PDF bestand

advertisement
FBTO Zorgverzekering
Wijzigingsoverzicht pgb verpleging en verzorging
2014 en 2015
Lijst van afkortingen:
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BIG = beroepen individuele gezondsheidszorg
CIZ = Centrum Indicatiestelling Zorg
pgb = persoonsgebonden budget
pgb vv = persoonsgebonden budget verpleging en verzorgingersoonsgebonden budget verpleging en verzorging
SVB = Sociale Verzekeringsbank
ZIN = zorg in natura
Zvw = Zorgverzekeringswet
2014
2015
U ontvangt uw pgb via de AWBZ.
U krijgt uw pgb vv via de Zvw.
De aanvraag van het pgb loopt via het zorgkantoor.
U vraagt eerst een indicatie aan bij de wijkverpleegkundige. Daarna vult
u het pgb aanvraagformulier in. De wijkverpleegkundige legt de indicatie
vast. Dit formulier stuurt u naar uw zorgverzekeraar.
De indicatiestelling loopt via het CIZ.
Uw indicatie eindigt uiterlijk 31 december 2015. Dit geldt ook als u nu
een indicatie heeft die nog geldig is na 2015. Bijvoorbeeld: u heeft nu een
indicatie die geldig is tot 2017. Uw indicatie eindigt in de nieuwe situatie
op 31 december 2015.
Voor een nieuwe indicatie kunt u niet meer terecht bij het CIZ, maar bij de
wijkverpleegkundige.
Pgb voorschotten worden op uw eigen rekening gestort.
U krijgt uw pgb vv niet vooraf (voorschotten), maar u declareert uw
rekeningen achteraf bij ons. Wij maken het bedrag waar u recht op heeft
binnen 10 werkdagen aan u over. Hiermee betaalt u zelf uw zorgverleners.
Er wordt een eigen bijdrage ingehouden op uw pgb.
Er wordt geen eigen bijdrage op uw pgb vv ingehouden. Ook telt het pgb vv
niet mee voor uw eigen risico.
Uitwisselen van geld en uren voor verpleging en verzorging is mogelijk.
Vanuit de AWBZ kunt u uw pgb inzetten voor elke functie.
Het uitwisselen van geld en uren van persoonlijke verzorging naar
verpleging en andersom is in principe niet mogelijk. We gaan er vanuit
dat uw uren inzet op verpleging en verzorging overeenkomt met de
zorgbehoefte die in uw indicatie is vastgesteld.
U kunt, onder voorwaarden, bemiddelingskosten vanuit uw pgb betalen.
U kunt geen bemiddelingskosten vanuit uw pgb vv betalen.
Declareren werkgeverslasten uit pgb bij arbeidsovereenkomst op 4 of
meer dagen.
U mag het brutoloon declareren als er sprake is van een arbeidsrelatie met
uw zorgverlener. Het uurtarief (inclusief werkgeverslasten) mag niet boven
het maximum uurtarief uitkomen. De maximale uurtarieven staan in het
reglement pgb verpleging en verzorging.
Apart declareren reiskosten zorgverlener is mogelijk.
Staat er in de overeenkomst met uw zorgverlener dat u reiskosten
vergoedt? Dan moeten deze in het uurtarief zitten. U kunt de reiskosten
niet apart declareren. Loon- en reiskosten samen mogen niet boven het
maximale uurtarief uitkomen.
Het pgb AWBZ kent een vrij besteedbaar bedrag.
Het pgb vv kent geen vrij besteedbaar bedrag.
Het maximumtarief voor een professionele zorgverlener is € 63,- per uur
en voor een niet-professionele zorgverlener € 20,- per uur.
Voor de vaststelling van de hoogte van uw pgb vv gaan wij uit van
de uren verpleging en verzorging die de verpleegkundige heeft
geïndiceerd.
De maximum uurtarieven zijn als volgt:
- persoonlijke verzorging pgb ad € 3,21 per 5 minuten
- verpleging pgb ad € 5,07 per 5 minuten
- natuurlijk persoon ad € 1,67 per 5 minuten
Voor elke andere zorgverlener geldt een maximum tarief van
€20,- per uur. Voor niet-professionele zorgverleners gebruiken we de term
‘natuurlijk persoon’.
Let op: een formele zorgaanbieder (term 2015) verschilt van een
professionele zorgverlener (term 2014). Kijkt u in het reglement voor het
verschil.
Het is mogelijk uw volledige pgb in te zetten bij een gecontracteerde
aanbieder.
110140636
Wij hebben met een groot aantal zorgverleners afspraken gemaakt.
Hen noemen wij ook wel ‘gecontracteerde zorgverleners’. Zij hebben een
contract met ons afgesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over onder
andere de kwaliteit van de zorg. Als u uw pgb volledig inzet bij door ons
gecontracteerde zorgaanbieders eindigt uw pgb (en wordt het zorg in
natura).
1
2014
2015
U moet verantwoording afleggen over de besteding van uw pgb.
U hoeft niet meer (half)jaarlijks uw verantwoordingsformulieren in te
dienen. Steekproefsgewijs worden er controles uitgevoerd. U moet daarom
wel een goede administratie bijhouden. Hierin moet duidelijk staan hoe u
uw budget heeft besteed.
De vergoedingenlijst pgb AWBZ zijn van toepassing.
De vergoedingenlijst van uw pgb AWBZ is niet van toepassing op uw pgb vv
vanuit de Zvw.
Voorbehouden handelingen (verpleegkundige handelingen, zoals
bijvoorbeeld het geven van een injectie) door een onbevoegd persoon
(niet BIG-geregistreerd) mogelijk.
Voorbehouden handelingen mogen niet door een onbevoegd of
onbekwaam persoon worden uitgevoerd. De zorgverlener heeft een
BIG-registratie nodig of moet onder toezicht van een BIG-geregistreerde
zorgverlener staan. Dit kan met een uitvoeringsverzoek. U hoeft voor
1 januari 2015 geen uitvoeringsverzoek op te sturen indien deze
situatie op u van toepassing is. Mochten we gedurende 2015 nog de
uitvoeringsverzoek van u willen, ontvangt u daar tijdig bericht over.
Bij een nieuwe pgb aanvraag moet u wel een uitvoeringsverzoek
meesturen.
Zorg in natura en pgb naast elkaar is mogelijk voor verpleging en
verzorging.
Totdat u een nieuwe indicatie krijgt in 2015 kunt u uw pgb vv opsplitsen.
U kunt dan bijvoorbeeld de verpleegkundige hulp als zorg in natura krijgen
terwijl u voor persoonlijke verzorging uw pgb gebruikt. Vanaf het moment
dat u een nieuwe indicatie krijgt, kunt u uw pgb vv niet meer opsplitsen.
U kiest dan dus voor een pgb óf voor zorg in natura voor zowel verpleging
als verzorging.
Ondersteuning is mogelijk bij salarisadministratie, loonbelastingafdracht
en werkgeverstaken vanuit SVB voor alle budgethouders. Alle
budgethouders kunnen bij de SVB terecht voor rechtsbijstand bij een
geschil met een zorgverlener of voor wettelijke aansprakelijkheid.
Ook in 2015 kunt u gebruikmaken van de dienstverlening van het
Servicecentrum PGB van de SVB. SVB en zorgverzekeraars werken
nog aan deze service. Wanneer hier meer over bekend is, wordt u
geïnformeerd door de SVB. Wij informeren u dan via onze website:
www.fbto.nl/langdurigezorg.
Ziektegeld wordt via SVB uitgekeerd.
Ook in 2015 kunt u gebruikmaken van de dienstverlening van het
Servicecentrum PGB van de SVB. SVB en zorgverzekeraars werken
nog aan deze service. Wanneer hier meer over bekend is, wordt u
geïnformeerd door de SVB. Wij informeren u dan via onze website:
www.fbto.nl/langdurigezorg.
2
Download