Orde brief - Nederlandse Orthopaedische Vereniging

advertisement
NOV
Datum
15 maart 2017
Onderwerp
Onze referentie
Ki/DT
Commentaar Consultkaart “Voorstekruisbandletsel: Operatie of alleen revalideren?”
Geacht bestuur,
Met veel genoegen leggen wij u het concept van de Consultkaart “Voorstekruisbandletsel:
Operatie of alleen revalideren?” voor ter becommentariëring. Dr. Roy Hoogeslag en dr. Alli
Gokeler hebben, namens uw vereniging, meegewerkt aan de ontwikkeling van deze
Consultkaart.
De Consultkaart maakt onderdeel uit van een project gefinancierd door ZonMw/SKMS
waarin Consultkaarten voor verschillende aandoeningen worden ontwikkeld. De werkgroep
die de Consultkaart voor Voorstekruisbandletsel ontwikkeld heeft bestaat uit dr. Roy
Hoogeslag afgevaardigde van uw vereniging, een vertegenwoordiger van de
Patiëntenfederatie Nederland (J. van der Kraan) en een adviseur van het Kennisinstituut van
Medisch Specialisten (dr. M. van Buuren).
Consultkaarten (voorheen “Option Grids” genoemd) zijn beknopte keuzehulpen. Net als
andere keuzehulpen zijn ze bedoeld om de patiënt te helpen bij het verkrijgen van inzicht in
de verschillende mogelijkheden en in hun eigen voorkeuren en wensen hierin. Een
Consultkaart gaat altijd uit van één specifieke keuzesituatie. De verschillende mogelijkheden
die de patiënt in deze situatie heeft worden gepresenteerd in kolommen. De vragen die
patiënten aangeven het meest belangrijk te vinden worden gepresenteerd in rijen.
Consultkaarten zijn nooit langer dan één A4.
Consultkaarten verschillen van andere keuzehulpen doordat ze gebruikt horen te worden
door de arts en patiënt gezamenlijk. Doordat ze zo beknopt zijn, is het mogelijk om ze
tijdens het consult te gebruiken. Consultkaarten worden toegepast in drie stappen:
1. Uitleggen: de patiënt wordt geïnformeerd dat er meerdere mogelijkheden zijn en dat
een Consultkaart kan helpen om inzicht te krijgen in die verschillende mogelijkheden.
De arts licht de opbouw van de Consultkaart toe.
2. Geven: er wordt aangeraden om de Consultkaart op papier, samen met een pen, aan
de patiënt te geven. De patiënt heeft tijd nodig om de Consultkaart door te lezen en
kan met de pen omcirkelen wat hij of zij belangrijk vindt en eventueel aanvullende
vragen opschrijven.
3. Gebruiken: Patiënt en arts gaan samen in gesprek aan de hand van de Consultkaart.
Deze kan helpen om het gesprek te structureren en om de patiënt te activeren zelf aan
te geven wat hij of zij belangrijk vindt en waar hij of zij meer over zou willen weten. De
Consultkaart zou daarom gezien kunnen worden als een vertrekpunt voor arts en
patiënt om dieper met elkaar in gesprek te gaan. De Consultkaart kan na afloop van het
consult worden meegenomen naar huis. De patiënt kan dan thuis rustig teruglezen wat
hij of zij met de arts besproken heeft en dit eventueel met zijn of haar naasten
bespreken.
De Consultkaart is tot stand gekomen volgens een procedure die u vindt als bijlage bij deze
brief. De Consultkaart is inhoudelijk afgestemd op de gerelateerde evidence-based richtlijn
en beschikbare literatuur. Deze bronnen staan vermeld in een apart document die u vindt
als bijlage.
Wij willen u vragen de Consultkaart inhoudelijk te becommentariëren op een voor uw
vereniging passende wijze. Belangrijk is dat commentaren aansluiten bij het
verenigingsstandpunt. Wij verzoeken u vriendelijk uw opmerkingen op de Consultkaart te
bundelen en uiterlijk 10 mei 2017 per email te retourneren. U kunt uw reacties sturen naar
[email protected].
Tegelijktijdig met deze commentaarronde wordt de Consultkaart gevalideerd met patiënten
om te onderzoeken of patiënten de Consultkaart duidelijk vinden en of de tekst ook wordt
begrepen zoals de tekst bedoeld is. De ontvangen commentaren van de vereniging en van
de patiënten zullen door de werkgroep worden beoordeeld en verwerkt in de definitieve
versie van de Consultkaart. Ook zal de Consultkaart worden voorzien van een professionele
vormgeving en een logo.
De definitieve versie van de Consultkaart “Voorstekruisbandletsel: Operatie of alleen
revalideren?” wordt naar verwachting in juli aan u ter bestuurlijke goedkeuring voorgelegd.
We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
mede namens de werkgroep
S. Snoeijs,
Adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten
Download