Prestatieafspraken op hoofdlijnen

advertisement
PRESTATIEAFSPRAKEN 2017
WIJK BIJ DUURSTEDE
Hoofdlijnen prestatieafspraken, 6 december 2016
Versie: definitief
Inleiding
Het is de eerste keer dat de gemeente Wijk bij Duurstede, de Huurdersbelangenvereniging
Krommerijn (HBV Krommerijn) en Woningstichting Volksbelang Wijk bij Duurstede
(Volksbelang) samen prestatieafspraken maken over de volkshuisvestelijke opgave in Wijk
bij Duurstede; een nieuwe stap in een bijna 100-jarige samenwerkingstraditie. We doen dit
omdat de wereld (ver weg en dichtbij) sterk in beweging is en we daarom juist op dit moment
onze werkzaamheden in dienst van de sociale huurders en woningzoekenden met een laag
inkomen in Wijk bij Duurstede willen verankeren.
De maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan, zijn uitdagend en complex en
vragen om een integrale en intelligente benadering. We richten ons daarom op onze
lokale/regionale omgeving en werken samen om de uitdagingen op het gebied van wonen
(betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid), welzijn en zorg (bevorderen
zelfredzaamheid en participatie) integraal aan te pakken.
Maatschappelijke verbinding, partnerschap, wederkerigheid en vakmanschap zijn bij het
maken en realiseren van deze prestatieafspraken een vanzelfsprekendheid. Basis voor een
goede samenwerking is vertrouwen en respect voor elkaars opvattingen, waarbij we
proberen de meervoudige werkelijkheid met elkaar te verbinden. Dit vraagt om begrip voor
elkaars omstandigheden, vertrouwen en de kunde om de dialoog te voeren. Zo kunnen alle
partijen zich écht inzetten voor onze lokale gemeenschap.
Perspectief
We hebben ervoor gekozen de prestatieafspraken te maken voor 2017 en op een manier dat
deze aansluiten bij de prioriteiten en focus van Wijk bij Duurstede. Zowel de gemeente als
Volksbelang doorlopen momenteel verkennende processen rondom fusie. Welke mogelijk
leiden tot een veranderd speelveld per 1 januari 2018. Met de prestatieafspraken richten we
ons op het komende jaar, waardoor we concreet kunnen ingaan op afspraken die
daadwerkelijk tot uitvoering gaan komen. En die we ook waar kunnen gaan maken.
Het College van de gemeente Wijk bij Duurstede, Huurdersbelangenvereniging Krommerijn
en Woningstichting Volksbelang leggen door middel van dit document de hoofdlijnen van de
prestatieafspraken gezamenlijk vast. Partijen zien dat bij veel van de afspraken Volksbelang
de grootste drager is van de afspraak, maar deze worden in partnership met de gemeente en
de huurdersbelangenvereniging uitgevoerd. De hoofdlijnen van de prestatieafspraken
worden begin 2017 verder SMART uitgewerkt, waarbij er ook aandacht is voor het
benoemen van reële verwachtingen over de rollen die we hebben en de inzet van middelen
en mensen van onze organisaties. Binnen de benoemde hoofdlijnen is ruimte om de verdere
invulling daarop aan te laten sluiten.
Hoofdlijnen prestatieafspraken
De gemeente Wijk bij Duurstede en Volksbelang zetten zich al heel lang in voor de
volkshuisvesting. Deze nieuwe prestatieafspraken veranderen niets aan wat al loopt en goed
gaat. Daarnaast zijn er een aantal afspraken die specifiek de aandacht vragen in het
komende jaar en afwijken van onze andere werkzaamheden. We maken daarom een
onderscheid tussen afspraken waar we in de uitvoering op focussen enerzijds en onze
basiswerkzaamheden anderzijds. Deze benoemen we als ‘focus’ en basis’.
Focusafspraken voor 2017
Enerzijds zijn de afspraken waar we focus aan geven procesafspraken, anderzijds ook
concrete mijlpalen en concrete resultaten. Een deel van deze focusafspraken heeft een
innovatief karakter, omdat we samen geloven dat innoveren nodig is om de huurders in Wijk
optimaal te blijven bedienen. Waar mogelijk vertalen we deze afspraken met elkaar in
integrale projecten waar we de komende twee jaar samen aan werken. In deze integrale
projecten komen afspraken waar we ons op focussen samen met onze basisafspraken.
Hiermee brengen we focus aan, maken we de aanpak overzichtelijk en gaan we efficiënt om
met de beperkte middelen en inzet van mensen. We zien met deze projecten de kans om
invulling te geven aan het thema dat voor ons allen het meest belangrijk is, betaalbaarheid
en beschikbaarheid, alsook dit thema in samenhang te brengen met onderwerpen als
duurzaamheid, kwetsbare doelgroepen en participatie.
De focus in 2017 ligt als volgt:
 Betaalbaarheid:
o Streefhuurbeleid: sociale woningvoorraad blijft binnen de grenzen van 70%
onder 2e aftoppingsgrens en 90% tot de liberalisatiegrens.
o In 2017 nemen Volksbelang en gemeente het initiatief om de lokale
schuldenproblematiek in beeld te brengen. En op basis daarvan te komen met
een coördinerend Plan van Aanpak.
 Leefbaarheid:
o De Engk: speerpuntenprogramma & Leefbaarheidsexperiment ondersteund
door online platform met als doel meer bewonersparticipatie en minder
leefbaarheidsproblematiek.
o Langbroek: coöperatief voorzieningenconcept in het kader van leefbaarheid
van de gemeenschap met o.a. een winkel, fysio, etc. In eerste helft 2017 plan
en eind 2017 deuren open.
o Romeinenbaanflat: 3 experimenten met als doel meer bewonersparticipatie en
minder leefbaarheidsproblematiek.
o Ruilsysteem: plan voor upgrade klantenspaarpas op basis van
experimenteren met ruilsysteem in zelfbeheer bij andere benoemde
experimenten (Romeinenbaanflat, De Engk en Oranjepoort).
 Duurzaamheid
o Duurzaamheidscampagne: plan Duurzaamheidscampagne, doel om o.a. met
WoCoZon 200 zonnepanelen te plaatsen en lagere energielasten voor
bewoners.
o Optimaliseren samenwerkingsrelatie EWEC: minimaal 300% groei van aantal
leden en energieafname door participatie vanuit huursegment.
 Kwetsbare Doelgroepen
o Doorstroomexperiment: inzet op 1/4 van de woningen in het Wijkhuis bezet te
krijgen vanuit doorstroming uit eengezinswoningen.
o

Bewustwordingscampagne passend wonen: 25 huurders worden bezocht
door een wooncoach.
Toekomstbestendigheid woningvoorraad:
o Bestemmingsplan Woonwagenkamp gereed: inzetbaar in het kader van extra
huisvesten van statushouders.
o Nieuw Sociale Woningbouw uitleggebieden: alliantie (in de vorm van een
overeenkomst) met andere corporaties om in eerste kwartaal afspraken over
bouw 300 woningen (zowel financieel als expertise).
o Locatie Groenewoudseweg 8 bestemmingsplan gereed.
Basisafspraken 2017
Prestatieafspraken lijken te gaan over de extra inspanningen die partijen leveren. Daarbij
dreigen de normale activiteiten, de zaken die we gewoon zijn te doen, buiten beeld te blijven.
Volksbelang als ook de gemeente Wijk bij Duurstede worden gekenmerkt door juist die
werkzaamheden, die al gemeengoed zijn geworden, maar waardoor het juist leuk is om te
wonen in Wijk. Het is van belang om deze zaken op te nemen in de prestatieafspraken
omdat dit ook legitimiteit geeft voor de reikwijdte van de inspanningen van Volksbelang en de
gemeente samen. De basisafspraken gaan daarmee over de zaken die we gewoon (samen)
goed moeten blijven doen.





Betaalbaarheid:
o Passend toewijzen: voldoet aan wet en regelgeving.
Leefbaarheid
o Samen met Binding inspanning op overlast, buurtbemiddeling in het kader van
leefbare en veilige wijken: heldere afspraken Binding & Volksbelang.
Duurzaamheid
o Gemiddeld label B: onderzoek naar Romeinenbaanflat.
Kwetsbare doelgroepen.
o Statushouders: huisvesten statushouders conform wettelijke taakstelling.
Toekomstbestendige voorraad:
o Karel Martel: start renovatie in de uitvoering en 47 woningen gerenoveerd met
label A. En gelabeld voor 65+ doelgroep.
o Verkoop vrije sector en dure sociale huur: minimaal 25 woningen in 2017 en
10 woningen 2018. Gemeente en Volksbelang overleggen over de selectie
van de woningen die mogelijk voor verkoop in aanmerking komen.
Balanced Scorecard
We hebben bij de prestatieafspraken op hoofdlijnen gekozen om deze op basis van de
Balanced Scorecard (BSC) weer te geven. Dit instrument hebben we wat aangepast, zodat
het gebruikt kan worden als afsprakenkader tussen de gemeente en Volksbelang. De BSC is
als instrument redelijk gemeengoed geworden als het gaat om prestatievelden en vooral om
de integraliteit en samenhang tussen een aantal velden te bewaken. De integraliteit is voor
beide partijen een belangrijk aspect, omdat het niet louter en alleen gaat om mooi vastgoed
of goedkoop wonen. Het woongenot wordt door verschillende facetten bepaald en beïnvloed
en uiteindelijk gaat het om goed wonen in Wijk voor de toekomst.
Indicatie met kleuren:
De inspanningen die we vastgesteld hebben als focusafspraken, hebben in de BSC de kleur
lichtblauw gekregen. De afspraken die passen binnen de basisactiviteiten van Volksbelang
zijn weergegeven met lichtoranje. Specifiek de focusafspraken die ons voorbereiden op de
toekomst, benoemen we als innovaties. Door middel van de twee kleuren geven we aan of
we de afspraken als basisafspraken of focusafspraken zien.
Balanced Scorecard
1 Klant, Markt, Maatschappij
Hierin de zaken die we in het bijzonder doen voor de Wijkse samenleving
Afspraak/KPI
2 Reguliere processen
Hierin de basis samen op orde. Welke dingen die we gewoon goed moeten doen
thema
bb lb
Periode
dz
1.1.1
Huurprijzen/woonlasten
Sociaal streefhuurbeleid: 90% tot liberalisatiegrens, /70% onder 2de aftoppingsgrens
1.2.1
Gemeenschap en Wijken
Oranjepoort: cooperatief voorzieningensconcept eind 2017 gerealiseerd
1.3.1
1.3.2
Communicatie
Duurzaamheidscampagne: plan duurzaamheidscampagne oa wocozon 200 zonnepanelen en lagere energielasten
bewustwording passend wonen: 25 huurders worden bezocht door een wooncoach
x
x
x
1.4.1
Samenwerking
optimaliseren samenwerking EWEC resultaat 300% groei leden en energieafname
x
x
x
kd
Score
x
Q1
x
3.1.1
Verkoop
Verkoop vrije sector/ dure sociale huur: minimaal 25 woningen 2017, vanaf 2018 10 woningen
3.2.1
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
Vastgoedportefeuille
Gemiddeld naar label B woningbezit: onderzoek naar verduurzaming romeinenbaanflats
vergroten toegankelijkheid woningen: plan van aanpak verbetering toegankelijkheid
Herontwikkeling Wijkhuislocatie
Herontwikkeling Hoogstraat: kader project vastgesteld
Renovatie Karel Martelstraat: 47 woningen gerenoveerd label A
plan van aanpak: mogelijkheden splitsing appartementen romeinenbaanflats
nieuwe sociale woningbouw 300 stuks: alliantie/overeenkomst andere corporaties
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Toewijzing
Passend toewijzen huurwoningen: conform wet en regelgeving
Labeling Karel Martel: 47 woningen gelabeld voor 65+
Huisvesten statushouders: huisvesten conform taakstelling
2.2.1
2.2.2
2.2.3
Vastgoedprocessen
Bestemmingsplanwijziging Woonwagenkamp: ter huisvesting statushouders*
verkoop DF-flat locatie
Bestemmingsplanwijziging Zorgboerderij*
2.3.2
2.3.3
2.3.4
Leefbaarheid
Leefbaarheidsproject De Engk: speerpuntenprogramma en online platform
Leefbaarheidsproject Romeinenbaanflats: 3 experimenten bewonersparticpatie en leefbaarheidsproblematiek
Volksbelang met Stichting Binding inspanning op overlast, buurtbemiddeling: heldere afspraken Binding & Volksbelang
thema
bb
lb
periode
dz
kd
score
tb
x
x
Q4, 2017
2017
x
x
x
Q1 2017
Q1 2017
Q2 2017
x
Q4, 2017
Q3, 2017
Q4, 2017
x
Q4, 2017
3 Financien/investeringen
Hierin de zaken die we kunnen doen gegeven de huidige investeringsruimte of die investeringen mogelijk maken
Afspraak/KPI
Afspraak/KPI
tb
x
x
x
Q4, 2017
Q4, 2017
Q4 2017
4 Innovaties
Hierin onze experimenten voor de toekomst, die zorgen voor meer investeringsruimte en meer kansen
Thema
bb lb
x
Periode
dz
kd
Afspraak/KPI
tb
x
2017/2018
x
x
x
Score
x
x
x
x
x
x
Q2, 2017
Q2, 2017
2018
Q3, 2017
Q3, 2017
Q3, 2017
Q1, 2017
4.1.2
4.1.3
4.1.4
Innovaties
Plan van aanpak lokale schuldenproblematiek
ruilsysteem: Plan upgrade klantenspaarpas dmv experimenten als incentive systeem voor participatie
doorstromingsexperiment Wijkhuislocatie: inzet 1/4 van de woningen bezet door doorstroming
Thema
bb
lb
x
x
x
Periode
dz
kd
tb
x
x
x
Q4, 2017
Q4, 2017
2018
Score
Aldus ondertekend te ………... dd ……………...
Voor de afspraken in deze gemeente
Wethouder:
Hans Marchal
Bestuurder:
Batian Nieuwerth
Voorzitter
huurdersbelangenvereniging:
Toos van Kempen
Download