Hoelang bewaart u de documenten betreffende de identificatie

advertisement
Activiteitenverslag 2014
Activiteitenverslag 2014
In te vullen op grond van artikel 20, § 7 van het reglement van 30 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 11
januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme, aangaande vastgoedmakelaars (van kracht op 1 september 2013).
Dit verslag mag worden verstuurd voor alle vastgoedmakelaars die bij eenzelfde kantoor werken (d.w.z. een
onderneming met één ondernemingsnummer in de KBO).
Dit verslag dient - uiterlijk tegen 15 september 2015 - via elektronische weg bezorgd te worden aan de FOD
Economie, via volgend e-mail adres: [email protected]
Gelieve in onderstaande tabel naam en voornaam, BIV-nr. alsook statuut van de personen te vermelden
waarvoor dit activiteitenverslag wordt verstuurd.
Naam en voornaam
BIV-nr.
Statuut
zelfstandige / werknemer
zelfstandige / werknemer
zelfstandige / werknemer
zelfstandige / werknemer
zelfstandige / werknemer
Overzicht van het verslag
I.
II.
III.
IV.
V.
Identificatie van het vastgoedkantoor
Opleiding inzake voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Verloop van een verkoop: voorschotten, financiering en ondertekening van het compromis
Identificatie en verificatie van de identiteit van de partijen en van het gebouw
Waakzaamheid ten aanzien van de verrichtingen
{1}
Activiteitenverslag 2014
I. IDENTIFICATIE VAN HET VASTGOEDKANTOOR
Ondernemingsnummer:
Handelsbenaming:
Website:
Antiwitwasverantwoordelijke
Naam en voornaam:
BIV-nr.:
Hoedanigheid binnen het kantoor:
(zaakvoerder, …)
Tel.:
Mail:
Aantal vestigingseenheden:
(filialen)
Uitgeoefende activiteiten
Aantal onroerende
goederen (schatting)1
Tussenpersoon residentiële aankoop/verkoop
Tussenpersoon niet-residentiële
aankoop/verkoop
(bureau, ondernemingen, enz.)
Residentiële verhuur
Niet-residentiële verhuur
(bureau, ondernemingen, enz.)
Syndicus
Rentmeester
Andere
1
Gebouwen die verkocht of verhuurd werden of, voor de syndici en rentmeesters, gebouwen die beheerd werden
{2}
Activiteitenverslag 2014
II. OPLEIDING INZAKE VOORKOMING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN
DE FINANCIERING VAN TERRORISME
Hoe werden de
antiwitwasverantwoordelijke en de
eventuele medewerkers opgeleid?
Eventuele
medewerkers
Antiwitwasverantwoordelijke
BIV-opleidingen
ja / nee
ja / nee
Andere vormingen
ja / nee
ja / nee
Persoonlijke lectuur CFI2, FAG3, ...
ja / nee
ja / nee
Andere (beschrijf)
Indien opleidingen werden gevolgd: hebben ze u in staat gesteld om te voldoen
aan uw verplichtingen?
ja / nee
Indien niet: wat bent u van plan om te doen om uw kennis op dat vlak te verbeteren?
III. VERLOOP VAN EEN VERKOOP
(enkel indien u een activiteit uitoefent van tussenpersoon aankoop / verkoop)
1. Ontvangt u voorschotten / waarborgen ?
ja / nee
Zo ja:
- Langs welke weg:
o Derdenrekening
o Andere (preciseer…)
ja / nee
ja / nee
-
ja / nee
Verifieert u de oorsprong van de bankrekening
(vb.: niet-coöperatief land FAG4)
2
Cel voor Financiële Informatieverwerking
Financiële Actiegroep
4
De lijst met niet-meewerkende landen is beschikbaar op website van CFI: http://www.ctifcfi.be/website/index.php?option=com_content&view=article&id=207&Itemid=193&lang=nl
3
{3}
Activiteitenverslag 2014
2. Financiering van de aankopen
Wat is ongeveer de verhouding van de kopers die een hypothecaire lening aangaan?
......... % van de kopers
Wat is ongeveer de gemiddelde quotiteit van de lening van die kopers (het totaal moet 100% zijn):
- leent minder dan 80 % van de prijs:
......... % van de kopers
- leent tussen 80 en 100 % van de prijs:
......... % van de kopers
- leent meer dan 100 % van de prijs:
......... % van de kopers
3. Waar worden de compromissen ondertekend?
- In het kantoor zonder supervisie door de notaris(sen):
......... % van de compromissen
- In het kantoor na supervisie door de notaris(sen):
......... % van de compromissen
- Bij een notaris:
......... % van de compromissen
IV. IDENTIFICATIE EN VERIFICATIE VAN DE IDENTITEIT VAN DE
PARTIJEN EN VAN HET GEBOUW
1.
Welke documenten worden gebruikt om de identiteit te verifiëren?
1.1.
Natuurlijke persoon
Identificatie
Welke documenten worden gebruikt om de identiteit te verifiëren…
… van een Belgische
… van een
… van een
natuurlijke persoon
buitenlandse
buitenlandse
die in België woont?
natuurlijke persoon
natuurlijke persoon
die in België woont?
die in het buitenland
woont?
Naam en voornaam
Geboortedatum
en -plaats
Adres
Andere (preciseer)
{4}
Activiteitenverslag 2014
1.2.
Rechtspersoon
Identificatie
Welke documenten worden gebruikt om de identiteit te
verifiëren van een rechtspersoon…
… naar Belgisch recht?
… naar buitenlands recht?
Maatschappelijke benaming
Adres van de maatschappelijke
zetel
Personen bevoegd om
verbintenissen aan te gaan voor
de rechtspersoon (bestuurders,
zaakvoerders, lasthebbers, …)
Uiteindelijke begunstigden
(vennoten > 25%)
1.3.
Gebouw
Wordt het gebouw geïdentificeerd:
-
d.m.v. een kopie van de kadastrale legger
d.m.v. de eigendomstitel
andere (preciseer…):
ja / nee
ja / nee
2.
Hebt u al geweigerd een transactie aan te gaan (opdracht of verkoop) omdat u uw
waakzaamheidsplicht niet kon vervullen?
ja / nee
3.
Bewaring van de documenten
Hoelang bewaart u de documenten betreffende de identificatie van de partijen en van het gebouw?
Op welk soort drager (papier, elektronisch, …)?
{5}
Activiteitenverslag 2014
V. WAAKZAAMHEID TEN AANZIEN VAN DE VERRICHTINGEN
1. Hoe verifieert u of de cliënten of de verrichting een risico op het witwassen van geld of de financiering van
terrorisme inhouden?
-
aan de hand van het door de FOD Economie opgestelde rooster
ja / nee
-
aan de hand van een lijst die ik heb opgesteld
ja / nee
-
aan de hand van het formulier terug te vinden op BIV website
(model cliëntacceptatiebeleid en model lijst atypische verrichtingen)
OF op basis van de handleiding interne procedure AWW van het BIV
ja / nee
andere (beschrijf)
ja / nee
-
2. Welke punten verifieert u?
-
-
-
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerders of
bestuurders van rechtspersonen
ja / nee
de identificatieproblemen: weigering van een cliënt om te
worden geïdentificeerd, onvolledige identificatiegegevens,
niet-geziene kopers, ...
ja / nee
de hoedanigheid van ”politiek prominente personen” van
kopers die in het buitenland wonen
ja / nee
of het land van oorsprong van het geld (land van de bank van
waar de betaling afkomstig is) door de FAG wordt beschouwd als
een land dat niet aan de witwasbestrijding meewerkt
ja / nee
of de oorsprong van het geld legaal lijkt (middelen van de koper
of van de huurder, hypothecaire lening, …)
ja / nee
3. Voor hoeveel verrichtingen hebt u vermoedens gehad van witwassen van geld of financiering van
terrorisme?
4. Hoeveel van die verrichtingen hebt u gemeld aan de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI)?
{6}
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards