Inspraak- en informatieavond

advertisement
Proces Toekomst Schiphol en de
regio
• Korte termijn: afspraken tot en met 2010
• Middellange termijn: afspraken tot 2020
Th. vermeegen
28 november 2007
Tafel van Alders
28 november 2007
Uitgangspunten Alders-proces
• Gezamenlijk overleg luchtvaartpartijen, bestuurders,
omwonendenvertegenwoordigers, VenW en VROM.
• Doelstelling: gezamenlijk advies ontwikkeling Schiphol en de
regio korte en middellange termijn.
• Korte termijn t/m 2010, MLT vanaf 2010 – 2018/2020.
• Probleem korte termijn oplossen via aanpassing
Luchthavenverkeerbesluit en in het licht van de middellange
termijnafspraken.
• Integraal besluit over ontwikkeling luchtvaart in samenhang met
afspraken in convenanten over hindermaatregelen en
leefbaarheid.
Ministerie van VROM
2
Tafel van Alders
28 november 2007
Hoe werkt de tafel?
Alders overleg
directies Schiphol, LVNL, KLM
4 bestuurders en 4 bewonersvertegenwoordigers
ambtelijke delegatie VenW en VROM
Bestuurlijke taskforce
Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn
secretaris H. Boussen
woordvoerder
wekelijks werkoverleg
tussen Schiphol, LVNL, KLM, Rijk,
BRS- en bewonersdelegatie
secretaris L. Abspoel (VenW)
Werkgroep Bevoegd Gezag
A. Zantinge (VenW)
werkgroep MER onderzoek
Schiphol en LVNL
werkgroep Netwerk
Rijk, KLM, Spl, BRS en bewoners
werkgroep
uitvoering convenant
werkgroep
uitvoering convenant
2+1 modellen R. Hellemons
2+2 modellen J. Krul
Th. Vermeegen
hindermaatregelen korte termijn
G. Ho (Schiphol)
leefbaarheid korte termijn
J. van Opstal (PNH)
werkgroep MKBA
rijk, luchtvaartpartijen en adviseurs
L. Abspoel (VenW)
werkgroep normen en handhavingsysteem
Rijk, luchtvaartpartijen, BRS en bewoners
K. Wulffraat (VenW)
werkgroep
convenant
hindermaatregelen tot 2020
Th. Zandstra (VenW)
werkgroep
convenant leefbaarheid tot 2020
W. Kleyn (PNH)
Schiphol
3
Voorbereiding middellange
termijn
Tafel van Alders
28 november 2007
• Evaluatie proces door Alders, mede gericht op samenstelling
bewonersdelegatie.
• Uitvoeren afspraken van de convenanten hinderbeperkende
maatregelen en leefbaarheid.
• Opdracht en onderzoeksagenda middellange termijn vastgesteld
aan Alderstafel 18 september jl.
–
–
–
–
–
Inhoud milieueffectrapportage (MER)
Visie op het netwerk
Maatschappelijke kosten en baten analyse (nationaal en regionaal)
Onderzoek verbetering normen- en handhavingstelsel
Convenanten hindermaatregelen en leefbaarheid
Ministerie van VROM
4
Tafel van Alders
28 november 2007
Uitgangspunten komende fase
• Besluiten in deze kabinetsperiode binnen bestaande
milieugrenzen Schipol.
• Besluiten in samenhang met afspraken over hinderbeperkende
en leefbaarheidsmaatregelen.
• Onderzoek mogelijk naar ander concept met een betere
prestatie op economie / netwerk, milieu / hinder en
beschikbaarheid ruimte.
• Proces gericht op gezamenlijk advies.
Ministerie van VROM
5
Onderzoeksagenda
middellange termijn(1)
Tafel van Alders
28 november 2007
• Milieueffectenonderzoek (MER) door Schiphol en LVNL
Zes alternatieven conform Startnotitie
– Geen veranderingen (nul alternatief)
– Doorontwikkelen/doorgaan huidige operationele concept 2+1
– Doorontwikkelen huidige operationele concept mét uitplaatsing
– Bewonersvoorstel ‘groeien in kwaliteit’ max 500.000 vlb plus
uitplaatsen
– Nieuw operationeel concept (2+2)
– Nieuw operationeel concept met uitplaatsen
• De alternatieven die uitgaan van het nieuw operationele
concept zijn niet op korte termijn uitvoerbaar.
Ministerie van VROM
6
Tafel van Alders
28 november 2007
De onderzoeksagenda (2)
• Studie naar het netwerk en netwerkeffecten
• Convenant hinderbeperkende maatregelen o.a:
– beperken van slaapverstoring / hinder in de nacht.
– geluidarme vliegprocedures en technieken en
woonbebouwing vermijden.
• Convenant omgevingskwaliteit
• Onderzoek aanpassing normen- en handhavingstelsel
– bescherming in het buitengebied
• Maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA)
– nationale én regionale effecten.
Ministerie van VROM
7
Tafel van Alders
28 november 2007
Planning
• Evaluatie Aldersproces
aug/sept ‘07
• Start MER onderzoek
sept ’07
• Start convenantbesprekingen
sept ’07
• Afronden visie op netwerk
nov ‘07
• Start onderzoek MKBA
dec ’07
• Tussenresultaten bij Alders
eind dec ’07 / jan ‘08
• Opleveren onderzoek
dec’07 / jan ’08
• Concept-advies Alders
31 maart 2008
• Oplevering definitief MER
1 mei 2008
• Definitief advies Alders
mei 2008
Ministerie van VROM
8
Hoe gaat proces korte termijn
verder?
Tafel van Alders
28 november 2007
• Toetsingsadvies Commissie m.e.r. in
november
• Overleg met de Tweede Kamer
• Na verwerking van inspraak, advies en
overleg gaat ontwerp-LVB naar Raad van
State
• Na verwerking advies Raad van State kan
LVB definitief vastgesteld worden
• Inwerkingtreding: naar verwachting februari /
maart 2008
9
Download