Hier kan de titel

advertisement
Pro-actief anticiperen op
wetswijzigingen
mr. Ernst van Win
4 februari 2016
Bij wie ligt de bal?
• De bestuurder moet OR eerder informeren/betrekken?
• Actie ligt bij de OR zelf?
Gelijkwaardigheid
Handvatten OR
• Initiatiefrecht (art. 23 lid 2 en 3 WOR)
- informatie: financiële informatie, sociale informatie,
informatie over beloningsverhoudingen,
overlegvergadering, achterban
• Overlegvergadering (art. 24 WOR)
- bespreking algemene gang van zaken
Handvatten OR
• Stimulerende taken (art. 28 WOR): 8 onderwerpen
- arbeidsvoorwaarden
- arbeidsomstandigheden en arbeidstijden
- werkoverleg en interne delegatie
- gelijke behandeling
- non-discriminatie
- inschakeling gehandicapten
- inschakeling minderheden
- bedrijfsmilieuzorg
WWZ
Goed werkgeverschap!
Belang dossieropbouw: voorkom betaling vergoedingen!
• Personeelsbeoordeling
- disfunctioneren
- Scholing
• Ziekteverzuim- en re-integratiebeleid
Participatiewet
• Werkgevers kunnen profiteren van verschillende gunstige
regelingen (o.a. Loonkostensubsidie en loondispensatie)
• Boetes voorkomen
• Sociaal gezicht naar buiten
Wet flexibel werken
De thuiswerkplek
Flex- en thuiswerken
Rol OR: voorkomen van boetes/claims
• Arbowet- en regelgeving: instemmingsrecht
• Thuiswerkbeleid: initiatiefrecht art. 23 WOR
Let op: - communicatie naar werknemers
- handhaving door werkgever
• ICT-voorziening: belangrijke investering?: adviesrecht
• Privacy: instemmingsrecht
Stimulerende taken
Bijvoorbeeld: non-discriminatie
• advies ‘Discriminatie werkt niet!’ van de SER uit 2014
- voorlichting
- OR-spreekuur
- vergroting diversiteit in de organisatie en binnen OR
• handreiking CBM
- gelijke behandeling bevorderen
- ondersteuning vragen aan vakbonden
- afspraken maken met arbeidsorganisaties, management, caopartijen en vakbonden.
- bevorderen van meer expliciete aandacht in cao's en arbocatalogi
Arbowet
Wijziging Arbowet bedrijfsgezondheidszorg
Geplande inwerkingtreding 1 juli 2016:
• OR krijgt instemmingsrecht op keuze voor de preventiemedewerker en zijn
plek in de organisatie
• versterking van de positie van de preventiemedewerker en de samenwerking
met arbodienstverleners
• bedrijfsarts krijgt wettelijk de ruimte voor overleg met de OR
• de adviserende rol van de bedrijfsarts wordt concreter
• elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen voor consultatie
• er komen minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst wat ten
goede moet komen aan de kwaliteit van de arbodienstverlening
• de Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht
OR: wees alert bij aanbesteding!
OR kan boetes en claims voorkomen!
OR: Primaat Arbo-beleid
•
•
•
•
de uitvoering van de RI&E, plan van aanpak
de ziekteverzuimprocedure
organisatie van interne arbozorg
het inschakelen van deskundige bijstand
Instemmingsrecht bij keuzevrijheid ondernemer:
• inhoud en organisatie van de risico-inventarisatie en –evaluatie
• keuze van de arbodienst
Art. 28 WOR!!
Pro-actieve opstelling
•
•
•
•
•
OR kan in vroeg stadium invloed uitoefenen
Efficiënt medezeggenschapstraject
Helderheid over de procedures
Besparing van kosten en tijd
Beleid gedragen door werknemers
Tips
• Verplaats je eens in de bestuurder!
• Maak afspraken met de bestuurder en leg die vast!
• Vergeet de achterban niet!
Download