gemeentelijke parkeerkaart voor handelaars

advertisement
Aanvraagformulier gemeentelijke
parkeerkaart voor handelaars
321-21-20120510
Gemeentebestuur Merelbeke
Dienst werk en economie
Hundelgemsesteenweg 353, 9820 MERELBEKE
Tel. 09 210 33 54 – Fax 09 210 32 99
E-mail: [email protected]
Website: www.merelbeke.be
Ontvangstdatum
In te vullen door de dienst raad
& college
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan u als handelaar in het centrum van Merelbeke een gemeentelijke parkeerkaart
‘TRAMSTELPLAATS’ aanvragen tegen een kostprijs van 10 euro per maand. Deze is enkel geldig op de
betalende parking Tramstelplaats.
Wie komt in aanmerking?
Zaakvoerders of geranten van een handelszaak gelegen in de Hundelgemsesteenweg aan de zijde van de
onpare huisnummers tussen huisnummers 317 en 341, en aan de zijde van de pare huisnummers tussen
602 en 676. Op de kaart kan maximum één nummerplaat worden vermeld. Er wordt één kaart per
handelszaak (vestigingsadres) toegestaan. Indien één van de zaakvoerders van desbetreffende
handelszaak, of iemand anders die op hetzelfde adres van de aanvrager is ingeschreven, al beschikt over
een bewonerskaart kan geen gemeentelijke parkeerkaart “Tramstelplaats” worden uitgereikt op naam van
de zaak. Aanvragers die binnen een afstand van 100 meter van de zaak beschikken over een bruikbare
privégarage of parkeerplaats komen eveneens niet in aanmerking voor een gemeentelijke parkeerkaart
“Tramstelplaats”.
Volgende voertuigen komen in aanmerking voor het verkrijgen van een gemeentelijke parkeerkaart:
a. Voertuigen Categorie M1: personenauto’s (AA Sedan, AB Voertuigen met achterklep, AC
Stationswagen, AD Coupé, AE Cabriolet, AF Voertuig voor meerdere doeleinden).
b. Voertuigen categorie N1 (vervoer van goederen – bestelwagens) met een Maximum Toegelaten
Massa van ten hoogste 2 ton.
c. Terreinvoertuigen G met een maximum toegelaten massa van ten hoogste 2 ton.
Hoe vraagt u de gemeentelijke parkeerkaart aan?
Bezorg dit formulier zo snel mogelijk ingevuld terug aan de bovenvermelde dienst. De aanvrager voegt bij
zijn aanvraag een kopie van zijn identiteitsbewijs en het inschrijvingsdocument van het voertuig waarvoor hij
een parkeerkaart wil aanvragen. De aanvrager dient de geldigheidstermijn bij zijn aanvraag mee te delen en
verklaart via onderstaand formulier ook op eer dat hij niet beschikt over een bruikbare privégarage of
parkeerplaats binnen een afstand van 100 meter van de zaak.
Nadat u het formulier heeft ingediend met de nodige bijlagen, ontvangt u een uitnodiging tot betaling (voor
de geldigheidstermijn die u heeft opgegeven). Nadat wij uw betaling hebben geregistreerd, kan u de
parkeerkaart komen ophalen bij de dienst onthaal en informatie in het gemeentehuis (gelijkvloers).
Persoonlijke gegevens van de aanvrager
1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.
voor- en achternaam
straat en nummer
Aanvraagformulier gemeentelijke parkeerkaart - pagina 2 van 3
postnummer en
gemeente
telefoonnummer
e-mailadres
Merk voertuig
Model voertuig
Nummerplaat waarvoor
parkeerkaart wordt
aangevraagd
2 Vul hieronder de gegevens van uw handelszaak/bedrijf in.
naam
juridisch statuut
straat en nummer
postnummer en
gemeente
naam contactpersoon
telefoonnummer
e-mailadres
rekeningnummer
btw-nummer
-
BE
-
-
-
Bij te voegen documenten
3 Bij mijn aanvraag voeg ik de volgende documenten:
Een kopie van mijn identiteitskaart (voor- en achterkant).
Een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor ik een gemeentelijke
parkeerkaart aanvraag.
Aanvraagformulier gemeentelijke parkeerkaart - pagina 3 van 3
Verklaring op eer
4 Ik, ondergetekende, verklaar op eer dat:
ik niet beschik over een bruikbare privégarage of parkeerplaats binnen een afstand van 100
meter van de zaak.
niemand van de zaakvoerders van de hogervermelde handelszaak en niemand anders die
op hetzelfde adres is ingeschreven, al beschikt over een bewonerskaart.
Gewenste geldigheidstermijn
5. Gelieve hieronder de gewenste geldigheidstermijn in te vullen voor de gemeentelijke
parkeerkaart. Deze bedraagt minimum 1 maand en maximum 12 maanden. De kaart dient
aangevraagd te worden voor volle maanden (dus telkens vanaf de eerste dag van de maand).
De parkeerkaart kost 10 euro per maand.
Van
tot en met
dag 0
1
maand
jaar
dag
maand
jaar
Ondertekening
datum
dag
maand
jaar
handtekening
Privacywaarborg
De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. U hebt het recht om uw
gegevens te raadplegen en te laten verbeteren. Bij de verwerking van uw gegevens houden wij
rekening met de geldende regelgeving over de bescherming van de privacy.
Download