`t Sterrenpad. Beeld van een moderne school in 2017. Aanleiding

advertisement
’t Sterrenpad. Beeld van een
moderne school in 2017.
Aanleiding:
De maatschappij verandert de laatste
jaren enorm. Informatie is binnen
enkele seconden beschikbaar en de
hoeveelheid informatie is bijna
onbeperkt. Mensen werken met technieken en netwerken die tien jaar geleden nog niet
bedacht waren in beroepen die tien jaar geleden nog niet bestonden.
Dat betekent dat het onderwijs daar op moet inspelen. Wij staan voor de uitdaging om het
onderwijs zo in te richten dat we kinderen opleiden tot mensen die zelf kunnen nadenken,
keuzes kunnen maken en creatief met nieuwe ontwikkelingen kunnen omgaan.
Wij denken met de onderstaande school deze kans aan kinderen en hun ouders te kunnen
bieden.
Wij nodigen team en ouders van ‘t Sterrenpad harte uit met ons mee te denken en te bouwen.
De uitwerking geeft iedereen die dat wil vrijheid en ruimte om zelf in te vullen.
Algemeen:
In 2017 is ´t Sterrenpad een integraal kindcentrum dat vijftig weken per jaar geopend is van 7
tot 7. Ouders kunnen met veel vertrouwen hun kind via één loket aanmelden voor zorg,
opvang of onderwijs. Er is veel samenwerking tussen de partners en aan de buitenkant lijkt
het één organisatie. Alle medewerkers benaderen de kinderen met dezelfde kindvisie.
Organisatie die een dienst willen aanbieden op ’t Sterrenpad (zoals muziekschool of
gymnastiek) onderschrijven die kindvisie. Op onze openbare sterrenschool is ruimte voor
iedereen. Alle kinderen leren over de wereldgodsdiensten en hun relatie tot de wereld waarin
wij leven. Ook leren we onze kinderen normen en waarden die zorgen voor goed
burgerschap.
’t Sterrenpad heeft een regiofunctie omdat in een aantal ons omringende dorpen geen
basisschool meer is.
Voor het onderwijsgedeelte geldt:
1. Lestijden.
Ouders kunnen kiezen uit een aantal uren pakketten. Doordat de school ook in de
vakantie open is kan de schooltijd verspreid worden over meer weken. Hierdoor krijgen
ouders meer ruimte om bijvoorbeeld vakantie op te nemen op het tijdstip dat het best past
of om een vaste dag in de week samen met hun kind vrij te zijn.
2. Groeperingsvormen.
De kinderen zitten in een vaste mentorgroep, met één of twee vaste mentoren.
’s Morgens komen de kinderen om 8 uur, half 9 of 9 uur binnen in hun mentorgroep met
hun ouders. Er is even gelegenheid om boodschappen uit te wisselen of om werk aan
ouders te laten zien. De kinderen gaan aan hun taak bezig. Om 9 uur volgt een
gezamenlijk moment met de mentor van een groep. De mentorgroep is het uitgangspunt
voor ieder kind, maar niet iedere les wordt noodzakelijkerwijs door de mentor verzorgd.
De mentor is verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van het kind en
aanspreekpunt voor kind en ouder.
3. De basisvaardigheden.
Op het gebied van de basisvaardigheden (rekenen, lezen en spelling) heeft iedere mentor
een specialisme en is dus ook vakdocent. De kinderen krijgen in groepen van de
vakdocenten duidelijke, goed georganiseerde lessen. De vakdocent heeft een leidende
rol en biedt de lesstof aan via het directe instructie model. De organisatie gaat aan de
hand van de groepsplanning via de 1-zorgroute.
4. Brede ontwikkeling
Naast de speciale vakuren, waar de hele school met rekenen of taal bezig is, ontwikkelen
kinderen zich breed op de leerpleinen en in het buitenlokaal. Uitdagend ingerichte
ruimtes, waar kinderen via de verschillende meervoudige intelligentie gebieden
uitgedaagd worden hun eigen ontwikkeling in de hand te nemen. De mentoren hebben
tijdens die momenten een mindere leidende, maar meer begeleidende rol.
Kinderen leren veel op het gebied van wereldoriëntatie, creativiteit, kunst en op sociaal
emotioneel gebied. Uitgangspunten daarbij zijn:
*Leren doe je van elkaar, van een volwassene of via een ander medium.
*Zo veel mogelijk leren door doen.
*Samenwerken is belangrijk, afgewisseld met individueel werk.
*Een deel van de verwerking van de basisvaardigheden vindt plaats op de leerpleinen.
*Presenteer aan anderen wat je hebt geleerd.
*Verbanden ontdekken en kritisch zijn op informatie.
*Leer kiezen en verantwoordelijk te zijn voor wat je leert.
* Op ICT gebied zijn we voorloper. We zoeken constant naar nieuwe toepassingen op ICT
gebied. Zoveel mogelijk nieuwe hardware en zoveel mogelijk kwalitatief goede software.
Moderne communicatiemiddelen weren we niet uit de school, we omarmen ze, met het
doel de kinderen zo mediawijs mogelijk te laten zijn.
Kinderen presenteren hun eigen ontwikkeling in een digitaal portfolio, dat aangelegd wordt
als de kinderen op de peuterspeelzaal of bij de kinderdagopvang binnenkomen. In het
portfolio is te lezen welke ontwikkeling het kind heeft doorgemaakt, maar ook wat de
doelen voor de komende periode zijn.
5. Goed voor mekaar.
De mensen op ’t Sterrenpad zijn “Goed voor mekaar”. Dat wil zeggen dat de volwassenen
op ’t Sterrenpad de kinderen leren op een goede manier met elkaar om te gaan. De
volwassenen leren de kinderen conflicten te hanteren en zelfs om conflicten zelf op te
lossen.
6. Talenten.
’t Sterrenpad geeft kinderen de ruimte om talenten te ontwikkelen. Naast dat we het
onderwijs inrichten op het wegwerken van achterstanden is er ook ruimte om je talenten
zo ver mogelijk te ontwikkelen.
En nu verder.
In maart 2011 zijn we gestart in ons nieuwe gebouw. We zijn toen bewust begonnen met het
inrichten van de nieuwe school zonder dat er al heel veel op papier stond. Inmiddels zien we
dat er heel veel kan en dat er heel veel al gebeurt. Daarom is het tijd om nu met elkaar richting
te geven aan het proces en afspraken en tijdlijnen te gaan maken. Dit document is een
tweede aanzet daartoe. Bovenstaande willen wij graag bespreken met team, MR en met de
stuurgroep van ’t Sterrenpad. Het document dient als startpunt waar vanuit we kunnen gaan
bouwen en lijnen kunnen gaan uitzetten.
Als we bereiken wat we willen, zijn we in 2017 zijn wij een openbare, jenaplan vijfSterrenschool. Lukt het niet in 2017? Dan schuift het op naar 2018. Gaat de ontwikkeling
sneller dan we denken? Ook mooi. Een aantal dingen zullen anders zijn dan hier beschreven.
Noem het dan voortschrijdend inzicht.
April 2012,
Wim en René
Download