ppt A. Noez

advertisement
OMGAAN MET
MOEILIJKE SITUATIES
vanuit
een herstelgerichte visie!
24/07/2017
Alain Noëz – pedagogisch begeleider en nascholer VVKSO
moeilijke situatie = normoverschrijdend gedrag
Wat is onze norm?
ifvhandelen
gewenst
gedrag
Vanuit welkReactie
referentiekader
wij?
herstel
•opdracht van de
school
dader:
•de school als ifv reïntegratie
pedagogisch
milieu
24/07/2017
slachtoffer:
ifv herstel (orde & autonomie)
begeleiden en/of
sanctioneren
Probleemgedrag als voorbijgaand fenomeen:
- normen stellen
- ordemaatregel nemen
Probleemgedrag met signaalfunctie:
- begeleiden (pedagogisch dossier)
Probleemgedrag versus draagkracht:
- disciplinair optreden (tuchtdossier)
24/07/2017
tussen probleem en straffen
Probleem
ERNST & FREQUENTIE (Is dit een ernstig probleem, een
belangrijk probleem of een belangrijk en lastig probleem)
Analyse
Aanleiding / denken, doen, voelen / gevolgen
Balans binding / ontbinding
Straf
Herstel (en doe preventieve acties)
24/07/2017
check preventief beleid:
Grenzen
Monitoring
Pos. Betrokkenheid
Pos. Bekrachtiging
Problem solving
HERSTELLENDE PRAKTIJKEN:
HOOG
Weinig steun en veel
controle:
DISCIPLINEREN/
BESTRAFFEN
Veel controle en veel steun:
HERSTELLEN
Gezaghebbend, respectvol
mate van
controle,
straf
LAAG
24/07/2017
Autoritair, stigmatiserend
Weinig van allebei:
Weinig controle en veel
steun:
VERWAARLOZING
TOELATEN/GEDOGEN
onverschillig, passief
Niet eisend, bemoederen
mate van zorg, steun
HOOG
HERSTELLENDE PRAKTIJKEN:
INFORMEEL
EXPRESSIE
VAN
GEVOELENS
24/07/2017
INTERACTIE OP
GEVOELSNIVEAU
FORMEEL
SPONTANE
KLEINE
CONFERENTIE
KRINGGESPREK
MET GROTE
GROEP
HERGO
HERSTELLENDE PRAKTIJKEN:
BEGIN BIJ HET BEGIN:
HEBBEN WE IN ONS DAGELIJKS HANDELEN
OOG VOOR HET HERSTELLEND WERKEN?
TOETS UW ORDEMAATREGELEN
AAN HET HERSTELGERICHTE PRINCIPE!
WELKE ONDERSTEUNING MOET JE BIEDEN
AAN UW LEERKRACHTEN/PERSONEEL
OM HERSTELGERICHT TE WERKEN?
WERK VANUIT UW EIGEN GRENZEN/DRAAGKRACHT!
VERANKER OOK IN DE FORMELE MOMENTEN
HET HERSTELGERICHT PRINCIPE.
24/07/2017
moeilijke situatie = normoverschrijdend gedrag
preventief handelen:
GOED LESGEVEN!
5 PEDAGOGISCHE VAARDIGHEDEN:
Structuur, Monitoring, Positieve betrokkenheid,
Positieve bekrachtiging, Problem solving
24/07/2017
HET OOG VAN DE STORM!
Leerling /
Medeleerling /
Klas
Leerkracht /
klassenleerkracht
Interne leerlingenbegeleiding /
Klassenraad
CLB
Externen
24/07/2017
Fasen in het omgaan met
probleemgedrag
24/07/2017
STOP
- detecteren
- signaleren
DENK
- analyseren
DOE
- ageren
HET INTERACTIEMODEL:
klas
groep
individuen
materieel
comfort
INTERACTIE
24/07/2017
leerkrachten
school
Jongere / leerling
Omgeving
Moeilijke Situatie
Volwassene / leerkracht
24/07/2017
Organisatie
VALKUILEN:
• Opgelet voor rigide stappen / procedures
• Gelijke basis = belangrijk MAAR ≠ gelijkheid
duidelijk
maar werken vanuit context
• Relatie leerkracht/leerling
• Welke hulpbronnen & ondersteuning heeft de leerkracht
(en worden deze gebruikt?)
• Communicatie = sleutelbegrip
(zowel naar lln, lkr als naar ouders)
24/07/2017
De dynamische driehoek
DE LEERLING
DYNAMISCHE
DRIEHOEK
DE SCHOOL
24/07/2017
DE OUDERS
GEDRAGSGERICHTE
LEERLINGENBEGELEIDING:
SITUATIE
(context)
GEDRAG
GEVOLG
Vertrekpunt:
waarneembaar / observeerbaar gedrag
(niet interpretatie van gedrag – geen beoordeling van de persoon)
negatief gedrag
én
positief gedrag
In welke situatie,
op welk moment,
bij wie, ...
stelt de lln. dit gedrag?
24/07/2017
de situatie
DOELGEDRAG
gewenst gedrag kan beïnvloed
worden door manipuleren van
de gevolgen
Wat volgt er op dit
gedrag?
Ervaart de lln. dit als
straf, als beloning?
Download