Brief - Gemeente Leiden

advertisement
RAADSVOORSTEL
Rv. nr.:
B&W-besluit d.d.:
B&W-besluit nr.:
Naam programma +onderdeel:
6. Stedelijke ontwikkeling
Onderwerp:
Overeenkomst Zoeterwoude – Leiden inzake uitvloeisel project A4/W4.
Aanleiding:
De onderhandelingen tussen Leiden en Zoeterwoude over de ontwikkeling van de
Meerburgerpolder (Verde Vista) in Zoeterwoude en over de vestiging van het bedrijf UL
(voorheen Collis) hebben geleid tot een overeenkomst over een totaalpakket aan afspraken.
De ontwikkeling van de Meerburgerpolder is een voortvloeisel van de W4-overeenkomst die in
2002 is afgesloten tussen (nu) het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Provincie ZuidHolland en de gemeente Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude.
In Leiden is de W4-overeenkomst vastgesteld met Raadsbesluit 01.0069, d.d. 19 juni 2001.
In 2006 zijn er al eerder afspraken gemaakt met Zoeterwoude (zie Collegebesluit 07.0154, d.d.
13 februari 2007). Door vertraging in de besluitvorming over het Tracébesluit voor de A4, hebben
die afspraken niet tot een overeenkomst geleid die bestuurlijk is vastgesteld in beide gemeenten.
Door gewijzigde inzichten en de actualiteit was het noodzakelijk om de afspraken van 2006 aan
te passen. De onderhandelingen hierover met Zoeterwoude hebben geleid tot bijgevoegde
overeenkomst.
Doel:
In de overeenkomst worden afspraken vastgelegd waarmee Zoeterwoude in de gelegenheid
wordt gesteld om het project Verde Vista in de Meerburgerpolder verder te ontwikkelen. Ook
worden in de overeenkomst afspraken gemaakt om Leiden in de gelegenheid te stellen om de
vestiging van UL in bedrijventerrein Roomburg mogelijk te maken. Belangrijkste onderdelen van
de overeenkomst zijn:
 Leiden stemt in met de ontsluiting van de ontwikkeling Verde Vista in de Meerburgerpolder in
Zoeterwoude op de Willem van der Madeweg. De ontsluiting loopt over het nieuwe
Molentochtviaduct over de A4. Leiden zorgt voor een bestemmingsplan dat die aansluiting
mogelijk maakt;

Zoeterwoude betaalt de kosten van de aansluiting verminderd met een bijdrage van
€ 169.000,- Dat bedrag heeft Leiden al van RWS gekregen voor de aanpassing van de
Willem van der Madeweg;

Leiden verkoopt een perceel grond in de Meerburgerpolder aan Zoeterwoude;

Leiden draagt om niet een gebied over in eigendom, beheer en onderhoud aan Zoeterwoude
gelegen tussen het te verkopen perceel, de voormalige en de huidige gemeentegrens en de
Oude Rijn;

Leiden compenseert Zoeterwoude financieel voor de vestiging van het bedrijf UL in
bedrijventerrein Roomburg in plaats van in de Meerburgerpolder;

Zoeterwoude realiseert een deel van haar W4 groencompensatie in Leiden;

Afspraken over de detailhandel in het project Verde Vista.
Kader:
Parallel aan dit besluit zal een bestemmingsplan voor de aansluiting van de Meerburgerpolder op
de Willem van der Madeweg aan de raad worden aangeboden.
Het is noodzakelijk dat eerst het besluit over de overeenkomst met Zoeterwoude wordt genomen
en daarna het besluit over het bestemmingsplan. Dat is nodig omdat de overeenkomst de
financiële onderbouwing levert voor het bestemmingsplan.
Overwegingen:
Zoeterwoude wil de Meerburgerpolder ontwikkelen en heeft daarvoor het plan Verde Vista
opgesteld. Voor een aantal aspecten van die ontwikkeling is de medewerking van de gemeente
Leiden nodig.
Onderdeel van de afspraken is dat Leiden de aansluiting van de Molentocht op de Willem van der
Madeweg aanlegt en dat Zoeterwoude de kosten hiervan grotendeels betaalt.
Voor de aanleg van de aansluiting is een krediet nodig.
Tussen Leiden en Zoeterwoude is afgesproken dat Zoeterwoude financieel gecompenseerd
wordt voor het feit dat het bedrijf UL zich vestigt in bedrijventerrein Roomburg in plaats van de
Meerburgerpolder in Zoeterwoude. In W4 verband is vastgelegd dat er langs de A4 wel kantoren
gebouwd mogen worden in de Meerburgerpolder en niet in bedrijventerrein. UL heeft echter
aangegeven dat zij zich niet wil vestigen in de Meerburgerpolder in Zoeterwoude maar in
bedrijventerrein Roomburg. Voor de vestiging van UL is een bestemmingplanwijziging nodig.
In overleg met Zoeterwoude is vervolgens afgesproken dat Zoeterwoude akkoord gaat met de
wijziging van het bestemmingsplan en in ruil daarvoor € 350.000 compensatie krijgt.
Voor het deze compensatie van Zoeterwoude is budget nodig.
Leiden verkoopt een perceel grond aan Zoeterwoude dat Leiden in het kader van de W4overeenkomst verkrijgt van het Rijks Vastgoed Bedrijf. Dat perceel ligt in het deel van de
Meerburgerpolder dat bij de gemeentegrensaanpassing van 2011 overging van de gemeente
Leiden naar de gemeente Zoeterwoude.
Er zit een verschil in de condities waaronder de grond wordt overgedragen van het rijk naar de
gemeente Leiden en van de gemeente Leiden naar de gemeente Zoeterwoude. Voor de
overdracht van het rijk naar Leiden gelden de condities van de bepalingen van de W4Overeenkomst. Bij de verkoop naar Zoeterwoude is bepaald dat de grond geschikt moet zijn voor
woningbouw. Daar is de verkoopprijs ook op gebaseerd. Als Zoeterwoude er bij het bouwrijp
maken van de betreffende grond verontreinigingen aantreft, dan zal Zoeterwoude Leiden daar
voor aansprakelijk stellen. Om dit risico goed te kunnen inschatten is er een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd en uit dat bodemonderzoek blijkt dat er geen problemen te
verwachten zijn.
Mocht er bij het bouwrijp maken onverhoopt toch iets gevonden worden en Zoeterwoude spreekt
Leiden hierop aan, dan zal Leiden eerst proberen deze aanspraak door te leggen naar het rijk. En
mocht dat niet het gewenste effect hebben dan zal een eventuele sanering worden betaald uit de
Reserve Bodemsanering van Vastgoed en Grondzaken.
Het risico hiervan wordt, gezien het resultaat van het verkennend bodemonderzoek, laag en
aanvaardbaar ingeschat.
Financiën:
Voor de kosten van de aansluiting van de Molentocht op de Willem van der Madeweg is een
kredietraming opgesteld. Die raming sluit op € 1.050.000. De dekking van het krediet bestaat uit 2
onderdelen:
1. een bedrag van € 169.000 dat is ontvangen van Rijkswaterstaat als bijdrage aan de
aanpassing van de Willem van der Madeweg en
2. het restant wordt betaald door Zoeterwoude.
De dekking van de financiële compensatie van Zoeterwoude ad € 350.000 komt uit de
Vereveningsreserve Grondexploitaties. Dat is mogelijk doordat de vestiging van UL in Roomburg
leidt tot extra erfpachtinkomsten (suppletievergoeding). Voorwaarde is dan wel dat die extra
erfpachtinkomsten vrijvallen in de Vereveningsreserve Grondexploitaties.
De exacte hoogte van het bedrag is afhankelijk van de vergroting van het bruto vloer oppervlak.
Zoals het bouwplan thans voorligt levert dit een bedrag op van ca. € 600.000. Het bedrag zal via
het exploitatieresultaat van het erfpachtbedrijf bij de vaststelling van de jaarrekening worden
bestemd ten gunste van de Vereveningsreserve Grondexploitaties.
De opbrengst van de verkoop van het perceel grond is opgenomen in de grondexploitatie W4
(grex 13). De overeenkomst zorgt voor een aanpassing van de grex omdat de indexering van de
verkoop van de grond is gemaximeerd op € 83.000 en dat is 50 % van de werkelijke indexering.
Dit levert een lagere opbrengst op dan geraamd. Deze aanpassing van de grondexploitatie zal
worden verwerkt in het PRIL van 2015.
Bij de realisatie van de aansluiting van de Molentocht op de Willem van der Madeweg zal de
Verkeerregelinstallatie (VRI) van het kruispunt worden aangepast. Deze aanpassing brengt een
verhoging van het onderhouds- en vervangingsbudget met zich mee van € 9.143 op jaarbasis.
Als gevolg van het realiseren van de aansluiting van de Molentocht op de Willem van der
Madeweg zal het areaal aan groen en verharding wijzigen. Het werk is een onderdeel van het
totale W4-project. In dit kader wordt er met Rijkswaterstaat onderhandeld over welke percelen
grond Leiden (voor een deel terug) krijgt geleverd. Zodra die onderhandelingen zijn afgerond zal
er een overzicht worden gemaakt van de mutaties in het areaal.
Bij de perspectiefnota dient deze areaaluitbreiding te worden aangemeld zodat daar ook de
dekking kan worden geregeld.
Evaluatie:
N.v.t.
Bijgevoegde informatie:
Overeenkomst Zoeterwoude - Leiden over afspraken met betrekking tot ontwikkeling Verde Vista
in de Meerburgerpolder in Zoeterwoude en de vestiging van UL in bedrijventerrein Roomburg.
Bij deze overeenkomst zijn 6 bijlagen toegevoegd, waarvan 1 vertrouwelijk
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Leiden:
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (rv.nr.
advies van de commissie.
van 2011), mede gezien het
BESLUIT
1.
kennis genomen hebbend van het besluit van het college om in te stemmen met de
overeenkomst Zoeterwoude – Leiden, een budget beschikbaar te stellen van € 350.000 voor
de financiële compensatie van Zoeterwoude in het kader van de Overeenkomst
Zoeterwoude – Leiden, voor het feit dat UL zich vestigt in bedrijventerrein Roomburg in
plaats van in de Meerburgerpolder in Zoeterwoude;
2.
dit budget te dekken vanuit de Vereveningsreserve Grondexploitaties;
3.
een krediet beschikbaar te stellen van € 1.050.000 voor de aansluiting van de Molentocht op
de Willem van der Madeweg;
4.
dit krediet voor € 169.000 te dekken door het bedrag dat Leiden van Rijkswaterstaat betaald
heeft gekregen voor aanpassing van de Willem van der Madeweg en voor € 881.000 vanuit
een bijdrage van Zoeterwoude;
5.
de (extra) erfpachtinkomsten als gevolg van de vestiging van UL in Roomburg (naar huidige
inzichten € 0,6 mln.), te doteren aan de Vereveningsreserve Grondexploitaties en
6.
de begrotingswijziging voor het jaar 2015 vast te stellen zoals hieronder weergegeven:
Programma
2015
Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel)
Lasten
Baten
1 - Bestuur en Dienstverlening
2 - Veiligheid
3 - Economie en Toerisme
4 - Bereikbaarheid
5 - Omgevingskwaliteit
6 - Stedelijke Ontwikkeling
350.000
-600.000
7 - Jeugd en Onderwijs
8 - Sport, Cultuur en Recreatie
9 - Welzijn en Zorg
10- Werk en Inkomen
Algemene Dekkingsmiddelen
Saldo van baten en lasten
350.000
-600.000
Mutatie reserves
600.000
-350.000
Resultaat
0
neutraal
2016
-
de Voorzitter,
TECHNISCHE INFORMATIE
Opsteller:
Antoon van Dijk
Organisatieonderdeel: Projectmanagementbureau
Telefoon:
5923
2018
-
0
0
0
neutraal neutraal neutraal
Gedaan in de openbare raadsvergadering van,
de Griffier,
2017
-
E-mail:
[email protected]
Portefeuillehouder:
Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur
B en W-nummer 15.0175;
BB-nummer 15.015
Onderwerp
besluit d.d. 17-2-2015
Overeenkomst Zoeterwoude – Leiden inzake uitvloeisel project A4/W4.
Besluiten:
1. in te stemmen met bijgaande overeenkomst Zoeterwoude - Leiden, regelende een aantal
afspraken over de ontwikkeling van Verde Vista in de Meerburgerpolder in Zoeterwoude en
de vestiging van het bedrijf UL in bedrijventerrein Roomburg, op voorwaarde dat de raad
instemt met een budget van € 350.000 voor een financiële compensatie van Zoeterwoude
voor de vestiging van UL in bedrijventerrein Roomburg;
2. de wethouder Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur te machtigen om
wijzigingen van technische aard aan te brengen in de overeenkomst vóór ondertekening
ervan;
3. de raad voor te stellen een krediet te verlenen van € 1.050.000 voor de realisatie van de
aansluiting van de Molentocht op de Willem van der Madeweg en dit krediet voor € 169.000
te dekken door het bedrag dat Leiden betaald heeft gekregen van Rijkswaterstaat voor
aanpassing van de Willem van der Madeweg en voor € 881.000 vanuit een bijdrage van
Zoeterwoude;
4. de raad voor te stellen een budget te verlenen van € 350.000 voor de financiële compensatie
van Zoeterwoude voor de vestiging van UL in bedrijventerrein Roomburg en dit budget te
dekken door een onttrekking aan de Vereveningsreserve Grondexploitaties.
5. de raad voor te stellen de (extra) erfpachtinkomsten als gevolg van de vestiging van UL in
Roomburg, naar huidige inzichten € 0,6 mln., te doteren aan de Vereveningsreserve
Grondexploitaties
Programma
2015
Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel)
Lasten
Baten
1 - Bestuur en Dienstverlening
2 - Veiligheid
3 - Economie en Toerisme
4 - Bereikbaarheid
5 - Omgevingskwaliteit
6 - Stedelijke Ontwikkeling
350.000
-600.000
7 - Jeugd en Onderwijs
8 - Sport, Cultuur en Recreatie
9 - Welzijn en Zorg
10- Werk en Inkomen
Algemene Dekkingsmiddelen
Saldo van baten en lasten
350.000
-600.000
Mutatie reserves
600.000
-350.000
Resultaat
0
neutraal
2016
-
2017
-
2018
-
0
0
0
neutraal neutraal neutraal
Burgemeester besluit:
1. De bestuurlijk opdrachtgever (de wethouder van Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en
Cultuur) te machtigen de Overeenkomst Zoeterwoude - Leiden, regelende een aantal afspraken
over de ontwikkeling van Verde Vista in de Meerburgerpolder in Zoeterwoude en de vestiging van
het bedrijf UL in bedrijventerrein Roomburg, te tekenen.
Perssamenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de
overeenkomst Zoeterwoude – Leiden. Hierin staan afspraken over de ontwikkeling van Verde
Vista in de Meerburgerpolder in Zoeterwoude en de vestiging van het bedrijf UL in
bedrijventerrein Roomburg.
Burgemeester
MACHTIGING
De Burgemeester van Leiden,
gelet op het bepaalde in artikel 171, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet,
machtigt hierbij
R.C.L. Strijk, wethouder van Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur
om namens hem
de Overeenkomst Zoeterwoude - Leiden te ondertekenen.
Leiden, 17-2-2015
drs. H.J.J. Lenferink
Burgemeester van Leiden
Overeenkomst Zoeterwoude – Leiden
DE ONDERGETEKENDEN
1. De Gemeente Zoeterwoude, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd op grond van artikel
171 van de Gemeentewet door burgemeester mr. E.G.E.M. Bloemen handelend ter
uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van …………
[datum], hierna te noemen “Zoeterwoude”,
2. De Gemeente Leiden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd bij volmacht van de
burgemeester op grond van artikel 171 van de Gemeentewet door de heer R.C.L. Strijk,
wethouder van de gemeente Leiden, handelend ter uitvoering van het besluit van het College
van Burgemeester en Wethouders van ………… [datum], hierna te noemen “Leiden”,
Hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”,
IN OVERWEGING NEMENDE DAT:



Partijen hebben zich in het kader van de verbreding van de A4 via het W4 project
gecommitteerd aan afspraken die zijn geformuleerd in de Overeenkomst W4 d.d. 14 februari
2002, de Wijziging op de Overeenkomst W4 (nr. ZHt 22620-1) in 2009 en de Wijziging op de
Overeenkomst W4 - Werkingsduur d.d. 18 december 2014, hierna gezamenlijk te noemen:
“Overeenkomst W4”);
In het verlengde van de Overeenkomst W4, alsmede aanpalende werkzaamheden binnen het
W4-plangebied, wensen Partijen afspraken te maken over:
o Groencompensatie;
o Aansluiting van de Molentocht op de Willem van der Madeweg;
o Detailhandel in Verde Vista Meerburg;
o Aankoop grond in Verde Vista Meerburg;
o Compensatie als gevolg van uitbreiding van Collis (Kolonos B.V.) op bedrijventerrein
Roomburg te Leiden.
Partijen wensen deze afspraken in onderhavige overeenkomst vast te leggen.
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
Artikel 1. Groencompensatie
1. In de Overeenkomst W4 is door Gemeenten (Zoeterwoude, Leiden en Leiderdorp) de
verplichting aangegaan om de compensatieplicht van Rijkswaterstaat in verband met de
verbreding van de A4 op grond van de Boswet over te nemen. Zoeterwoude dient hiertoe 616
bomen en 14.800 m2 bosplantsoen te realiseren.
2. Zoeterwoude mag haar W4-groencompensatie in Leiden compenseren, indien Leiden een
overschot aan W4-groencompensatie heeft. Leiden inventariseert momenteel de
mogelijkheden voor Zoeterwoude om in Leiden (een deel van de) groencompensatie te
realiseren. Leiden zal uiterlijk 1 oktober 2015 uitsluitsel geven over de mogelijkheid voor
groencompensatie.
3. Indien de groencompensatie van Zoeterwoude in Leiden kan worden gerealiseerd, zal deze
door Leiden voor rekening van Zoeterwoude worden uitgevoerd. Zoeterwoude zal alsdan aan
Leiden de daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd zijn waaronder de kosten van nazorg
en inboet (partijen genoegzaam bekend) gedurende de periode van 1 jaar. Deze kosten
worden door Leiden aan Zoeterwoude inzichtelijk gemaakt op basis van de inschrijfstaat van
de (nog te contracteren) aannemer.
4. Leiden stuurt aan Zoeterwoude de factuur voor de in lid 3 bedoelde kosten van realisatie toe
uiterlijk na oplevering van de groencompensatie. De factuur voor de in lid 3 bedoelde nazorgen inboetkosten wordt verzonden na de onderhoudstermijn van 1 jaar. De betaling door
Zoeterwoude aan Leiden zal plaats vinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
Artikel 2. Aansluiting Molentocht op de Willem van der Madeweg
1. Leiden verbindt zich jegens Zoeterwoude te bevorderen, voor zover dit in haar vermogen ligt,
dat de voor de realisatie van aansluiting van de Molentocht (met voormalige werktitel
Stationssingel) op de Willem van der Madeweg ten behoeve van de
ontsluitingsmogelijkheden van het Plangebied Verde Vista Meerburg benodigde
publiekrechtelijke goedkeuringen en ontheffingen worden verleend. Het vorenstaande geldt
met inachtneming van de taken en verantwoordelijkheden die de gemeente Leiden dient na
te leven bij de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, waarbij onder meer rekening
dient te worden gehouden met de wettelijke regelingen en belangenafwegingen.
2. In verband met de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van het in lid 1 bedoelde ruimtelijke
besluit hebben partijen afspraken gemaakt over de financiële consequenties van de
aansluiting van de Molentocht op de Willem van der Madeweg. De aansluiting van de
Molentocht op de Willem van der Madeweg, zoals is aangegeven op de als bijlage 1
aangehechte tekening (DO), zal door Leiden voor rekening van Zoeterwoude worden
gerealiseerd.
3. De factuur voor de in lid 2 bedoelde kosten van realisatie van de aansluiting stuurt Leiden
aan Zoeterwoude toe in twee termijnen. De factuur voor de eerste termijn ter hoogte van 50%
van de totale kosten van de realisatie (volgend uit de aannemingsovereenkomst na
aanbesteding) wordt verzonden na opdrachtverlening aan de aannemer. De factuur voor de
tweede termijn bestaat uit de overige kosten (rekening houdend met meer- en minderwerk).
Die factuur wordt verzonden na oplevering van de aansluiting.
4. Partijen treden periodiek met elkaar in overleg over het ontwerp, aanbesteding, uitvoering en
kosten (waaronder meer- en minderwerk) van de aansluiting als bovenbedoeld. Partijen
onderkennen dat op dit moment de precieze finesses van de aansluiting nog niet bekend zijn.
De aansluiting bestaat in hoofdzaak uit civieltechnische werkzaamheden, openbare
verlichting en verkeersregelinstallatie. De inschatting van de kosten van de aansluiting volgt
uit de kredietraming die als bijlage 2 aan deze overeenkomst is gehecht.
5. Leiden heeft in het verleden afspraken met Rijkswaterstaat gemaakt omtrent een bijdrage ter
hoogte van € 169.000,- (zonder BTW) van Rijkswaterstaat aan Leiden voor de aansluiting
van de Molentocht op de Willem van der Madeweg. Partijen spreken af dat deze bijdrage van
Rijkswaterstaat aan Zoeterwoude toekomt. Het bedrag ter hoogte van € 169.000,- wordt in
mindering gebracht op de in lid 3 genoemde factuur voor de eerste termijn.
6. Directievoering en toezicht op de aansluitingswerkzaamheden van de Molentocht op de
Willem van der Madeweg worden verzorgd door Leiden voor een lumpsum bedrag ter hoogte
van € 52.000,- (excl. Btw) conform bijgevoegde specificatie (bijlage 3). Het bedrag wordt door
Zoeterwoude aan Leiden betaald voorafgaand aan aanvang van de
uitvoeringswerkzaamheden.
7. Zoeterwoude zorgt er voor dat er geen verkeer van en naar het bedrijventerrein Grote Polder
gaat via de Molentocht over de brug, gelegen over de Meerburgerwatering, anders dan
voetgangers, fietsers, bouwverkeer, openbaar vervoer en calamiteitenverkeer. Deze afspraak
geldt vanaf 3 maanden na openstelling van de aansluiting van de Molentocht op de Willem
van der Madeweg, als bovenbedoeld.
8. In verband met de bovenstaande afspraken (lid 1 t/m lid 6) vervallen eerdere afspraken
over de bijdrage van Zoeterwoude aan de toekomstige verbreding van de Willem van der
Madeweg ter hoogte van € 1.202.000,- (prijspeil 1 juli 2005). Die bijdrage komt definitief te
vervallen. Leiden kan en zal, nu en in de toekomst, geen aanspraak meer maken op een
bijdrage ten behoeve van de tussen Partijen besproken verbreding van de Willem van der
Madeweg, zoals aan Partijen genoegzaam bekend.
Artikel 3. Detailhandel in Verde Vista Meerburg
1. Regionaal is afgesproken om een structuurvisie Detailhandel (later genoemd Retailvisie) op
te stellen.
2. Partijen committeren zich aan de nieuw op te stellen Retailvisie voor de uitwerking van
detailhandel binnen de eigen gemeente.
3. In het bestemmingsplan Meerburgerpolder Zuid van (de gemeente) Zoeterwoude is
opgenomen dat maximaal 2.000 m2 aan detailhandel “bij recht” mogelijk is en 2.000 m2 aan
detailhandel mogelijk is door middel van een wijzigingsbevoegdheid.
4. Vooruitlopend op de Retailvisie als bedoeld in lid 1 heeft Leiden aangegeven geen bezwaar
te maken tegen de vestiging van de nieuwe detailhandel van maximaal 2.000 m2 die “bij
recht” mogelijk is. Dit metrage geldt onder andere en deels ter vervanging van een bestaande
supermarkt in Zoeterwoude.
5. Leiden behoudt zich het recht voor om zienswijzen in te dienen en/of in beroep te gaan tegen
het wijzigingsplan op basis van de in lid 3 bedoelde wijzigingsbevoegdheid indien het
metrage aan detailhandel zoals opgenomen in het wijzigingsplan niet past binnen de in lid 2
bedoelde Retailvisie.
Artikel 4. Koop grond in Verde Vista Meerburg
1. Door Leiden zullen aan Zoeterwoude de op de als bijlage 4 bij deze overeenkomst
behorende uitgiftetekening d.d. 03-02-‘15 aangegeven percelen onbebouwde grond op de
locatie ++ in Verde Vista Meerburg kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, ZTW 01B
4933 ter grootte van 14.973 m2 worden verkocht en overgedragen voor een koopprijs van €
70,- per m2 (prijspeil d.d. 1 juli 2005) en eventueel verschuldigde omzetbelasting.
2. Alle kosten van de overdracht (notariskosten, kadastraal recht en belastingen) komen ten
laste van Zoeterwoude.
3. De koopprijs wordt geïndexeerd. De koopprijsverhoging ten gevolge van de indexatie vanaf
1-7-2005 tot en met datum ondertekening van deze overeenkomst hebben Partijen
vastgesteld op een bedrag ter hoogte van € 83.000,- en eventueel verschuldigde
omzetbelasting. Derhalve wordt de koopprijs als bedoeld in lid 1 opgehoogd met een bedrag
ter hoogte van € 83.000,-.
4. De betreffende grond moet nog door het RVB (Rijksvastgoedbedrijf) aan de gemeente Leiden
worden geleverd. Vanaf 6 maanden na datum levering grond door het RVB aan de gemeente
Leiden tot aan het moment van overdracht aan de gemeente Zoeterwoude wordt de koopprijs
van € 70,- per m2 verder geïndexeerd op basis van het consumentenprijsindexcijfer ‘alle
huishoudens’ zoals maandelijks gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) te Voorburg/Heerlen, met als basisjaar 2006 (2006=100) of een nieuw basisjaar dat op
enig moment voor 2006 in de plaats wordt gesteld. Deze verdere indexering vindt alleen
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
plaats indien een latere overdracht van voornoemde gronden toerekenbaar is aan de
gemeente Zoeterwoude
Het verkochte wordt in de huidige staat geleverd en is geschikt voor het beoogde gebruik,
zijnde woningbouw, blijkende uit het verkennend bodemonderzoek d.d. 4 februari 2015 en de
verklaring van de Omgevingsdienst d.d. 4 februari 2015 die als bijlagen 5 en 6 aan deze
overeenkomst zijn gehecht.
De gemeente Leiden zal de afspraken in dit artikel in een koopovereenkomst verwoorden.
Vervolgens zal de akte van levering worden verleden ten overstaan van De Clercq advocaten
en notarissen te Leiden.
Betaling van de koopsom vindt plaats bij notariële eigendomsoverdracht.
Levering geschiedt met alle daaraan verbonden lusten en lasten, rechten en verplichtingen,
doch vrij van bekende erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten - behoudens die
betreffende bestaande functionele openbare nutsleidingen - en vrij van hypothecaire
inschrijvingen en beslagen, huur, pacht en andere gebruiksrechten.
Partijen streven ernaar de notariële eigendomsoverdracht en betaling uiterlijk zes maanden
na ondertekening van deze overeenkomst plaats te laten vinden (of zoveel later als Partijen
nader overeenkomen en noodzakelijk is in verband met latere levering van de bedoelde
percelen grond door RVB aan de gemeente Leiden).
Bij de grondoverdracht streven Partijen naar een voor Partijen fiscaal zo gunstig mogelijk
belastingregime.
Gelijktijdig met bovenbedoelde koop en levering vindt ook overdracht om niet plaats en “asis” (in de huidige staat) van de percelen kadastraal bekend als gemeente Zoeterwoude, ZTW
01B 4931, 4932, 4934 en 4935. Deze percelen zijn thans in gebruik als water van de Oude
Rijn, groenstrook tussen Oude Rijn en Hoge Rijndijk (o.a. landhoofd ten behoeve van de
fietsbrug over de Oude Rijn) en de Hoge Rijndijk. Lid 2 en lid 8 zijn op de levering van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 5. Bijdrage in verband met uitbreiding Collis
1. Partijen hebben afspraken gemaakt terzake de uitbreiding van het kantoorgebouw van Collis
(onlangs gewijzigd in UL), een Science bedrijf. De uitbreiding behelst maximaal 6.000 m² op
de locatie De Heyderweg 1-21 in Leiden.
2. Leiden betaalt aan Zoeterwoude een compensatievergoeding in verband met de reductie van
het aantal te realiseren vierkante meters kantoorruimte op de locatie Verde Vista als gevolg
van de medewerking aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde uitbreiding, ter hoogte ter hoogte
van € 350.000 (zonder BTW) conform eerder gedane toezeggingen aan Zoeterwoude.
3. Betaling vindt plaats uiterlijk drie weken na ondertekening van onderhavige overeenkomst.
Hiertoe stuurt Zoeterwoude aan Leiden (tijdig) een factuur.
4. Na voldoening van voormeld bedrag verleent Zoeterwoude, mede namens
Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, aan Leiden ter zake van bovenbedoelde planreductie
volledige en onherroepelijke kwijting.
Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden
1. Indien de onverkorte uitvoering van deze overeenkomst niet kan plaatsvinden als gevolg van
buiten de invloedssfeer van Partijen liggende gewijzigde omstandigheden zoals bedoeld in
6:258 BW, zullen Partijen met elkaar in overleg treden teneinde op een voor Partijen minst
bezwarende wijze te komen tot aanpassing/aanvulling van de onderhavige Overeenkomst, op
zodanige wijze dat - met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van ieder der
Partijen en het doel dat Partijen voor ogen hebben - met deze aangepaste overeenkomst in
redelijkheid een resultaat wordt bereikt in de lijn van de systematiek die ten grondslag ligt aan
de afspraken uit de onderhavige Overeenkomst.
2. Aanpassingen of wijzigingen waarover tussen Partijen overeenstemming wordt bereikt, zullen
schriftelijk worden vastgelegd en als bijlage aan de overeenkomst worden gehecht.
3. Indien het overleg in het eerste lid niet leidt tot een aanpassing van de overeenkomst en van
één of beide Partijen de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst redelijkerwijs niet
kan worden verlangd, is de meest gerede partij gerechtigd te ontbinden.
4. In geval van beëindiging/ontbinding van deze overeenkomst, behoudens in geval van
wanprestatie, draagt elk van de Partijen ieder voor zich de door haar tot het moment van
beëindiging gemaakte kosten en is geen der Partijen jegens de ander tot enigerlei vergoeding
van enigerlei schade, kosten of interesten gehouden.
Artikel 7. Exclusiviteit
1. Met ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eerder tussen Partijen mondeling of
schriftelijk gemaakte afspraken terzake van de onderwerpen in deze overeenkomst.
Artikel 8. Diversen
1. De overwegingen bij deze overeenkomst maken integraal onderdeel uit van deze
overeenkomst.
2. Aan de opschriften (“kopjes”) boven de onderscheiden bepalingen in deze overeenkomst
komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden
van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze
overeenkomst.
3. Indien en voorzover één of meer van de bepalingen in deze overeenkomst onverbindend zijn
of worden, dan blijven de overige bepalingen in deze overeenkomst onverkort van kracht.
Partijen verbinden zich alsdan om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door
bepalingen die wel verbindend zijn en die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de
strekking van de niet-verbindende bepalingen.
4. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien zij
in een door Partijen ondertekend schriftelijk document zijn vastgelegd.
5. De wettelijke bepalingen omtrent nakoming en ontbinding van wederkerige overeenkomsten
zijn onverkort op deze overeenkomst van toepassing.
Artikel 9. Geschillen
1. Op deze overeenkomst en op geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst is het
Nederlands recht van toepassing.
2. In geval een partij meent dat er een geschil is, of indien een van de Partijen tekort schiet in
de nakoming van een of meerdere van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, dan wel
indien een van de Partijen onvoldoende medewerking verleent aan de realisering van de
doelstellingen van deze overeenkomst, zullen Partijen met elkaar in overleg treden. Zij zullen
trachten om tot een aanvaardbare oplossing te komen voor de gerezen problemen, rekening
houdend met de wederzijdse gerechtvaardigde belangen.
3. Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van
de overeenkomst mochten ontstaan, zullen, ook al worden zij slechts door een der Partijen
als zodanig aangemerkt – nadat een oplossing in der minne niet mogelijk is gebleken –
worden voorgelegd aan de burgerlijk rechter.
Artikel 10. Totstandkomingsvereisten
Deze overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van een positief besluit inzake deze
overeenkomst door de colleges van burgemeester en wethouders van partijen en voorzover
nodig de gemeenteraden van partijen.
Na rechtsgeldige ondertekening van deze overeenkomst door beide partijen, wordt deze bepaling
geacht te zijn vervallen.
Artikel 11. Bijlagen
Bij deze overeenkomst behoren onverbrekelijk de volgende bijlagen. Zij worden daartoe mede
door Partijen geparafeerd voor zover dat nog niet is geschied. In geval van strijdigheid tussen de
bijlagen en de overeenkomst prevaleert het in de overeenkomst bepaalde.
1. Tekening (DO) van de aansluiting van de Molentocht op de Willem van der Madeweg;
2. Kredietraming d.d. 2 februari 2015;
3. Specificatie van het lumpsumbedrag ter hoogte van € 52.000,- (excl. Btw) van de kosten
voor aansluitingswerkzaamheden van de Molentocht op de Willem van der Madeweg
4. Uitgiftetekening d.d. 3 februari 2015
5. Verkennend bodemonderzoek d.d. 4 februari 2015 met kenmerknummer 15100202 0179;
6. Verklaring van de Omgevingsdienst d.d. 4 februari 2015 met kenmerk 2015002883
Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud
te Zoeterwoude, op
2014
te Leiden, op
De gemeente Zoeterwoude,
De gemeente Leiden,
E.G.E.M. Bloemen
(burgemeester)
R.C.L. Strijk,
(wethouder)
2014
Download