Fusietraject De Schakel * Gerardus

advertisement
Fusietraject De Schakel – Gerardus
Onderzoek De Schakel – Gerardus
Stuurgroep:
 Jochem Duijnhouwer (Verus)
 Jenny Tukker (dir. Gerardus)
 Ronald van Vliet (dir. a.i. De Schakel)
Drie werkgroepen:
 Onderwijs en Identiteit
 Organisatie en Cultuur
 Personeel, Financiën en Huisvesting
Werkgroep Onderwijs en Identiteit:
 Melanie Lempers (leerkracht en MR-lid Gerardus)
 Linda van Rijn (MR-ouder Gerardus)
 Leonie Kuiper (leerkracht en MR-lid De Schakel)
 Ellen Deckers (leerkracht en MR-lid De Schakel)
Werkgroep Organisatie en Cultuur:
 Hilda Otten (leerkracht De Schakel)
 Mieke Hagenaars (leerkracht en MR-lid De Schakel)
 Conny Tersteeg (leerkracht en MR-lid Gerardus)
 Roselien Vernooij (leerkracht Gerardus)
Werkgroep Personeel, Financiën en Huisvesting:
 Nancy van der Meer (personeelszaken SSBA)
 Karsten Hiemstra (financiën SSBA)
 Ariaan Bohnen (huisvesting SSBA)
Jenny Tukker en Ronald van Vliet zijn als directeuren bij
alle werkgroepen aangesloten geweest als voorzitter en
notulist.
Werkgroep Onderwijs en Identiteit
Missie en visie van de school
Enkele belangrijke elementen:
 Uitgaan van de talenten van leerlingen
 De driehoek ouder – kind – school belangrijk
 Leerlingen zelf centraal in hun ontwikkeling
 Professioneel team met specialisten
 Samenwerking neemt centrale rol in
 Profilering met coöperatieve leerstrategieën (CLS)
Werkgroep Onderwijs en Identiteit
Identiteit
De Rooms Katholieke identiteit krijgt vorm door :

methode Trefwoord

vieringen

werkgroep Kerk, school en gezin
Werkgroep Onderwijs en Identiteit
Onderwijskundige verkenning
Onderwijs in de kleutergroepen

Thematisch werken
De Schakel: Kleuterplein, observatiesysteem via digikeuzebord
De Gerardus: Kleuteruniversiteit, observatiesysteem Bosos
Actie: Werkgroep om af te stemmen welke methode en welk observatiesysteem.
Werkgroep Onderwijs en Identiteit
Onderwijskundige verkenning

Technisch lezen
Het aanvankelijk lezen wordt op beide scholen aangeboden met de methode
Veilig Leren Lezen.
Het voortgezet technisch lezen worden vorm gegeven aan de hand van de
methode Station Zuid.
Actie:

Nieuwe versie Veilig Leren Lezen aanschaffen
Werkgroep Onderwijs en Identiteit
Onderwijskundige verkenning

Rekenen en Wiskunde
Gerardus is toe aan vernieuwing rekenmethode. Sluit aan bij De Schakel,
die de nieuwe Wereld in Getallen (WIG) heeft.

Begrijpend lezen
Beide scholen werken, naar tevredenheid, met Nieuwsbegrip en
Nieuwsbegrip XL.
Werkgroep Onderwijs en Identiteit
Onderwijskundige verkenning

Schrijven
Afspraken:

De leerlingen van de Gerardus groepen 6/7 en 8 schrijven zoals het hen
geleerd is.

In de twee groepen 5 zal er in overleg een keuze gemaakt worden.
Werkgroep Onderwijs en Identiteit
Onderwijskundige verkenning

Taal, spelling en woordenschat
De Gerardus heeft de methode Taal in Beeld 2 en Spelling in Beeld 2.
De Schakel heeft een oudere methode.
Dus is aansluiten bij Taal in Beeld 2 en Spelling in Beeld 2 voor de hand
liggend.
Woordenschatonderwijs zit in deze methode verwerkt. Daarnaast zullen we
gebruik maken van een woordmuur in elke klas.
Actie:
Twee leerkrachten van de Gerardus geven een presentatie aan team van
de Schakel.
Werkgroep Onderwijs en Identiteit
Onderwijskundige verkenning

Engels
Beide scholen werken met een digitale methode voor Engels vanaf groep 1
Actie: Werkgroep maakt een keuze.

Verkeer
Beide scholen werken met het project School op Seef.
Actie:
Een gezamenlijke werkgroep onderzoekt verkeersmethodes en kiest
welke methode we er naast gaan inzetten.
Werkgroep Onderwijs en Identiteit
Onderwijskundige verkenning
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Schakel :

methode Kwink

Driehoek ouder – kind – school centraal
Gerardus:

Taakspel
Werkgroep Onderwijs en Identiteit
Onderwijskundige verkenning

Wereldoriëntatie
De Schakel is bezig stap voor stap haar methodes bij de zaakvakken te
vervangen. De Gerardus werkt al geruime tijd met de geïntegreerde methode
Topondernemers.
Acties:

De leerlingen van de groepen 6/7 en 8 van de Gerardus gaan door met
Topondernemers.

De werkgroep wereldoriëntatie van De Schakel wordt aangevuld met
leerkrachten van de Gerardus. Samen vervolgen zij het onderzoekstraject
naar het vinden van nieuwe methodes voor de zaakvakken of van een nieuwe
geïntegreerde methode.
Werkgroep Onderwijs en Identiteit
Onderwijskundige verkenning

Rapporten
Beide scholen hebben een digitaal rapport. Het enige verschil is dat de
Gerardus werkt met portfolio’s.
Acties:

Een werkgroep gaat aan de slag met het ontwerpen van een nieuw digitaal
rapport voor de nieuwe school.

Gezamenlijk moet er gekeken worden hoe de rapportage / portfolio in elkaar
verweven kunnen worden.
Werkgroep Onderwijs en Identiteit
Onderwijskundige verkenning

Klassenmanagement en zelfstandig werken
Beide scholen vinden zelfstandigheid en verantwoordelijk zijn
voor het eigen gedrag en leren voor de leerlingen belangrijk.

Coöperatieve Leerstrategieën
De Schakel profileert zich hiermee al jaren. De Gerardus heeft
hier enige ervaring mee en ondersteunt deze werkwijze volledig.
Actie: CLS scholing voor team Gerardusschool
Werkgroep Onderwijs en Identiteit
Conclusie
Daar waar we anders zijn, zien we volop kansen om elkaar aan te vullen en om
samen te bouwen aan de nieuwe fusieschool.
Denk hierbij aan:

Expertise t.a.v. CLS (De Schakel)

Het vormgeven van gesprekken tussen ouder, kind en leerkracht (Gerardus)

Kennis en ervaring met sociaal-emotioneel leren met Kwink (De Schakel)

Kennis en ervaring met Taakspel (Gerardus)

Ervaring met nieuwe rekenmethode WIG (De Schakel)

Ervaring met nieuwe methode voor taal en spelling (Gerardus)

Ervaring met het werken met portfolio’s (Gerardus)
Werkgroep Organisatie en Cultuur
Groepsindeling
2 groepen 1/2
: 38 De Schakel + 7 Gerardus
1 groep 3
: 22 De Schakel + 6 Gerardus
1 groep 4
: 28 De Schakel
2 groepen 5
: 26 De Schakel + 10 Gerardus = 2 groepen van 18
1 groep 6
: 27 De Schakel
1 groep 6/7
: 31 Gerardus (17 om 14)
1 groep 7
: 23 De Schakel
2 groepen 8
: 31 De Schakel en 16 Gerardus
TEC
:?
Werkgroep Organisatie en Cultuur

Cultuur:
De culturen van beide scholen verschillen nauwelijks. We willen
groeien naar een school met een professionele cultuur met een heldere visie
en missie op onderwijs.
Werkgroep Organisatie en Cultuur

Directiestructuur

Twee bouwcoördinatoren
Werkgroep Organisatie en Cultuur
Organisatie

Schoolregels

Leerlingenzorg

Administratieve ondersteuning
Werkgroep Organisatie en Cultuur
Organisatie

Schooltijden

Voor- en naschoolse opvang

Overblijven
Werkgroep Organisatie en Cultuur
Organisatie

Medezeggenschapsraad

Ouderraad
Werkgroep Organisatie en Cultuur
Organisatie


Nieuwe naam school

Prijsvraag

Onderbouwing van de nieuwe naam

Mission statement
Kennismakingsactiviteiten

Kinderen

Ouders

Leerkrachten
Werkgroep Organisatie en Cultuur
Conclusie
De culturen van de scholen verschillen nauwelijks. De twee verschillende
organisaties zijn goed in elkaar te passen.
Men verwacht dan ook geen problemen bij het samengaan van beide scholen.
Werkgroep Personeel, Financiën en Huisvesting
Personeel

Het personeelsbeleid van SSBA en de cao PO zijn leidend

Mobiliteit en natuurlijk verloop
Werkgroep Personeel, Financiën en Huisvesting
Financiën

De fusie compensatieregeling dekt in voldoende mate de negatieve financiële
effecten van de fusie.
Werkgroep Personeel, Financiën en Huisvesting
Huisvesting
Het gebouw van de Gerardus wordt aan de gemeente teruggegeven. Dit wil SSBA
in oktober 2017 gerealiseerd zien.
Hoe worden de groepen gehuisvest?
De gemeente is bereid, tot de realisatie van de nieuwe school, port-o-cabins te
plaatsen op het schoolplein.
Werkgroep Personeel, Financiën en Huisvesting
Conclusie
De conclusie van de werkgroep:

Er is geen sprake van personeelsproblemen bij deze fusie.

Financieel zijn er geen negatieve gevolgen.

Voor de huisvesting zijn er in ieder geval oplossingen.
Besluitvormende fase
Tijdpad

7 maart : Fusie Effect Rapportage bespreken; daarna eventuele bijstellingen
en/of aanvullingen

10 maart : Definitieve FER naar MR-en, GMR, BMT en Raad van Toezicht

14 maart : Ter bespreking in de GMR en het BMT

16 maart : MR Gerardus (ter bespreking / evt. besluit)

20 maart : MR De Schakel (ter bespreking / evt. besluit)

23 maart : Definitief besluit MR-en / teams worden geïnformeerd

24 maart : Ouders beide scholen worden geïnformeerd

28 maart : Raad van Toezicht geeft formeel advies

4 en 6 april: Informatieavond ouders beide scholen.
Afscheid nemen van de Gerardusschool

Ideeën zijn van harte welkom!

Thema: Afscheid

Mogelijkheden voor laatste openstelling gebouw voor oud-leerlingen en
teamleden uit het verleden.

Verhuizen
Vragen?
Download