Doelen NCZ Niet-Confessionele Zedenleer

advertisement
THEMAVELD 4 : Elk kind is mijn kind
!Thema 4.9: Sociale opvoeding: Ik naar de groep, de maatschappij, de wereld
KENNISASPECT
·
De wereld zien als een systeem waarin alle elementen (mensen, gebeurtenissen,
ontwikkelingen, plaatsen) onderling verbonden zijn.
·
De werking en doelstellingen van pluralistische humanitaire organisaties leren kennen.
·
De samenhang zien tussen het dagelijkse leven en het maatschappelijk leven.
·
Het begrip onderlinge afhankelijkheid leren kennen.
!
PROCESASPECT:
Procesdoelen
Variabele
Gebieden
Operator +
ZELFREFLECTIE
Autonomie
Openbreken
1.1 -> 1.4
VAARDIGHEDEN
Individu
I.1 -> I.4
- Leren hypothetisch denken.
- In staat zijn om alternatieven te analyseren en
evalueren.
- Inzien dat bepaalde wereldsystemen sommige
groepen of landen bevoordelen en andere
benadelen.
- De wereldomvattende gevolgen inzien van
plaatselijke beslissingen en acties.
Moreel denken
Socialiseren
2.1 -> 2.3
Individu en de anderen
II.1 & 2
- In staat zijn om zowel de verschillende oorzaken
als de gevolgen van gebeurtenissen of
ontwikkelingen te analyseren en te beoordelen.
Humaniseren
3.1 -> 3.5
Socialiseren
Individu en de anderen
I.1 & 2
- In staat zijn om samen te werken om een
gemeenschappelijk doel te bereiken.
- Voor verschillende taken de doeltreffendheid
kunnen beoordelen van samenwerking versus
competitie.
- In staat zijn zowel de verschillende oorzaken als
de vele gevolgen van gebeurtenissen of
ontwikkelingen te analyseren.
!
ATTITUDES
Engagement
Kritiek
4.1 -> 4.7
Individu en de wereld
III.1 -> III.6
- Bereid zijn om samen te werken met anderen om
problemen op te lossen.
- Bereid zijn acties te steunen die ertoe bijdragen
maatschappelijke problemen onder de aandacht
te brengen.
- Bereidheid om acties te steunen van humanitaire
organisaties.
- Engagement.
Zingeving
Openbreken
5.1 -> 5.8
Individu
I.1 -> I.4
- Respect / Waardering / Begrip / Empathie /
Fijngevoeligheid / Mondigheid / Solidariteit /
Samenwerken / …
Zingeving
Kritiek
5.1 -> 5.8
Individu en de wereld
III.1 -> III.6
- Geloof in eigen kunnen om positieve
veranderingen te realiseren.
- Wereldburgerschap.
!
THEMAVELD 5 : Mooi « anders ». Leven zonder vooroordelen. (omgaan met diversiteit)
Thema 5.1: Normaal is anders
PROCESASPECT
Procesdoelen
Variabele
Gebieden
Operator +
!
Autonomie
1.1 -> 1.4
ZELFREFLECTIE
Openbreken
VAARDIGHEDEN
Individu
I.1 -> I.4
- Stereotypen en vooroordelen leren herkennen.
- Inzicht krijgen in de oorzaken van vooroordelen,
racisme, seksisme, discriminatie en het
zondebokverschijnsel.
- Inzicht verwerven in het ontstaan en in de
gevolgen van het superieur achten van de eigen
!
cultuur.
Moreel denken
Socialiseren
2.1 -> 2.3
II.1 & 2
Individu en de anderen
- Inzicht krijgen in en een eigen mening/houding
ontwikkelen (tegen)over situaties waarin sprake is
van vooroordelen, racisme, seksisme, discriminatie
of het zondebokverschijnsel.
- Morele waarden (rechtvaardigheid,
gelijkwaardigheid, tolerantie) exploreren,
verkennen en integreren.
Humaniseren
Socialiseren
3.1 -> 3.5
Individu en de anderen
II.1 & 2
- Het leren waarderen en relativeren van de eigen
cultuur in relatie tot andere culturen.
- Zich leren inleven in de situatie van anderen.
- Er zich van bewust worden dat iedereen anders
is, dat niemand gelijk is, dat iedereen recht heeft
op gelijke behandeling in gelijke situaties en dat er
groepen mensen zijn die extra hulp nodig hebben
en apart moeten behandeld worden omdat hun
situatie anders is.
- Het ontwikkelen en oefenen van vaardigheden
om te kunnen handelen in situaties waarin sprake
is van vooroordelen, racisme, seksisme,
discriminatie of het zondebokverschijnsel.
!
ATTITUDES
Engagement
Socialiseren
4.1 -> 4.3
Individu en de anderen
II.1 & 2
- Bereid zijn te handelen in situaties waarin sprake
is van vooroordelen, racisme, seksisme,
discriminatie of het zondebokverschijnsel in de
eigen leefomgeving.
- Respect voor mensen / culturen die “anders”
zijn.
- Verantwoordelijkheid.
Zingeving
Kritiek
5.1 -> 5.8
Individu en de wereld
III.4
- Betrokkenheid / Empathie / Sensitiviteit /
Assertiviteit.
- Altruïsme.
Openbreken
Individu
I.1 -> I.4
- Een positief zelfbeeld ontwikkelen, stimuleren en
versterken.
THEMAVELD 8 Alle kinderen hebben rechten !Thema 8.8: Sociale opvoeding: Democratie beleven
!
ATTITUDES
Engagement
Kritiek
4.1 -> 4.7
individu en de wereld
III.1 -> III.6
- Bereid zijn over het eigen functioneren in een
groep te reflecteren.
- Bereid zijn een democratische houding te
ontwikkelen: willen samenwerken, willen
afspraken maken, rechten respecteren en onrecht
aanklagen, actief deelnemen aan democratische
besluitvorming, conflict-oplossend willen
handelen, kunnen luisteren, zich kunnen inleven,
streven naar begrip, tolerantie, openheid,
verantwoordelijkheid willen nemen, streven naar
rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en vrede.
- Bereid zijn iets te ondernemen tegen
onrechtvaardige situaties.
Zingeving
5.1 -> 5.8
Kritiek
Individu en de wereld
III.1 -> III.6
- Sociale participatie en sociale
verantwoordelijkheid opnemen.
- Komen tot verantwoord wereldburgerschap.
Download