algemene-beschouwing-op-begroting-2017

advertisement
VVD
BEGROTING 2017
Voorzitter, leden van de raad en college, luisteraars en kijkers,
aanwezigen.
Was bij de behandeling van de PPN dit jaar het financiële plaatje van
de gemeente voor 2017 zwaar negatief, enigszins verzacht door een
uitkering uit het gemeentefonds, nu presenteert het college een
sluitende begroting. Om het even in het juiste perspectief te zetten: dat
is wederom niet omdat wij het zo goed doen, maar omdat volgens de
septembercirculaire de gemeenten meer geld krijgen uit het
gemeentefonds. Het Rijk geeft meer geld uit (bl. 10) en dan is het nu
weer samen de trap op in plaats van de trap af. En om het plaatje
compleet te maken, voor 2016 hebben wij maar een mager plusje van
een bizar laag bedrag van € 11.000.
Dus zou je denken: er is geen enkel punt waar de wij oppositie op
kunnen voeren. Zelfs de OZB valt mee. Maar als kritische VVDfractie hebben wij een reputatie hoog te houden, dus toch nog een
aantal opmerkingen.
Dan wil ik beginnen met een compliment voor onze gemeente.
Tytsjerksteradiel is door ondernemers verkozen tot meest MKBvriendelijke gemeente van Fryslân. Kan de gemeente zijn voordeel
mee doen, ook als het zou gaan om eventueel vestiging van nieuwe
bedrijven.
In de inleiding (bl. 7) legt het college wel heel expliciet de klemtoon
op de zorg en maatregelen om armoede te bestrijden door te stellen dat
dit “tema’s binne dy’t echt belangryk binne yn it deistich libben fan ús
ynwenners”. En verderop: “Dêrnjonken wolle wy perspektyf jaan oan
de minsken dy’t dat nedich hawwe”. Wij zeggen niet dat dit niet
wezenlijke problemen zijn, integendeel, maar de toonzetting is vaak
dat de meeste aandacht naar zorg en naar deze groepen inwoners gaat.
Onze fractie vindt dat dit geen recht doet aan de werkelijke inzet die
de gemeente hoort te doen voor alle groeperingen in de samenleving.
Want niet heel Tytsjerksterdiel is gelukkig zorgbehoeftig. En dan
even terugkoppelend naar de MKB-prijs, ook de hardwerkende MKBondernemer en andere inwoners (gewone werknemers) die de
economie draaiende houden verdienen de inzet van de gemeente.
In deze bestuursperiode is weinig ruimte voor nieuw beleid. Het
accent ligt volgens het college op het realiseren van forse
ombuigingen op de gemeentelijke activiteiten, voor 2017 een
doelstelling van ruim 8 ton, en 2,5 ton voor bedrijfsvoering, plus
hetzelfde bedrag voor de werkmaatschappij. maar toch ook op het
zoveel mogelijk in stand houden van bestaande voorzieningen.
Dat is in tegenspraak met hetgeen het college verderop stelt (bl. 15)
dat deze voorzieningen geld kosten en dat er een spanningsveld is
tussen de maatschappelijke doelen die worden nagestreefd en de
kosten. Dit wordt nog vergroot door de vergrijzing en het vertrekken
van veel hoog opgeleide jongeren. Het college stelt terecht dat te
weinig aanbod van geschikt personeel in de regio, de vestiging van
nieuwe bedrijven belemmert.
De economie leeft op, er is meer vraag naar lokaties voor bedrijven
om zich te vestigen. De Centrale As zou wel eens een positieve impuls
op het vestigingsklimaat kunnen hebben. Het psychologische effect
van het feit dat de overheid fors in het gebied heeft geinvesteerd is een
signaal dat de regio er toe doet en dat het hier, om die beeldspraak
maar eens te gebruiken “niet is dichtgeplakt met kranten”. Wij roepen
het college op dit positieve sentiment uit te buiten en met
voortvarendheid de juiste voorwaarden voor ondernemers te scheppen.
Onder demografische ontwikkelingen (bl. 15) wordt gesproken over
mogelijk draagvlak voor het oprichten van een transitiefonds in de
regio Noordoost voor particuliere en sociale woningbouw. De VVDfractie ziet het nut van een dergelijke fonds niet en vindt dat de markt
voor particuliere woningen gewoon zijn werk moet doen en sociale
huurwoningen worden al gesubsidieerd.
De begroting van de gemeente is redelijk op orde is, maar in de
praktijk pakt het anders uit. Als je door de gemeente rijdt moet je
constateren dat het onderhoudsniveau van groen en trottoirs er op veel
plaatsen zo onverzorgd/súterich/oostblokachtig uit ziet, dat je je er als
gemeente voor zou moeten schamen. Dit past niet bij een overheid die
de financiën goed voor elkaar heeft. Kennelijk denkt het college dit
goed te kunnen aanpakken, want u vraagt hiervoor geen uitzetting van
middelen. Wij zullen het zien, want de evaluatie van de pilot beeldkwaliteitsgestuurd beheer staat voor de volgende raadsvergadering op
de agenda.
GR
FUMO/Veiligheidsregio/uitzetting kosten
Over de ontwikkeling van de lokale lasten voor onze inwoners zullen
wij bij paragraaf 4.1 Lokale heffingen nog een opmerking maken over
de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
De VVD-fractie zal zich blijven inzetten voor een gezond financieel
beleid van onze gemeente.
Download