Powerpoint `Getuigenis: studeren met een functiebeperking op

advertisement
Studeren met een
functiebeperking op
Universiteit Antwerpen
Dienst voor Studieadvies en
Studentenbegeleiding = aanspreekpunt
De dienst:
coördineert de aanvragen van bijzondere
faciliteiten voor onderwijs en/of examens
begeleidt studenten met een
functiebeperking
geeft informatie en advies over hulpmiddelen
en voorzieningen
Komen in aanmerking
Studenten met een functiebeperking:
een fysieke handicap (auditief, visueel of motorisch)
een chronische ziekte
een leerprobleem (dyslexie, dyscalculie, …)
een concentratieprobleem (ADHD, ADD)
een stoornis binnen het autismespectrum
een psychisch probleem
Topsportstudenten
Studenten kunstenaar
Visie
Diversiteit en inclusie staan centraal…
in een flexibele universiteit…
met zelfstandige studenten.
Topics
Ontwikkelingen:
Intern: evolutie aantal studenten BF
Extern: VN verdrag personen met een handicap
(artikel 24)
Conclusie
Vernieuwde procedure BF
Ontwikkelingen: intern
Evolutie aantal studenten met BF
400
200
Functiebeperkingen
Sport/Kunst
20
05
-2
00
6
20
06
-2
00
7
20
07
-2
00
8
20
08
-2
00
20
9
09
-2
01
0
20
10
-2
01
1
0
TOTAAL
Ontwikkelingen: intern
Evolutie aantal studenten met BF
20052006
20062007
20072008
20082009
20092010
20102011
Fysieke handicap en/of Chronische ziekte
16
35
40
47
48
65
Leerstoornis, AD(H)D en/of Autismespectrumstoornis
37
54
80
104
138
155
Psychische problematiek
4
6
5
13
14
12
Totaal functiebeperkingen
57
95
123
161
200
232
Topsport
32
35
43
38
53
53
Kunstbeoefening
2
-
3
6
8
16
Totaal sport/kunst
34
35
46
44
61
69
TOTAAL
91
130
169
205
261
301
Slaagcijfers (2008-2009)
Totaal: gemiddeld 72% van opgenomen credits
Topsporters/kunstenaars: gemiddeld 79%
Functiebeperkingen: gemiddeld 70%
Ontwikkelingen: extern
Artikel 24 VN verdrag personen met een
handicap
door België ondertekend en geratificeerd
 sinds 2 juli 2009 van kracht
Ontwikkelingen: extern
Conventie = mijlpaal
Benadering handicap: nieuw leefmodel
toegespitst op zelfstandigheid, participatie en
volledige integratie in de maatschappij
Begin paradigmawijziging: inclusief onderwijs
is dé regel:
“omgeving moet geschikt gemaakt worden
voor personen met een handicap”
Ontwikkelingen: extern
Art. 24
“Redelijke aanpassingen worden verschaft naar gelang de
behoeften van de persoon in kwestie”
“Personen met een handicap, binnen het algemene
onderwijssysteem, de ondersteuning ontvangen die zij nodig
hebben om effectieve deelname aan het onderwijs mogelijk te
maken”
Redelijke aanpassingen = noodzakelijk en passende
wijzigingen, en aanpassingen die geen disproportionele of
onevenredige, of onnodige last opleggen
Ontwikkelingen: extern
Onderwijsinstelling MOET
disproportionaliteit van de gevraagde
redelijke aanpassingen kunnen
aantonen
actieve houding van de
onderwijsinstelling, actief oplossingen
zoeken
aanpassing ontzeggen is uitzondering op
de regel
Conclusie
Nood aan:
standaardisering
flexibilisering en inclusie
Vernieuwde procedure BF
STAP 1
Formulier aanvraag bijzondere faciliteiten (inschrijvingen)
STAP 2
Intakegesprek zorgcoördinator met attest:
standaardfaciliteiten vastgelegd
facultaire faciliteiten besproken
STAP 3
Brief van de rector
STAP 4
Standaardfaciliteiten en Facultaire faciliteiten → facultaire
coördinator bijzondere faciliteiten
STAP 5
Vernieuwen aanvraag
Enkele voorbeelden van
standaardfaciliteiten
Uit te voeren door de zorgcoördinatoren:
-
docenten op de hoogte brengen
notities van medestudenten
prospectie toegankelijkheid UA gebouwen
aanvragen pedagogische begeleiding bij het VAPH
Uit te voeren door de faculteit:
-
extra tijd opdrachten
examenvragen in een groter lettertype
begrip voor taalfouten bij niet taalkundige vakken
examenspreiding
Enkele voorbeelden van
facultaire faciliteiten
-
-
alternatieve practica-opdracht
50% extra examentijd
Geen MC-vragen
CASE: blinde student
Faciliteiten uitgevoerd door de zorgcoördinator:
-
-
intake
prospectie toegankelijkheid van onze gebouwen met student
docenten op de hoogte brengen
regelen omzettingen in braille
regelen aanvraag pedagogische begeleiding bij het VAPH
vrijwilligers aanstellen
elke maand opvolgingsafspraak
Faciliteiten uitgevoerd door de faculteit:
-
extra tijd opdrachten
extra examentijd
examens maken op computer (met brailleregel)
persoonlijke assistent voorzien op examens met case en opzoekwerk
Vragen?
Download