Tot op dit moment is dit document niet digitaal

advertisement
B&W-nr.: 05.1292 d.d. 08-11-2005
Onderwerp
Reactie Bestuurder (WOR) op advies OR begroting 2006
BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie SWMG
1. kennis te nemen van de voorgenomen schriftelijke reactie bestuurder (WOR) op het
advies van de OndernemingsRaad inzake de begroting 2006.
2. de reactie te doen toekomen aan de griffie met het verzoek het ter kennis te
brengen aan de gemeenteraad.
Samenvatting
De bestuurder (WOR) neemt de complimenten voor de mooi vormgegeven concept
programmabegroting graag in ontvangst. De betrokken reactie van de
ondernemingsraad legt de nadruk op het realiseren van verbeteringen op het
organisatorische vlak en geeft daarvoor zelfs diverse suggesties. De bestuurder geeft in
zijn reactie aan dat hij voor concrete uitwerking van de suggesties graag een beroep
doet op de expertise van de ondernemingsraad bijvoorbeeld op het vlak van het
versterken van het lerend vermogen van de organisatie en huisvestingsperikelen.
Pagina
2/6
Ons kenmerk
RAADSAANBIEDINGSFORMULIER
Commissie voor Bestuur en Veiligheid/Raad
REG.NR: 05.1292
Voorstel
van
Telefoon
: Deuling
B&W
: 5113
Email
: [email protected]
Portefeuillehouder : SWMG
(s)
Datum B&W
: 8 november 2005
Titel: Reactie Bestuurder (WOR) op advies OR begroting 2006
Voorstel:
1. kennisnemen van de reactie bestuurder (WOR) inzake het advies van de OR inzake de
begroting 2006
Korte inhoud document: geen nadere toelichting
Soort onderwerp:
(I/M/B)
Deadline behandeling
raad
ter kennisname
Financiële
consequenties
geen
december 2006
Commissie: (naam commissie) d.d. (datum
commissie)
Griffie: par.
d.d.
Naam:
Gemeenteraad
Tst 516
d.d. (datum raad)
Emailadres:
Pagina
3/6
Ons kenmerk
Aan de leden van de Ondernemingsraad
t.a.v. de secretaris, mw. P. Willemse
Stadhuis, kamer 119
Contactpersoon
Doorkiesnummer
Ons kenmerk
H. Deuling
5113
4585
Onderwerp
Datum
Uw kenmerk
uw brief dd 20 oktober 2005
8 november 2005
UP20051020
Geachte leden van de Ondernemingsraad,
Voor uw complimenten ten aanzien van de mooi vormgegeven programmabegroting
zeg ik u hierbij dank. Alvorens inhoudelijk op uw brief van 20 oktober in te gaan meld
ik u dat uw advies in de vergadering van de commissie Bestuur en Veiligheid op 1
november jongstleden is uitgedeeld en is behandeld bij het agendapunt
programmabegroting 2006.
U heeft de onderstaande adviezen gegeven:
1. de productenraming, productenrealisatie en de productenrapportage sterk in te
dikken en te incorporeren in de bedrijfsplannen van de
diensten/clusters/afdelingen;
2. het instellen van een onderzoek naar de externe inhuur;
3. de scheefgroei door externe inhuur te betrekken bij het onderzoek naar de
salarisstructuur en de starheid van het loongebouw;
4. meer investeren in de ontwikkeling van deskundigheid en vaardigheden van het
vaste personeel en daarmede het lerend vermogen van de organisatie te
versterken;
5. het presenteren van de visie op het totale gemeentelijke huisvestingsbeleid vóór 1
januari 2006, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de huisvesting van de
dienst Milieu en Beheer en van de dienst Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid;
6. voor de nota bedrijfsvoering dezelfde opzet te kiezen als bij een programma. In die
opzet zijn een overzicht van de prestaties, haalbare doelstellingen en missie
opgenomen en blijkt hoe en wanneer het vorenstaande wordt gerealiseerd;
7. om Human Resources Management in relatie tot de afdelingen in te voeren en
zowel leidinggevenden als de medewerkers gelijktijdig te coachen.
Uit uw gehele advies ademt de grote betrokkenheid van de ondernemingsraad bij het wel en
wee van de gemeentelijke organisatie en de ophanden zijnde veranderingen.
ad 1 Indikken productenraming, productenrealisatie en productenrapportage
Pagina
4/6
Ons kenmerk
Door de invoering van het instrument programmabegroting (instrument Raad) zal ook
het instrument productenraming (instrument College) een doorontwikkeling krijgen.
Pagina
5/6
Ons kenmerk
Uw suggestie, corporeer de productenraming in de bedrijfsplannen
vandiensten/clusters/afdelingen, zal worden onderzocht. Overeind hierbij blijft dat de
informatievoorziening voldoet aan de door het college van B&W gestelde eisen en
tegelijkertijd dienst kan doen voor de betreffende afdelingen (bedrijfsplannen). In het
onderzoek wordt tevens het werkbegrotingsproces betrokken. Ik merk op dat de
provincie een gecombineerde presentatie van programmabegroting en
productenraming voorstaat. Indien dit standpunt kan worden losgelaten ontstaat de
mogelijkheid om fricties in het maken van beide producten op te lossen.
ad 2 instellen onderzoek externe inhuur
Uw advies wordt uitgevoerd. De rapportage van het onderzoek zal ik u over drie weken
doen toekomen.
ad 3 scheefgroei door externe inhuur betrekken bij onderzoek naar salarisstructuur en starheid
van het loongebouw
Het door u gevreesde effect onderschrijf ik niet. In het GMT wordt iedere externe
inhuur kritisch beoordeeld en of de inhuur niet kan worden voorkomen door eigen
interne mensen op de betreffende klus te zetten. Indien toch wordt overgegaan tot
externe inhuur is dit een bewuste keuze.
ad 4 meer investeren in de ontwikkeling van deskundigheid en vaardigheden van het
vaste personeel
Over dit advies wens ik met u overleg te voeren om te onderzoeken op welke manier
wij binnen de bestaande budgetten deze gewenste ontwikkeling beter te doen
renderen.
ad 5 visie op gemeentelijke huisvesting
Voor de gemeentelijke huisvesting van de diensten Milieu en Beheer en Sociale Zaken
en Arbeidsmarktbeleid streef ook ik naar snelle duidelijkheid op korte termijn. Over de
nut en noodzaak van de opstelling van een gemeentelijke visie op huisvesting treed ik
graag met u in overleg.
ad 6 geef de nota bedrijfsvoering dezelfde opzet als een programma
Ik deel met u de opmerking dat in de nota bedrijfsvoering daar waar mogelijk concrete
doelstellingen en prestaties kunnen worden opgenomen, zodat deze naar de aard van
een programma kan worden opgevat.
ad 7 Human Resources Management in relatie tot de afdelingen in te voeren en zowel
leidinggevenden als medewerkers gelijktijdig te coachen
Het programma Human Resources Management is een intensief programma ter
versterking van de gemeentelijke organisatie. Doordat de uitvoering van dit
programma een majeure operatie is, zal uw advisering dienaangaande ook van u een
grote inspanning vergen. Graag ga ik op constructieve wijze het overleg daarover met
u aan.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Pagina
6/6
Ons kenmerk
Met vriendelijke groet,
P.I.M. van den Wijngaart
Gemeentesecretaris/WOR bestuurder
Download