Gespecialiseerd oog voor ouderen

advertisement
DIALOOG
GERIATRISCHE KENNISUITWISSELING
Gespecialiseerd oog
voor ouderen
24
prof. dr. Lucien Noens: kliniekhoofd dienst Hematologie in het UZ Gent
dr. Anja Velghe: adjunct-kliniekhoofd dienst Geriatrie in het UZ Gent
Hilde Vlieghe: verpleegkundige Intern liaisonteam geriatrie in het UZ Gent
De patiënt vergrijst: elk jaar worden verspreid over de
verschillende afdelingen van het UZ Gent meer 75+’ers
opgenomen. Heel wat diensten werken daarom samen met
het Intern liaisonteam geriatrie. Welke meerwaarde heeft
die aanpak voor de patiënt? En hoe kunnen we ernstig zieke
ouderen nog meer verantwoorde zorg op maat bieden?
Anja Velghe: ‘Bij oudere patiënten loont een geriatrische aanpak
die niet alleen focust op dat ene
probleem waarvoor ze zijn opgenomen. Zij hebben bij uitstek nood
aan een multidisciplinaire kijk, om te
vermijden dat het ene ziektebeeld
het andere versterkt, ook als ze op
een andere dienst dan de dienst
Geriatrie zijn opgenomen. In het
UZ Gent hebben we daarom al een
aantal jaar een Intern liaisonteam
geriatrie opgezet. De leden van dat
team stellen elk vanuit hun domein
geriatrische deskundigheid ter beschikking aan collega’s van andere
interne en externe diensten.’
Hilde Vlieghe: ‘Het Intern liaisonteam geriatrie bestaat binnen ons
ziekenhuis uit een geriater, een
ergotherapeut, een diëtist, een
psycholoog, een logopedist en verpleegkundigen. Hoewel ons team
niet zo uitgebreid is – een equivalent van 3,25 voltijdse medewerkers
– screenen we zowat 2000 van de
ruim 3000 75+’ers die op jaarbasis
in het UZ Gent verblijven. Meestal
baseren we ons op automatisch
gegenereerde lijsten van patiënten
die ouder zijn dan 75 jaar. Maar collega’s verwijzen ook patiënten door
voor een geriatrische screening,
want leeftijd zegt niet altijd alles.’
Lucien Noens: ‘Dat is meteen een
heel belangrijk punt. In de meeste
gevallen is de grens voor een geriatrische benadering arbitrair op 75 jaar
vastgelegd. Onze dienst Hematologie
werkte de voorbije jaren nauw samen
met dr. Velghe. Daaruit hebben we
geleerd dat leeftijd maar een van de
vele details is die je moet bekijken.
De meeste hematologische patiënten zijn ouder dan 70. Vaak zijn dat
fragiele mensen met een zware problematiek, die dus een agressievere
behandeling nodig hebben. Samen
met de dienst Geriatrie hebben we
gevalideerde screenings- en meetmethodes ontwikkeld die we toepassen om in te schatten welke aanpak
het meest geschikt is voor een patiënt. Zo’n comprehensief geriatrisch
­assessment is essentieel om over een
zorgpad te beslissen.’
Anja Velghe: ‘Tijdens het onderzoeksproject voor mijn doctoraat
hebben we verschillende screeningtools beoordeeld op hun mogelijkheden om fragiele oudere hematologische patiënten te detecteren.
Specifiek voor hen heeft een comprehensief geriatrisch assessment
zijn meerwaarde bewezen. Het assessment geeft een inschatting op
het vlak van voeding, therapietrouw,
sociale situatie, pijn, cognitieve
mogelijkheden, stemming, zicht,
gehoor, zelfredzaamheid, continentie enzovoort. We leggen eigenlijk
een complexe puzzel samen die
iemand uit een ander vakgebied niet
zomaar even snel zelf kan maken.
Met het totaalbeeld – de resultante
van het assessment – kunnen collega’s wel aan de slag om te beslissen welk traject ze aan een patiënt
­voorstellen.’
Lucien Noens: ‘Meten is weten.
Mede door de G8-screeningtool –
een vragenlijst die uit 8 meerkeuze­
vragen bestaat en die we samen
met de patiënt kunnen invullen –
kunnen wij als arts veel beter beoordelen welke behandelings­strategie
zinvol is voor een patiënt en welke
niet. We hebben de screening van
ouderen en het comprehensief geriatrisch assessment opgenomen in
onze zorgpaden, onder meer voor
acute myeloïde leukemie. Door onze
25
DIALOOG
geriatrische samenwerking hebben
wij veel opgestoken en ik ben ervan
overtuigd dat ook andere afdelingen
op het vlak van omgaan met oudere
patiënten nog veel kunnen leren. Als
arts hebben we soms de neiging om
zo snel mogelijk een therapie op te
starten, maar vaak kun je beter even
de tijd nemen om in te schatten
welk zorgpad – gelet op de uitkomst
van een geriatrisch ­assessment –
het beste is. We hebben ook veel
meer aandacht gekregen voor een
goede implementatie van onze
aanpak. Je kunt bijvoorbeeld niet
verwachten dat een fragiele patiënt die naar huis gaat meteen elk
detail in zijn leven aanpast zoals jij
het ­voorschrijft.’
Hilde Vlieghe: ‘Vanuit de probleemgebieden die we bij een patiënt net
door afname van een geriatrisch
assessment vinden, formuleren we
adviezen en zorgen we voor ondersteuning en opvolging. Hierbij gaan
we in overleg met de behandelende
arts, de toewijsverpleegkundige, de
sociale dienst, en indien nodig ook
26
met de familie of mantelzorger van
de patiënt. Vaak zien wij vanuit onze
ervaring mogelijke valkuilen sneller
dan collega’s van andere afdelingen.
Het is logisch dat artsen en verpleegkundigen van een andere afdeling vooral op problemen binnen hun
eigen discipline gefocust zijn. Maar
wij kunnen bepaalde complicaties
voorkomen door sneller aandacht te
besteden aan pakweg valproblematiek of cognitieve achteruitgang.
Anja Velghe: ‘In het begin van de
samenwerking met een andere
dienst moeten we soms onze meerwaarde bewijzen. Sommige diensten
komen alleen bij ons als er een
probleem is met iemand die acuut
verward is. Terwijl wij daar ook geen
wonderoplossingen voor hebben.
We kunnen die persoon wel omkaderen, maar we werken liever proactief. Nu, elke start is een leerproces
met kennisuitwisseling in de beide
richtingen. Ik merk dat meer en
meer diensten geregeld een beroep
op ons doen. De overheid gelooft
ook in het belang van onze aanpak:
er is intussen structurele financiering voor het Intern liaisonteam
geriatrie. Al blijven onze middelen
beperkt, zeker als je denkt aan de
toenemende vergrijzing die ons te
wachten staat.’
Lucien Noens: ‘Een multidisciplinaire geriatrische aanpak krijgt terecht
meer en meer aandacht bij internationale collega’s. In het UZ Gent
hebben we veel hematologische
expertise. Maar ook op andere vlakken kunnen we stappen voorwaarts
zetten. Door de fragiliteit van oudere
patiënten scherper te definiëren en
te verkennen, bieden we hen betere
zorg aan. We ontwikkelen nieuwe
assessmentinstrumenten en vertalen die stapsgewijs naar zorgpaden.
De screeningtools bepalen zowel de
voorgestelde behandeling, als hoe
we die implementeren en bijsturen.’
doctoraat Anje Velghe:
‘Tailored approach of the older
person with a haematological
malignancy’
Download