Kennis Infrastructuur Emancipatie: de kerntaken van de koepel NVR

advertisement
Kennis Infrastructuur Emancipatie: de kerntaken van de koepel NVR
Binnen de Kennisinfrastructuur Emancipatie vervult de NVR vijf kerntaken:
1. Bevorderen van maatschappelijke participatie van vrouwen
Actief burgerschap van vrouwen en hun gelijkwaardige participatie in alle geledingen van de
maatschappij leidt tot een evenwichtige en rechtvaardige samenleving. Arbeidsparticipatie
van vrouwen is hiervan een essentieel onderdeel, zowel uit het oogpunt van economische
zelfstandigheid als uit het oogpunt van maatschappij opbouw en empowerment.
Maatschappelijke participatie gaat echter verder dan arbeidsparticipatie alleen. Het gaat om
de balans tussen arbeid, zorg, maatschappelijke inzet en ontspanning.
Maatschappelijke participatie van vrouwen kent vele facetten: Vrouwelijk leiderschap, lobby
voor algemene maatschappelijke en specifieke vrouwenbelangen, deelname in besturen en
adviesorganen, meningsvorming over allerlei (actuele) onderwerpen, (inter)nationale
solidariteit en steunverlening, maar vooral ook zelf in actie komen en een bijdrage leveren
aan maatschappelijke processen en concrete projecten die onze samenleving vormen en die
uitsluiting van specifieke groepen voorkomen.
De verschillende onderdelen liggen in elkaars verlengde en worden in NVR-verband door
verschillende vrouwenorganisaties gezamenlijk opgepakt. Het uiteindelijke doel is actief
burgerschap van vrouwen: vanuit de eigenheid van de afzonderlijke organisaties een
gezamenlijke bijdrage leveren aan een gender en sociaal rechtvaardige en duurzame wereld.
2. Netwerkfunctie
Als koepel met een eigentijdse netwerkstructuur vormt de NVR het platform voor
uitwisseling, discussie en afstemming van kennis, meningen en activiteiten tussen de
lidorganisaties en met derden (zijnde de andere ‘Major Groups’ uit het maatschappelijk veld,
de overheid en de politiek en niet aangesloten vrouwen).
De NVR faciliteert ontmoeting, dialoog en meningsvorming en bundelt individuele acties tot
een gezamenlijke stem naar buiten en tot een gecoördineerde inzet voor een
gemeenschappelijk doel. Het geheel wordt daarmee meer dan de som der delen.
Netwerken zijn dynamisch en relatief vluchtig en moeten in stand gehouden worden. Een
goed functionerend netwerk vergt continue aandacht en onderhoud. Een gedegen en actuele
kennisinfrastructuur is de basis. Een krachtige regie maakt dat het netwerk blijft evolueren
en in steeds wisselende samenstelling ingezet kan worden voor steeds wisselende functies.
Dit is een belangrijke, zoniet de belangrijkste taak van de koepel.
Een netwerk is vooral ook een middel om doelstellingen gezamenlijk aan te pakken en te
realiseren. De NVR bundelt in dezen de kennis en interesse van een grote diversiteit aan
vrouwen en hun organisaties, en spreekt hen aan op waar ze goed in zijn. Dit gebeurt op het
niveau van de lidorganisaties, maar in toenemende mate ook op individueel niveau, dwars
door de organisaties heen (burgerparticipatie). Ordenend principe zijn de drie strategische
themavelden van de NVR en de internationale inzet in NVR-verband.
3. Het voeden van beleidsprocessen en de politiek
De NVR levert, gevraagd en ongevraagd, een bijdrage vanuit het maatschappelijk veld aan
politieke processen en ambtelijke trajecten. Het gaat hierbij om twee dingen: directe
belangenbehartiging voor vrouwenzaken en de inbreng van deskundigheid en
praktijkervaring die bijdragen aan de aansluiting van (overheids)beleid bij de praktijk.
Belangenbehartiging: De NVR behartigt de collectieve belangen van vrouwen in ons land als
het gaat om het recht op een volwaardige deelname aan de samenleving en op bescherming
tegen geweld, dwang en discriminatie en verwoordt de ‘stem van de vrouw’ richting overheid
en richting samenleving.
Bijdragen aan effectief beleid: dit betreft informatieverschaffing aan de overheid ten behoeve
van strategische visies en beleidsnota’s en bijdragen aan monitoring en evaluatie (input voor
rapportageverplichtingen van de overheid maar ook de coördinatie van/bijdrage aan NGO
(schaduw)rapportages). Deze signalen uit de samenleving zijn complementair aan analyses
en adviezen van expertisecentra en kennisinstituten. Dit leidt tot meer effectiviteit en
afstemming en is een belangrijke factor bij gender mainstreaming van beleid buiten het
emancipatieveld.
4. Internationale vertegenwoordiging
De internationale vertegenwoordiging valt in twee deelterreinen uiteen:
1. Vrouwenvertegenwoordigingen in regeringsdelegaties naar belangrijke internationale
conferenties en topontmoetingen;
2. NGO deelname aan internationale beleidsprocessen.
Vrouwenvertegenwoordigingen in regeringsdelegaties
De vrouwenvertegenwoordiger in een regeringsdelegatie heeft een verbindende rol tussen
overheid en maatschappij; zij brengt de politiek naar de burger en vertegenwoordigt deze op
hoog niveau.
Nederland heeft een unieke traditie van vrouwenvertegenwoordigingen naar belangrijke
internationale topontmoetingen. De eerste en oudste vrouwenvertegenwoordiging is die in
de Koninkrijksdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN).
Deze traditie bestaat vanaf de oprichting van de Verenigde Naties tot heden. Daarnaast heeft
de NVR sinds 2002 vrouwenvertegenwoordigingen verzorgd in andere topontmoetingen, met
name in VN verband. De vrouwenvertegenwoordiging in de regeringsdelegatie naar de
Wereld Top voor Duurzame Ontwikkeling (WSSD, 2002) heeft een meer structureel vervolg
gekregen in de CSD: de VN-commissie voor duurzame ontwikkeling, waar de afspraken van
de WSSD nader vorm gegeven worden en periodiek worden geëvalueerd.
NGO vertegenwoordiging naar belangrijke internationale ontmoetingen
Ook in het NGO veld is de NVR internationaal actief, met name in de United Nations
Commission on the Status of Women (CSW). De afspraken van de vierde Wereld Vrouwen
Conferentie van 1995 in Beijing en het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) zijn leidend voor het
werk van deze VN-commissie voor vrouwenzaken. Het Beijing Platform for Action vertaalt
gender gelijkheid en empowerment van vrouwen in 12 strategische doelen en actiepunten
die betrekking hebben op de verschillende sectoren in de samenleving.
Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de NVR: gender gelijkheid en vrouwenparticipatie als
centrale randvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling en de Millennium doelstellingen
(MDGs).
5. Kraamkamer voor projecten
De maatschappelijke betrokkenheid van de Nederlandse vrouw wordt binnen de NVR
uitgewerkt via drie strategische themavelden:
-
vrouw en maatschappij;
-
vrouwenrechten en gender gelijkheid; en
-
duurzame ontwikkeling.
Binnen deze themavelden worden concrete en subsidiabele projecten ontwikkeld die erop
gericht zijn vrouwen handelingsperspectief te bieden zodat zij vanuit hun eigen positie en
mogelijkheden gericht kunnen bijdragen aan de maatschappij.
Bij de ontwikkeling van projecten gaat de NVR uit van zoveel mogelijk samenwerking met en
tussen lidorganisaties, vanaf de planfase tot en met de uitvoering (interactieve en
participatieve benadering).
Download