folder-pgb-jan-2017 - Jeugdteam Montfoort

advertisement
Persoonsgebonden Budget
Hoe werkt dit?
PGB in de Jeugdwet
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. In de gemeente Montfoort
kan iedereen die vragen of zorgen heeft over jeugd en gezinnen contact opnemen met het
Jeugdteam. Het Jeugdteam gaat met u in gesprek over uw situatie en uw vragen. Daarbij wordt er
samen gekeken naar wat u zelf kunt doen, waar mensen uit uw omgeving bij kunnen helpen en
waarbij u professionele hulp nodig heeft. Natuurlijk houden we er rekening mee dat niet iedereen
mensen in de buurt heeft die kunnen helpen. En dat extra hulp of ondersteuning nodig blijft.
U kunt dan kiezen voor een persoonsgebonden budget of rechtstreekse zorg van een aanbieder, dit
noemen we ook wel zorg in natura. In deze folder kunt u meer lezen over een pgb.
Inhoud
1. Informatie PGB
- Wat is een PGB?
- Wanneer kunt u een pgb krijgen?
- Wat is er anders onder de nieuwe Jeugdwet?
- Wat mag er wel en niet met een pgb?
- Uw kind wordt 18, en dan?
2. Aanvragen ondersteuning
- Een eerste aanvraag
- Een vervolgaanvraag
3. U heeft een pgb
- Afspraken met zorgverleners
- Zorgovereenkomsten insturen
- Maximum tarieven
- De ondersteuning betalen
4. Bezwaar of klachten?
5. Wie kan helpen?
1. Informatie PGB
Wat is een persoonsgebonden budget (PGB)?
Een PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u
nodig hebt. Het PGB wordt per 1 januari 2015 beheerd door de Sociale Verzekeringsbank en zij zullen
zorg dragen voor de betaling aan de zorgverleners.
Wanneer kunt u een pgb krijgen?
Als er ondersteuning nodig is, wordt eerst gekeken naar wat u zelf of met anderen kunt regelen. Ook
wordt gekeken naar gebruikelijke zorg (zie kader). Als de hulp niet genoeg is, dan kunt u aanvullende
ondersteuning krijgen via het jeugdteam. Als er specialistische ondersteuning nodig is, zorgt het
Jeugdteam voor het aanvragen van een beschikking. Dit wordt afgegeven door de gemeente en
hierin staat beschreven welke en hoeveel specialistische
Gebruikelijk zorg
zorg u krijgt. Soms is de ondersteuning die de gemeente
Gebruikelijke zorg is de normale,
heeft ingekocht niet passend voor uw situatie. Dan kunt
dagelijkse zorg die partners, ouders,
u een pgb krijgen om die zorg of ondersteuning zelf in te
inwonende kinderen en/of andere
kopen. U moet zelf aan kunnen geven waarom een pgb
huisgenoten elkaar geven. Bijvoorbeeld
nodig is. U bent zelf verantwoordelijk voor kwalitatief
hulp bij het eten en drinken, wassen en
goede zorg en het afsluiten van zorgovereenkomsten
aankleden of koken en schoonmaken.
met zorgverleners. Het toegekende geld van het
pgb wordt door de Sociale Verzekeringsbank
Van wie wordt welke zorg verwacht?
rechtstreeks aan de zorgverlener betaald. Er is geen vrij
Ouders: de verzorging, opvoeding en
besteedbaar bedrag beschikbaar.
begeleiding van een jong kind, ook als
het kind een probleem heeft met de
Om voor een PGB in aanmerking te komen, is een aantal
gezondheid.
voorwaarden opgesteld (deze komen uit de Jeugdwet en
Levenspartners: kortdurende
het beleid van de gemeente):
persoonlijke verzorging (zoals wassen en
 U bent in staat alle taken die bij het pgb horen te
helpen met naar de wc gaan).
vervullen (vermogen)
Andere huisgenoten: huishoudelijke
 Duidelijk motivatie waarom u een PGB voor uw
taken, zoals afwassen en schoonmaken.
kind wilt (passendheid)






De ondersteuning die u inkoopt moet goed zijn
en bijdragen aan het gewenste resultaat (kwaliteit). Daar bent u zelf verantwoordelijk voor.
U kunt een PGB gebruiken voor de diensten van de organisatie maar ook voor ondersteuning
uit uw sociale netwerk;
Bij inzet van het pgb door iemand uit het sociale netwerk mag deze ondersteuning bij deze
persoon niet tot overbelasting leiden
Een PGB mag niet duurder zijn dan dezelfde zorg in natura (ZIN)
De gemeente heeft maximum tarieven vastgesteld voor het pgb
Tussenpersonen of belangbehartigers mogen niet uit het pgb mogen worden betaald
Wat is er anders onder de nieuwe Jeugdwet?
Sinds 1 januari 2015 is er de nieuwe Jeugdwet. Hierdoor zijn er veel dingen veranderd, waaronder
ook het pgb.
Voor 2015 ontstond er bij een aandoening/ziekte/beperking een recht op een voorziening. Er zijn nu
geen rechten meer maar heeft de gemeente de plicht om Jeugdhulp te bieden. Het is aan het
Jeugdteam te onderzoeken of er jeugdhulp moet worden ingezet.
Voor 2015 werd een bedrag aan pgb toegekend en de ouders konden zelf bepalen wat daarmee
gedaan werd. Het was bijvoorbeeld mogelijk tijdelijk verblijf op te sparen voor de vakantieperiodes.
Of konden ouders meer uren inkopen tegen een lager tarief.
Sinds 2015 bepaalt het Jeugdteam samen met ouders wat voor soort jeugdhulp noodzakelijk is. Op
deze manier wordt er een plan op maat gemaakt. Opsparen en meer uren inkopen voor een lager
tarief kan dus niet meer. Dit zou ook niet nodig hoeven zijn, er is immers een plan op maat gemaakt.
Verder beheert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nu het budget, u krijgt het budget dus niet meer
op eigen rekening gestort.
Er is geen vrij besteedbaar bedrag meer.
Wat mag er wel en niet met een PGB?
De Jeugdwet en de gemeente hebben kaders en voorwaarden meegegeven voor het pgb. Er wordt
op maat gekeken wat er nodig is voor een kind/gezin. De gemeente Montfoort heeft bepaald dat de
ondersteuning die vergoed wordt, de ondersteuning is die in 2014 vergoed werd vanuit de AWBZ,
Provincie of basis zorgverzekering. Producten uit aanvullende zorgverzekering worden niet vergoed
door de gemeente.
Speltherapie wordt dus bijvoorbeeld niet vergoed. Dit was voorheen namelijk geen onderdeel van de
basisverzekering. Een aantal aanvullende verzekeringen hebben dit nog wel in het pakket.
Uw kind wordt 18, en dan?
Als uw kind 18 jaar wordt, valt het niet meer onder de Jeugdwet maar onder de WMO. Ook binnen
de WMO is een pgb mogelijk. In Montfoort beoordeelt het Sociaal Team van de SWOM pgb
aanvragen. De voorwaarden en tarieven wijken af van de Jeugdwet. Het is verstandig tijdig contact
op te nemen met het Sociaal Team voordat uw kind 18 wordt om de mogelijkheden te bespreken.
We kunnen hierbij ook vanuit het jeugdteam ondersteunen.
2. Aanvragen ondersteuning
Een eerste aanvraag
U neemt contact op met het jeugdteam. U mag hierbij zelf uw eigen ondersteuningsplan maken en
indienen. Op de website van het jeugdteam kunt u hiervoor formulieren vinden. U mag ook uw eigen
document inleveren.
Gesprek met het jeugdteam
Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt met een
medewerker van het jeugdteam.
In dit gesprek bespreekt u de situatie van uw kind en gezin en
de ondersteuningsvraag. We zoeken samen naar oplossingen.
Het uitgangspunt is uw situatie en uw ondersteuningsvraag.
Daarna bekijken we hoe deze vraag ingevuld kan worden. We
bespreken altijd wat u zelf kunt doen met behulp van uw
netwerk en eventueel vrijwilligers. Ook wordt gekeken of het
Jeugdteam u kan ondersteunen. Als er meer ondersteuning
nodig is bespreken we of dit het beste kan worden gedaan door een instelling of in de vorm van een
persoonsgebonden budget. Als u kiest voor een pgb, bespreken we onder andere:
• Wat u wilt bereiken met een pgb (doelen)
• De kwaliteit van de ondersteuning die u vanuit het pgb wilt inkopen
• Hoe u de ondersteuning gaat organiseren
• De rechten en plichten die horen bij een pgb
Ondersteuningsplan
In een ondersteuningsplan komt te staan waar aan gewerkt gaat worden (doelen), wie wat doet en
de gemaakte afspraken.
Aanvraag indienen
Als uit het gesprek blijkt dat er aanvullende ondersteuning nodig is, vragen we u een formulier
‘aanvraag beschikking’ te ondertekenen. Hiermee doet u een aanvraag bij de gemeente voor een
individuele voorziening. Op deze aanvraag kunt u aangeven voor welke ondersteuning u een pgb wilt
ontvangen.
Besluit nemen
Het Jeugdteam beslist over de inhoud van de ondersteuning die u nodig heeft. De gemeente geeft
vervolgens de beschikking voor deze zorg af. Het Jeugdteam verstrekt de gemeente voor het afgeven
van deze beschikking alleen de hoognodige informatie (als woonplaats, burgerservicenummer en de
benodigde hulpverlening). De gemeente heeft dus geen inzage in uw gehele dossier.
Meer informatie over privacy kunt u vinden op: www.jeugdteammontfoort.nl.
Termijnen
Vanaf het moment dat u zich bij ons aanmeldt, heeft het Jeugdteam 6 weken om samen met u een
plan te maken. Als er vervolgens een aanvraag bij de gemeente wordt gedaan voor een beschikking,
heeft de gemeente hier nog twee weken voor.
Een vervolgaanvraag
Voor een pgb krijgt u een beschikking waarin staat welke ondersteuning u krijgt en voor welke
periode. Mocht u na deze periode nog meer ondersteuning nodig hebben, kunt u contact opnemen
met het Jeugdteam. Wij vragen u om dit tijdig te doen, in ieder geval 8 weken voordat de beschikking
afloopt. Wij hebben dan voldoende tijd om met u in gesprek te gaan over uw vraag om verlenging.
Tijdens dit gesprek bespreken we hoe de afgelopen periode is verlopen, hoe er is gewerkt aan de
doelen en welke ondersteuningsvragen er nog zijn. Vervolgens wordt gekeken hoe deze het beste
beantwoord kunnen worden. Ook hier kijken we weer naar wat u zelf kan, waarbij mensen uit uw
omgeving kunnen helpen en waarbij professionele ondersteuning nodig is.
Indien nodig kan een nieuwe beschikking bij de gemeente worden aangevraagd.
3. U heeft een PGB
In de beschikking staat hoe hoog het pgb voor uw kind is en in welke periode u het pgb kunt
gebruiken. Om het pgb te kunnen besteden, moet u eerst goede afspraken maken met u
zorgverleners.
Afspraken met zorgverleners
Als wettelijk vertegenwoordiger van de pgb-houder (uw kind) sluit u met elke zorgverlener een
zorgovereenkomst af. Hierin legt u vast welke ondersteuning uw kind krijgt van de zorgverlener. Ook
maakt u afspraken over de betaling.
Zorgovereenkomst insturen
De zorgovereenkomsten stuurt u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat is nodig omdat de SVB
uiteindelijk de zorgverleners moet uitbetalen van uw pgb-budget. De SVB controleert de
zorgovereenkomsten arbeidsrechtelijk. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de SVB (zie
kader). Daarna controleert de gemeente of u het pgb mag besteden aan de gekozen zorg. Wordt
alles goedgekeurd? Dan pas kunnen de zorgverleners ingehuurd en betaald worden.
Maximumtarieven
Er zijn maximumtarieven vastgesteld voor
hulpverlening die vanuit het pgb wordt betaald.
Wil de zorgverlener van uw kind een hoger tarief
ontvangen dan de vastgestelde maximumtarieven?
Dan mag dat niet vanuit het pgb-budget. U kunt in
dat geval op zoek gaan naar een andere
zorgverlener. Wilt u toch ondersteuning ontvangen
van deze zorgverlener? Dan kunt u een vrijwillige
betaling doen aan de SVB. De SVB betaalt de
zorgverlener dan het maximumtarief aangevuld
met uw vrijwillige betaling.
De Sociale Verzekeringsbank
Wilt u weten welke overeenkomst bij de
situatie van uw kind past? De Sociale
Verzekeringsbank (SVB) biedt gratis
standaardovereenkomsten aan. Ook kan de
SVB je helpen bij de pgb-administratie. De
SVB zorgt uiteindelijk voor de uitbetaling aan
de zorgverleners van uw kind.
Wilt u weten wat de SVB nog meer voor u
kan
betekenen?
Ga naar www.svb.nl of bel de SVB: 030 264
82 00.
De ondersteuning betalen
Heeft uw kind ondersteuning ontvangen? Dan
moet de zorgverlener betaald worden. Dit doet de SVB voor u. U geeft zelf via een declaratie door
aan de SVB welk bedrag aan de zorgverlener moet worden uitbetaald. Dat kan via www.svb.nl. Met
deze declaratie verklaart u dat u en de zorgverlener zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt in
de zorgovereenkomst van uw kind. Doet u dit niet? Dan betaalt de SVB de zorgverlener niet uit.
Vast maandbedrag
Bij het opstellen en wijzigen van een zorgovereenkomst, kun je ook kiezen voor een vast
maandbedrag. De betaling vindt in dat geval elke maand automatisch plaats.
Let op!
• Bemiddelingskosten kunnen niet vanuit het pgb betaald worden.
• Kosten voor de administratie rond het beheren van het pgb kunnen niet vanuit het pgb betaald
worden.
4. Bezwaar en/of klachten
Wilt u bezwaar indienen tegen het besluit van de gemeente? Op de beschikking staat hoe en binnen
welke termijn u het bezwaar moet indienen.
Vindt u dat een medewerker van het jeugdteam u niet goed heeft geholpen?
Of bent u niet tevreden over de manier waarop hij of zij u te woord heeft
gestaan? Op de website van het jeugdteam staat onze klachtenprocedure
beschreven.
Klacht over je zorgverlener
Bent u ontevreden over uw zorgverlener? Dan kan het jeugdteam daar helaas
niet in bemiddelen. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
ondersteuning en u moet hierover zelf in gesprek gaan met de zorgverlener. Zorg er altijd voor dat u
de regie van de ondersteuning en uw pgb niet overlaat aan de zorgverlener. U kunt u wel aansluiten
bij belangenorganisaties voor mensen met een pgb. Ook biedt de SVB enkele (rechtsbijstands-)
verzekeringen aan.
5. Wie kan helpen?
Jeugdteam Montfoort
Het Jeugdteam is iedere werkdag van 9.00 – 17.00 uur te bereiken. Daarnaast vindt u veel informatie
over het Jeugdteam op onze website.
06 27 05 61 53
[email protected]
www.jeugdteammontfoort.nl
Per Saldo
De organisatie Per Saldo geeft informatie en advies en ondersteunt leden via een telefonische
helpdesk. Per Saldo is te bereiken op 0900 742 48 57. Voor meer informatie over Per Saldo kunt u
ook terecht op www.pgb.nl
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De SVB zorgt voor de betaling aan uw zorgverleners. Ook kan de SVB u helpen bij het regelen van uw
ondersteuning en administratie. De SVB biedt ook enkele verzekeringen aan. U kunt de SVB bereiken
op telefoonnummer 030 264 82 00 (lokaal tarief). Voor meer informatie over de SVB kunt u ook
terecht op www.svb.nl/pgb.
MEE
Voor onafhankelijke cliëntondersteuning.
MEE Utrecht, Gooi & Vecht
T 0900 633 63 63
[email protected]
Deze folder kwam tot stand in januari 2017. Er kunnen veranderingen zijn geweest tot het moment dat u deze
brochure leest. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de wijzigingen rond de rechten en plichten met betrekking
tot een pgb.
Download