Turkse unie van België - Netwerk Tegen Armoede

advertisement
Turkse unie van België: het leggen van een sterke basis voor het
structureel werken rond armoede
Moedercafés en huisbezoeken
De Turkse Unie van België is een erkende etnisch-culturele federatie met werkingen in
Limburg, Antwerpen, Gent en Brussel Meer en meer gezinnen uit de Turkse gemeenschap
worden geconfronteerd met armoede, een vicieuze cirkel waar ze niet zomaar uitgeraken.
Ondanks deze toename bleek het niet eenvoudig om armoede te bespreken binnen de
gemeenschap. Daarom startte de Turkse Unie in Beringen met het organiseren van
maandelijkse “moedercafés met koffie en gebak ”: ontmoetingsmomenten tijdens
schooltijd, gekoppeld aan een thematische bespreking. Tegelijk liep er een project rond
opvoedingsondersteuning waarbij huisbezoeken werden afgelegd en voorleesmateriaal
werd voorgesteld. Vragen en signalen van mensen werden bijgehouden in een ouderportfolio.
Om gezinnen te bereiken werd in de eerste plaats samengewerkt met zelforganisaties, maar
omdat armoede toch een taboethema is, bleek dit niet vanzelfsprekend. Daarom werkte de
Turkse Unie ook met postkaarten waarop het bezochte gezin groeten kon overbrengen aan
andere families wat de projectmedewerkster een “inrijpoort” gaf om ook andere gezinnen te
bezoeken.
Een gesprek voeren over opvoedingsondersteuning tijdens een huisbezoek is evenmin
gemakkelijk. Mensen willen wel het beste voor hun kinderen, maar hun hoofd zit vaak vol
met heel acute zorgen (de onbetaalbare ziekenhuisfactuur, jobverlies,…) Op zo’n moment is
het belangrijk om niet meteen met snelle oplossingen te willen afkomen, maar een luisterend
oor te zijn en vertrouwen te winnen. Het bespreekbaar maken van de problemen die mensen
ervaren is sowieso niet eenvoudig. Het is vaak taboe. Zelfs in de school weet men niet hoe
moeilijk leerlingen het hebben. Toch werkt deze aanpak en vinden mensen stilaan spontaan
de weg naar de medewerkster van de Turkse Unie. Ook mannen vinden de weg, wat ook al
niet vanzelfsprekend is
Dit vertrouwen maakte het ook mogelijk om een eigen, nieuwe groep samen te stellen op
de moedercafés: weliswaar wisselt de groep elke maand een beetje van samenstelling, maar
toch is er een duidelijke kerngroep van een 8-tal leden. Oorspronkelijk was het trouwens de
bedoeling om met een reeds bestaande vrouwengroep te werken, maar dit spoor werd
verlaten. Werken rond armoede vergt een eigen expertise die je niet van elke vrijwilliger kan
verwachten.
De bereikte groep heeft heel wat kenmerken gemeen, maar is tegelijk ook een heel diverse
groep: het gaat om zowel oudkomers als nieuwkomers, om gehuwde, maar ook om
alleenstaande moeders. Bij de huisbezoeken worden trouwens ook vaders bereikt. Ook
mensen uit de Koerdische gemeenschap en Bulgaarse nieuwkomers (die vaak ook Turks
spreken) vinden de weg naar de Turkse Unie. Voor die laatste groep is het echter niet
eenvoudig om een betekenisvol aanbod te voorzien. De precaire situatie van deze mensen
maakt immers ook het doorverwijzen moeilijk.
Klaar voor een themawerking
Met deze moedergroepen werd intussen de basis gelegd voor een thematische werking
rond armoede. Voorlopig ligt er nog veel nadruk op het informeren: mensen hebben vaak
immers geen weet van de sociale diensten, laat staan van de procedures binnen de
hulpverlening. Daarom worden ook geregeld diensten uitgenodigd op de moedercafés. Maar
mensen doen ook hun verhaal in de moedercafés. Stilaan zijn er trouwens ook mensen
bereid om het woord te nemen tegenover de buitenwereld. Op een samenkomst
georganiseerd door het opbouwwerk getuigde iemand uit de groep over haar situatie.
Er werden het voorbije jaar heel wat contacten gelegd met verschillende welzijnsactoren.
Zo zetelt de Turkse Unie in het Beringse forum armoedebestrijding waar de meeste
welzijnspartners een stek hebben en zijn er goede contacten met de integratiedienst.
Daarnaast is er de samenwerking met In-zetje, een dienst die werkt rond
opvoedingsondersteuning en een aantal gezinnen specifiek ondersteunt op dit vlak.
Voor het volgende werkjaar is het de uitdaging om nog meer inhoudelijk te werken en een
thema in de diepte te bespreken. De groep kiest er nu voor om door te gaan op het thema
onderwijs. De Turkse Unie overweegt ook huisbezoeken op te starten in een andere
Limburgse gemeente. Ook is het de bedoeling om binnen een aantal lidorganisaties vorming
te geven over armoede. Dit is nodig om het taboe te doorbreken. Bij de opmaak van een
nieuw meerjarenplan zal armoedebestrijding wellicht ook een pijler vormen van de werking
van de Turkse Unie.
Meer weten, contacteer Gülser Talancioglu: [email protected]
Download