2 Voorkoming witwassen van kapitaal en financiering

advertisement
v.01-2016
Vragenlijst “Organisatie van de distributie en voorkoming
witwassen van kapitaal en financiering van terrorisme”
Gelieve alle vragen te beantwoorden.
Verzekeringstussenpersonen moeten bijkomend de vragen aangeduid met een * beantwoorden.
1
1.
Organisatie van de distributie
Heeft de Ombudsdienst Verzekeringen en/of Ombudsfin in het verleden ooit klachten
tegen u of één van uw verantwoordelijken voor de distributie (VVD) of effectief leiders
met bevoegdheid “bank” behandeld?
Ja /
Nee*1
Zo ja, toelichting: ........................................................................................................
2.
Maakt u gebruik van een website voor uw activiteiten van bemiddeling of zal u een
website ontwikkelen?
Ja / Nee
Zo ja, adres: .........................................................................................................................
3.
Zal de tussenpersoon de activiteit van financieel planner uitoefenen?
4.
Zal de tussenpersoon ook nog andere activiteiten
kredietbemiddelaar, immobiliënkantoor, syndicus, …)?
uitoefenen
Ja / Nee
(bijv.
Ja / Nee
Zo ja, toelichting: .................................................................................................................
5.
Zijn er personen in contact met het publiek (PCP) werkzaam bij de tussenpersoon?
Zo ja:
o
6.
7.*
*
Ja / Nee
Ik verklaar dat de PCP over de vereiste beroepskennis beschikken (inclusief
indien van toepassing de antiwitwaswetgeving en AssurMiFID-gedragsregels)
Zal de tussenpersoon met klantenaanbrengers samenwerken?
Ja / Nee
Zo ja, naam en KBO-nummer: .............................................................................................
o Ik verklaar dat de klantaanbrengers waarmee ik samenwerk hun
werkzaamheden uitoefenen conform de Mededeling van de FSMA van 20
februari 2009
Met welke verzekeringsondernemingen zal de tussenpersoon samenwerken?
o Nog niet bekend
o ................................................................................................................................................
Omcirkelen wat van toepassing is.
1
v.01-2016
2
Voorkoming witwassen van kapitaal en financiering van terrorisme
De niet-exclusieve verzekeringstussenpersoon die actief is in levensverzekeringen, en de makelaar in banken beleggingsdiensten vallen binnen het toepassingsgebied van de antiwitwaswetgeving.2 Met deze
vragen wil de FSMA inzicht krijgen op de wijze waarop u deze wetgeving zal naleven.
8.
De verantwoordelijke voor de antiwitwaswetgeving
De tussenpersoon dient een anti-witwasverantwoordelijke aan te duiden die er
voornamelijk op toeziet dat de tussenpersoon beschikt over maatregelen tot voorkoming
van witwassen van kapitaal en financiering van terrorisme, gesteund op een evaluatie van
de risico’s op witwassen van kapitaal en financiering van terrorisme, te weten:
- een cliëntidentificatieprocedure;
- een passend cliëntacceptatiebeleid en duidelijke procedures dienaangaande;
- een procedure voor de opsporing van atypische verrichtingen en intrigerende feiten
(“waakzaamheidsplicht”);
- een procedure voor de melding - aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)
- van vermoedens van witwassen van geld of financiering van terrorisme, of van
vermoedens van ernstige fiscale fraude.
De verantwoordelijke voor de antiwitwaswetgeving moet beschikken over professionele
ervaring, alsook over een hiërarchisch niveau en de vaardigheden om deze functie
doeltreffend en zelfstandig te kunnen uitoefenen.
Wie is er binnen de tussenpersoon aangeduid als verantwoordelijke voor de
antiwitwaswetgeving?
Naam:
...................................................................................................................................................
Functie:
...................................................................................................................................................
o
9.
Ik verklaar dat de verantwoordelijke voor de antiwitwaswetgeving de nodige
procedures zal vaststellen en invoeren, zoals verplicht door de antiwitwaswet van
11 januari 1993.
Op welke wijze zal u uw personeel opleiden en sensibiliseren om hen vertrouwd te maken
met de verplichtingen die voortvloeien uit de antiwitwaswet van 11 januari 1993?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme.
2
v.01-2016
10.
Waaruit bestaan volgens u ‘atypische’ transacties en hoe voorziet u deze op te sporen?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
11.*
Incasseert u zelf levensverzekeringspremies voor rekening van één of meerdere
verzekeringsondernemingen?
Zo ja, voor welke verzekeringsondernemingen en op welke manier int u de
premies:
...................................................................................................................................................
Ja /
Nee
...................................................................................................................................................
12.
Heeft u in het verleden (eventueel in het kader van een andere beroepsbezigheid) reeds een
atypische transactie gerapporteerd aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)?
Zo ja, toelichting:
...................................................................................................................................................
Ja /
Nee
...................................................................................................................................................
Mijn ondernemingsnummer: .................................................................................................
Ik, ondergetekende, ........................................................................................................................ ,
verklaar de antwoorden op bovenstaande vragen voor echt.
Datum en handtekening
.........................................................................................................................................................
3
v.01-2016
Deze persoonsgegevens die via dit formulier worden verstrekt, zullen door de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, worden verwerkt conform de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.
De FSMA verwerkt deze gegevens met het oog op het toezicht op de naleving van de wet van 4 april 2014
betreffende de verzekeringen, en de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.
Bepaalde gegevens zullen worden opgenomen in het openbaar register dat door de FSMA wordt
bijgehouden en via haar website wordt verspreid.
De verwerkte persoonsgegevens zullen, in voorkomend geval, aan derden mogen worden meegedeeld op
de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 74 en 75 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.
Conform de artikelen 10 en 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992 en de bepalingen van het
koninklijk besluit van 29 april 2009 tot uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992
met betrekking tot de FSMA, beschikt u onder bepaalde voorwaarden over een recht op toegang en op
verbetering van uw persoonsgegevens
4
Download