Geriatrie - AZ Lokeren

advertisement
PAT I Ë N T E N
INFORMATIE
Geriatrie
2
Mevrouw, mijnheer
Welkom op de afdeling acute geriatrie.
De dienst acute geriatrie van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren beschikt over
26 bedden en biedt multidisciplinaire totaalzorg aan geriatrische patiënten.
Wie is de geriatrische patiënt?
De geriatrische patiënt is ouder dan 75 jaar en heeft meerdere medische aandoeningen. Een ziekenhuisopname kan nodig zijn bij grondig onderzoek en/of
behandeling. Ook bij revalidatie na een heelkundige ingreep of ziekte kan de
geriatrische patiënt op onze afdeling terechtkomen.
Wat is multidisciplinaire zorg?
Als uitgangspunt voor de zorg geldt het totaalbeeld van de patiënt op
lichamelijk, psychologisch en sociaal vlak, waarbij we een algemeen welzijn
nastreven. Daarvoor werkt het team van geriatrie nauw samen met de
verschillende disciplines. Op pagina 7 van deze folder stellen we het multidisciplinair team voor.
Dagelijks is er overleg tussen de verpleegkundigen en de andere teamleden
van 13.45 tot 14.15 uur. Tijdens dit overleg zijn er steeds verpleegkundigen
aanwezig die ter beschikking staan van de patiënt.
Wat is totaalzorg?
Na een grondige onderzoeksfase, waarbij de lichamelijke, geestelijke en sociale situatie van de patiënt wordt bekeken, adviseert het multidisciplinair team
in het wekelijks overleg welke de beste zorg is voor elke individuele patiënt.
Ook na het lezen van de brochure zijn er ongetwijfeld vragen, aarzel zeker
niet deze te stellen.
3
Aandachtspunten
We brengen de algemene toestand van de patiënt in beeld. Hierbij hebben
we aandacht voor voedingsproblemen, een verminderd geheugen en een
verminderde beweeglijkheid. Dit laatste kan het valrisico bij de geriatrische
patiënt verhogen. Incontinentie (ongecontroleerd verlies van urine en/of
stoelgang) is een belangrijk aandachtspunt.
Nadat we de aandachtspunten grondig hebben bekeken, kunnen we zorg op
maat aanbieden. Voor de patiënt, die een heelkundige ingreep heeft ondergaan, gebeurt eveneens een evaluatie.
Behandeling en revalidatie
Op de dienst geriatrie verlenen we hygiënische en andere lichamelijke zorg
aan de patiënt. Het toedienen van medicatie in de vorm van tabletten,
spuiten en/of infusen maakt deel uit van de behandeling. Soms is het nodig
om een bloedtransfusie toe te dienen.
Daarnaast zal er vooral gewerkt worden aan de beweeglijkheid (mobiliteit)
van de patiënt zodat hij/zij zoveel mogelijk zelfredzaam blijft of wordt. We
verlenen raad aan de patiënt bij de keuze en de aanvraag van hulpmiddelen
en we oefenen het gebruik ervan.
Samenwerking met familie en
zorgverleners voor en na de
opname
Om optimale zorg te bieden, hechten we groot belang aan de samenwerking met familie en zorgverleners voor en na de opname.
Tot de vele mogelijkheden behoren: overleg met de arts en de hoofdverpleegkundige over de algemene toestand van de patiënt, gesprekken rond
de zorgbehoeften, ontslagplanning met de sociaal verpleegkundige,
psychologische opvang op moeilijke momenten, organiseren van een overleg met de thuiszorgteams (onder andere huisarts en verpleegkundigen).
4
Bezoek op de afdeling geriatrie
Wij vragen om de bezoekuren, die zijn vastgelegd van 14 tot 16 uur en
van 18 tot 20 uur, te respecteren. Indien de gezondheidstoestand van de
patiënt dit vereist, zijn uitzonderingen op deze bezoekuren mogelijk in overleg met het team.
5
Vroegtijdige zorgplanning
Nadenken en beslissingen nemen over de toekomstige medische zorg en
behandeling noemen we vroegtijdige zorgplanning. We trachten, indien de
patiënt dit wenst, bespreekbaar te maken welke behandelingen hij/zij wel
of niet zou aanvaarden bij ernstige gezondheidsproblemen of bij het
levenseinde. Door dit vroegtijdig te bespreken, kan er heel wat
ongerustheid weggenomen worden en houdt de patiënt zelf de controle
over wat er gebeurt wanneer hij/zij dit niet meer kan uiten. Dit is op onze
afdeling bespreekbaar met de arts, de zorgverleners, de psychologe en het
supportteam.
Palliatieve zorg
Wanneer genezen niet meer mogelijk is, blijven wij grote aandacht geven
aan de zorg voor de patiënt en zijn omgeving. Het doel is zoveel mogelijk
‘leven’ toe te voegen aan de dagen in plaats van dagen toe te voegen aan
het leven. Extra aandacht gaat hier naar pijn- en symptoomcontrole en
ondersteuning van de patiënt en de familie op psychisch en sociaal vlak.
Ongewenste medische interventies worden stopgezet en het comfort van de
patiënt staat centraal. Hierbij werken we nauw samen met het supportteam
van ons ziekenhuis.
6
het multidisciplinair team
Geriaters: dr. Lucien De Cock
Hoofdverpleegkundige: Sylvie Vernimmen
De hoofdverpleegkundige coördineert een deskundig opgeleid team van
verpleegkundigen, zorgkundigen, logistieke medewerkers (geel uniform),
medewerkers van de schoonmaak (blauw uniform), vrijwilligers en studenten verpleegkunde.
Sociaal verpleegkundige: Sylvie De Groote
De sociaal verpleegkundige zorgt voor ondersteuning bij problemen van
administratieve of psychosociale aard. Zij kan de patiënt bijstaan in de voorbereiding van het ontslag uit het ziekenhuis naar huis, een hersteloord, een
revalidatiecentrum, een WZC enz. Samen met de patiënt en/of de familie
zoekt de sociaal verpleegkundige naar de meest geschikte oplossing.
Logopediste: Karen Moens
De logopediste kan de patiënt met raad en daad bijstaan bij slikstoornissen,
spraak- en/of taalproblemen.
Ergotherapeute: Els Poppe en Lennert Van Nieuland
De ergotherapeute maakt een balans op van de verschillende functies van
de hersenen (geheugen, concentratie, spraak, taal) en van de activiteiten
van het dagelijks leven. Zij stimuleert de patiënt om te onderhouden of te
verbeteren wat hij/zij zelf nog kan.
Kinesisten: Agnes Aelterman en Claire Moortgat
In opdracht van de geriater werken de kinesisten aan het behoud en het
verbeteren van de beweeglijkheid van de patiënt.
Psychologen: Kathleen Heyndrikx en Heidi Bruyneel
De psychologe gaat na hoe de patiënt omgaat met de huidige gezondheidstoestand en hoe de patiënt deze fase in zijn leven beleeft. Bijzondere
aandacht gaat naar aanpassing, verwerking van huidig en vroeger verlies,
depressie en rouw. De patiënt en zijn/haar familie kan bij de psychologe
terecht voor ondersteuning via een open gesprek op eigen vraag of op vraag
van de dokter of verpleegkundige. Ook rond vroegtijdige zorgplanning of
palliatieve zorg staat ze klaar voor de patiënt.
7
60500176 - © AZ Lokeren 2014
Algemeen Ziekenhuis Lokeren
Partner van het UZ Gent
Lepelstraat 2
9160 LOKEREN
Onthaal
tel. 09 340 81 11
fax 09 340 81 91
Dienst geriatrie
tel. 09 340 81 60
www.azlokeren.be
[email protected]
Auteur/verantwoordelijke: Sylvie Vernimmen
Download