Partnerpakketten 2017

advertisement
Partnerpakketten 2017
Inhoudsopgave
Voorwoord3
Utrecht Marketing
4
Partnerpakketten 2017
5
Verschillende partnerships 6
Promotie7
Pakket A - Cultuur
8
Pakket B - Vrije Tijd
9
Pakket C - Groepen
10
Pakket D - Travel Trade
11
Pakket E - Zakelijke markt
12
Extra / losse promotie inkoop 13
2
Utrecht marketing
Partnerpakketten 2017 Versie dec. 2016
VOORWOORD
Utrecht maakt de laatste jaren een
grote sprong in omvang en kwaliteit.
Utrecht wordt lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal herkend
én erkend als een stad en regio waar
het prettig wonen, werken, studeren
en recreëren is. Utrecht inspireert,
verbindt, ontwikkelt slimme oplossingen en biedt mensen en organisaties
kansen om te groeien.
Bij die internationale aandacht
past ook een marketingstrategie
met een internationale oriëntatie.
Verschillende publieke en private
partners werken samen om ideeën
en initiatieven te ontwikkelen die
het merk ‘Utrecht’ versterken en die
tegemoetkomen aan de behoeften van
doelgroepen in de stad. Zowel bewoners als bezoekers, en zowel bedrijven als talent. Samen bouwen deze
partners aan een helder en krachtig
merk en de positionering daarvan. De
nieuwe organisatie Utrecht Marketing
is in deze coalitie de versterkende en
verbindende schakel. Ze vertelt het
verhaal van de stad (en de regio eromheen) en zet Utrecht in de etalage.
Utrecht Marketing
De organisaties Toerisme Utrecht
en Cultuurpromotie Utrecht (bezoekers- en bewonersmarketing) waren
al langer bezig hun rollen en taken
samen te voegen in één organisatie. In
een ‘Call to Action’ van de gemeente
Utrecht is opgeroepen méér partners
3
Utrecht marketing
Partnerpakketten 2017
te betrekken bij de marketing van de
stad. Vanuit die gedachte wordt per
1 januari 2017 de organisatie Utrecht
Marketing opgericht1. De organisaties
Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie
Utrecht gaan op in deze nieuwe organisatie.
Naast het voortzetten van bezoekersmarketing en promotie van het
Utrechtse cultuuraanbod, krijgt
Utrecht Marketing een bredere rol.
Behalve marketing gericht op bewoners en bezoekers, richt de organisatie
zich ook op de doelgroepen bedrijven
en talent.
Samenwerking met Partners
De schaal en mentaliteit van Utrecht
maken dat samenwerking in het DNA
van de stad zit. Utrecht Marketing
ambieert samenwerking met elke
partij die het economisch, maatschappelijk en cultureel klimaat van de stad
wil versterken.
Net als bij Cultuurpromotie Utrecht
en Toerisme Utrecht wordt gewerkt
met een partnermodel. Als partner
draag je allereerst bij aan de marketing van de stad Utrecht. Daarnaast
heeft iedere partner de mogelijkheid
gebruik te maken van communicatiemiddelen. Dit nieuwe partnermodel2
bestaat uit twee onderdelen: strategische partnerships en pakketten voor
specifieke doelgroepen.
De pakketten zijn gericht op vijf branches met daarbij horende doelgroepen:
cultuur (bewoners en bezoekers),
vrije tijd (bezoekers en bewoners),
Utrecht voor groepen (organisatoren
groepsuitjes), Travel Trade (touroperators en busbedrijven) en Zakelijk
(organisatoren congressen en zakelijke
bijeenkomsten).
Partners kunnen deze pakketten voor
een vast bedrag per jaar afnemen
als zij gebruik willen maken van de
dienstverlening en marketingmiddelen
van Utrecht Marketing, en daarmee bij
willen dragen aan de marketing van
de stad Utrecht
In dit document staan de partnerpakketten van Utrecht Marketing
beschreven. We adviseren je graag
over het best passende pakket voor
jouw organisatie en doelstellingen.
ver de oprichting van Utrecht Marketing
O
is het ‘Ambitiedocument Utrecht Marketing’
geschreven.
2
Bij Cultuurpromotie Utrecht was dit het
contributiemodel.
1
inhoud
UTRECHT MARKETING
AMBITIE en STRATEGIE
Utrecht Marketing positioneert en
profileert Utrecht voor (potentiële)
bewoners, bezoekers, bedrijven en
talenten, om zo het imago en de
concurrentiepositie van Utrecht te
versterken, met alle positieve maatschappelijke en economische gevolgen
van dien. (Denk aan onder meer de
positieve effecten op werkgelegenheid dankzij de groei van het aantal
zakelijke, toeristische en culturele
bezoekers.) Utrecht Marketing is de
verbindende schakel tussen stedelijke
partijen en speelt een coördinerende
rol om drie ambities te versterken:
1. De economische groei en het creëren
van een aantrekkelijk vestigings­
klimaat.
2. Versterken van de inhoudelijke
waarden en het ecosysteem van
de stad (historie, kunst, cultuur,
erfgoed, sport, talent) en Utrecht
positioneren naar de onderscheiden
doelgroepen op het strategische
thema ‘gezond stedelijk wonen en
leven’ (Healthy Urban Living).
3. Uitdragen van het profiel en karakter
van de stad (schaalgrootte, merkwaarden, de netwerksamenleving).
DoelgroepEN
Samen met partners wil Utrecht Marketing het maatschappelijk en economisch klimaat van de stad versterken.
Zodat:
• bewoners trots zijn op hun stad, en
dat uitdragen;
4
Utrecht marketing
Partnerpakketten 2017
• bezoekers de kracht en authenticiteit
van de stad beleven;
• bedrijven en organisaties zich hier
vestigen en wortelen;
• Utrecht een magneet is voor talent
(werknemers en studenten) en de
stad zo een talentvijver wordt voor
Nederland en Europa;
Elke doelgroep vergt een andere
benadering, waarbij het bereik en de
middelen per doelgroep ook anders
zijn. Maatwerk dus, in plaats van ‘one
size fits all’. De diensten en middelen
in de partnerpakketten richten zich
met name op de doelgroepen bewoners
en (zakelijke) bezoekers.
Bewoners
De belangrijkste ambassadeurs van
de stad zijn de bewoners van Utrecht.
Zowel de Nederlandse als de internationale inwoners, lokaal en regionaal.
Door trots uit te stralen ‘verkopen’
zij bewust en onbewust de stad. Het
informeren van bewoners over het
(culturele) voorzieningenaanbod en
de diversiteit daarvan draagt bij aan
de bewustwording van Utrecht als
aantrekkelijke stad met een goed
vestigings- en woonklimaat.
(Zakelijke) Bezoekers
Mensen kunnen allerlei redenen
hebben om Utrecht te bezoeken. Er
zijn lokale en regionale bezoekers die
komen voor winkels, culturele voorzieningen (musea, evenementen en podia)
en sportvoorzieningen, sportwedstrijden of -evenementen. Daarnaast zijn
er ook de bezoekers uit het hele land
(dag- en verblijfsrecreatie, congres- en
beursbezoek) en de internationale
gasten (toeristisch verblijfsbezoek
en zakelijk (congres) bezoek). Bij de
doelgroep bezoekers zijn de mensen
die in Utrecht werken nog een apart te
onderscheiden doelgroep.
BELANG VAN samenwerking
Utrecht Marketing draagt bij aan een
sterke vrijetijdseconomie (toerisme &
cultuur) door partijen en initiatieven
samen te brengen, actief te zijn op
het gebied van promotie en kennis te
verzamelen over bezoekers. Voor alle
organisaties die actief zijn in de vrijetijdseconomie heeft Utrecht Marketing
partnerpakketten ontwikkeld. Met
bijdragen uit de culturele sector en het
bedrijfsleven kan Utrecht Marketing
zich structureel blijven inzetten om
marketing en promotie op te pakken.
Utrecht nationaal en internationaal
stevig op de kaart zetten als slimme,
creatieve, talentvolle en gezonde
stad. Dat is het uiteindelijke doel
van Utrecht Marketing. Dat bereiken
we door de verhalen te vertellen
van trotse en betrokken bewoners.
Van innovatieve en creatieve
ondernemers. En van ambitieuze
en vindingrijke talenten.
Ambitiedocument Utrecht Marketing
inhoud
Partnerpakketten 2017
Hoe werkt het?
Naast dat je als partner bijdraagt
aan de marketing van de stad Utrecht
heeft iedere partner de mogelijkheid
om gebruik te maken van aantrekkelijke promotieactiviteiten. Er zijn drie
soorten partnerships: Basis, Plus of
Strategisch. De keuze hierin bepaalt
van welke communicatiemiddelen
gebruik gemaakt kan worden om
activiteiten te promoten.
Naast de intensiteit wordt er ook een
keuze gemaakt in branche: cultureel,
toeristisch of zakelijk. Dit om met de
juiste middelen de doelgroep zo effectief mogelijk te benaderen.
5
Utrecht marketing
Partnerpakketten 2017
Wat verandert er voor u?
Tot 2016 konden organisaties in de stad
en regio partner worden bij Toerisme
Utrecht en contribuant bij Cultuurpromotie Utrecht. Een aantal organisaties
was aangesloten bij zowel Toerisme
Utrecht als bij Cultuurpromotie Utrecht.
Het voordeel van het samengaan in
Utrecht Marketing, is dat partners
voortaan één aanspreekpunt hebben en
gemakkelijk gebruik kunnen maken van
de middelen voor meerdere doelgroepen.
Voor de contribuanten van Cultuurpromotie Utrecht was het bedrag dat
betaald werd voor het gebruik van
diensten en communicatiemiddelen
afhankelijk van de inkomsten van de
organisatie. Dat contributiemodel verandert naar een partnermodel waarin
een partner kiest voor een doelgroep/
markt, en vervolgens kiest van welke
diensten en communicatiemiddelen
hij gebruik wil maken, en afhankelijk
daarvan een bedrag betaalt. De partners van Toerisme Utrecht waren al
gewend aan dit model.
Er is naar gestreefd de diensten en
communicatiemiddelen zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de oude
modellen en financiële bijdragen. Het
team van Utrecht Marketing adviseert
graag over welk partnerpakket het
beste bij jouw doelgroep en doelstellingen past. Wanneer meerdere
partnerpakketten worden afgenomen,
kan er een voorstel op maat gemaakt
worden (daarover kunnen de accountmanagers je informeren).
pakket a
pakket b
pakket c
pakket d
pakket e
Cultuur
Vrije Tijd
Groepen
Travel
Trade
Zakelijke
markt
Doelgroep
bewoner
en bezoeker
Doelgroep
bezoekers
en bewoners
Doelgroep
organisatoren
groepsuitjes
Doelgroep
touroperators en
busbedrijven
Doelgroep
organisatoren
congressen
Afnemers
culturele
instellingen
Afnemers
gehele
vrijetijdssector
Afnemers
aanbieders
groepsuitjes
Afnemers
musea, hotels,
attracties
Afnemers
congres- en
vergaderlocaties
Basispakket € 600
Pluspakket € 1.600
Basispakket € 400
Pluspakket € 600
Pakketprijs € 400
Basispakket € 400
Pluspakket € 950
Basispakket € 400
Pluspakket € 950
inhoud
Verschillende
partnerships
1 Basispartner
Als basispartner kun je aanhaken op
het promotieplatform van Utrecht.
Afhankelijk van de branche waarin je
opereert, worden de exacte communicatiemiddelen gekozen die passen
bij jouw doelgroep. Standaard in dit
pakket:
• Online bedrijfspresentatie
bezoek-utrecht.nl;
• Plaatsing activiteit in de online
agenda horend bij het pakket;
• Inzage in culturele- en toeristische
onderzoeken;
• Uitnodiging Utrecht Marketing
vrijetijdsconferentie;
• Aantrekkelijke op maat gemaakte
voorstellen voor extra advertentie-inkoop.
2 Pluspartner
Als pluspartner krijg je toegang tot
extra promotiemogelijkheden om je
organisatie en activiteiten onder de
aandacht te brengen. Naast de opties
uit het basispakket, biedt dit pakket
de volgende mogelijkheden:
• Uitgebreid bedrijfsprofiel,
incl. verwijzingen (kaartverkoop,
social media etc.);
• Inzage online statistieken
(partner log-in);
• Extra promotie via nieuwsbrieven
• Mogelijkheid tot deelname
(inter-)nationale beurzen;
6
Utrecht marketing
Partnerpakketten 2017
• Mogelijkheid opname in (inter-)
nationale persactiviteiten;
• Toegang tot premium communicatiemiddelen.
3 Strategisch partner
Het partnermodel van Utrecht Marketing bestaat uit twee onderdelen:
pakketten voor specifieke doelgroepen
(zoals beschreven in dit document)
en een strategisch partnership. Het
strategisch partnership is bedoeld
voor organisaties die een financiële
bijdrage (in cash of in kind) willen
leveren aan de citymarketing van
Utrecht, om de concurrentiepositie
van Utrecht te versterken.
De nieuwe directeur van Utrecht Marketing zal vanaf 2017 de strategische
partnerships samen met elke strategische partner op maat vormgeven.
inhoud
Promotie
1
Kies je doelgroep
of branche
Cultuur
Vrije Tijd
Groepen
Travel Trade
Zakelijke markt
2
Bepaal de
promotie-intensiteit
Basis
Plus
3
Wij koppelen je
wensen aan de juiste
communicatiemiddelen
4
Koop indien gewenst
extra advertenties in
Voorbeeld 1
Bedrijf X, selecteert de branche
‘cultuur’ en zou graag communicatiemiddelen uit het basispakket willen
inzetten om zijn/haar activiteiten
te promoten. Daarmee koppelen wij
bedrijf X automatisch aan de middelen die specifiek voor dit bedrijf
interessant zijn, dus:
Online promotie
• Bedrijfspresentatie via
bezoek-utrecht.nl;
• Plaatsing van evenementen in de culturele agenda op uitagendautrecht.nl;
• Homepagepromotie op
uitagendautrecht.nl;
Offline promotie
• Beschikking over gratis informatiemateriaal.
Daarnaast mag bedrijf X gebruik
maken van de algemene diensten
en kennis van Utrecht Marketing en
hebben zij de mogelijkheid om aan te
haken op campagnes.
Voorbeeld 2
Bedrijf Y, selecteert de branche ‘zakelijk’ en zou graag communicatiekanalen uit het pluspakket willen inzetten
om zijn/haar activiteiten te promoten.
Daarmee heeft bedrijf Y toegang tot de
middelen die specifiek voor dit bedrijf
interessant zijn, dus:
Online promotie
• Bedrijfspresentatie via
utrechtconventionbureau.com;
• Presentatie item via
UCB nieuwsbrief;
• Mogelijkheid tot promotie via
twitter.com/UtrechtCongres
Offline promotie
• Mogelijkheid tot deelname
(inter)nationale beurzen
• Additionele leadgeneratie (of aanbeveling) en site-inspectie bemiddeling
Daarnaast mag bedrijf Y gebruik
maken van de algemene diensten
en kennis van Utrecht Marketing en
hebben zij de mogelijkheid om aan te
haken op campagnes.
NB.: aan de hand van je branche worden er door Utrecht Marketing relevante
communicatiemiddelen geselecteerd. Zo zal een culturele partner graag zichtbaar willen zijn op uitagendautrecht.nl, een UCB partner op utrechtconventionbureau.nl, etc.
7
Utrecht marketing
Partnerpakketten 2017
inhoud
PAKKET A cultuur
Doelgroep bewoner en bezoeker Afnemers culturele instellingen
Als Cultuurpartner haak je aan op de algemene marketing van Utrecht en krijg
je de mogelijkheid om activiteiten duidelijk te presenteren via diverse communicatiekanalen die afgestemd zijn op de culturele sector.
Hiermee kunt je jouw evenement goed presenteren aan bewoners en bezoekers.
Basis
€ 600
Algemeen
• Bijdrage aan de marketing van Utrecht
• Toegang tot Utrechts Netwerk
• Toegang tot de online beeldbank
van Utrecht Marketing
8
Utrecht marketing
Partnerpakketten 2017
Basis & extra’s = plus
Algemeen
• Rapportages middelengebruik
Online promotie
• Bedrijfspresentatie bezoek-utrecht.nl
• Plaatsing van evenement in de
culturele agenda
• Homepagepromotie
Uitagendautrecht.nl
• Tip in Uitmail, Kidsmail en/of
Festivalmail
Online promotie
• Advertorial op uitagendautrecht.nl, 1x
• Tip/winactie Trajectum website
Offline promotie
• Presentatie folder in de VVV
• Beschikking over gratis informatiemateriaal/promotiemateriaal
• Winactie Uitloper
Persondersteuning
• Persbericht doorzendservice naar
regionaal netwerk
• Persbericht doorzendservice naar
nationaal netwerk
• Ondersteuning bij persontvangsten
Kennis & netwerk
• Toegang tot de kennisbank
• Uitnodiging cultuurmarketing­
bijeenkomst
• Cultuurborrel
meer info of nu Partner worden?
Kim van Lierde
Accountmanager Cultuur
T 030 232 30 73
[email protected]
€ 1.600
plus
Beursdeelname
• Optie tot (betaald) aanhaken
beursdeelnames
Offline promotie
• Tip/winactie DUIC krant
• Tip/winactie Trajectum Magazine
• Kidsmarketing (Kidsflyer en poster)
Narrowcasting
Tip/item op de narrowcasting­
schermen op de volgende locaties:
HKU, UCK, Hoog Catharijne,
Stadskantoor, VVV, Universiteit
Utrecht, Hotel Mitland.
Alle middelen zijn toegankelijk op basis van beschikbaarheid.
inhoud
PAKKET B Vrije Tijd
Doelgroep bewoner en bezoeker Afnemers gehele vrijetijdssector
Als partner ‘Vrije Tijd’ haak je aan op de algemene bezoekers­marketing van
Utrecht en krijg je de mogelijkheid om activiteiten duidelijk
te presenteren via diverse communicatiemiddelen van Utrecht Marketing.
Hiermee kunt je jouw organisatie goed presenteren aan (potentiële) bezoekers.
Basis
€ 400
Algemeen
• Bijdrage aan de marketing
van de stad Utrecht
• Toegang tot Utrechts Netwerk
• Toegang tot de online beeldbank
van Utrecht
Online promotie
• Bedrijfspresentatie bezoek-utrecht.nl
• Plaatsing van evenement in de
agenda van bezoek-utrecht.nl
Evt uitagendautrecht.nl indien het
event cultureel is.
• Social Media promotie
bezoek-utrecht.nl
Offline promotie
• Beschikking over gratis informatiemateriaal
• Presentatie folder in de VVV
Campagnes
• Bezoekerscampagne Winter Utrecht
meer info of nu Partner worden?
Frank Berg
Accountmanager Vrije Tijd
T 030 236 00 43
[email protected]
9
Utrecht marketing
Partnerpakketten 2017
Persondersteuning
• Persbericht doorzendservice
naar regionaal netwerk
€ 600
plus
Basis & extra’s = plus
Algemeen
• Rapportages middelengebruik
Online promotie
• Bedrijfspresentatie
• Homepagepromotie
• Extra social Media promotie
bezoek-utrecht.nl
• Item in de nieuwsbrief
Persondersteuning
• Persbericht doorzendservice naar
nationaal netwerk
• Ondersteuning bij persontvangsten
Kennis & netwerk
• Uitnodiging themabijeenkomsten
• Branche- netwerkborrel
Beursdeelname
• Optie tot (betaald) aanhaken
beursdeelnames
Kennis & netwerk
• Toegang tot de kennisbank
inhoud
PAKKET C
Utrecht voor
Groepen
Doelgroep organisatoren groepsuitjes
Afnemers aanbieders groepsuitjes
Utrecht voor Groepen is hét marketinginstrument voor restaurants, attracties
en musea om groepsactiviteiten onder
de aandacht te brengen bij samenstellers van groepsuitjes. Middels actieve
verkoopbemiddeling en diverse
promotiekanalen faciliteert Utrecht
voor Groepen circa 1.000 partijen per
jaar met de leukste arrangementen.
€ 400
Algemeen
• Bijdrage aan de marketing
van de stad Utrecht
• Toegang tot Utrechts netwerk
• Toegang tot de online beeldbank
van Utrecht
Online promotie
• Bedrijfspresentatie
utrechtvoorgroepen.nl
• Homepagepromotie
meer info of nu Partner worden?
Sander Griffioen
Accountmanager Utrecht voor Groepen
T 030 236 00 24
[email protected]
10
Utrecht marketing
Partnerpakketten 2017
Offline promotie:
• Actieve verkoopbemiddeling van
activiteiten*
• Advies bij het samenstellen van
activiteiten
• Presentatie in één of meerdere
brochures
• Beschikking over gratis
informatiemateriaal
* Over iedere boeking rekent Utrecht
voor Groepen 10% commissie
Kennis & netwerk
• Toegang tot de kennisbank
inhoud
PAKKET D Travel Trade
Doelgroep touroperators en busbedrijven Afnemers musea, hotels, attracties
Middels de bewerking van de touroperatormarkt zorgt Utrecht Marketing
voor een actieve stimulans bij touroperators om Utrecht in reisprogramma’s
op te nemen. Door onder andere salesmissies, vakbeurzen, mailings en kennismakingsbezoeken worden reisorganisaties daartoe geïnspireerd.
Utrecht wordt binnen dit segment neergezet als ideale uitvalsbasis voor een
bezoek aan de typisch Hollandse attracties, “the heart of Holland”.
Basis
€ 400
Algemeen
• Bijdrage aan de marketing
van de stad Utrecht
• Toegang tot Utrechts Netwerk
• Toegang tot de online beeldbank
van Utrecht
Online promotie
• Bedrijfspresentatie
theheartofholland.com
Offline promotie
• Beschikking over gratis informatie­
materiaal
• Inzet accountmanager voor acquisitie
van Utrecht op de Travel Trade markt
Kennis & netwerk
• Toegang tot de kennisbank
€ 950
plus
Basis & extra’s = plus
Offline promotie
• Uitgebreide vermelding in Travel
Trade manuals (NL, DE, EN)
• Presentatie-exemplaren Travel Trade
manual voor eigen gebruik
• Mee in mailings naar touroperator­
bestand
• Mogelijkheid tot folderpresentatie
op vakbeurzen
• Actieve leadbemiddeling op
touroperatormarkt
• Optie tot (betaald) aanhaken
op FAM-trips
• Optie tot (betaald) aanhaken beursdeelnames
Online promotie
• Homepagepromotie
• Item in de nieuwsbrief
• Uitgebreide bedrijfspresentatie
theheartofholland.com
meer info of nu Partner worden?
Sander Griffioen
Accountmanager Travel Trade
T 030 236 00 24
[email protected]
11
Utrecht marketing
Partnerpakketten 2017
Persondersteuning
• Persbericht doorzendservice naar
regionaal netwerk
• Persbericht doorzendservice naar
nationaal netwerk
inhoud
PAKKET E Zakelijke markt
Doelgroep organisatoren congressen en zakelijke bijeenkomsten
Afnemers congreslocaties
Het Utrecht Convention Bureau (UCB) richt zich op de zakelijk-toeristische markt,
in het Engels ook wel de MICE sector (Meetings Incentives Conferences Exhibitions)
genoemd. Het UCB is een one-stop-shop voor organisatoren van nationale én
internationale vergaderingen, congressen en andere zakelijke bijeenkomsten
en geeft professioneel, kosteloos en onafhankelijk advies over de mogelijkheden
die Utrecht te bieden heeft op het gebied van zakelijke evenementen.
Basis
€ 400
Algemeen
• Bijdrage aan de marketing
van de stad Utrecht
• Toegang tot Utrechts Netwerk
• Toegang tot de online beeldbank
van Utrecht
Online promotie
• Homepagepromotie
• Bedrijfspresentatie
utrechtconventionbureau.nl en .com
Offline promotie
• Beschikking over gratis
informatiemateriaal
Kennis & netwerk
• Toegang tot de kennisbank
Beursdeelname
• Optie tot (betaald) aanhaken
beursdeelnames
meer info of nu Partner worden?
Monique André de la Porte
Accountmanager Utrecht Convention Bureau
T 030 236 00 35
[email protected]
12
Utrecht marketing
Partnerpakketten 2017
€ 950
plus
Basis & extra’s = plus
Online promotie
• Item in de nieuwsbrief
• Onbeperkt nieuwsitems op de website
• Vermelding via
twitter.com/UtrechtCongres
• Venuefinder
• Deelname workshop online reputatie
(evt. ook los te boeken o.b.v.
beschikbaarheid)
Persondersteuning
• Persbericht doorzendservice naar
regionaal netwerk
• Persbericht doorzendservice naar
naar (inter)nationaal netwerk
• Ondersteuning bij persontvangsten
Zakelijk
• Accountbeheer
• Leadbemiddeling
• Zichtbaarheid Utrecht als congres­
locatie op beurzen
• Site-inspectie bemiddeling
• Zichtbaarheid Utrecht als congresdestinatie op beurzen en FAM-trips
inhoud
Extra /
losse
promotie
inkoop
Cultuur
Advertentie in de volgende media:
• Uitagenda Utrecht (magazine)
• MAG Utrecht (magazine)
• Culturele Zondagen programma
boekje
• Nieuwsbrieven
• uitagendautrecht.nl
• culturelezondagen.nl
Toerisme
• Deelname vrijetijdsbeurzen
Advertentie in de volgende media:
• bezoek-utrecht.nl
• Social media kanalen
• Nieuwsbrieven
• Folderpresentatie in de VVV
Zakelijk
• Delegate Boosting
• Advertorial ter ondersteuning van
zakelijke artikelen in media
• (Betaalde) deelname aan beurzen en
salesmissies
• (Betaalde) deelname aan FAM-trips
• Workshop online reputatie
13
Utrecht marketing
Partnerpakketten 2017
inhoud
Ganzenmarkt 1
3512 GC Utrecht
Download