Nieuw format (versie 31 oktober)

advertisement
Format met toelichting
Volledige naam (en afkorting)
Eigenaar
In gebruik sinds
Referenties/documentatie
Cliëntervaringsonderzoek
Customeyes
2010





VGN (2007) Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg,
Visiedocument
VGN (2013) Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg,
Visiedocument 2.0
Barends, A.(2011) CQ-index: kompas of kwelling?
(Zorgvisie, p. 7, nummer 11, november 2011)
Schalock, R. L. & Verdugo, M.A. (2002), Handbook on
quality of life for human service practioners
CQ Index
Ontwikkeling cliëntervaringsonderzoek in samenspraak met:

ASVZ; contactpersoon Rian Brekelmans

’s Heeren Loo; contactpersoon Jos Bakker

De Waerden; contactpersoon Jet Vos
Klantcases

L. Vissers (2012) Klantcase Syndion:
Cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Effectory

H. Schlaghecke (2012) Klantcase ASVZ:
Cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Effectory

L. Vissers (2013) Klantcase Stichting de Rozelaar:
Cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Effectory
Voorwaarden voor gebruik door
derden
Wijze waarop potentiële gebruikers
een indruk kunnen krijgen van het
instrument
Format met toelichting, versie augustus 2013
Opdrachtgevers Effectory voor cliëntenonderzoek

Amerpoort

ASVZ

Baalderborg Groep

De Waerden

De Ster Kindercentrum

De Gelukkige Dolfijntjes

Gemiva-SVG Groep

’s Heeren Loo

Het Maartenhuis

Orion Camphill Gemeenschap

Prezzent

Schreuderhuizen Zorgverlening

Siloah

Sjaloom Zorg

Stichting De Rozelaar

Stichting Ilmarinen

Syndion

Stichting Prisma

Talant

Triade Flevoland

Woonzorgcentrum de Zeeg

Zorgboerderij Ons Verlangen
Het meetinstrument valt onder copyright van Effectory en
mag niet zonder toestemming door derden gebruikt worden.
Zorginstellingen die het instrument afnemen, mogen in
samenwerking met Effectory aanvullingen doen aan dit
meetinstrument.
Potentiële gebruikers kunnen inlichtingen krijgen via onze
website
http://www.effectory.nl/campagnes/clientervaringsonderzoekvoor-gehandicaptenzorg/). Er is een factsheet (bijgeleverd als
Toestemming openbaarmaking
beschrijving door de VGN
documentatie) beschikbaar met informatie. Medewerkers van
Effectory zijn telefonisch bereikbaar voor vragen en
inlichtingen. Indien daar interesse voor is, is het mogelijk een
afspraak te maken met één van de consultants uit ons
sectorteam zorg om alle mogelijkheden van het instrument
uiteen te zetten.
De VGN zal de beschrijvingen van instrumenten die
toegelaten worden tot de waaier publiceren

Ja
Achtergrond van het instrument
Domeinen Kwaliteit van bestaan
Aankruisen welke domeinen bevraagd worden meerdere antwoorden mogelijk
● lichamelijk welbevinden
● psychisch welbevinden
● inter-persoonlijke relaties
● deelname aan de samenleving
● persoonlijke ontwikkeling
● materieel welzijn
● zelfbepaling
● belangen
Domeinen zorgvoorwaardelijke thema’s
●
●
●
●
Conceptueel kader
Aankruisen wat het conceptuele kader vormt meerdere antwoorden mogelijk (eventueel
aanvullen)
● ervaren kwaliteit van bestaan
● tevredenheid geleverde zorg- en dienstverlening
● cliëntwensen
● kwaliteit geboden ondersteuning
● aanraden van de zorginstelling aan anderen (alleen
bij de ouders/ vertegenwoordigers vragenlijst. In
overleg met onze klanten blijkt dat het in de praktijk
te lastig is voor cliënten om deze vraag te
beantwoorden).
Aankruisen wat het doel is en op welk niveau –
meerdere antwoorden mogelijk
● verbeteren
● niveau individuele cliënt (Het belangrijkste doel is
het inzichtelijk maken van de cliëntervaringen op
individueel niveau)
● niveau team/ cluster
● niveau locatie
● niveau organisatie
● verantwoorden
Aankruisen bij welke doelgroep(en) het instrument
wordt afgenomen - meerdere antwoorden mogelijk
● Volwassenen met lichte v.b.
● Volwassenen met matige v.b.(hulp van begeleider
van andere locatie of externe interviewer bij het
invullen van de vragenlijst)
O Volwassenen met ernstige v.b. of EMB
● Jongeren met een lichte v.b (v.a. 12 jaar) (hulp van
begeleider van andere locatie of externe interviewer
bij het invullen van de vragenlijst)
● Volwassenen met lichamelijke bep.
Doel
Cliënten op wie van toepassing
Format met toelichting, versie augustus 2013
zorgafspraken en ondersteuningsplan
cliëntveiligheid
kwaliteit van medewerkers en organisatie
samenhang in zorg en ondersteuning
Overigen op wie van toepassing
Format met toelichting, versie augustus 2013
● Volwassenen met NAH (hulp van begeleider die niet
direct betrokken is bij de zorg van de cliënt of externe
interviewer bij het invullen van de vragenlijst)
● Volwassenen met visuele beperking (hulp van
begeleider van andere locatie of externe interviewer
bij het invullen van de vragenlijst door voorlezen
vragenlijst)
● Volwassenen met auditieve bep.
● Proxies (= persoon die het antwoord van de cliënt
verwoordt)
● Ouders/ vertegenwoordigers van cliënten
Omschrijving van het instrument
Type instrument
Wijze van afname
Omvang van het instrument
Afname door
Professionaliteit afnemer
Type data
Onderbouwing van het instrument
Periodieke evaluatie van het instrument
Format met toelichting, versie augustus 2013
Aankruisen welk type instrument het betreft
● Vragenlijst
O Topiclijst (= onderwerplijst)
O Standaarden
Aankruisen op welke wijze de afname
plaatsvindt - meerdere antwoorden mogelijk
●Webapplicatie
●Schriftelijk (indien nodig onder begeleiding van een
begeleider, optioneel ondersteund door
pictogrammen)
● Mondeling (interview/dialooggesprek)
O Telefonisch
O Participerende observatie
● Focusgroepen
Invullen:
Aantal vragen: de basisvragenlijst bevat 28 vragen.
Het is mogelijk om de vragenlijst uit te breiden met
organisatie specifieke vragen. Voorop staat dat alle
domeinen van kwaliteit van bestaan worden
bevraagd. De basisvragenlijst bevat al deze
domeinen. Wij raden aan om de vragenlijst niet
langer dan 1 A4 (dubbelzijdig geprint) te maken in
verband met de concentratietijd van de cliënt.
Afnameduur: ongeveer 20 minuten.
Aankruisen door wie de afname plaatsvindt –
meerdere antwoorden mogelijk
● intern (begeleiders die al dan niet direct betrokken
zijn bij de zorg van de cliënt)
● extern (wij bieden de mogelijkheid om externe
interviewers in te schakelen om cliënten te begeleiden
bij het invullen van de vragenlijst)
Aangeven waaruit de scholing van de afnemer
bestaat
Alle interviewers hebben ervaringen in het afnemen
van interviews in de zorg (interviewers zijn
geaccrediteerd door CVZ voor CQ Index
onderzoeken). Indien begeleiders het interview
afnemen, krijgen zij vooraf een training.
Aankruisen welke type data het betreft
● kwantitatief
● kwalitatief
Het instrument meet ervaringen van individuele
cliënten over de kwaliteit van de geleverde zorg en
dienstverlening gericht op domeinen van kwaliteit van
bestaan (Schalock & Verdugo, 2002). Daarnaast zijn
onze klantervaringen in de zorg meegenomen bij het
ontwikkelen en opzetten van ons meetinstrument.
Door ons instrument herhaaldelijk in te zetten en
periodiek te toetsen, kunnen wij de betrouwbaarheid
en de validiteit van de vragen waarborgen. Indien
nodig wordt de inhoud/ structuur van de vragenlijst
aangepast. De toetsing van validiteit en
betrouwbaarheid zal door een externe partij, Tridata,
gedaan worden.
Aankruisen of het instrument periodiek
geëvalueerd wordt
● Ja, 1 keer per jaar
O Nee
Inzet van het instrument
Data bruikbaar voor
Instrument verwerkt in
ECD (Electronisch
Cliëntdossier)
Aansluiting bij
ondersteuningsplancyclus
- In kaart brengen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor iedere
individuele cliënt. Er worden rapportages op individueel cliëntniveau opgeleverd
die toegevoegd kunnen worden aan het ECD. Deze individuele rapportages
kunnen als input dienen voor gesprekken met betrekking tot het persoonlijk
ondersteuningsplan van de cliënt.
De individuele cliëntrapportages geven helder inzicht in de resultaten per
individuele cliënt en geven per cliënt concrete handvatten wat goed gaat en waar
de begeleider/ teamleider aan kan werken om de kwaliteit van de zorg te
verbeteren. In overleg met de zorginstelling wordt bepaald tot op welk niveau de
resultaten worden geaggregeerd. Bijvoorbeeld op organisatieniveau, clusterniveau
en/ of locatieniveau. Op deze manier kan iedereen gericht aan de slag.
- Kwaliteitsverbetering op relevante niveaus

Verbeteringen op individueel cliëntniveau

Verbeteringen op locatieniveau

Verbeteringen op clusterniveau

Verbeteringen op organisatieniveau
- Het nemen van strategische beslissingen en bij het opstellen van beleid
voor de zorginstelling. U ontvangt gerichte verbeterinformatie op alle niveaus:
de locatierapportages geven handvatten waarmee begeleiders direct aan de slag
kunnen. De cluster- en totaalrapportage geven handvatten voor het management
bij het nemen van strategische beslissingen en het opstellen van beleid om de
kwaliteit van de zorg voor cliënten te verbeteren.
- Bewustwording onder de medewerkers. Onze ervaring leert dat
rapportages specifiek voor onderdelen van de organisatie zeer motiverend
werken. Door de resultaten van de individuele cliënten te aggregeren tot
organisatieniveau, clusterniveau en/of locatieniveau kan eenieder gericht aan de
slag. Medewerkers herkennen zich in de resultaten waardoor hun betrokkenheid
bij het onderzoek wordt vergroot.
- Externe communicatie; denk aan bijvoorbeeld posters met de resultaten op
hoofdlijnen die opgehangen kunnen worden op de locaties. Zo laat de
zorginstelling direct zien dat de mening van de cliënten (en ouders/
vertegenwoordigers) gewaardeerd wordt.
- Verantwoording: bijvoorbeeld het gebruik van de resultaten voor
verantwoording aan uw zorgkantoor.
Aangeven of de data in het electronisch cliëntdossier verwerkt kunnen
worden
● Ja: Wij leveren rapportages op individueel cliëntniveau aan welke verwerkt
kunnen worden in het ECD.
O naam software:
O Nee
Ja, het instrument sluit aan bij de ondersteuningsplancyclus van de cliënt omdat
de rapportages op individueel cliëntniveau voeding geeft voor de evaluatie en
verbetering van het individuele ondersteuningsplan. In het instrument kunnen
vragen worden opgenomen met betrekking tot onderwerpen die in het
ondersteuningsplan behandeld worden.
Een mogelijkheid die we zorginstellingen willen bieden, is dat de datum van de
ondersteuningsplanbespreking leidend is voor het invullen van de vragenlijst door
de cliënt. Zodat er direct met de cliënt in gesprek wordt gegaan over de
verbeteringen die hij/ zij heeft aangedragen.
Dit betekent dat de cliënt vlak voor zijn ondersteuningsplanbespreking de
vragenlijst ontvangt en ingevuld moet hebben. Voor iedere cliënt zal dit op een
ander moment zijn. Daarom zal het onderzoek continu uitgezet worden. In de
praktijk zal dit ongeveer 1x per kwartaal zijn. Er wordt dan gekeken welke
cliënten er aan het einde van het kwartaal een ondersteuningsplanbespreking
hebben. Aan het begin van het kwartaal wordt de cliënt uitgenodigd om de
vragenlijst in te vullen. Op deze manier heb je recente verbeterinformatie. Aan
het einde van het jaar kunnen vervolgens de individuele cliëntresultaten
Format met toelichting, versie augustus 2013
Inbedding in de
organisatie
geaggregeerd worden naar organisatie, cluster en/ of locatieniveau, afhankelijk
van de wensen van de zorginstelling. Zo werken we continu aan de inbedding van
het cliëntervaringsonderzoek in de ondersteuningsplancyclus.
De inbedding van het onderzoek begint ons inziens al bij de inrichting van het
onderzoek en niet pas wanneer de resultaten bekend zijn. Wij raden instellingen
aan om bij het opstellen van de vragenlijst (het invullen van de specifieke vragen
naast de basisset aan vragen) verschillende belanghebbenden uit de instelling te
betrekken om draagvlak voor het onderzoek te creëren. Denk aan medewerkers
en cliëntenraden. Naast een vragenlijstbijeenkomst is ook goede communicatie
naar de belanghebbenden essentieel. Zo werkt de zorginstelling direct aan de
inbedding van het onderzoek. Gedurende het onderzoek worden alle
verantwoordelijke locatiemanagers op de hoogte gehouden van de dagelijkse
respons om de betrokkenheid te vergroten en bij te sturen indien nodig.
Zodra de resultaten bekend zijn, volgt de belangrijkste stap. De medewerkers
gaan aan de slag met de resultaten. De begeleiders krijgen inzicht in de
resultaten van hun eigen cliënten. Deze individuele cliëntresultaten zijn voeding
voor gesprekken met de cliënt, doordat deze kunnen worden meegenomen in het
ondersteuningsplan. Op die manier wordt het een onderdeel van de
ondersteuningsplancyclus. De resultaten kunnen tevens worden geaggregeerd
naar elk gewenst niveau: locatieniveau, clusterniveau en organisatieniveau.
Daarnaast kunnen de resultaten uitgesplitst worden naar verschillende zorgtypen
als Wonen en Dagbesteding.Iedere begeleider of andere medewerker/
leidinggevende wordt door de leesbare rapportages direct aangezet tot actie.
Daarnaast bieden wij organisaties vergaande ondersteuning bij de follow up na
het bekendmaken van de resultaten in de vorm van interactieve workshops. Dit
kan door speciaal ontwikkelde sessies waarin medewerkers (eventueel samen met
cliënten of ouders/ vertegenwoordigers) gezamenlijk tot concrete acties komen
die vervolgens direct in gang kunnen worden gezet om duurzame verbetering van
de cliëntbeleving te realiseren.
Kostenaspecten
Deze workshops worden begeleid door ervaren trainers, waarbij gefocust wordt
op het definiëren van praktische actieplannen. Zo kan iedereen direct én gericht
aan de slag met de resultaten.
Effectory hanteert marktconforme tarieven. De prijs wordt gebaseerd op de
grootte van de zorginstelling, de verdiepingen die gemaakt worden, het aantal
cliënten en de gekozen methodiek. We onderscheiden 2 soorten onderzoeken: de
quickscan en het maatwerkonderzoek.
Op de volgende pagina staat omschreven waaruit een quickscan en een
maatwerkonderzoek bestaat. Bij beide onderzoeken staat een budgetindicatie
weergegeven.
Format met toelichting, versie augustus 2013
Het is mogelijk om via onze website
(http://www.effectory.nl/campagnes/clientervaringsonderzoek-voorgehandicaptenzorg/) of via 020 30 50 102 kosteloos een offerte op te vragen.
Mee te sturen bijlagen – Graag invullen
Werkwijze Effectory Cliëntervaringsonderzoek pijler 2b
Instrument

Bijlage 1 Format Effectory Cliëntervaringsonderzoek
Documentatie over onderbouwing



Bijlage 2 Checklist Effectory Cliëntervaringsonderzoek
Cliëntervaringsonderzoek Cliënten vragenlijst
Cliëntervaringsonderzoek Ouders_Vertegenwoordigers
vragenlijst
Reeds in uw bezit en ongewijzigd:

Factsheet Cliëntervaringsonderzoek voor de
gehandicaptenzorg

Referentielijst VGN

ASVZ Klantcase – Cliënttevredenheidsonderzoek

Syndion Klantcase – Cliënttevredenheidsonderzoek

Stichting de Rozelaar Klantcase
Cliënttevredenheidsonderzoek

Rapportage per individuele cliënt

Rapportage per locatie

Trendoverzicht

Quickview Zorginstelling
Format met toelichting, versie augustus 2013
Download