Transversaal thema Gelijke Kansen - DMN

advertisement
De klimaatsubsidie en
gelijke kansen
1 - 7/23/2017
Introductie:
het kansenbeleid van de provincie
2 - 7/23/2017
1/ Missie
Onder het motto ‘Alleman anders/alleman gelijk’ wil het
provinciebestuur van Antwerpen ‘aandacht voor gelijke kansen’ in te
bouwen in haar ganse beleid.
3 - 7/23/2017
2/ Visie
Alleman anders?
maximaal rekening houden met verschillen
Alleman gelijk?
gelijke kansen creëren; gelijke kansen ≠ iedereen gelijk behandelen;
gelijke kansen = rekening houden met bijzondere omstandigheden
juiste doelgroepen afbakenen om stigmatisering en polarisering te
voorkomen
specifieke acties naar kansengroepen indien nodig
4 - 7/23/2017
3/ Strategie
organisatiebreed
alle domeinen, diensten en instellingen
alle niveaus
alle fasen
alle aspecten
beleid
medewerkers
communicatie
aanbod
klanten
5 - 7/23/2017
4/ Prioritaire acties
o.a. kansenclausule in subsidiereglementen
kansen- en duurzaamheidsclausule
§1. De provincie Antwerpen bestrijdt discriminatie en bevordert gelijke
kansen en rechten voor alle burgers. Bovendien hecht de provincie groot
belang aan duurzaamheid. Daarom kan je bij ons pas een subsidie
aanvragen na aanvaarding van onderstaande clausule.
§2. De aanvrager verbindt zich er toe om geen enkele vorm van
discriminatie te dulden en om aandacht te hebben voor ‘gelijke kansen
voor iedereen’ in alle beleidsaspecten (organisatieontwikkeling,
personeel, communicatie, aanbod en klanten).
De aanvrager engageert zich om bij aankopen en de organisatie van
evenementen aandacht te hebben voor de duurzaamheidscriteria met
betrekking tot milieu, eerlijke handel, toegankelijkheid en sociale
economie. De criteria en inspiratie hiervoor staan in de gidsen ‘duurzame
aankopen’ en ‘duurzame evenementen’ op www.provincieantwerpen.be
§3. Als de aanvrager tegen deze clausule handelt kan de provincie de
subsidie weigeren of terugvorderen. De provincie kan ook melding
maken bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.
6 - 7/23/2017
Naar de kern
sociale karakter/kansengroepen in het
reglement voor de klimaatsubsidie
7 - 7/23/2017
Uit het reglement klimaatsubsidies:
“Het ingediende project heeft een sociaal karakter: het project wil
kansengroepen als (deel)doelpubliek bereiken, of voor de uitwerking
samenwerken met kansengroepen (bijvoorbeeld sociale economie).
(20 vd 100 punten)”
Kansengroepen?
Zeer brede kijk: gelijke kansen voor iedereen, tegen elke vorm van
discriminatie
De Provincie heeft specifieke expertise en dus aandacht voor
ongelijkheid omwille van gender, geaardheid, leeftijd, armoede,
herkomst en beperking.
8 - 7/23/2017
Wat kan dit betekenen?
1. Kansengroepen bereiken
Het project, het aanbod of de dienstverlening moet
bereikbaar, betreedbaar, begrijpbaar en bruikbaar zijn.
Informatie-, praktische, financiële, sociale, psychologische
en culturele drempels worden zoveel mogelijk weggewerkt.
Wil je een breder publiek bereiken, stem je communicatie af op
de beoogde doelgroep:
• Eenvoudig taalgebruik op een duidelijk leesbare manier
• Trek de aandacht! Beelden spreken.
• Diverse communicatiekanalen en –dragers
• Doelgroepspecifieke communicatie waar nodig
• Zet de toegankelijkheid van het aanbod in de verf
• Vermijd van stereotypen en gebruik juiste terminologie
9 - 7/23/2017
Wat kan dit betekenen?
2. Kansengroepen betrekken
Zet in op diversiteit in het ontwerp/projectteam.
Werk samen met lokale verenigingen (niet enkel om toe te
leiden, maar ook als mede-organisator, vrijwilliger, voor
focus- of testgroepen, …).
Besteed opdrachten uit aan bedrijven uit de sociale
economie (bv de energiesnoeiers).
10 - 7/23/2017
Help! 3 gouden tips
Raadpleeg externe deskundigen.
van het documentatiecentrum Atlas over het Agentschap
Inburgering en Integratie en Wablieft tot de verenigingen
waar armen het woord nemen
Wissel uit.
ipv het warme water telkens opnieuw uit te vinden
Meten is weten.
meet niet alleen CO2-reductie, maar ook het bereik van je
project, met specifieke aandacht voor de
diversiteit/(deel)doelgroepen
11 - 7/23/2017
Vragen?
DIENST WELZIJN & GEZONDHEID
Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Huis van de Sport / Coveliersgebouw
Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
T 03 240 61 61 of 03 240 56 54
[email protected]
Download