werkbundel webquest_Amerikaanse Revolutie

advertisement
Taak /
Toets
M
MORETUS-Ekeren
Katholiek Onderwijscentrum
CAMPUS LOURDES
Kloosterstraat 82
CAMPUS LAMBERTUS
Oorderseweg 8
2180 EKEREN
Onderwerp
Naam
klas
Webquest geschiedenis
nr.
Amerikaanse Revolutie
nr.
datum
Opmerkingen
Normen
A:
B:
C:
D:
E:
F: <
Score
/25
Waardering
ABCDEF
handtekening ouders
Bron 1: 13 koloniën
Beantwoord de vragen aan de hand van de documenten onder de tab ‘Bron 1: 13 koloniën’ (tijdlijn,
tekstfragment en drie historische kaartjes).
1) Vanaf welke eeuw beginnen verscheidene Europese grootmachten Noord-Amerika te koloniseren?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Welke Europese grootmachten koloniseren Noord-Amerika in deze periode?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Van wanneer tot wanneer duurde de Zevenjarige Oorlog?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) Welke grootmachten streden er tegen elkaar in de Zevenjarige oorlog?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5) Welke grootmacht komt als grote overwinnaar uit de Zevenjarige Oorlog?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6) Hoe werden de Amerikaanse koloniën betrokken in de Zevenjarige oorlog?
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7) Zoek een hedendaagse weergave (geografische kaart) van de Verenigde Staten van Amerika en vergelijk
deze met de historische kaartjes bij bron 1a, b en c.
…/2
a. Welke staten, die oorspronkelijk onder Franse heerschappij stonden, werden na de Zevenjarige
Oorlog aan het Britse kroondomein toegevoegd?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Benoem twee hedendaagse Noord-Amerikaanse staten die gelegen zijn in gebied dat na 1763 nog
niet was gekoloniseerd (opgeëist) door een Europese grootmacht.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8) Geef een opsomming van de dertien oorspronkelijke Britse koloniën (staten) in Noord-Amerika (al voor
1763 Brits grondgebied).
…/1







………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….






………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
9) Waarin verschilden de noordelijke kolonies en de zuidelijke kolonies van elkaar op economisch vlak in de
18e eeuw?
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10) In welk jaar komen de Amerikaanse kolonisten in opstand tegen de Britse overheerser en breekt
bijgevolg de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog uit?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11) In welk jaar verenigen de dertien voormalige (oorspronkelijke) Britse koloniën zich officieel tot een
onafhankelijke-, grondwettelijke-, federale staat, beter bekend als de Verenigde Staten van Amerika?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12) Bekijk de drie vlaggen aandachtig en noteer vervolgens voor elk jaartal de
overeenstemmende letter in het antwoordkader.
Licht ook telkens je antwoord even kort toe (zoek eventueel extra informatie op internet).
B
A
…/1,5
C
B
Begin 17e eeuw tot 1783 (formele onafhankelijkheid)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vanaf 1776 (informele onafhankelijkheid) / 1783 (formele onafhankelijkheid) tot 1795
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sinds 1960
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bron 2: The Boston Tea Party
Lees de tekst ‘The Boston Tea Party’ en beantwoord de vragen.
1) Waarom kwamen de kolonisten (bewoners Noordwest Amerika) in opstand tegen het Britse bestuur?
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Welke ideeën inspireerden de vrijheidslievende kolonisten om in opstand te komen tegen de Britse
overheid?
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Welke nieuwe taksen (belastingen) leggen de Britten de 13 koloniën op? Verklaar deze.
…/2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) Met welke slogan komen de kolonisten in opstand tegen het Britse bestuur?
Leg uit wat men bedoelde met deze slogan.
…/2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5) Waarom voerden de Britten de ‘Tea Act’ in?
…/2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6) Hoe reageerden de kolonisten op de invoering van de ‘Tea Act’?
…/2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron 3: Onafhankelijkheidsstrijd
Beantwoord de vragen aan de hand van het filmfragment ‘Het overleg’ uit de film ‘The Patriot’.
1) Waarover wordt in het filmpje gediscussieerd?
…/2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Wat zou de uiteindelijke uitkomst van de oorlog moeten zijn?
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Welk alternatief wordt er voorgesteld om een oorlog te vermijden?
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) Wat weerhoudt veel kolonisten nog om tegen de Britten ten strijde te trekken?
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Beantwoord de vragen aan de hand van het filmfragment ‘De Slag bij Camden’ uit de film ‘The Patriot’.
1) Wat is er speciaal aan de plaats waar de slag plaatsvindt? Leg hierbij de link met wat kapitein Martin zei in
‘het overleg’.
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Welke 2 legers staan hier tegenover elkaar?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Benoem twee uiterlijke kenmerken die de twee legers van elkaar onderscheiden.
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) Leg in eigen woorden uit hoe de troepen tegenover elkaar zijn opgesteld en welke strijdtactiek er wordt
gehanteerd.
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5) Van welke wapens wordt er gebruik gemaakt?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6) Welke van beide strijdmachten komt duidelijk als sterkste naar voor in deze slag?
Welke troeven speelt deze strijdmacht uit ten opzichte van de tegenpartij?
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7) Hoe eindigt de slag? Waarom is dit een efficiënte manier om een slag te beëindigen?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bron 4: Onafhankelijkheidsverklaring
Beantwoord de vragen aan de hand van het tekstfragment ‘Vorming koloniaal verzetsleger (1774)'.
1) Wie kreeg in 1774 de leiding over het Amerikaanse verzetsleger?
Zoek een foto van deze persoon en voeg deze toe aan je antwoord.
…/0,5
………………………………………………………………
2) In welk jaar werd de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring opgesteld en ondertekend door de 56
leden van het Continentaal Congres?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Betekende de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring die in 1776 werd afgekondigd door de leden van
het Amerikaanse verzet ook de formele (feitelijke) onafhankelijkheid van de Noord-Amerikaanse (Britse)
koloniën?
Leg uit ‘waarom wel’, ‘waarom niet’?
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Beantwoord de vragen aan de hand van het tekstfragment ‘Onafhankelijkheidsverklaring (1776)'.
1) In de onafhankelijkheidsverklaring wordt verwezen naar ‘onvervreemdbare rechten’.
…/3
a. Wat wordt met ‘onvervreemdbaar’ bedoeld?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Som die rechten op.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Onder wiens leiding werd deze verklaring opgesteld?
(Hieronder; zijn handtekening)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bekijk aandachtig de informatieve affiche die werd gemaakt ter gelegenheid van ‘Independence Day’.
Beantwoord vervolgens de vragen aan de hand van de weetjes over de Amerikaanse
onafhankelijkheidsverklaring die terug te vinden zijn op de affiche.
Zoek op het internet eventueel een versie van de affiche die vergroot kan worden onder de zoekterm ‘4th of
July: By the numbers (infographic)’, wanneer de tekst niet duidelijk leesbaar is.
1) John Adams en Thomas Jefferson overleden op dezelfde dag.
a. Op welke dag was dat?
…/0,5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Wat is er nog opmerkelijk aan deze datum?
…/0,5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Wie was de oudste man die de onafhankelijkheidsverklaring ondertekende?
…/0,5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) In welk jaar werd Independence Day tot een officiële feestdag uitgeroepen?
…/0,5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) John Hancock ondertekende als eerste de onafhankelijkheidverklaring. Zijn handtekening springt
onmiddellijk in het oog. Wat is hiervan de reden?
…/0,5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zoek van onderstaande congresleden die de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring opstelden en
ondertekenden een foto en voeg deze toe onder de overeenstemmende naam in het kader.
John Adams
Thomas Jefferson
Benjamin Franklin
John Hancock
.../0,5
Beantwoord de vragen aan de hand van het tekstfragment ‘Alle mensen zijn gelijk geschapen…'.
1) De Britse historicus Jonathan Israel formuleert hier een bedenking bij de Amerikaanse revolutie.
Waarom lijkt de VSA met twee maten en twee gewichten te werken?
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Ook de autochtone bevolking (indianen) had geen rechten . Tot aan het begin van de 20e eeuw hadden
vrouwen geen stemrecht. In sommige staten werd het cijnskiesrecht ingevoerd. Herlees de eerste zin van
het tekstfragment uit de Onafhankelijkheidsverklaring. Waarom is deze zin dubbelzinnig?
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bron 5: Vrede van Parijs
Beantwoord de vragen aan de hand van het tekstfragment ‘Slag bij Yorktown’.
1) Waarom was de Slag bij Yorktown beslissend in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Welke Europese natie sloot een alliantie met het Amerikaanse verzetsleger tegen de Britten en strijdt in
1781 aan de zijde van de kolonisten in de Slag bij Yorktown?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Welke motieven lagen aan de basis van de alliantie die Frankrijk sluit met het Amerikaanse verzetsleger?
Waarom steunde Frankrijk de kolonisten in hun verzet tegen de Britten?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Hoe kan de Britse nederlaag bij Yorktown verklaard worden?
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Beantwoord de vragen aan de hand van het geluidsfragment ‘The World turned upside down’
(= ‘De wereld op zijn kop’).
1) Ter gelegenheid van welke gebeurtenis werd dit liedje gespeeld?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Verklaar de titel: ‘The world turned upside down’
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Hoe merk je aan de muziek dat er een heuglijke gebeurtenis wordt gevierd?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Beantwoord de vragen aan de hand van het tekstfragment ‘Ondertekening’ en het schilderij van Benjamin
West, waarop de ondertekening van het Verdrag van Parijs wordt afgebeeld.
1) Waar en wanneer wordt het verdrag van Parijs ondertekend?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Welke impact had de vrede van Parijs op de verhoudingen tussen de Amerikanen en de Britten?
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Door wie wordt dit verdrag ondertekend (links afgebeeld op het schilderij dat de ondertekening van het
Verdrag van Parijs uitbeeldt)?
…/0,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Wie ontbreekt er op het schilderij waardoor het onafgewerkt lijkt?
…/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Synthese
Vul de tijdlijn aan met belangrijke gebeurtenissen uit de Amerikaanse revolutie.
…/2,5
Download