Social work-model* | Gezonde burgers in een gezonde samenleving

advertisement
Social work-model* | Gezonde burgers in een gezonde samenleving (werktitel)












Materiële bronnen in de omgeving
Kwaliteit woonomgeving
Fysieke veiligheid
Arbeid, opleiding
Aanwezige voorzieningen &
toegang en bereikbaarheid
Burgerschap, rechten/plichten
Contacten politie, justitie
…







Financieel welzijn
Woonconditie
Startkwalificatie
Identiteitspapieren
Verzekeringen
Verblijfsstatus
…



Samenleving
(Sociale)
Omgeving
Individu




Inclusieve samenleving
Maatschappelijke beeldvorming
Maatschappelijke positie sociale
categorieën
Adequaat stelsel gezondheidszorg
Adequaat sociaal beleid
Effectieve, efficiënte zorg
…









Gezinsgeschiedenis
Sociaal netwerk, strong/weak ties
Wederkerigheid
Wijk, buren
Normen-waarden in omgeving
Sociale veiligheid
Formele, informele deskundigen
Participatie maatsch activiteiten
…


Gevoel, gewaarwording, gedrag
Mentale, fysieke, seksuele
gezondheid
Persoonlijke geschiedenis
Veerkracht
Zingeving
Cognitieve vaardigheden
…





Focus: Psychosociaal
Focus: Economisch, materieel



Sociaal economische ongelijkheid
Economische ontwikkelingen
Subsidies, inkomenssupport
Arbeidsmarktsituatie,
werkgelegenheid
Wetten, regels
Justitieel stelsel
…
…
Social work
Social work: brede sociale domein, ongeacht doelgroep, leeftijd, locatie, duur etc.
Social work: interventies daar waar mensen interacteren met hun omgeving.
Social work: efficiënt en effectief
Social work: focus op mogelijkheden in plaats van moeilijkheden als anker voor interventie
Professioneel
commitment
Ontoereikende zelfregie: 1) omgeving inzetten 2) (semi)professional inzetten
Gezondheid = mate van eigen regie over sociale, emotionele, fysieke en economisch
uitdagingen van het leven (Gez. Raad)
Samenleving en individu zijn gebaat bij gezonde burgers.
© Jansen, C., Bruijn, M. de, Schuurman, E. (2015)
*Voor dit model is dankbaar gebruik gemaakt van het gedachtengoed van Wolf, J. (2011) en Snellen, A. (2010)
1) Social work | Eindkwalificaties & onderwijsontwikkeling





Omgeving (ook professionele omgeving)







Individu




Signaleert knelpunten in werkomgeving
Aanbevelingen doen voor verbetering van beroepspraktijk
Contact leggen met doelgroepen
Participatie stimuleren
Betrekt systeem, zet netwerk in
Ontwerpt blended
(buurt)groepen activeren of aansturen
Contact leggen met kwetsbare mensen
Brede uitvraag
Zelfredzaamheid stimuleren
Plan van aanpak ontwerpen
Onderzoekt en draagt bij aan innovatie in het sociale domein
Verantwoordt handelen
Rapporteert
Heeft en hanteert BOK, werkt theoretisch onderbouwd
Bevordert menswaardigheid
Organiseert eigen werkzaamheden efficiënt en effectief
….
© Jansen, C., Bruijn, M. de, Schuurman, E. (2015)
*Voor dit model is dankbaar gebruik gemaakt van het gedachtengoed van Wolf, J. (2011) en Snellen, A. (2010)
Psychosociaal
Economisch, materieel
Samenleving

Maatschappelijk betrokken

Bevordert sociale rechtvaardigheid

Kennis van (internationale) maatschappelijke
ontwikkelingen die gezondheid en welzijn
beïnvloeden

Kennis van wet- en regelgeving

Sociaal beleid beïnvloeden

Welzijnbevorderende interventies ontwikkelen

Bijdragen aan zinnige zorg
Download