Amerikaanse geschiedenis

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2015-2016
Amerikaanse geschiedenis (A001961)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
B (semester 2)
hoorcollege
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Van Minnen, Cornelis
30.0 u
LW03
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Arts in de geschiedenis
Uitwisselingsprogramma Geschiedenis
Verantwoordelijk lesgever
stptn
5
5
aanbodsessie
B
B
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Amerikaanse geschiedenis
Situering
Dit gespecialiseerde opleidingsonderdeel wil de studenten vertrouwd maken met de
belangrijkste ontwikkelingen in de Amerikaanse geschiedenis en de AmerikaansEuropese relaties sinds 1945.
Inhoud
Een overzichtscursus van een aantal belangrijke ontwikkelingen in de Amerikaanse
geschiedenis, vanaf de 17e eeuw tot heden. Achtereenvolgens komen aan bod de
koloniale tijd, de Onafhankelijkheidsstrijd en totstandkoming van de Amerikaanse
grondwet met zijn principes van checks and balances, de transcontinentale expansie
en de Monroe doctrine, de slavernij, Burgeroorlog en Reconstructieperiode, de
industrialisatie, verstedelijking en verdere trek naar het Westen, de Progressive
Reform, de jaren 1920, de Grote Depressie en Roosevelts New Deal, en de politieksociale ontwikkelingen in de Verenigde Staten vanaf de Tweede Wereldoorlog tot
heden. Tevens bestuderen de studenten zelfstandig literatuur over de AmerikaansEuropese betrekkingen sinds 1945.
Begincompetenties
Voldoende kennis van de Engelse taal om het handboek, de op gegeven historische
documenten en literatuur zelfstandig te kunnen bestuderen en de in de lessen
gebruikte Engelstalige audiovisuele documentaires te kunnen begrijpen.
Eindcompetenties
1 Basiskennis hebben van de Amerikaanse grondwet en het systeem van checks and
1 balances. 2 Kennis hebben van de belangrijkste geografische, politieke, sociale en culturele
1 ontwikkelingen in de Amerikaanse geschiedenis. 3 In de historische context kunnen plaatsen van een aantal kernbegrippen uit de
1 Amerikaanse geschiedenis. 4 De invloed van een aantal Amerikaanse presidenten kunnen evalueren en in de
1 juiste historische context kunnen plaatsen. 5 De ontwikkelingen in de relatie VS-Europa sinds 1945 kunnen duiden. 6 Begrijpen van de invloed van de Puriteinen op de latere ontwikkeling en het zelfbeeld
1 van de Amerika en haar rol in de wereld.
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
(Goedgekeurd)
1
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, zelfstandig werk
Leermateriaal
Norton, M.B., a.o. A People and a Nation. A History of the United States. Brief 9th
Edition (Boston: Wadsworth, 2012), ca. 900 p (verkrijgbaar bij de Story Boekhandel).
Geraamde totaalprijs: 65,00 €
Op Minerva worden historische documenten voor deze cursus opgeladen alsmede
relevante hoofdstukken uit: Geir Lundestad, The United States and Western Europe
Since 1945 (paperback edition 2009) en Richard Pells, Not Like Us: How Europeans
Have Loved, Hated, and Transformed American Culture Since World War II (1997).
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Voor specifieke vragen kan men terecht op de spreekuren van de docent.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met 4 open vragen (2 kennis- en 2 inzichtsvragen).
Eindscoreberekening
100% periodegebonden evaluatie.
Faciliteiten voor werkstudenten
Faciliteiten:
1 Aanwezigheid in de lessen is verplicht
2 Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip binnen het academiejaar
3 Mogelijkheid tot feedback via email
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http://www.flw.ugent.be/flexibelstuderen
(Goedgekeurd)
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards