Activiteitenplan 2013 - Nederlandse vrouwenraad

advertisement
Nederlandse Vrouwen Raad: Koepelorganisatie voor
vrouwenparticipatie en gender gelijkheid
Activiteitenplan en Begroting 2013
(In aansluiting op aanvraag NVR Instellingssubsidie Artikel Subsidieregeling
Emancipatie 2011 inclusief Activiteitenplan en Begroting 2012, oktober 2011,
ingediend bij het Ministerie van OCW)
Den Haag, 30 augustus 2012
Inhoudsopgave
1. INLEIDING ......................................................................................................................................... 2
TABEL OVERZICHT ACTIVITEITENPLAN 2013: ............................................................................................. 3
2. ACTIVITEITENPLAN 2013 .............................................................................................................. 5
2.1 NETWERK EN PLATFORM FUNCTIE ......................................................................................................... 7
2.2 AGENDERING EN VOEDEN VAN BELEIDSPROCESSEN EN DE POLITIEK ...................................................... 9
2.3 INTERNATIONALE VERTEGENWOORDIGING VAN DE NEDERLANDSE VROUW ......................................... 11
2.4 INFORMATIEVOORZIENING, OUTREACH EN KENNIS BORGING EN UITWISSELING ................................... 13
2.5 KRAAMKAMER VOOR SAMENWERKINGSPROJECTEN ............................................................................. 17
3. BEGROTING .................................................................................................................................... 18
1
1. Inleiding
De NVR is de koepel van vrouwennetwerken in Nederland. In de eerste helft van 2012 is
het aantal lidorganisaties gegroeid van 47 naar 50 leden1 en gesprekken met nog meer
geïnteresseerde leden staan in de planning voor het najaar. De koepel bereikt via de
leden naar schatting een miljoen vrouwen in diverse lagen en geledingen van de
maatschappij. In samenwerking met de lidorganisaties is de NVR in staat grote groepen
vrouwen te mobiliseren op maatschappelijk relevante en actuele onderwerpen. Op deze
wijze kan een bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de positie van vrouwen
en van de maatschappij in het algemeen.
Dit voorstel geeft een kort overzichtelijk beeld van de activiteiten die de NVR
voornemens is in 2013 uit te voeren als invulling van de onder artikel 2.8 van de
Subsidieregeling Emancipatie beschreven doel- en taakstelling. Voor een uitgebreide
beschrijving van de kerntaken van de NVR verwijzen wij naar de subsidie-aanvraag die
in 2011 is ingediend waarin zowel voor 2012 als 2013 de doelstellingen van de NVR zijn
omschreven. Het activiteitenplan 2013 wat nu voor u ligt dient derhalve in samenhang
met de subsidieaanvraag zoals ingediend in 2011 te worden gelezen.
1
Voor een korte beschrijving van de NVR en aangesloten organisaties, zie bijlage 1
2
Tabel overzicht activiteitenplan 2013:
Lichtgrijs = voorbereiding/activiteit werkplan NVR
Donkergrijs = uitvoering/activiteit werkplan NVR
Kerntaken NVR
Activiteiten
1e kwartaal
2e kwartaal
1. Netwerk- en
Algemene
Mrt (Voorz.
Mei (AV)
platform functie
Vergaderingen NVR
overleg)
3e kwartaal
4e kwartaal
Nov. (AV)
(incl. viering 11 jaar
NVR) en
Voorzittersoverleg
Interactiedag(en), o.a.
* 8 mrt
i.v.m. 115 jaar NVR in
viering
* Juni
* Prinsesjesdag (2e
combinatie met een
dinsdag
publiekscampagne
sept.)
Bijeenkomst Netwerk
Feb. (o.a.
Dec. (o.a.
Internationaal
briefing CSW)
input CSW)
Commissies:
2
2
2
2
1.Internationaal/
Rechten van de Vrouw;
2.Maatschappelijke
participatie/ Duurzame
Ontwikkeling
2.
Beleidsbeïnvloeding,
Bijv.
Bijv.
Bijv.
Bijv.
Agenderen/voe-
o.a. agenderen
Lobby rond
Input
Prinsesjes-
Lobby n.a.v.
den
thema’s, lobbybrieven
Internationa-
Emancipatie-
dag (2e di.
Najaarsbij-
beleid/politiek
aan de politiek en
le Vrouwen-
nota; reactie
Sept.) en/of
eenkomst
deelname in AO’s
dag 8 mrt
Emancipa-
Duurzame
Internat.
tiemonitor
Dinsdag
Netwerk
Particip. in bijeenk.v.d.
overheid/ andere
(vrouwen-)org’s, bijv.
NAP II 1325; input in
strateg. doc’s (bijv.
schaduwrapport.
CEDAW), etc.
Agenderen provinciale/
gemeentelijke
verkiezingen in 2014
Diverse zaken (bijv.
verzoeken
lidorganisaties,
relevante derden, etc.)
3
3. Internat.
AVVN-
AVVN
Evenement
Bijwonen
Selectie nw.
Vertegenw. v.d.
vrouwenvertegenwoor-
Vrouwenver-
AVVN **
AVVN
Vrouwenvert.
NL vrouw
diger
tegenwoor-
voor 2014
diger woont
CSW bij
CSW
Zie hierboven
Input
Netwerk
Internationaal
Vrouwenvertegenw. naar
topontmoeting, bijv. CSD
Ontvangst internat.
delegaties
4. Info.
Website, nieuwsbrief (±14
voorziening,
p jr), inforeeks (±2), flyer
outreach,
fondswerving; vernieuwing
kennis-
communicatiestructuur;
borging/
beheer data/borging
uitwisseling
kennis in kennissysteem;
fondswerving
Viering Internationale
**
**
**
Vrouwendag, AVVN
evenement, Vrouwenpodium/ Prinsesjesdag
5. Kraamkamer
Ontwikkelen projecten
van projecten
binnen 3 themavelden:
maatschapp.participatie;
rechten van de vrouw; en
duurz. ontwikkeling
Coördinatie van NVR
***
samenwerkingsprojecten
* = de NVR wil 3 interactiedagen organiseren mits extra fondsen beschikbaar komen en
lidorganisaties en andere samenwerkingspartners bereid worden gevonden. De interactiedag in
juni zal (gedeeltelijk) vanuit dit activiteitenplan/begroting 2013 worden gefinancierd.
** = zie opmerking hierboven onder *. De NVR heeft daarbij de intentie om de viering van de
internationale vrouwendag, het AVVN-evenement, alsmede het evenement van het
Vrouwenpodium/Prinsesjesdag op de 2e dinsdag september, te combineren met de eerder
genoemde interactiedagen.
*** = De samenwerkingsprojecten van de NVR vallen qua inhoud onder de missie van de NVR (het
bevorderen van maatschappelijke participatie van vrouwen), maar de financiering voor deze
projecten komt uit andere (subsidie) bronnen. Alleen kosten voor het ontwikkelen van nieuwe
projecten vallen binnen deze subsidie aanvraag.
4
2. Activiteitenplan 2013
Kerntaken NVR
De NVR heeft – zoals reeds in de subsidieaanvraag die werd ingediend in 2011 vermeld
staat – als missie het bevorderen van de maatschappelijke participatie van vrouwen.
De NVR vervult haar missie via vijf kernfuncties:
1. De netwerk en platform functie
2. Het agenderen en voeden van beleidsprocessen en de politiek
3. Internationale vertegenwoordiging van de Nederlandse vrouw
4. Informatievoorziening, outreach en kennis borging en uitwisseling
5. En het ontwikkelen van projecten, de zgn. kraamkamer van projecten
Financiële situatie NVR
De middelen zijn helaas in 2012 en naar verwachting in 2013 vooralsnog beperkt.
Al vele jaren achtereen worstelt de NVR met een hoge werkdruk binnen de beperkte
beschikbare formatie (3,6 fte) als gevolg van het voortdurend zoeken naar
projectsubsidies om de kerntaken en de organisatie te kunnen financieren. De
instellingssubsidie dekt namelijk iets meer dan de helft van de kosten van de
taakstelling zoals deze is geformuleerd in de overleg met het ministerie. In de
afgelopen jaren heeft de NVR jaarlijks terugkerende begrotingstekorten moeten
financieren vanuit het Tentoonstellingsfonds dat in 1948 door Koningin Wilhelmina aan
de NVR in beheer is gegeven t.b.v. het realiseren van de doelstellingen van de NVR. Dit
fonds zal echter op redelijk korte termijn opgebruikt raken. Daarom moeten op korte
termijn andere financiële bronnen worden aangeboord om ook in de toekomst het
voortbestaan van de organisatie en het werk van de NVR te kunnen garanderen. De NVR
heeft hiertoe een adviesgroep ingesteld om na te denken over oplossingen voor zowel
de korte als de langere termijn. De NVR verzoekt het ministerie echter met klem om het
gehele benodigde bedrag voor de basisvoorzieningen te dekken, zodat de NVR de
taakstelling volledig kan uitvoeren.
Focus en kruisbestuiving
Hoewel in 2012 het zwaartepunt van de inzet van de NVR nog vooral lag in het
vormgeven van haar koepelfunctie richting de besturen van de lidorganisaties, wordt in
2013 mede vanwege bovenstaande ontwikkelingen niet alleen gewerkt aan een focus
binnen haar activiteiten, maar wordt ook gewerkt aan op outreach,
capaciteitsversterking en kruisbestuiving gerichte activiteiten die niet alleen de besturen
van de lidorganisaties van de NVR achterban voeden, maar waarin vooral ook de
achterban van deze lidorganisaties, en daarmee vrouwen in de gehele Nederlandse
5
samenleving, actief bewust gemaakt en gestimuleerd kunnen worden om hun talenten te
ontplooien. Veel van de lidorganisaties van de NVR zijn zelf sterke netwerkorganisaties
die een variëteit aan activiteiten voor vrouwen hebben ontwikkeld en die daarom enorm
veel te bieden hebben aan andere vrouwen in Nederland (en daarbuiten). De NVR denkt
met deze sterkere inzet op outreach activiteiten in samenwerking met lidorganisaties
beter te kunnen aansluiten bij de huidige ontwikkelingen/behoeften binnen de
koepelorganisatie en - door zich meer zichtbaar binnen de Nederlandse samenleving te
positioneren – tevens meer mogelijkheden te creëren om externe fondsen (bijv. ook van
het bedrijfsleven) aan te boren waarmee zij haar missie kan voortzetten.
6
2.1 Netwerk en platform functie
2.1.1. Algemene Vergadering (AV)
In 2013 zullen evenals in 2012 twee Algemene Vergaderingen worden georganiseerd
voor voorzitters/afgevaardigden van de lidorganisaties: een AV-vergadering in Mei en
een AV-vergadering in November, waarin de leden worden geïnformeerd over de
voortgang van het werkplan van de basisorganisatie van de NVR, maar ook van de met
externe fondsen gefinancierde projecten, alsmede de financiële positie van de NVR.
Daarnaast wordt 1 keer per jaar een voorzittersoverleg georganiseerd in maart. Dit
voorzittersoverleg biedt ruimte voor lidorganisaties om elkaar te informeren over
elkaars (nieuwe) activiteiten alsmede mogelijkheden te zoeken om samen te werken en
om activiteiten op het terrein van capaciteitsontwikkeling aan de leden aan te bieden.
2.1.2. Interactiedag(en): “What Women Want…”
De NVR interactiedag wordt gecontinueerd, maar op een totaal vernieuwende wijze. De
NVR wil met haar leden het land in, om te laten zien met welke belangrijke zaken zij
bezig zijn, en daarmee te inspireren en te activeren. Daarmee zal de interactie dag
zowel kerntaak 1 als kerntaak 4 vervullen. De NVR wil in 2013, mede in het kader van
haar 115-jarig bestaan, drie interactiedagen organiseren gekoppeld aan een stevige
publiekscampagne over het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen en
eerlijke verdeling van arbeid en zorg/man-vrouw taakverdeling. De NVR zal voor deze
jubileumtour extra subsidie aanvragen.
Het heuglijke feit van haar 115-jarig bestaan wil de NVR met zoveel mogelijk vrouwen
delen door samen met de lidorganisaties en samenwerkingspartners binnen de KIEM
infrastructuur zoals Women Inc. en Aletta-Equality drie interactiedagen te organiseren in
3 verschillende regio’s met een aantrekkelijk en divers programma gericht op vrouwen
waarbij zowel inhoudelijke workshops - bijv. over het belang van economische
zelfstandigheid van vrouwen, over het beter organiseren en combineren van arbeid en
zorg, over de rol van vrouwen in duurzame ontwikkeling, etc. – als
capaciteitsversterkende workshops – bijv. over de mogelijkheden van digitale media,
over time management, etc. – als verrassende chill activiteiten, bijv. films over vrouwen
(i.s.m. Aletta-Equality), proeverijen van duurzame producten, etc, die door de
lidorganisaties en door andere geïnteresseerde partijen zullen worden aangeboden.
Voor de lidorganisaties en andere samenwerkingspartners vormen deze regionale
interactie bijeenkomsten tevens een gelegenheid om potentiële nieuwe leden te
interesseren in hun activiteiten.
Of het mogelijk zal zijn om in 2013 drie keer het land in te gaan hangt o.a. af van het
kunnen verwezenlijken van externe subsidie(s), alsmede de steun van lidorganisaties en
samenwerkingspartners, waarvoor een basisplan momenteel in ontwikkeling is.
7
2.1.3. Netwerk Internationaal
Het Netwerk Internationaal, dit zijn de vertegenwoordigers van de NVR die afgevaardigd
zijn naar de diverse nationale en internationale fora (bijv. AVVN, CSW, ICW, EWL, ECICW),
zal in 2013 in twee bijeenkomsten bijeen komen, met als doel om zoveel mogelijk uit te
wisselen over het te voeren gezamenlijke beleid richting Europese en Internationale fora.
Nog in 2012 zal een begin worden gemaakt om te onderzoeken hoe de NVR zich meer
optimaal in deze verschillende internationale fora en waar de NVR vertegenwoordigers
naar heeft afgevaardigd kan bewegen zowel op Europees als op internationaal (VN)
niveau. Wellicht zullen hierbij ook enkele strategische keuzes (moeten) worden gemaakt
om de inzet van de arbeidsorganisatie alsmede die van vrijwilligers meer efficiënt en
effectief te laten zijn. Ook zal de mogelijkheid voor een betere samenwerking c.q.
afstemming met het Ministerie van OCW/DE op dit internationale niveau nader worden
geëxploreerd t.b.v. een betere invulling van de agenda van het Netwerk Internationaal in
2013 en daarna.
2.1.4. Commissies en werk/adviesgroepen NVR
Zoals in de subsidie aanvraag staat beschreven heeft de NVR twee vernieuwde
commissies, namelijk de Adviescommissie Internationaal/Rechten van de Vrouw en de
Commissie Maatschappelijke Participatie/Duurzame Ontwikkeling. Via deze commissies
organiseert de NVR een belangrijk deel van de raadpleging van haar achterban. Er
worden o.a. zaken op het terrein van beleidsbeïnvloeding besproken (zie 2.2.), evenals
plannen voor nieuwe samenwerkingsprojecten (kraamkamer, zie 2.5.). Vanaf 2013 zal
het aantal vergaderingen per commissie beperkt worden tot maximaal 4 vergaderingen
per jaar, om daarnaast meer optimaal gebruik te maken van de commissies voor het
organiseren van en werven van fondsen voor activiteiten van de NVR, etc.
Verder stelt de NVR regelmatig werk/adviesgroepen samen vanuit de lidorganisaties
rond bepaalde activiteiten. Zo is voor het flitscongres dat de NVR vanwege de
verkiezingen in 2012 op 7 september organiseert, een werkgroep samengesteld. Verder
is recentelijk een werkgroep gevormd voor de ontwikkeling van een programma rond
duurzame voedselsystemen. Ook voor het ontwikkelen van een fondswervingsbeleid en
–strategie voor de NVR is onlangs een adviesgroep gevormd. Voor de viering van haar
115-jarig bestaan in 2013 zal de NVR binnenkort ook een werkgroep vormen.
8
2.2 Agendering en voeden van beleidsprocessen en de politiek
2.2.1. Beleidsbeïnvloeding en pleitbezorging NVR: o.a. agenderen belangrijke thema’s,
lobbybrieven aan de politiek, deelname in AO’s
Door het jaar heen zijn er bepaalde momenten waarop de NVR haar beleidsbeïnvloeding
en pleitbezorging vorm kan geven en belangrijke thema’s kan agenderen richting
politiek en samenleving. De NVR doet dit o.a. rond Internationale Vrouwendag en
Vrouwenpodium/Prinsesjesdag (2e dinsdag september, zie 2.4.), door input in
emancipatienota’s te geven, door participatie in de stuurgroep van Duurzame Dinsdag
en bijv. door het regelmatig organiseren van gesprekken met emancipatie
woordvoerders van politieke partijen en door contact te onderhouden met politici over
de onderwerpen waar de NVR zich voor inzet. Ook in 2013 zal deze inzet gecontinueerd
worden.
De NVR intervenieert daarnaast door het jaar heen met ‘open brieven’ aan de politiek en
via persberichten, waar mogelijk ingebed in projecten en voorbereid in samenwerking
met de lidorganisaties, en wordt rond bepaalde onderwerpen (bijv. in 2012 m.b.t.
huiselijk geweld) deelname door lidorganisaties aan Algemene Overleggen actief
gestimuleerd.
2.2.2. Participatie in strategiebijeenkomsten; leveren input in strategische documenten
Verder participeert de NVR regelmatig in maatschappelijke dialogen georganiseerd door
overheid en politiek en levert zij waar mogelijk input in het emancipatiebeleid van de
overheid. Daarnaast participeert de NVR o.a. in strategie- en discussiebijeenkomsten
van andere (vrouwen) organisaties die zich richten op vergelijkbare thema’s als waar de
NVR zich mee bezig houdt. Ook levert de NVR regelmatig door het jaar heen zowel
gevraagd als ongevraagd input in beleidsdocumenten en andere strategische
documenten, zoals het leveren van een bijdrage in en ondertekenen van de
schaduwrapportage van CEDAW, en door bijdragen te leveren in strategie documenten
van bijv. de EWL (European Women’s Lobby), etc.
NAP II 1325
Als ondertekenaar van het NAP II van VN-resolutie 1325 participeert de NVR bovendien
in de nationale werkgroep 1325 en sinds kort ook in de subgroep die zich m.n. richt op
het vergroten van draagkracht voor en het verspreiden van informatie over UNSCR 1325
binnen Nederland.
2.2.3. Agenderen provinciale/ gemeentelijke verkiezingen in 2014
In 2014 vinden de provinciale en gemeentelijke verkiezingen plaats. De NVR is van plan
om in 2013 met lidorganisaties voorbereidingen treffen om o.a. te stimuleren dat meer
vrouwen zich op provinciaal en lokaal niveau verkiesbaar stellen, zodat er meer
9
vrouwelijke wethouders en gedeputeerden komen.
2.2.4. Diversen
Door het jaar heen bereiken diverse verzoeken de NVR, deze verzoeken variëren o.a. van
het leveren van sprekers of input voor bijeenkomsten van lidorganisaties of andere
vrouwenorganisaties tot verzoeken om te participeren in (relevante) enquêtes tot
individuele verzoeken m.b.t. vrouwenzaken. Om op al deze verzoeken in te kunnen gaan
kan de NVR naast inzet van de bureaucoördinator en de beleidsmedewerker vaak
rekenen op de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers die o.a. participeren in de
commissies van de NVR.
10
2.3 Internationale vertegenwoordiging van de Nederlandse vrouw
2.3.1. AVVN-vrouwenvertegenwoordiger
Het landelijk bureau van de NVR faciliteert de werving, selectie en begeleiding van de
AVVN-vrouwenvertegenwoordiger in samenwerking met de Commissie
Internationaal/Rechten van de Vrouw en bewaakt de uitvoering van de procedure, zoals
de contacten met Buitenlandse Zaken (melding, benoeming, kennismaking, e.d.), de
accreditatie en de financiën. De AVVN-vrouwenvertegenwoordiger maakt deel uit van de
Koninkrijksdelegatie naar de United Nations General Assembly.
Onderdeel van de inhoudelijke voorbereiding van de AVVN vrouwenvertegenwoordiger is
deelname aan een internationale bijeenkomst die aansluit bij het hoofdonderwerp van
haar statement. Dit kan de VN-commissie voor vrouwenzaken (CSW) zijn.
Het is naast het organiseren van 1 evenement met de NVR (zie outreach onder 2.4.) de
verantwoordelijkheid van de AVVN-vrouwenvertegenwoordiger zelf om overige
raadplegingen binnen Nederland te organiseren. De NVR heeft hiervoor haar netwerk
beschikbaar, maar de financiële middelen om dit te faciliteren ontbreken.
2.3.2. Commission on the Status of Women (CSW)
De input voor de CSW wordt voorbereid met de achterban en in samenwerking met
andere organisaties en het ministerie. De voorbereiding van de NVR bijdrage en
standpunten geschiedt primair via het Netwerk Internationaal. Indien mogelijk zal de
AVVN-vrouwenvertegenwoordiger – net als in 2012 - worden gevraagd om de CSW bij te
wonen, mede als voorbereiding voor de AVVN in het najaar. De NVR vergoedt hierbij
alleen de reiskosten.
2.3.3. Vrouwenvertegenwoordiging in regeringsdelegaties naar topontmoetingen
In 2012 heeft de NVR zich ingezet voor een vrouwenvertegenwoordiger in de
Nederlandse delegatie naar Rio+20. Hoewel in eerste instantie geen mogelijkheid werd
gegeven vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werd door de steun van politici in
de Tweede Kamer, op de valreep alsnog ruimte hiertoe gegeven. Voor 2013 liggen naast
reeds genoemde CSW en de AVVN en mogelijk de Commission on Sustainable
Development (CSD) (hier is echter geen budget voor gereserveerd) vooralsnog geen
andere topontmoetingen in het vizier waar de NVR een vrouwenvertegenwoordiger
naartoe zou kunnen afvaardigen. Echter kan zich tijdens het jaar de gelegenheid
voordoen dat wanneer er toch elders een bijeenkomst wordt georganiseerd op het
terrein van emancipatie van vrouwen dat de overheid een verzoek doet aan de NVR om
de Nederlandse vrouw te vertegenwoordigen. Een dergelijke situatie deed zich ook voor
in 2010, de toenmalige algemeen secretaris heeft in dat jaar op verzoek van het
Ministerie van OCW/DE de European Women’s Forum Beijing+15 in Cadiz Spanje
bijgewoond.
11
2.3.4. Ontvangst internationale delegaties
De NVR wordt elkaar jaar bezocht door vrouwengroepen en gemengde delegaties op
studiereis in Nederland. Bezoekers werden geïnformeerd over het gender en diversiteit
beleid in Nederland, de positie van vrouwen, de bijdrage van vrouwenorganisaties aan
empowerment en hun werk op verschillende maatschappelijke thema’s. De inzet van de
NVR is het informeren van deze delegaties over de positie van de vrouw in Nederland en
hoe vrouwenorganisaties in Nederland zijn georganiseerd.
12
2.4 Informatievoorziening, outreach en kennis borging en uitwisseling
2.4.1. Communicatie
De NVR heeft in de afgelopen jaren een goed functionerende communicatiestructuur
opgebouwd die grotendeels gebruik maakt van digitale middelen. De NVR-website biedt
zowel nieuws als achtergrond- en naslaginformatie, de digitale nieuwsbrief die om de 3
à 4 weken verschijnt, attendeert op nieuws en nieuwe informatie op de website, en
incidentele e-mailacties worden ingezet om te attenderen op en uit te nodigen voor
deelname aan activiteiten en bijeenkomsten.
Ook in 2013 is en blijft de website www.nederlandsevrouwenraad.nl het primaire
informatie en communicatie kanaal van de NVR. Via de website en de digitale
nieuwsbrieven wordt ook weer de link gelegd naar partnerorganisaties en derden die
actief zijn op het terrein van gender gelijkheid en empowerment van vrouwen en
meisjes.
In aanvulling op de digitale communicatiemiddelen geeft de NVR themaspecifieke
publicatie uit, de zgn. Inforeeks. Deze reeks wordt ook de komende jaren voortgezet.
Minimaal één uitgave wordt uit de reguliere begroting van de NVR gefinancierd, andere
uitgaven moeten uit projectbudgetten worden betaald. De regulier gefinancierde
uitgaven zijn tot nu toe steeds gewijd aan Eerste Vrouwen. In 2013 zal een jubileumuitgave worden uitgebracht i.v.m. het 115-jarig bestaan van de NVR.
In 2012 is een nieuwe brochure ontwikkeld waarin het werk van de NVR in het kort
wordt belicht. In 2013 wordt daarnaast een flyer ontwikkeld die naast deze brochure
kan worden gebruikt voor fondswerving doeleinden.
Vernieuwing communicatiestructuur
Om de werking effectief te houden vraagt deze structuur voortdurend onderhoud en
regelmatige vernieuwing. In 2012 wordt een start gemaakt met de uitvoering van de
volgende vernieuwingen, die ook in 2013 vervolg zullen krijgen:
Aanpassing van de ‘look and feel’ en de navigatie-items van de website.
Implementatie van een RSS-feed voor de nieuwspagina (= homepage) van de NVR
website..
Share-mogelijkheid van artikelen op de NVR-website.
Ontwikkeling en toepassing van een aantrekkelijke e-mailmacro waarin wisselende
berichten kunnen worden gepresenteerd, om het opmaken en verzenden van de huidige
digitale nieuwsbrieven eenvoudiger te maken.
Ontwikkeling van een Facebook pagina in aanvulling op de bestaande middelen in de
communicatiestructuur.
Een experimentele start met het gebruik van Twitter, e.e.a. gekoppeld aan de korte
berichtgeving op Facebook en de nieuwsberichten op de website van de NVR.
13
Beheer data en borging kennis in kennissysteem netwerkorganisatie
De afgelopen 3 jaar is dankzij een subsidie van het Ministerie van OC&W een
kennissysteem ontwikkeld. Dit systeem, dat op webtechniek is gebaseerd en daarom
werkplekonafhankelijk en 24/7 beschikbaar is, vervangt en biedt meer mogelijkheden
dan de oude relatiedatabase van de NVR. Bovendien is in het nieuwe systeem het
relatiebeheer uitgebouwd tot een echt kennissysteem waarin naast
bereikbaarheidsgegevens ook inhoudelijke informatie opgeslagen en terugvindbaar
gemaakt kan worden.
De actualiteit van de gegevens in het kennissysteem zijn cruciaal voor de waardering en
het gebruik van het systeem. Dit vraagt van de NVR investering in (extra) capaciteit.
Hoewel het deel met de gegevens van de lidorganisaties, door de lidorganisaties zelf
wordt onderhouden – althans dat is het uitgangspunt –, zal het regelmatig betrokken
houden van lidorganisaties bij het systeem en het stimuleren van hun tijdige update en
aanvulling, aanzienlijke tijd en inspanning vergen van het landelijke NVR-bureau.
Daarnaast onderhoudt het bureau de centrale onderdelen van het systeem (per augustus
2011 ca. 1000 organisaties en 1250 personen) en werkt het aan de themaspecifieke
uitbreiding.
Bij de themaspecifieke informatie gaat het om ‘kennis’ die in projecten is verkregen. De
kosten voor het ‘borgen’ van deze kennis wordt uit projectbudgetten gefinancierd en
dus in projectaanvragen als vaste paragraaf meegenomen, zoals ook communicatie een
vaste paragraaf in projectaanvragen is. Verder wordt momenteel gedacht aan het
inzetten van een vrijwilliger of stagiaire rond het kennissysteem om het contact met de
lidorganisaties over het kennissysteem te onderhouden en voor het regelmatig updaten
van projectgegevens.
Fondswerving
Zoals in hoofdstuk 2 m.b.t. de financiële situatie van de NVR staat beschreven is het
belangrijk dat de NVR naast de instellingssubsidie en projectgelden, die helaas in de
praktijk niet toereikend blijken te zijn om de kerntaken uit te kunnen voeren, andere
financiële bronnen weet aan te boren om haar doelstelling te realiseren. De NVR heeft
hiertoe in 2012 een adviesgroep samengesteld. De staf, bestuur en commissies gaan in
2013 actief zoeken naar concrete mogelijkheden. Er wordt ook gedacht aan het instellen
van een zgn. “vrouwenfonds” en aan samenwerking met het bedrijfsleven. Hoewel deze
activiteit in zichzelf geen communicatie activiteit is, heeft de manier waarop over de
activiteiten van de NVR wordt gecommuniceerd en het soort activiteiten dat de NVR
organiseert een belangrijke relatie met de mogelijkheden tot het verwerven van fondsen
en daarom staat de activiteit fondswerving genoemd onder het kopje communicatie.
2.4.2. Outreach
Zoals in de inleiding van dit activiteitenplan is genoemd wil de NVR zich in 2013 - meer
dan het de afgelopen jaren heeft gedaan - naar “buiten” toe als netwerk profileren,
mede in het kader van en gerelateerd aan het 115-jarig jubileum en de onder 2.1.
14
genoemde interactiedag(en). De NVR heeft de intentie om zich in te zetten op meer
communicatie richting de leden van de NVR lidorganisaties en de media door, in
aanvulling op de interactiedag(en), een brede publiekscampagne op te starten (waarvoor
zoals reeds aangegeven voor de interactiedagen extra subsidie zal worden aangevraagd)
over een of enkele prioriteitsthema’s van de NVR (bijv. economische zelfstandigheid van
vrouwen, eerlijke verdeling arbeid/zorg, en geweld tegen vrouwen. Daarbij zet de NVR
ook in op het opgenomen krijgen van onderwerpen opgenomen in de verschillende
vrouwenbladen en kranten. Verder zal worden gekeken naar plaatsing van NVR
informatie op sites van anderen, het realiseren van links op de websites van andere
relevante instanties en het inzetten op andere mogelijkheden van sociale media.
Internationale Vrouwendag - Interactiedag
Een moment waarop de NVR publiekelijk naar buiten treedt is de viering van
Internationale Vrouwendag op 8 maart. Voor 2013 is de NVR voornemens om deze
viering, in samenwerking o.a. met Women Inc., te realiseren door het organiseren van
een interactiedag (zie 2.1.2.). Hierover zijn in 2012 al voorlopige afspraken gemaakt.
Sinds 2009 werkt de NVR voor het organiseren van de viering van Internationale
Vrouwendag met veel succes samen met het LOM (Landelijk Overleg Minderheden) en zij
zal erop inzetten om ook in 2013 het LOM bij de viering van Internationale Vrouwendag
te betrekken.
Evenement AVVN Vrouwenvertegenwoordiger - Interactiedag
De AVVN-vrouwenvertegenwoordiging is een belangrijk kanaal om vrouwenzaken
publiek te maken. Van de Vrouwenvertegenwoordiger wordt daarin zelf een flinke
bijdrage gevraagd: zij onderhoudt regelmatig een weblog op de NVR website, laat zich
uitnodigen voor gesprekken en bijeenkomsten, en initieert perspublicaties en
interviews. Daarnaast organiseert de NVR een evenement waarbij vrouwen vanuit allerlei
achtergronden direct in gesprek kunnen met de Vrouwenvertegenwoordiger. De ervaring
van de afgelopen jaren leert dat de aard en de vorm van het event mede afhankelijk is
van de persoon van de Vrouwenvertegenwoordiger. In 2013 hoopt de NVR het
consulteren van Nederlandse vrouwen ten behoeve van de AVVN-statement – mede
vanwege het daarmee beperkt houden van de kosten en inzet van staf en vrijwilligers te kunnen combineren met een in de maand juni te organiseren interactiedag.
Vrouwenpodium/Prinsesjesdag - Interactiedag
In de afgelopen twee jaren is met het Vrouwenpodium, een samenwerking van FNV
Vrouw, NVR en LOM (Landelijk Overleg Minderheden), een begin van een traditie
opgebouwd door de 2e dinsdag in september te gebruiken voor het uitdrukkelijk laten
weerklinken van de stem van de vrouw.
Vorm en inhoud van de actie zijn niet op voorhand aan te geven, maar worden in een
gezamenlijke werkgroep voorbereid. Belangrijk is dat het niet beperkt blijft tot
incidentele acties, maar dat een verbinding wordt gelegd van het ene jaar naar het
15
volgende, en dat de resultaten van op deze zgn. “Prinsesjesdag” toegezegde
inspanningen van Kamerleden gevolgd en geëvalueerd worden. In 2013 hoopt de NVR
ook de Prinsesjesdag te kunnen combineren met een interactiedag, zodat politici, de
NVR achterban en andere vrouwen op een toegankelijke manier met elkaar in contact
kunnen worden gebracht.
16
2.5 Kraamkamer voor samenwerkingsprojecten
2.5.1. Ontwikkelen projecten binnen 3 themavelden
Voor de ontwikkeling van projecten gaat de NVR uit van zoveel mogelijk samenwerking
met en tussen lidorganisaties, vanaf de planfase tot en met de uitvoering (interactieve
en participatieve benadering).
De prioritaire onderwerpen voor projectontwikkeling zijn in het Meerjarenbeleidplan
2012-2015 bepaald. Deze vallen binnen de 3 themavelden:
-
maatschappelijke participatie;
-
rechten van de vrouw; en
-
duurzame ontwikkeling.
Het meerjarenbeleid is gebaseerd op:
-
de behoeften en de prioriteiten van de lidorganisaties, zoals die uit diverse
vormen van achterbanraadpleging naar voren zijn gekomen;
-
de nationale en internationale beleidsactualiteit;
-
consolidatie en opschaling van eerdere activiteiten en projecten, indien hieraan
behoefte blijkt;
-
financieringsmogelijkheden voor projecten;
-
voor zover mogelijk wordt ruimte gelaten voor zgn. “emerging issues.”
Evenals in 2012 is in 2013 de kraamkamer voornamelijk gevuld met de uitwerking van
ideeën rond empowerment van vrouwen. Onderwerpen zijn in elk geval:
-
bewustwording van het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen;
-
eerlijke verdeling arbeid en zorg/man-vrouw taakverdeling, en
-
geweld tegen vrouwen.
2.5.2. Coördinatie van NVR samenwerkingsprojecten binnen de genoemde themavelden
Vanuit een deel van de instellingssubsidie kunnen samenwerkingsprojecten worden
ontwikkeld. De coördinatie van de daadwerkelijke uitvoering van deze projecten wordt
met externe fondsen bekostigd en valt derhalve niet onder dit activiteitenplan.
17
3. BEGROTING
Conform de schriftelijke overeenkomst n.a.v. de subsidieaanvraag zoals ingediend in
2011 bedraagt de toegezegde bijdrage voor 2013 € 150.000.
Het programma is aan het beschikbare bedrag aangepast. Concreet betekent dit:
1. M&O van de NVR basis organisatie alsmede de out of pocket kosten zijn slechts voor
25 % gedekt door de instellingssubsidie. De resterende 75 % wordt als overhead
doorberekend aan projecten.
2. De activiteiten van het werkplan van de NVR zijn voor 100% gedekt, zowel de uren
inzet van medewerkers als de out of pocketkosten.
3. Communicatie, outreach en uitwisseling en borging van kennis en expertise is voor
alle kerntaken van wezenlijk belang. Het is echter niet mogelijk gebleken de totale
minimale kosten in zijn geheel onder te brengen in de instellingssubsidie. Het
bedrag is ontoereikend. De kosten van deze kerntaak zijn voor 80% opgenomen.
Indien voor de resterende 20% geen aanvullende subsidie kan worden gerealiseerd,
komt een deel van de output te vervallen.
4. De maatschappelijke participatie van vrouwen krijgt gestalte in concrete projecten
die met en voor samenwerkende lidorganisaties worden ontwikkeld in kerntaak 5:
kraamkamer van projecten. Hier zal de komende jaren onverminderd op worden
ingezet. Echter, vanwege de beperkte instellingssubsidie kan slechts 25% van deze
kosten worden gedekt. De NVR zal creatief blijven zoeken naar andere oplossingen
om toch voldoende projecten te kunnen genereren. Dit is ook voor de dekking van
de M&O kosten van levensbelang. Hiertoe is inmiddels een adviesgroep gevormd. Er
wordt o.a. overwogen om een vrouwenfonds te initiëren t.b.v. het realiseren van de
doelstellingen van de NVR.
5. Het ambitieniveau van de resultaten van de verschillende activiteiten zal bij de
nadere uitwerking van het werkplan worden afgestemd op de beschikbare middelen.
6. De begroting is op basis van daadwerkelijke kosten. Voor projecten wordt een
uurtarief gehanteerd waarin overhead van het landelijke bureau en de
netwerkorganisatie zijn opgenomen. Dat is voor de instellingssubsidie niet van
toepassing.
Op de volgende pagina worden per jaar de totaal bedragen gegeven voor de
hoofdposten van de begroting. Voor de detailberekeningen wordt verwezen naar de
bijlage met de begroting. Tevens is een toelichting op de begroting bijgeleverd.
18
Begroting 2013
Totale NVR lasten basis/werkplan 2013
Tabel 1: overzicht
(=excl. externe projecten)
begroting
personeel
M&O
out of pocket
Ten laste van instellingssubsidie
totaal
personeel
out of pocket
totaal
€ 107.252
€ 62.000
€ 169.252
€ 26.813
€ 15.500
€
42.313
€ 47.849
€ 23.000
€ 70.849
€ 47.849
€
€
70.849
Info/communicatie/outreach
€ 23.606
€ 14.800
€ 38.406
€ 18.885
€ 11.100
€
37.484
Project ontwikkeling
€ 27.406
€
€ 28.406
€
€
€
6.851
TOTAAL
€ 206.113
€ 100.800
€ 361.578
€ 100.399
KIEM activiteiten
1.000
6.851
23.000
-
€ 49.600
€ 149.999
Tabel 2: liquiditeitsplanning
1e kwartaal
2013
€ 70.000
2e kwartaal
€ 40.000
3e kwartaal
€ 20.000
4e kwartaal
€ 20.000
19
Bijl. 1
NVR Lidorganisaties per 31 mei 2012
1
Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis
2
Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt
3
Baha'¡ Vrouwenforum Nederland
4
Business and Professional Women The Netherlands
5
CDA Vrouwenberaad
6
Delta Kappa Gamma Nederland
7
FAM! Expertisecentrum voor Vrouwenvraagstukken
8
Federatie Zakenvrouwen
9
FNV Vrouwenbond
10
GAIA, netwerk voor vrouwen in de aardwetenschappen
11
Gender Concerns International
12
Independent Order of Odd Fellows
13
Katholiek Vrouwen Dispuut
14
Koninklijke Nederlandse 0rganisatie van Verloskundigen
15
KVO
16
Liberaal Vrouwen Netwerk
17
LTO Vrouw en Bedrijf
18
Melania Ontwikkelingssamenwerking
19
Molukse Vrouwen Raad
20
National Council of Jewish Women Nederland
21
Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers
22
Netwerk BIZ
23
Oudere Vrouwennetwerk Nederland
24
Partij van de Arbeid vrouwennetwerken
25
Politiek Scholings Centrum
26
Proefprocessenfonds Clara Wichmann
27
Provinciale Vrouwenraad Noord Brabant
28
Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel
29
Stichting Yente
30
Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging
31
Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen
32
Unie van Vrouwelijke Ondernemers Gelderland
33
Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen
34
Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
35
Vereniging voor Vrouwenbelangen
36
Vereniging voor Vrouwengeschiedenis
37
Vrouwen Organisatie Nederland Darfur
38
Vrouwen voor Vrede
39
Vrouwennetwerk Arnhem Nijmegen
20
40
Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs
41
Vrouwenplatform Carree Overijssel
42
Vrouwen van Nu
43
Women in Europe for a Common Future
44
Women on the Web-NL
45
Women's International League for Peace and Freedom Nederland
46
Women's International Zionist Organization
47
Womens International Shipping & Trading Association
48
Young Womens Christian Association Nederland
49
Zeeuws Vrouwenplatform
50
Zonta Nederland
21
Download