Format verslag interview directeur (evt

advertisement
Interview directeur en interne begeleider
Bron: GGD Hart voor Brabant
1
Interview directeur en interne begeleider
Naam school
Adresgegevens
+ e-mailadres
Telefoonnummer
Datum interview
Aanwezigen interview
Algemene
Levensbeschouwelijke richting:
achtergrondgegevens over de
Aantal leerlingen:
school
Aantal leerkrachten:
Aantal locaties:
Gymzaal aan school (of aan hoofdlocatie):
Geografische ligging:
Sociale situatie in wijk rond school:
Wij zouden graag een schoolgids van uw school en eventueel uw schoolplan
willen ontvangen.
Inleiding:
Uitgangspunt van De Gezonde School is dat iedere school al een gezonde school ís. De
methode maakt duidelijk hoe de situatie op school nu is, waar nog verbetering mogelijk
is en wat prioriteit heeft. Hiermee is het een structurele aanpak die u overzicht geeft en
helpt bij het maken van keuzes.
Een gezonde school heeft aandacht voor educatie, maar ook voor de organisatie en de
omgeving om te komen tot structurele veranderingen.
De Gezonde School leidt tot meer samenhang tussen de verschillende activiteiten en
maatregelen binnen een school en daarmee tot een hogere effectiviteit. We bekijken op
het niveau van de leerling, de klas/groep, de omgeving en het schoolbeleid hoe de
bestaande schoolsituatie is: Wat doet de school al, wat is op school succesvol, welke
structuur bestaat er, welke faciliteiten zijn er?
2
De leerling: individuele leerlingenzorg en psychologische en sociaal-emotionele
ondersteuning
1. Specialisten die voor de leerlingenzorg op school (of op afroep) beschikbaar
zijn:
Remedial teacher
Interne contactpersoon/vertrouwenspersoon
Intern begeleider
Orthopedagoog
Psycholoog
Jeugdarts
Jeugdverpleegkundige
Logopedist
Ergotherapeut
(School)maatschappelijk werk
Anders, namelijk:
Bent u tevreden over deze zorg? Mist u nog bepaalde specialisten?
2. Weten de leerlingen bij wie ze terecht kunnen met vragen of problemen?
Nee, want
Ja,
3. Is het team in staat om bepaalde signalen en problemen (vroegtijdig) te
signaleren?
Nee, want
Ja,
4. Is het duidelijk bij wie het team met een bepaald signaal/probleem binnen
school terecht kan?
Nee, want
Ja,
3
5. Is het team voldoende toegerust om met bepaalde problemen om te gaan?
(faalangst, agressief gedrag, pesten, zelfbeeld, etc.)
Nee, want
Ja,
6. Hoe is de aanpak op school geregeld rondom bedreigingen en aandoeningen
van de gezondheid? (bijvoorbeeld kinkhoest, luizen)
7. Beschikt de school over hulpmiddelen rondom bedreigingen en
aandoeningen van de gezondheid? (denk bijvoorbeeld aan de GGD-wijzer 4-12
jaar)
Nee, want
Ja,
8. Is de school tevreden over de begeleiding die men momenteel de leerlingen
en ouders kan bieden? Indien de school daarin iets mist kunt u dan
aangeven wat?
9. Als problemen van bovenstaande aard binnen school niet opgelost kunnen
worden, heeft u dan als school voldoende zicht op eventuele mogelijkheden
buiten de school?
Nee, want
Ja,
De klas: educatie leerlingen, training docenten
10. Besteedt uw school in de les aandacht aan de volgende onderwerpen?
Structureel = met een methode of binnen regulier onderwijsprogramma, opgenomen
in curriculum of schoolplan.
Ad-hoc = als er iets speelt of onderwerp ter sprake komt. Losse activiteiten, door
individuele docenten.
Vraag dit eventueel na bij uw leerkrachten.
4
A.
Ja,
Ja,
structureel
ad-hoc
Nee
Gezonde voeding en beweging
Denk bijvoorbeeld aan Voeding (bijv. ontbijt, tussendoortjes, traktaties en overblijven),
Sport (gymles, gastles sportclub/vereniging, zwemles e.d.) en Dagelijkse beweging (vervoer
naar school, buiten spelen, minder tv kijken en computeren e.d.).
Toelichting:
B.
Genotmiddelen en verslavend gedrag
Denk bijvoorbeeld aan Roken, Alcohol, Drugs.
Toelichting:
C.
Relationele en seksuele vorming
Denk bijvoorbeeld aan Identiteit en zelfbeeld, Rolpatronen, Relaties aangaan (ook internet),
Grenzen leren stellen in relaties (binnen gezin, vrienden, relaties), Seksualiteit (bijv.
voortplanting, puberteit, veilig vrijen, homoseksualiteit).
Toelichting:
D.
Psychosociale gezondheid
Denk bijvoorbeeld aan Pesten, Verantwoord en veilig mediagebruik (internet, gamen, msn,
hyves, mobiele telefoon), Voor jezelf opkomen (weerbaarheid) en Omgaan met elkaar.
Toelichting:
E.
Je eigen lijf
Denk bijvoorbeeld aan Hygiëne en persoonlijke verzorging, Mondgezondheid, Hoofdluis en
infectieziekten.
Toelichting:
F.
Veiligheid school(omgeving)
Denk bijvoorbeeld aan Binnenmilieu (ventilatie, temperatuur, tocht, licht en geluid), Schone
school (hygiëne), Verkeersveiligheid, Veilige school (veilig gebouw, veilig
buitenterrein/schoolplein), Incidenten en calamiteiten.
Toelichting:
U kunt hieronder een toelichting geven op de vraag:
5
11. Maakt de school hiervoor gebruik van andere instellingen/instanties naast
de GGD?
12. Hoeveel tijd is er beschikbaar voor de gymlessen?
13. Wordt er op een andere manier dan in de gymles of speelkwartier aandacht
besteed aan sport en bewegen?
14. Hoe tevreden bent u over de aandacht voor educatie van leerlingen op het
gebied van gezondheid en veiligheid?
15. Is er ruimte om aan deskundigheidsbevordering of intervisie te doen op dit
gebied?
Nee, want
Ja, namelijk
Omgeving: fysieke omgeving
16. Toestand schoolgebouw (Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, hygiëne, schoonmaak,
binnenmilieu):
onvoldoende
voldoende
goed
voldoende
goed
17. Veiligheid speelplaats:
onvoldoende
18. Beschikbare sport- en spelvoorzieningen (Denk aan gymzaal, inrichting
speelplaats e.d.):
onvoldoende
voldoende
goed
19. Verkeerssituatie rond de school
onvoldoende
voldoende
Eventuele toelichting bij de fysieke omgeving:
6
goed
20. Vindt er op school regelmatig een check plaats op het gebied van hygiëne,
veiligheid en infectieziekten?
Nee, want
Ja,
Zo ja, welke externe organisatie is hierbij betrokken?
Brandweer
GGD, afdeling AGZ (Algemene Gezondheidszorg)
GGD, afdeling JGZ (Jeugdgezondheidszorg)
Anders:
Omgeving: ouderparticipatie
21. Hoe worden ouders/verzorgers bij activiteiten van de groep of school
betrokken?
Ouders worden niet betrokken bij activiteiten op school
Ouders worden geïnformeerd over activiteiten (schriftelijk en/of mondeling)
Ouders helpen bij de uitvoering van activiteiten (bijv. luizenmoeders)
Ouders beslissen mee over activiteiten op school
Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten op school (opvoedingsondersteuning)
Anders, namelijk:
22. Staan er wel eens thema’s die verband houden met gezondheid en veiligheid
op school op de agenda van de Ouderraad of Medezeggenschapsraad?
Nee, want
Ja,
23. Hoe biedt u ouders gelegenheid om contact met u te hebben?
Ouders kunnen mij aanspreken in de gang of in mijn kamer op hun initiatief
Ik houd een ouderspreekuur
Anders, namelijk:
Toelichting op de betrokkenheid van ouders:
7
Omgeving: gezonde werkplek
24. Worden er activiteiten ondernomen die gezondheidsklachten helpen
voorkomen bij de leden van het team? Denk bijvoorbeeld ook aan activiteiten uit
de ARBO-risicoinventarisatie
Nee,
Ja,
25. Is er voor de teamleden een externe vertrouwenspersoon beschikbaar?
Nee,
Ja,
Omgeving: schoolklimaat (sfeer)
26. Hoe is de onderlinge sfeer tussen de leerlingen?
zeer slecht
slecht
matig
goed
heel goed
27. Zijn er omgangsregels voor leerkrachten en leerlingen hulpouders?
Nee,
Ja,
28. Zijn er omgangsregels voor hulpouders?
Nee,
Ja,
Schoolbeleid
29. Zijn er schoolregels over het eten en drinken dat de kinderen dagelijks mee
naar school nemen? Denk bijvoorbeeld ook aan pauzehap, overblijven, trakteren
Nee, want
Ja, welke
30. Biedt de school de kinderen één of andere vorm van eten of drinken aan op
school?
Nee
Ja, wat
8
31. Zijn er schoolregels m.b.t. (lichamelijke) veiligheid op en om de school?
Nee, want
Ja, welke
32. Zijn er schoolregels rondom het gebruik van de mobiele telefoon?
Nee, want
Ja, welke
33. Beschikt uw school over onderstaande protocollen?
Pestprotocol
Rouw en verdriet protocol
Calamiteitenplan (inclusief ontruimingsplan)
Vroegsignalering kindermishandeling/huiselijk geweld
Anders, namelijk:
34. Staan de onderwerpen en afspraken zoals hierboven besproken in uw
schoolgids?
Ja
Deels
Nee
Toelichting:
Tot slot
35. Heeft u nog andere relevante opmerkingen of punten op het gebied van
gezondheid en veiligheid op school?
36. Wat zijn uw wensen en/of verwachtingen t.a.v. onze ondersteuning en
begeleiding in het kader van GS?
9
Vragenlijsten
De vragenlijsten voor ouders en leerlingen zullen binnenkort bij u op school worden
afgeleverd door een koerier. Drie weken later zullen de ingevulde vragenlijsten weer
worden opgehaald; wilt u er op letten dat de ingevulde vragenlijsten op de afgesproken
datum weer klaar staan? Wij willen u er ook graag op attenderen dat een hoge respons
de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de resultaten ten goede komt; het zou dan ook
goed zijn om ouders zoveel mogelijk te stimuleren om de vragenlijsten in te vullen. Als
we te weinig ingevulde vragenlijsten van ouders krijgen (minder dan de helft), kunnen
we namelijk geen resultaten presenteren voor groep 1 t/m 5. Het is de bedoeling dat alle
leerlingen van groep 6 t/m 8 de vragenlijst klassikaal / via de computer invullen. Alvast
bedankt voor uw medewerking!
Andere gegevens voor de workshop
De gegevens uit dit interview en de resultaten van de vragenlijsten bij ouders en
leerlingen worden gebruikt om een schoolprofiel op te stellen voor uw school. Mochten er
andere relevante gegevens beschikbaar zijn over uw school (bijv. actiepunten uit de
ARBO-risico inventarisatie of resultaten van andere onderzoeken op school), dan
adviseren wij u om deze kennis ook mee te nemen in de keuze voor de onderwerpen; u
kunt er melding van maken in de workshop. Het is dan wel prettig als wij deze informatie
vooraf mogen ontvangen.
Bedankt voor uw medewerking!
10
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards