Agendapost MRDH Va

advertisement
Algemeen bestuur
7 juli 2017
Agendapunt 6
Onderwerp
Voorstel
Korte
motivering
e
1 bestuursrapportage MRDH 2017
1. Op grond van artikel 7 van de Financiële verordening MRDH 2015 kennisnemen
e
van de 1 bestuursrapportage 2017.
e
2. Vaststellen van de in de 1 bestuursrapportage 2017 opgenomen eerste
begrotingswijziging 2017.
De MRDH maakt op grond van de Financiële verordening MRDH 2015 jaarlijks twee
bestuursrapportages waarin de mogelijkheid wordt geboden de begroting tussentijds
aan te passen aan de hand van gerealiseerde of verwachte ontwikkelingen.
De bestuursrapportage betreft een afwijkingenrapportage op zowel beleidsmatig als
financieel gebied. Beleidsmatige afwijkingen worden toegelicht en voor financiële
afwijkingen worden begrotingswijzigingen voorgesteld.
Met de in deze rapportage voorgestelde begrotingswijzigingen stijgt de lastenkant van
de begroting van € 764 miljoen naar € 862 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door
hogere geraamde bestedingen bij de investeringsprojecten binnen de Vervoersautoriteit
(Verkeer € 26 miljoen en Openbaar vervoer € 45 miljoen), de exploitatie van het
Openbaar vervoer (€ 17 miljoen), de financiering van de regionale OV-bedrijven (€ 9
miljoen) en projecten binnen het programma Economisch vestigingsklimaat (€ 1,5
miljoen).
Voor het programma Samenwerkingsverbanden en de apparaatslasten worden geen
begrotingswijzigingen voorgesteld.
Financiën
e
e
Als gevolg van de in de 1 bestuursrapportage MRDH 2017 opgenomen 1
begrotingswijziging 2017 stijgt het begrotingstotaal met € 98 miljoen van € 764 miljoen
naar € 862 miljoen.
Het voordelig resultaat vóór bestemming stijgt van € 0 naar € 3,3 miljoen. Dit betreft de
aan de regionale OV-bedrijven in rekening te brengen risico-opslag ad. € 4,2 miljoen
voor de vanaf 2017 over te nemen financiering, welke wordt aangewend voor de
opbouw van een risicoreserve ter zake.
Daarnaast is er sprake van hogere lasten (€ 0,9 miljoen) voor het programma
Economisch vestigingsklimaat. Voorgesteld wordt het hierdoor ontstane exploitatietekort
te dekken door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Egalisatiereserve
economisch vestigingsklimaat.
Juridisch
In artikel 7 van de Financiële verordening is opgenomen dat het dagelijks bestuur het
algemeen bestuur twee keer per jaar informeert over de realisatie van de begroting van
de Metropoolregio. Daarnaast worden de in de bestuursrapportage opgenomen
begrotingswijzigingen ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden.
Met de huidige gehanteerde procedure wordt aan deze voorschriften voldaan.
In de Gemeenschappelijke regeling, artikelen 2:1 lid 2 sub J en 4:1 lid 2, is bepaald dat
de zienswijzenprocedure van overeenkomstige toepassing is op wijzigingen van de
begroting, tenzij de bijdragen van de gemeenten niet veranderen en er niet wordt
geschoven tussen begrotingsposten. Deze mutaties zijn in deze begrotingswijziging niet
aan de orde, waardoor er geen zienswijzenprocedure hoeft te worden doorlopen.
Communicatie
Bijlagen
Gevolgde
procedure
Publicatie van het besluit in het MRDH-journaal en van het besluit en de rapportage op
de website van de MRDH.
e
1 bestuursrapportage MRDH 2017
Bestuurscommissie
Va: 11 mei 2017 EV: 18 mei 2017
Zienswijzetermijn
N.v.t. zie Juridisch
Adviescommissie
N.v.t.
Dagelijks bestuur
21 juni 2017
Anders, te weten
N.v.t.
Verdere
procedure
N.v.t.
Openbaar besluit
Ja
Nee
Wet. bekendmaking
Contactpersoon
Telefoonnummer
Evert Visser
088 5445 171
Download