DE TOEKOMST VOORBEREIDEN

advertisement
DE TOEKOMST VOORBEREIDEN
Op het einde van deze aan te vatten legislatuur zal het jaar 2012 bijna reeds zijn afgelopen.
Bij de aanvang van deze bestuursperiode is het daarom misschien aangewezen om even
achterom te kijken en de voorbije 12 jaar als uitgangspunt te nemen voor de bestuurlijke
opties naar de toekomst.
Amper 12 jaar geleden –in 1995 dus- werden de eerste lijnen uitgetekend van een beleid dat
toen –met de eeuwwisseling en de stap naar het magische jaar 2000 voor ogen- de
belangrijkste uitdagingen in kaart heeft gebracht, er de passende oplossingen heeft voor
aangereikt en bijgevolg de unieke positie van Aalter als groeipool bij uitstek in de regio GentBrugge-Eeklo-Deinze-Tielt heeft bewerkstelligd.
In een notendop zijn het de grote mobiliteitswerken, niet in het minst in Aalter-Centrum,
maar ook in alle deelkernen die de bereikbaarheid hebben geoptimaliseerd.
Vervolgens was er de totale modernisering van het gemeentelijke administratieve apparaat
dat de dienstverlening heeft toen optillen tot één van de beste in Vlaanderen. Tenslotte zijn
een aangehouden financiële politiek, waarbij lastenverlagingen en schuldaflossing hand in
hand gingen, gekoppeld aan het aantrekken van nieuwe nijverheid en industrie, het
onderpand van het beste socio-demografische bestuurlijke en financiële kader dat zich voor
een gemeente op onze schaal kan voordoen.
Om de toekomst dus goed voor te bereiden zal het beleid de komende zes jaar zich binnen
een referentiekader afspelen dat in vijf beleidsassen wordt uitgetekend. Voor elk van deze
opties is de toetsing aan het principe de ‘inwonersmeerwaarde’ een eerste voorwaarde.
Concreet betekent dit dat iedere beleidsbeslissing in zijn individueel maar ook in een
algemeen perspectief moet bijdragen tot een aangehouden en substantiële verbetering van
de levenskwaliteit van alle inwoners individueel maar ook van de gemeente als gemeenschap
van mensen.
Vijf beleidsassen als stevige beleidsgarantie
1.
het aansturen en begeleiden van de grote infrastructuurwerken die tussen 2007 en
2011 door het Vlaams Gewest worden gepland.
2.
de doorgedreven toekomstgerichte ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein
Woestijne met de uitdaging om Aalter met onderscheiding het kloppend hart van het streekondernemen te maken.
3.
een dynamische woonpolitiek versterken waarbij Wonen in de breedste zin van het
woord een gemeentelijk ‘grondrecht’ wordt voor iedere huidige en toekomstige eigenaar.
4.
een globale mobiliteitsaanpak die veilige en aangename verbindingen tussen de
verschillende woonkernen garandeert en uitbouwt én bovendien aan intensieve openbare
groenverschaffing wordt gekoppeld.
5.
het bloeiende verenigingsleven voor de georganiseerde maar ook niet georganiseerde
inwoner promoten door een ruim, modern, laagdrempelig infrastructuuraanbod te voorzien,
gecombineerd met een optimale gemeentelijke dienstverlening voor elke individuele burger
(van alle leeftijden) en voor elke vereniging.
Aalter: sterk merk!
Het gevoerde beleid heeft de gemeente een bijzonder grote herkenningsgraad gegeven. Op
het vlak van de gemeentelijke referentieappreciaties scoort Aalter bijgevolg bijzonder goed,
ongeacht het gaat over dienstverlening, infrastructuuraanbod, openbare netheid,
bereikbaarheid, samenlevingssamenhang of ondernemen.
De verhoudingen binnen deze waarderingen hebben ongetwijfeld te maken met het
financiële beleidspad dat bij de aanvang van de huidige legislatuur werd uitgestippeld.
Hierbij werd een aangehouden schuldafbouw gekoppeld aan een politiek van
lastenverlaging- en vereenvoudiging. Bovendien werd het grootste deel van de investeringen
met eigen middelen betaald en, zo er werd geleend, lagen nog niet geïnde inkomsten
hiervan vaak aan de oorzaak.
Het beleid van de vorige legislaturen maakt het ook voor het eerst in 12 jaar mogelijk dat de
vooropgestelde doelstellingen (schuldafbouw en opportuniteiten in verband met
lastenverlagingen) nog meer zullen kunnen worden doorgevoerd.
Omdat het verantwoordelijke en voorzichtig omgaan met de publieke middelen voor het
beleid een erezaak is, wordt thans deze beleidsverklaring gekoppeld aan een begroting die
niet alleen een raming is van de inkomsten en de uitgaven van 2007 maar ook gekoppeld
wordt aan een meerjarenplan waarin lastenverlaging, schuldafbouw en investeringen hand in
hand zullen gaan.
Aldus worden in 2 bewegingen 3 fiscale aanpassingen aan de gemeentelijke fiscaliteit in het
vooruitzicht gesteld:
Het verlagen van de personenbelasting naar 6,5% vanaf 1 januari 2007.
Het afschaffen van de belasting op motoren van bedrijven (de zogenaamde grote
drijfkracht) ten belope van 1.000.000,00 € vanaf 1 januari 2008.
Het afbouwen van de ‘Algemene heffing op bedrijven en gezinnen’ in functie van de
facturatie die hiervoor in intercommunaal verband zal tot stand komen.
Extra aandacht zal ook worden besteed aan het vereenvoudigen van de reglementen voor
retributies en toelagen. Het afschaffen van het gebruik van fiscale zegels kadert in dit opzet
van vereenvoudiging.
Met betrekking tot de schuldafbouw die op 1 januari 2007 ten opzichte van 1 januari 2001
een bedrag van 11.000.000 € zal uitmaken, wordt eenzelfde beleidsoriëntatie vooropgesteld
die op het einde van de nieuwe bestuursperiode de schuldratio (per capita) zal
teruggebracht hebben tot ongeveer 700 €.
Ondertussen zullen heel veel middelen naar nieuwe investeringen gaan waarvan de
specificatie hierna onder de vijf uitgewerkte beleidsassen wordt uitgetekend.
Het beleid kan wat de inkomsten betreft ook de vruchten plukken van de gemeentelijke
dynamiek waarin we ons bevinden. Een aantal vroegere en toekomstige beleidsopties spelen
hierin natuurlijk een belangrijke rol.
Ten eerste is er de aansnijding van het regionaal bedrijventerrein Woestijne waarvan de
geschatte bijkomende opbrengsten, bij benadering en weliswaar gefaseerd, 12.000.000 €
aan gemeentelijke inkomsten kan betekenen.
De beleidsoptie om het gemeentelijk kunstencentrum –op basis van een duidelijk
argumentarium- langs de Europalaan in te planten, biedt het gemeentebestuur de
mogelijkheid over te gaan tot het gedeeltelijk –of volledig- vervreemden van haar eigendom
langsheen de Boomgaardstraat die dus het niet-ontgonnen deel van het voormalige
Socother-terrein en de huidige bibliotheek omhelst.
Een transactie hieromtrent zal gebeuren conform de wettelijke en decretale bepalingen die
betrekking hebben op het raadplegen van de markt in een dergelijke aangelegenheid. In de
veronderstelling dat ongeveer 8.000m² aan een marktconforme prijs van 250 € per m² kan
worden bekomen, zal hieruit een opbrengst van 2.000.000 € kunnen worden geboekt.
Aldus kan ook langs de inkomenszijde van de gemeentelijke boekhoudkundige balans, een
bijzonder gunstige perspectief worden gecreëerd.
I.
INFRASTRUCTUURWERKEN
ONTSLUITING
ALS
HEFBOOM
VOOR
EEN
OPTIMALE
Prioriteit moet gegeven worden aan de aanpak van de zwarte punten op de gewestwegen.
In nauwe samenwerking met de gemeente Aalter plant het Vlaams Gewest daarom grote
infrastructuurwerken op het grondgebied van de gemeente.
Het betreft de werken aan het Rond Punt en het oprittencomplex E 40 evenals de
kruispunten van de gemeentewegen die uitgeven op de Knokkeweg. In deze optiek zal de
verkeersaansluiting van het kruispunt industriezone en Urselweg aan de Knokkeweg in
samenspraak met het Vlaamse Gewest eveneens worden aangepakt.
Naar aanleiding van de werken aan het Rond Punt zal maximaal gepleit worden bij het
Vlaams Gewest om ruimte voor carpoolen en parking voor vrachtwagens te integreren in het
project. In samenwerking met het Vlaams Gewest zullen tevens geluidsscherm worden
geplaatst in de omgeving van het Rond Punt, E40 en Knokkeweg, gekoppeld aan de
infrastructuurwerken.
Gezien de omvang van deze werken en de cruciale verkeersaders waaraan zal worden
gewerkt wil het gemeentebestuur extra inspanningen doen om deze werken op een veilige
en verantwoorde manier te laten verlopen én er tevens voor te zorgen dat de Lostraat en het
handelscentrum optimaal bereikbaar blijven. De gemeente zal toezien op de naleving van het
vooropgestelde tijdsschema.
Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de communicatie rond de openbare werken:
mogelijkheid tot inspraak van de buurtbewoners en belanghebbende handelaars,
infovergaderingen op regelmatige basis, tijdige aankondiging van werken langs diverse
kanalen en aankondigingborden op de invalswegen.
Mobiliteit eindigt niet bij het vervoer per wagen. De gemeente zal ook bijzondere aandacht
besteden aan het vervoer per spoor. Absolute doelstelling is het behoud van een kwalitatief
aanbod en zelfs opwaardering van de treinstations van Aalter, Sint-Maria-Aalter en Bellem.
Met dit opzet voor ogen zal –in samenspraak met de NMBS- ook de omgeving van deze
stations worden verfraaid en worden gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid,
bereikbaarheid en veiligheid.
II.
REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN WOESTIJNE ALS SPEERPUNT VAN NIEUW
EN HERNIEUWEND ONDERNEMEN
In vergelijking met Vlaanderen kent Aalter een zeer lage werkloosheid. Om een actief
tewerkstellingsbeleid te blijven stimuleren moeten steeds opnieuw kansen voor
werkgelegenheid worden geschapen.
Via een totaalpakket aan maatregelen, waarvan de afschaffing van de belastingen op
motoren de speerpunt is, wordt gepoogd nieuwe bedrijven aan te trekken en bestaande
bedrijven te ondersteunen.
Een zeer belangrijke aanzet daartoe is het aansnijden en uitbouwen van het nieuwe
regionaal bedrijventerrein Woestijne.
Eenmaal nieuwe bedrijven hun plaats vinden in Aalter moeten zij, evenals de bestaande
bedrijven, voldoende ondersteund worden, hetzij door goede bewegwijzering en
informatieborden, hetzij door de communicatie met de gemeentelijke administratie te
optimaliseren. Daartoe zal één aanspreekpunt voor de bedrijven en zelfstandige
ondernemers worden opgericht, m.a.w. één contactpersoon of ondernemersloket waar alle
informatie (ook het vergunningsbeleid) wordt gecoördineerd.
Hetzelfde principe zal worden toegepast voor landbouw en landelijk leven: één enkel
gemeentelijk aanspreekpunt waar ook ruimte wordt gemaakt ter ondersteuning van nieuwe
initiatieven zoals hoevetoerisme, zorgboeren, landbouwgidsen, hoeveproducten,…
Aangehouden en verder doorgedreven inspanningen voor de middenstand zijn absoluut
noodzakelijk. Voorop staat hierbij de communicatie met de lokale economie (zowel KMO’s als
middenstanders) zodat de diverse promotieacties beter kunnen worden afgestemd op elkaar
en beter kunnen worden ondersteund door het gemeentebestuur. Nieuwe starters
aantrekken kan door een goede communicatie en promotie van Aalter als inkoopcentrum. Dit
gaat uiteraard samen met het uitbouwen van de talrijke toeristische troeven waarover Aalter
beschikt.
Er zal naast de bijzondere aandacht voor de hoofdwinkelas in het centrum LostraatStationsstraat-Brouwerijstraat en omgeving, door onder andere het scheppen van een
aangename winkelsfeer en ook het uitwerken van een plan om de buurtwinkels in de
leefkernen te ondersteunen. Het scheppen van parkeergelegenheid, bereikbaarheid en een
goede bewegwijzering (globaal bewegwijzeringplan) naar de bedrijven en winkels toe is
reeds grotendeels gerealiseerd maar blijft een aandachtspunt.
III.
GRONDRECHT OP WONEN
Een goed gemeentelijk beleid houdt nauw verband met de mogelijkheid voor de inwoners
om in de gemeente te blijven wonen, hetzij in comfortabele en betaalbare omstandigheden,
hetzij door wisselende omstandigheden, bijvoorbeeld ouderen die niet meer zelfstandig
kunnen wonen of kinderen die het huis verlaten.
Dit betekent dat de gemeente voortdurend kansen moet scheppen opdat mensen in Aalter
kunnen blijven wonen of er zelfs komen wonen. Dit gaat van kansen scheppen via sociale
woningbouw (Poeke, Sint-Maria-Aalter, Lotenhulle, verkaveling Houtem,…) of
woningverhuur, via het betaalbaar houden van bouwgronden en woningen voor jonge
gezinnen, via het aanbieden van bejaardenwoningen en serviceflats op centrale plaatsen in
de deelgemeenten voor ouderen of via het aanbieden van een eenmalige aankooppremie
aan jonge gezinnen.
Er zal een systeem worden uitgewerkt waarbij financiële ondersteuning voor renovaties van
huurwoningen wordt gegeven wanneer de eigenaar zich engageert zijn woning tegen
redelijke tarieven te verhuren. Deze maatregel gecombineerd met de tijdelijke verlaging van
de opcentiemen op de onroerende voorheffing tijdens renovatiewerken zal een grote aanzet
zijn om het wonen in Aalter betaalbaar te houden.
De gemeente kan ook een drijvende kracht zijn om het principe van levenslang of
levensbestendig wonen te stimuleren door subsidiereglementen door onder andere drempels
te vermijden, de doorgangen breed genoeg te maken voor een rolstoel, de lichtschakelaars
op een juiste hoogte plaatsen, of brede trappen voor een mogelijke traplift.
Naast de maatregelen om wooninbreiding te stimuleren zal een actief grond- en
pandenbeleid worden gevoerd zodat meer gronden en woningen aan betaalbare prijzen op
de markt worden gebracht. Hiertoe zal een woonadviesraad worden opgericht.
IV.
VEILIGE EN AANGENAME VERKEERSLINTEN ALS TROEF VOOR OPTIMALE
VERBINDINGEN BINNEN DE GEMEENTE
De dorpskernen werden grondig vernieuwd en aangepast aan de moderne noden: mooie
markten en pleintjes, veel natuurgroen, brede voetpaden, bloemperkjes en fonteintjes. De
dorpskern van Sint-Maria-Aalter zal ook ingrijpend aangepast vernieuwd worden, nadat de
afvalwatercollectoren in 2007 zijn geplaatst.
De vernieuwing van de dorpskernen moet de aanzet zijn om de verkeerslinten die
dorpskernen verbinden aan te pakken. De aanleg van een ontdubbeld fietspad langsheen
Steenweg op Deinze in samenwerking met het Vlaamse Gewest en de aanleg van een van
rijweg gescheiden fietspad dat Aalter en Bellem verbindt (van Stuivenberg tot en met
Bellemstraat) zijn hierbij de blikvangers.
de
de
de
de
Daarnaast zullen onder andere de Lotenhullestraat (van Bellem-dorp tot de Oude Gentweg)
en de Museumstraat worden ingericht als een verkeersveilige en fietsvriendelijke verbinding
naar het station, waarbij vooral de kruispunten ter hoogte van de spoorwegbrug bijzondere
aandacht krijgen.
Verbindingen in en naar de gemeente moeten bovenal veilig zijn. De gemeente zal een
mobiliteitsplan uitwerken dat rekening houdt met realistische snelheidsbeperkingen:
variabele zones 30; de zones ‘bebouwde kom’ ruimtelijk invullen door snelheidsvertragende
elementen (via markering, poorten, verlichting, intelligente verkeerslichten,…).
De gemeente zal streven naar een doorgedreven vereenvoudiging van de gemeentelijke
verkeersreglementering. In dit kader kan de mogelijkheid om een algemene eenduidige
snelheidsbeperking van 70 km/uur op het grondgebied van de gemeente in te voeren
worden onderzocht.
Zich verplaatsen binnen de gemeente hoeft niet steeds een functioneel doel te hebben of
snel te gebeuren. De gemeente wil ook investeren in recreatieve verplaatsingen door de
fietspaden en de voetpaden optimaal te onderhouden. Er zal ook werk worden gemaakt van
meer rustbanken langs de trage wegen.
Een absolute prioriteit voor de gemeent Aalter blijft de actie ‘Aalter Proper’ waarbij straten
en pleinen, grasbermen en bloemenperken, parkings en voetpaden, enz. netjes worden
gehouden. Dit onverminderd de inspanningen om het groencomposteringspark en het
uitgebreide containerpark voor de inwoners van Aalter kosteloos te houden. Gekoppeld aan
groot respect voor natuurgroen en aandacht voor een leefbaar milieu moet hierin blijvend
geïnvesteerd worden.
V.
IEDEREEN VERENIGEN EN SAMEN OP ALLE VLAKKEN BEWEGEN
Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren grote inspanningen gedaan om de Aalterse
jeugd en de Aalterse verenigingen een kader aan te bieden waarbinnen zij optimaal kunnen
functioneren. In de toekomst zal de gemeente nog meer investeren in alle facetten van
sport, ontspanning of jeugdanimatie, hetzij in groepsverband via verenigingen, hetzij voor de
individuele recreant of cultuurgenieter.
De gemeente zal een Dienst Engagement oprichten waar ondersteuning wordt gegeven op
financiële, materiële, infrastructurele, logistieke en communicatieve basis aan ieder initiatief
dat het samenleven bevordert.
Een totaalvisie op informatie voor activiteiten zal worden ontwikkeld waarbij de
gemeentelijke website en de elektronische infoborden de speerpunten zullen zijn.
Een op te richten feestloket moet het fuiven en feesten in goede en veilige banen leiden en
het administratieve luik tot een minimum te beperken.
Er zal specifieke aandacht vanuit de sportdienst worden besteed aan het stimuleren van
sport voor andersvaliden, waaronder de installatie van een tillift in het zwembad om
mindervaliden te helpen sporten.
Op cultureel vlak moet de klemtoon liggen op een ruim cultuuraanbod waartoe iedereen zich
aangesproken voelt. Een cultuuraanbod dat plaatsheeft op de meest geschikte locatie: niet
enkel in de gemeentelijke zalen, maar ook op pleinen, in kerkgebouwen, het Kasteel van
Poeke,…. De uitbreiding van de gemeentelijke feestzaal te Sint-Maria-Aalter met de aanbouw
van een vast podium en de voorziening in extra jeugdlokalen, de aankoop van ‘De Oude
Smisse’ voor het verenigingsleven in Sint-Maria-Aalter en de bouw van een kunstencentrum
kaderen volledig in dit opzet.
Dit kunstencentrum, samen met de bibliotheek, zal worden ingeplant op de site palend aan
het gemeentehuis.
Betrouwbare en trouwe dienstverlening
Aalter kent een traditie van kwaliteitsvolle dienstverlening. Tijdens de vorige legislatuur werd
niet alleen het bestaande ISO-certificaat hernieuwd (2003), het werd ook verstrengd (2006).
Tijdens de nieuwe legislatuur wordt op deze weg verdergegaan.
Het Aalters model van “Integrale Kwaliteitszorg” blijkt overigens een voorbeeld voor andere
Vlaamse gemeenten én de Vlaamse Overheid. Het nieuwe Gemeentedecreet voorziet immers
talloze initiatieven die in wezen kopieën zijn van wat zich in Aalter heeft afgespeeld sinds
1998 (voorbeeld: opmaak Kwaliteitshandboek …).
1.
Het belang dat de meerderheid hecht aan een kwaliteitsvolle dienstverlening, valt ook
af te leiden uit de taakverdeling van het vorige College, met name toen de figuur van de
“Schepen van Kwaliteit” werd ingevoerd. Tijdens de nieuwe legislatuur wordt deze
taakstelling verdiept en uitgebreid. Er wordt een Schepen van Organisatie aangeduid.
Kwaliteitsvolle dienstverlening hangt ook nauw samen met een voldoende mate aan interne
objectieve controle. Daartoe zal een cel integrale kwaliteitszorg worden opgericht die bestaat
uit een aantal personen die rechtstreeks rapporteren aan de gemeentesecretaris. Zij zullen
permanent controles uitoefenen op de naleving van de procedures en reglementen.
2.
De sinds 2003 ingezette tendens naar integratie van de Aalterse dienstverlening
wordt bevestigd en verdergezet. De opsplitsing “front-desk”, “front-office” en “back-office”
blijft behouden. De gemeentelijke administratie zal bijkomende stappen zetten in de evolutie
van ‘aanbodgerichte’ naar ‘vraaggerichte’ organisatie. De geïntegreerde dienstverlening
wordt verder uitgebouwd en de interne werkprocessen worden bijkomend gestroomlijnd. Alle
gemeentelijke diensten – interne maar ook externe – worden hierbij betrokken.
Deze werkwijze zal ook fysiek worden veruitwendigd. Naast de bestaande en reeds
werkende infrastructuur in het Gemeentehuis en het Sportpark, zullen andere initiatieven
worden uitgedacht. In de eerste plaats zal dit het geval zijn voor de Bibliotheek en de
gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Er komt een nieuw gebouw palend
aan het Gemeentehuis zodat een gemeentelijke geïntegreerde administratieve “campus”
ontstaat met de nodige parkeerfaciliteiten. Ook de integratie van het sociale luik wordt
beoogd. Met name zal ook het Sociaal Huis hierin een plaats vinden.
3.
Er zal bij de dienstverlening meer aandacht gaan naar het onthaal van de inwoners,
specifiek in het Gemeentehuis. In samenspraak met de Aalterse ambtenaren zal een fysiek,
virtueel en telefonisch “Aalter-info” worden uitgewerkt. Dit nieuwe en centrale
aanspreekpunt moet ervoor zorgen dat de klantgerichte en klantvriendelijke dienstverlening
wordt verzekerd. Het unieke centraal aanspreekpunt met uniek adres dat bijgevolg via
diverse kanalen aanspreekbaar is (telefoon, fax, e-mail, internet, …) zal instaan voor het
verstekken van accurate en complete wegwijsinformatie. Het zal verruimde openingsuren
bieden en bijkomende ondersteuning bij informatie- en sensibiliseringscampagnes. Het zal de
administratie toelaten bijkomend inzicht op te bouwen in behoeften en verlangens van de
inwoners en hierover te rapporteren aan het beleid.
4.
Aalter-info zal worden aangevuld met antennes uit de deelkernen: de zogenaamde
“Wijkambtenaren” (naar analogie met de wijkagenten). Elke inwoner zal zijn direct en
persoonlijk aanspreekpunt kennen dat ervoor moet zorgen dat de gemeentelijke organisatie
transparanter en dichterbij komt. “Zijn” of “haar” wijkambtenaar moet het gemeentelijk
apparaat minder afstandelijk en meer toegankelijk maken.
5.
Op analoge wijze zal binnen de gemeentelijke administratie een aanspreekpunt
worden georganiseerd voor de bedrijven en middenstandszaken in Aalter (“ambtenaar
Lokale Economie”). Ook voor de verenigingen zal een analoge geïntegreerde en
geconsolideerde dienstverlening worden aangeboden (“ambtenaar Lokale Samenhang” –
“Dienst Engagement” (zie hoger)).
6.
Naast de wijkambtenaar zal het ook mogelijk worden – en dit in het kader van het
project “DigitAalter” – een dienstverlening aan huis te ontvangen. Wie minder mobiel is of
problemen ondervindt om naar de gemeentelijke diensten te komen, zal worden geholpen
via een mobiel loket : “Aalter-thuis”. Daartoe zal worden geïnvesteerd in bijkomende
infrastructuur en hulpmiddelen die ervoor moeten zorgen dat ook die inwoners een
volwaardige dienstverlening kunnen krijgen, zonder bijkomende kosten. Deze dienstverlening
“op maat” moet het sluitstuk worden van de klantgerichte aanpak die dit Bestuur wil
hanteren in haar relatie met de inwoners.
7.
De gemeentelijke website zal, in samenspraak met Microsoft en CIPAL, verder
worden uitgebouwd als volwaardig alternatief dat 24 uur op 24 ter beschikking staat van de
inwoners. Op meerdere plaatsen in de gemeente zullen digitale kiosken worden ingeplant die
ervoor moeten zorgen dat eenieder ten allen tijde en aan de hand van zijn eIK toegang heeft
tot “DigitAalter”. Bovendien zal op regelmatige basis een opleiding worden aangeboden aan
de bevolking om vertrouwd te geraken met de elektronische dienstverlening.
8.
Centraal bij dit alles zal een vernieuwde en vernieuwende communicatie worden
ingericht. Duidelijke en tijdige briefwisseling en info-brochures moeten tegemoet komen aan
de vragen van de inwoners. Daartoe zal meer aandacht gaan naar een geïntegreerde
communicatie intern en extern het gemeentelijke apparaat. De ambtenaren zullen hiertoe
aangepaste opleiding krijgen die hen moet in staat stellen de inwoners optimaal en op een
polyvalente wijze te bedienen. Daarnaast zal worden nagegaan via een bevraging van de
inwoners wanneer dit het best gebeurt (openingsuren, …).
9.
Bovendien zal de oefening die is gemaakt gedurende de laatste jaren in het kader
van de vereenvoudiging van de gemeentelijke reglementen en verordeningen worden
verdergezet. Nu Aalter werd uitgeroepen tot “Eenvoudige gemeente van Vlaanderen”, is het
tijd om tot meer eenduidige, beter leesbare en geïntegreerde lokale wetgeving te komen.
Voor elk (nieuw) reglement zal worden nagegaan wat de kosten-baten analyse is, niet alleen
voor de administratie, maar ook voor de inwoners.
10.
Bijkomend – en om ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt – wordt een
centrale ombudsdienst opgericht. Deze moet ervoor zorgen dat wie het aanvoelen heeft
nergens terecht te kunnen met zijn vragen of opmerkingen over gemeentelijke zaken, toch
wordt geholpen. Bovendien dient deze dienst deel uit te maken van de integrale
kwaliteitszorg die de gemeente wil aanbieden aan haar inwoners. De eruit voortvloeiende
beleidsinformatie zal worden omgezet in actieplannen en verbeterprojecten.
Deze verdere stappen en aanvullingen aan de bestaande werkwijze van het gemeentelijk
apparaat moeten ervoor zorgen dat de Aalterse dienstverlening nog beter aansluit bij de
behoeften van haar klanten-inwoners. Alle voorgenomen initiatieven zullen verder
geconcretiseerd worden in nauw overleg met de gemeentelijke ambtenarij met aandacht en
oplossingen voor bijkomende werklast en werkdruk.
Tenslotte zal de elektronische identiteitskaart, nadat haar uitreikingsgraad 90% heeft
bereikt, dienstig kunnen zijn als toegangs- en registratiebadge voor het gemeentelijke
zwembad en het container- en groencomposteringspark.
Download