sjabloon - Vrije Universiteit Brussel

advertisement
[Eventueel logo partnerinstelling]
Samenwerkingsovereenkomst voor het gezamenlijk superviseren en
diplomeren van een doctoraat tussen de Vrije Universiteit Brussel en (naam
partnerinstelling)
Tussen
­
De Vrije Universiteit Brussel, hierna ‘VUB’ genoemd,
vertegenwoordigd door Prof. dr. Caroline Pauwels, Rector,
gevestigd te: Pleinlaan 2, 1050 Brussel (België)
en
­ (naam partnerinstelling), hierna (afkorting) genoemd,
vertegenwoordigd door Prof. dr. (Naam), (functie),
gevestigd te: (adres)
gezamenlijk ‘de partnerinstellingen’ genoemd
en
­ (naam doctorandus/a), hierna ‘de doctorandus/a’ genoemd,
waarbij de voornoemden gezamenlijk ‘de partijen’ genoemd worden,
wordt
-
Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het Besluit van 20
december 2013 en in het bijzonder op de artikels 86§1 en §4 en op artikel 94§4, zoals gewijzigd;
-
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de
diploma’s en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement uitgereikt door de instellingen voor
hoger onderwijs in Vlaanderen, en in het bijzonder op de bijlagen 5 en 6;
-
Gelet op het Centraal reglement voor de toekenning van de academische graad van doctor van de
VUB, goedgekeurd door de Academische Raad op 5 oktober 2015;
-
Gelet op het Valorisatiereglement van de VUB, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 Juni
2015;
-
Gelet op (regelgeving van het land/de regio van de partnerinstelling)
-
Gelet op (regelgeving van de partnerinstelling)
-
Gelet op de bereidheid van de professoren (naam promotor VUB) (VUB) en (naam promotor
partnerinstelling) om in uitvoering van deze overeenkomst het promotorschap voor het gezamenlijk
doctoraat op zich te nemen;
het volgende overeengekomen:
1/5
Overeenkomst Gezamenlijk Doctoraat
Artikel 1 – GEZAMENLIJKE SUPERVISIE EN DIPLOMERING VAN EEN DOCTORAAT
De partnerinstellingen komen overeen dat zij gezamenlijk zullen instaan voor het superviseren van het
doctoraatsonderzoek van ‘de doctorandus/a’, en dat zij ook gezamenlijk zullen instaan voor het
organiseren van het doctoraatsexamen en de diplomering van zijn/haar doctoraat.
De identiteitsgegevens van de doctorandus/a zijn:
Naam en voornaam:
Geboortedatum:
Plaats van geboorte:
Nationaliteit:
Officieel adres (voor briefwisseling):
E-mailadres:
Artikel 2 – BEGELEIDING VAN DE DOCTORANDUS/A
De doctorandus/a wordt begeleid door de volgende promotoren:
­
Aan de VUB:
 Naam: (titel, naam promotor)
 Faculteit/Vakgroep: (naam faculteit/vakgroep)
 Functie: (bijvoorbeeld ZAP, full professor)
­
Aan (partnerinstelling):
 Naam: (titel, naam promotor)
 Faculteit/Vakgroep: (naam faculteit/vakgroep)
 Functie: (bijvoorbeeld ZAP, full professor)
Voormelde personen verbinden er zich toe ten volle de functie van promotor ten opzichte van de
doctorandus/a uit te oefenen. In deze hoedanigheid verplichten zij er zich toe onderling overleg te plegen
telkens zij dit nodig achten, teneinde de evolutie in het doctoraatsonderzoek te beoordelen.
Artikel 3 – TOELATING TOT HET DOCTORAAT EN ONDERWERP DOCTORAATSPROEFSCHRIFT
De doctorandus/a heeft van de betrokken partnerinstellingen de toelating tot het doctoraatstraject
verkregen:
­
Aan de VUB:
 toegelaten tot het doctoraat in (officiële benaming van het doctoraat, bv doctoraat in de
wetenschappen)
 op de volgende datum / vanaf academiejaar :
­
Aan (partnerinstelling):
 toegelaten tot het doctoraat in (officiële benaming van het doctoraat, bv doctoraat in de
wetenschappen)
 op de volgende datum / vanaf academiejaar :
Het onderwerp van het doctoraatsproefschrift is:
2/5
Overeenkomst Gezamenlijk Doctoraat
Artikel 4 – INSCHRIJVING EN INSCHRIJVINGSGELD
De doctorandus/a schrijft zich elk academiejaar opnieuw in aan de VUB en betaalt er het voor het
doctoraat vastgestelde inschrijvingsgeld1. Deze inschrijvingsplicht geldt vanaf de inwerkingtreding van
deze overeenkomst.
(Bepaling van de partnerinstelling m.b.t. inschrijving en inschrijvingsgeld)
Artikel 5 – DIPLOMERING
Indien de doctorandus/a slaagt voor het gezamenlijk doctoraatsexamen, zullen de partnerinstellingen
hem/haar een gezamenlijk diploma / dubbeldiploma 2 uitreiken, via twee diploma’s.
Elke instelling stelt haar eigen diploma op:
- Doctor in (benaming van doctoraatsgraad 1), door de Vrije Universiteit Brussel
- Doctor in (benaming van doctoraatsgraad 2), door (partnerinstelling)
Elk diploma(supplement) vermeldt dat het doctoraat tot stand is gekomen in het kader van een
gezamenlijk doctoraat en vermeldt eveneens de partnerinstelling.
Artikel 6 – VERZEKERINGEN
De doctorandus/a verplicht zich ertoe de vereiste stappen te ondernemen tot het regelen van zijn/haar
ziekteverzekering, zijn/haar verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
tijdens de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden inzake het doctoraatsonderzoek aan de betrokken
partnerinstellingen, overeenkomstig de betrokken institutionele en nationale regelgeving van kracht in
de betrokken instellingen.
Artikel 7 – VERBLIJF EN ONDERZOEKSPERIODES
De doctorandus/a brengt afwisselende of opeenvolgende onderzoeksperiodes door aan de
partnerinstellingen. Het afbakenen van de onderzoeksperiodes gebeurt in onderling overleg tussen de
doctorandus/a en de promotoren. De promotoren waken erover dat de doctorandus/a gedurende een
periode van ten minste 6 maanden onderzoek verricht aan elk van de partnerinstellingen.
Artikel 8 – FINANCIËLE BEPALINGEN
De deelname in de kosten verbonden aan het onderzoeksverblijf in beide partnerinstellingen, het
bijwonen van (inter)nationale conferenties, de organisatie van de doctoraatsverdediging en andere
kosten specifiek verbonden aan het doctoraatstraject, wordt in onderling overleg besproken en bepaald
door de promotoren van beide partnerinstellingen.
1
“Doctorandi met een overeenkomst voor een gezamenlijk doctoraat met een niet-Vlaamse instelling betalen enkel studiegeld
in het jaar van de verdediging.”
http://www.vub.ac.be/sites/vub/files/reglementen/studiegelden/STUDIEGELDEN_1415_030914_NL.pdf
2
Schrappen wat niet past: ‘gezamenlijk diploma’ in geval de academische graad van doctor dezelfde is aan beide
partnerinstellingen: ‘dubbeldiploma’ in geval het gaat over verschillende academische graden van doctor of over varianten van
een graad van doctor.
3/5
Overeenkomst Gezamenlijk Doctoraat
Artikel 9 – EXAMENCOMMISSIE DOCTORAATSEXAMEN
De examencommissie voor het doctoraatsexamen (doctoraatsproefschrift en verdediging van het
proefschrift) wordt samengesteld in onderling akkoord tussen de partnerinstellingen, overeenkomstig
de betrokken institutionele regelgeving van kracht in die instellingen. De examencommissie omvat ten
minste twee leden van elke partnerinstelling, waaronder de promotoren, en ten minste twee externe
leden.
Artikel 10 – VERDEDIGING VAN HET DOCTORAATSPROEFSCHRIFT
De publieke verdediging van het doctoraatsproefschrift vindt plaats aan één van de partnerinstellingen,
maar wordt door alle betrokken instellingen erkend. In casu vindt de publieke verdediging plaats aan
(naam instelling).
Voorafgaandelijk wordt een interne verdediging aan de (naam instelling) georganiseerd, zoals vereist
door het VUB doctoraatsreglement.
Artikel 11 – TAALGEBRUIK
DOCTORAATSPROEFSCHRIFT:
Het doctoraatsproefschrift wordt opgesteld in het (taal).
Er wordt een samenvatting van het doctoraatsproefschrift gemaakt in het Nederlands.
VERDEDIGING:
De verdediging van het doctoraatsproefschrift gebeurt in het (taal)..
Artikel 12 – BESCHERMING VAN ONDERZOEKSRESULTATEN EN EIGENDOMSRECHTEN
De onderzoeksresultaten voortkomend uit het doctoraatsonderzoek komen toe aan de VUB en
(partnerinstelling).
De bescherming van de onderzoeksresultaten voortkomend uit het doctoraatsonderzoek, alsook de
archivering, de terbeschikkingstelling, de publicatie en de exploitatie ervan, gebeurt in onderling overleg
tussen de partnerinstelling en overeenkomstig met de in elk land en in elke partnerinstelling geldende
regelgeving.
Artikel 13 – INWERKINGTREDING EN GELDIGHEIDSPERIODE VAN DE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst treedt in werking op (datum) en neemt een einde op uiterlijk (datum).
Indien de doctorandus/a het doctoraatsproefschrift vóór deze datum niet publiek verdedigd heeft, kan
de overeenkomst, mits akkoord van alle partijen, verlengd worden.
Artikel 14 – GELDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST EN BESLECHTING VAN GESCHILLEN
De bepalingen van deze overeenkomst mogen nooit in strijd zijn met het Centraal reglement voor de
toekenning van de academische graad van doctor van de VUB, noch met het aanvullend facultair
doctoraatsreglement van de VUB-faculteit waarin het doctoraat vorm krijgt.
De bepalingen van deze overeenkomst mogen evenmin in strijd zijn met (regelgeving partnerinstelling).
4/5
Overeenkomst Gezamenlijk Doctoraat
In geval van tegenstrijdige bepalingen, gaan de reglementen van de VUB voor.
Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Geschillen die niet minnelijk kunnen geregeld
worden, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.
Opgesteld te Brussel in drie originele exemplaren, op xx/xx/xxxx
Prof. dr. Caroline Pauwels,
Rector Vrije Universiteit Brussel
(titel, naam hoofd partnerinstelling),
(functie) (partnerinstelling)
Prof. dr. (naam promotor VUB),
Promotor Vrije Universiteit Brussel
(titel, naam promotor partnerinstelling),
Promotor (partnerinstelling)
(naam doctorandus/a),
Doctorandus/a
5/5
Overeenkomst Gezamenlijk Doctoraat
Download