Verslag Platformvergadering Dorpleinuniek 2014-09-15

advertisement
Verslag Platform vergadering Buurtbeheer Dorplein Uniek op 15-09-2014
Aanwezig: Tjeu Cox, Wolter v.d. Pers, Frans Soers, Ron de Man, Tjarve Jochems, Erica de Graaf,
Claire Haarmans, Wimke Houthuijzen de Boone, Louis Slangen, Theo v. d. Aalst, Chester Stibbe,
Floor v Duijvenboode, Ton v Berlo en Wim Cremers.
Afgemeld: Henk Hoeben, Nicole Hompes, Jack Roosen, Hennie Kwant, Anneke Hoeks,
Gasten: Roy de Leijer, G. v. Deurzen, Dhr. Grob, C. Dirks, Rob Ploum, Mevr. R. v Deurzen en
Mevr. Eijdems.
1. Opening:
Tjarve opent als VZ de vergadering, zij heet allen welkom en dankt Wimke voor het waarnemen
van de vorige vergadering als VZ.
2. Notulen vergadering 18 augustus 2014:
Punt 4: Burgerparticipatie is reactie ingediend en worden op de hoogte gehouden.
Punt 7: Floor maakt een SMART en stuurt dit naar het bestuur.
Op deze 2 punten werden opmerkingen/ toevoeging gedaan hierna werd het verslag goedgekeurd.
Actie lijst wordt bijgewerkt.
3. Ingekomen en uitgaande stukken:
Uitgaand: geen
Ingekomen: 70 jaar Operation Market Garden.
Provincie N.Br. staten griffier agenda punten.
VVKK uitnodiging net werk bijeenkomst.
Agenda WAC.
Igo post.
4. Mededelingen:
Vrijwilliger van het jaar:
Er zijn 3 reacties binnen gekomen voor vrijwilliger van het jaar georganiseerd door Omroep
Brabant. Wordt samen met de Gemeente verder uitgewerkt. 1 genomineerde heeft interesse bij
Omroep Brabant.
Burgerparticipatie:
Er is gesprek geweest met Wethouder Kuppens over burgerparticipatie. Hij geeft aan dat er
kwaliteit binnen de Buurtplatforms aanwezig is, hij streeft er naar om hier gebruik van gaan te
maken. Er komt een RIB ( raads informatie brief ) en het gaat een farce majeur project worden.
Buurtplatform Budel:
De wethouder heeft aangegeven om meer tijd nodig te hebben voor een info avond te organiseren
samen de 5 andere kernen om weer een BP in Budel op te starten. Deze wordt nu gehouden in
oktober.
5. Virtueelplein:
De leden waren het eens om zo iets op te starten maar dan moet er wel medewerking komen, en
niet alleen aan Jack Roosen over te laten. Wie gaat er mee helpen voor info te krijgen?
1
6. Verslag Werkgroep Openbare Ruimte en Recreatie:
Bever en Otterpassage:
Bank en info bord voor bij de bever en otter passage heeft de aandacht. Samen met het AVL gaat
er gekeken worden of de plaats voor bord en bank een geschikte plaats is.
Drinkwatertappunt:
Er wordt ook gekeken samen met de Gemeente voor een info bord in de buurt van het drinkwater
tappunt.
Visarendnest:
Er komt een afspraak met Ellen Luyks, Nyrstar en BP voor een locatie te zoeken voor het nest te
plaatsen. Lukt het niet op het terrein van Nyrstar dan wordt er door Natuurmonumenten gekeken
voor een geschikte locatie. Visarend is meerder malen gesignaleerd op het terrein van RW 67.
7.
Verslag Sociaal Maatschappelijk:
WMO:
Repair café:
Streef datum om te starten is 18 of 25 oktober van 10.00 tot 12.00 uur in de Schakel, dan iedere 6
weken. Er hebben om dit moment 7 vrijwilligers gemeld om medewerking te verlenen.
We gaan niet op locatie. Huur van de Schakel is voor de Gemeente.
Wijkverpleegkundige:
Er moeten nog afspraken gemaakt worden met Zuidzorg, streefdatum is 17 of 24 oktober, tussen
9.00 en 11.30 uur tijdens de Fifty fit. Met Zuidzorg wordt geen vaste afspraak gemaakt zodat we de
mogelijkheid hebben om nog met een andere instantie contact te kunnen leggen voor zorg.
Bord:
Concept welkoms bord is gereed het zal groen worden met witte tekst. Groen betekend Dorplein in
het groen, met de wolken willen we aangeven als je in Dorplein woont ben je in de wolken.
Tijdens het aanbieden van het welkoms pakket vragen of het bord ( welkom in Dorplein ) in de tuin
geplaatst mag worden.
Schakel:
RIB is van eind mei. Er is door de Projectgroep en het Bestuur van de Schakel aan gewerkt om het
al in maart het ingediend te krijgen.
Het businessplan was voor college niet acc. De kans is aangeboden om het plan aan te passen. De
moed zakt o.a. wel in de schoenen .
Tjeu heeft zijn bijdrage weer geleverd aan het plan. Bij de beleidscommissie is het verzoek
ingediend om in te spreken.
Het BP spreekt ook haar zorgen uit dat er niets gebeurd met de Schakel. Eventueel de media eens
op te zoeken.
De Schakel is nog op zoek naar Bestuursleden ( VZ, Secr. en Penningmeester ).
Er wordt geen duidelijk beeld gegeven hoe de Schakel nu verder moet.
Politieke partijen benaderen, met een goede opsomming van wat er al gedaan is en wat de afspraak
is geweest.
8.
Verslag Wonen en Ontwikkelen:
Wonen:
Op dit moment geen kartrekker meer voor de commissie wonen. Henk heeft aangegeven om het
even rustig aan te doen.
In Budel Dorplein is veel EHS, hierdoor grote moeilijkheden voor woningbouw.
Tjeu gaat nog het e.e.a. op papier zetten over het hele verloop voor woningbouw in Budel
Dorplein, o.a. de gesprekken met de Gemeente en de Provincie.
Er is veel inzet geweest van Henk en Tjeu.
2
DIC:
Er is een gesprek geweest met Wethouder Kuppens, dit krijgt een vervolg ook met de overleg
groep.
Chester heeft een concept enquête gemaakt wordt nog verder uitgewerkt.
Doel: raadpleging mensen op de hoogte brengen en aantal meningen inventariseren.
Overleggroep gaat hier mee werken.
Weer een enquête roept toch vraagtekens op.
9. Evaluatie info avond politie:
Positieve avond en goede reacties. De avond is door een kleine 80 personen bezocht.
Het team heeft goed gewerkt.
9a. Reactie evaluatie interim VZ:
Veel reacties, zelfs door gasten ingevuld.
Er is een begin gemaakt om met de VZ van de werkgroepen en het DB in overleg te gaan voor de
vergadering van BP.
11. Rondvraag:
Claire: Gaat de Schakel ook aan kaarten bij de Gemeente.
Erica: De locatie manager van het AZC uitnodigen, is al contact mee geweest voor uitnodiging.
Wim: Fietspad langs Stationsweg wordt aangepakt.
Adres Gerard Noten van het WAC, Claire heeft dit doorgegeven aan Wim.
Wenst Claire een goede vakantie toe.
Tjarve: Hoe staan we er tegenover om niet meer Budel Dorplein maar Dorplein te noemen?
13. Sluiting:
Tjarve bedankt allen voor hun inbreng en wenst allen nog een fijne avond toe.
Actielijst
20-08-2012
Nieuwe activiteit voor Happen en Trappen.( Vergrijzing, krimp )
Allen.
18-08-2014
Verslagje uitleg Virtueelplein.
Tekst voor op de website doorsturen naar Jack.
Jack.
Allen.
15-09-2014
Opstellen van SMART ( door sturen naar DB )
Het verloop van woningbouw op papier zetten.
Floor.
Tjeu.
3
Download