naleving van de zogenaamde europese de

advertisement
BIJLAGE 3: NALEVING VAN DE ZOGENAAMDE EUROPESE DE-MINIMISVERORDENING
Attest op erewoord, in te vullen door de aanvragers van energiepremies die een onderneming vertegenwoordigen in de zin
van het Europese recht (elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, d.w.z. door goederen en diensten ter
beschikking te stellen op de markt). Het totaalbedrag van de overheidssteun (subsidies, premies, …) mag niet meer
1
bedragen dan 200.000 € per onderneming over een periode van drie boekjaren. Dat maximumbedrag wordt vastgelegd op
2
500.000 € voor de ondernemingen die een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) leveren .
Ondergetekende:
 Dhr.
 Mevr.
Naam
Voornaam
Vertegenwoordiger
(benaming rechtspersoon)
Straat
Nr.
Gemeente
Postcode
Bus
Land
Verklaart op erewoord de jongste drie boekjaren de volgende overheidssteun te hebben ontvangen (subsidie, premie, …
federaal, gewestelijk of gemeentelijk) :
Reeds ontvangen bedrag(en):
1) ………………………………. € voor 2015
2) ………………………………. € voor 2016
3) ………………………………. € voor 2017
Gevraagde (verhoopte) bedrag : voor dit jaar:
1) ………………………………. € voor 2017

De bovenstaande bedragen werden geïnd in het raam van een DAEB ?
Datum:
  /   / 201 
Handtekening van de aanvrager
1
VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en
108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.
2
VERORDENING (EU) Nr. 360/2012 VAN DE COMMISSIE van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang
verrichtende ondernemingen.
PAGINA 1 VAN 1 – BIJLAGE 3 : NALEVING VAN DE ZOGENAAMDE EUROPESE DE-MINIMISVERORDENING
ENERGIEPREMIES 2017 – TECHNISCHE VOORWAARDEN EN FORMULIER
VERSIE VAN 13 DÉCEMBRE 2016
Download