulden)

recente exploitatierekening (hieruit moet blijken van wie contributies, subsidies, retributies e.d.
verkregen worden; evt. ook aantal leden en hoogte van de contributies)

begroting van de activiteiten (inclusief offertes)

distributie- en implementatieplan, indien van toepassing

verdere gegevens (bijzonderheden), die voor de beoordeling van uw aanvraag van belang kunnen
zijn.
Datum:
Naam en handtekening:
Stuur uw aanvraag als worddocument per e-mail naar [email protected] onder vermelding
van 'projectaanvraag', inclusief de gevraagde bijlagen.
Let op:
‒
Alleen digitaal aangeleverde aanvragen, compleet met alle bijlagen, worden in behandeling
genomen.
‒
De begroting dient in ons begrotings- en rapportageformat aangeleverd te worden.
‒
Kinderpostzegels wordt graag tussentijds geïnformeerd over beslissingen van andere fondsen.
5
‒
Gelieve geen e-mails met bijlagen zwaarder dan 10 MB te versturen. De kans is groot dat uw email dan niet bij ons aankomt.
6
Download