SUBSIDIES VOOR SCHOLEN

advertisement
SUBSIDIES
VOOR
SCHOLEN
Financieringsmogelijkheden per school (in Vlaanderen)
Dit overzicht pretendeert niet volledig te zijn maar geeft al een goed beeld van de
mogelijkheden voor uw projecten.
U vindt hieronder eerst een overzicht van de mogelijke subsidiestromen.
Daarna lees je per subsidie de uitgebreidere uitleg.
Uiteraard kan je op de websites van de subsidieverleners een meer gedetailleerde uitleg
vinden en alle nuttige documenten en formulieren.
 1500 € projectsubsidie van Canon Cultuurcel (DYNAMO 3) per vestiging
(www.canoncultuurcel.be)
 4 € per leerling voor traject wereldburgerschap van Kleur Bekennen Provinciaal én
Nationaal (www.kleurbekennen.be)
Opgelet: scholen in West-Vlaanderen en Brussel kunnen van Kleur Bekennen enkel
subsidie krijgen voor leerlingen uit de derde graad.
 max 500 € coaching voor traject wereldburgerschap van Kleur Bekennen
(www.kleurbekennen.be)
 Scholen in Brussel kunnen extra subsidies krijgen via www.vgc.be
 Scholen in Oost-Vlaanderen kunnen gebruik maken van subsidies van de Provincie
Oost-Vlaanderen: onderwijsinitiatieven ter aanvulling of ondersteuning van het
reguliere lesgebeuren of subsidies voor GOK- projecten (www.oost-vlaanderen.be)
 nascholingsbudget
 lesgeversuren n.a.v. BOS en/of zorgcoördinatie
KORTE TOELICHTING BIJ DE SUBSIDIESTROMEN
DYNAMO 3
Het is een subsidieproject van CANON Cultuurcel en heeft als doel cultuur op school te
stimuleren.
Projecten kunnen groot- of kleinschalig zijn. Belangrijk is dat de school via het project een
beroep doet op externe partners die het creatieve proces met de leerlingen begeleiden. Dit
gebeurt tijdens de schooluren en vakoverschrijdend.
Criteria voor goedkeuring:
1. Oog voor het proces
2. Oog voor creativiteit, originaliteit en vernieuwing
3. Oog voor elk talent
4. Betrekken van externe partners
5. Een realistisch kostenplaatje
Met een dynamoproject kan je max. 1500 € krijgen (per vestiging!) voor een creatief
schoolproject.
Er zijn 3 indiendata: tot 25 september, tot 25 januari of 25 mei.
1 X per kalenderjaar kan je een project indienen
4 weken na indiening weet je al of je project is goedgekeurd
Procedure
Aanvragen van Dynamoplan via de website van dynamo : www.dynamo3.be
!!! Aanvragen van Dynamoproject via de website : indienen kan ofwel tot en met 25
september, 25 januari of 25 mei. Max. 4 weken na elke juryronde weet je of je
financiële ondersteuning voor je projectvoorstel krijgt).
!!! Belangrijk: Je kan per vestiging een dynamoproject indienen. Dat wil zeggen dat je
na inloggen en na aanmaak van een dynamoplan, verschillende vestigingen kan
ingeven beneden in het linkermenu ‘Andere vestigingsplaatsen / departementen’. Je
kan dus een vestigingsplaats toevoegen en per vestigingsplaats een project indienen!
Kleur Bekennen?
Doel is opvoeden tot wereldburgerschap te stimuleren.
Beperkt tot de 3° graad van het basisonderwijs en het secundair onderwijs.
Een aantal provincies blijven de werking voor -10 jarigen ondersteunen.
Je kiest voor een wereldburgertraject (A) of een mondiaal traject (B)
(A) Wereldburgertraject
Je werkt op een intensieve en langere termijn aan wereldburgerschap.
Er worden 10 criteria gehanteerd waaronder:
- Zowel leerlingen als leerkrachten nemen deel aan de voorbereiding, de uitwerking als de
evaluatie van het traject
- De doelstellingen en het actieplan tonen aan dat het thema aansluit bij het schoolwerkplan.
- Een school kan 1 aanvraag per jaar indienen.
- De school werkt minstens 1 trimester en met meerdere klassen aan het traject.
Met Kleur Bekennen krijg je 100% van de kostprijs van het traject terug met inachtname
van een plafond.
Voor een traject zonder coaching door een externe organisatie:
 Indien minder dan 75 leerlingen in de eerste en tweede graad lager onderwijs +
kleuteronderwijs => 300 €
 Indien méér dan 75 lln => 4 € vermenigvuldigd met het aantal leerlingen
Voor een traject mét coaching door een externe organisatie:
bovenop het plafondbedrag ontvangt de school 125 € extra per coachingmoment met een
max. van 500 € extra.
Belangrijk !!!
Als de school ook een 3°graad lager onderwijs heeft, kan je van Kleur Bekennen
Nationaal nogmaals dezelfde bedragen ontvangen. M.a.w. minimum 600 € van Kleur
Bekennen Provinciaal en Nationaal samen.!
(B) Mondiaal traject
Een mondiaal traject is een project waarbij de school een aantal mondiale of interculturele
activiteiten plant voor een klas, een graad of een hele school. Die activiteiten vinden plaats
op 1 dag, in 1 week of op verschillende tijdstippen tijdens het schooljaar.
Er gelden een aantal criteria waaronder:
- Het project bestaat uit minstens 3 activiteiten waarin informatie, educatie en animatie
evenwichtig aan bod komen.
- De school kan 1 aanvraag indienen per schooljaar.
Kleur Bekennen betaalt 100 % van de kostprijs van het mondiaal traject terug, met een
maximum per schooljaar.
1 – 75 lln
max. 150 €
75 – 500 lln
2 € per lln
> 500 lln
1000 €
Onder meer sprekersvergoedingen en theatervoorstellingen vallen onder de kosten die in
aanmerking komen voor terugbetaling.
Procedure Kleur Bekennen:
 Aanvragen subsidies lln 3e graad via de website van Kleur Bekennen:
www.kleurbekennen.be.
 Aanvragen subsidies lln < 3 e graad via de provincie (eerst Kleur Bekennen
contacteren)
!!! Normaal gezien heb je binnen de maand na aanvraag een antwoord betreffende
goedkeuring.
Aanvraag Kleur Bekennen Kids: Aanvraag subsidie voor kleuteronderwijs + 1ste en 2e
graad Lager onderwijs
 Provincie Antwerpen: online aanvraag
http://loket.provant.be/kleurbekennen/Form_BO_AF_WBT/
index.aspx
+ online draaiboek
http://loket.provant.be/kleurbekennen/Form_BO_DB_WBT/index.aspx Lotte 03/240.56.53
 Provincie Vlaams Brabant: [email protected] Leni Cellini 016/26.73.53
 Provincie Oost-Vlaanderen: [email protected] of 09/233 75 46 Provincie
Limburg: online aanvraag:
http://toepassing.limburg.be/kleurbekennen/SilverStream/Pages/
fsKleurBekennenKids.html - Ilse Meermans - 011/23.82.45 [email protected]
 Brussel en West Vlaanderen hebben geen subsidies voor de lagere graden en het
kleuteronderwijs
Aanvraag Kleur Bekennen Nationaal voor 3e graad lager onderwijs
De nieuwe website van Kleur Bekennen is nog altijd niet actief. De aanvraag voor Nationaal
gebeurt door het aanvraagformulier. (op vraag te ontvangen).
Daarna kan het opgestuurd worden naar de provinciale coördinators.
Subsidies GOK – projecten (Provincie Oost-Vlaanderen)
Download het volledige reglement op de website van de Provincie OostVlaanderen:www.oost-vlaanderen.be en klik op de tab Onderwijs en Vorming. Je vindt de
info onder flankerend onderwijs.
Doel:
Oost-Vlaamse scholen die gelijke onderwijskansen willen ondersteunen kunnen deze
subsidie aanvragen.
Criteria:
- het optimaliseren van de onderwijskansen voor leerlingen met leerstoornissen;
- het voorkomen van en het remediërend optreden tegen ernstige gedragsproblemen;
- het stimuleren van de samenwerking tussen leerlingen uit het algemeen secundair
onderwijs en het technisch secundair onderwijs met het oog op een betere oriëntering van
de leerlingen en het optimaliseren van het leer- en studietraject van de leerlingen;
- het tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom;
Voorwaarden:

Het project is een in de tijd beperkt initiatief, waarvan de uitvoeringsperiode beperkt
is tot één schooljaar na de beslissing van de deputatie om het project te
subsidiëren.

Het project moet nieuw of vernieuwend zijn (behalve indien het om een
samenwerkingsverband voor time-outbegeleidingen gaat).

De subsidie moet aangewend worden voor de financiering van het project en niet
ter vervanging van andere, reguliere financieringsbronnen.

De subsidie kan aangewend worden voor zowel investeringskosten,
personeelskosten als werkingskosten.
Uiterlijk op 15 maart indienen en opsturen naar de deputatie van de Provincie OostVlaanderen, directie Onderwijs en Vorming, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
Subsidiebedrag:

bij een aanvraag door een school: minimum 1 500 € en maximum 7 500 € per
project

bij een aanvraag door een scholengemeenschap of een samenwerkingsverband:
minimum 3 000 € en maximum 15 000 € per project.

Voor netoverschrijdende projecten kunnen de maximumbedragen met 10%
verhoogd worden.

Voor samenwerkingsverbanden voor time-outbegeleidingen bedraagt het
maximumbedrag 24 000 € per project.
Subsidies onderwijsinitiatieven ter aanvulling of ondersteuning van het reguliere
lesgebeuren.
Download het volledige reglement op de website van de Provincie OostVlaanderen:www.oost-vlaanderen.be en klik op de tab Onderwijs en Vorming. Je vindt de
info onder flankerend onderwijs.
Doel
Verenigingen en Oost-Vlaamse onderwijsinstellingen kunnen een subsidie aanvragen voor
onderwijsinitiatieven ter aanvulling of ondersteuning van het reguliere lesgebeuren op
school of in het centrum.
Voorwaarden
een school die gewoon voltijds secundair onderwijs aanbiedt en ten minste 25%
regelmatige leerlingen telt die beantwoorden aan de gelijkekansenindicatoren
een school die buitengewoon secundair onderwijs aanbiedt
een school die gewoon kleuter- en/of lager onderwijs aanbiedt en die ten minste
25% regelmatige leerlingen telt die beantwoorden aan de
gelijkekansenindicatoren
een school die buitengewoon kleuter- en/of lager onderwijs aanbiedt
een instelling voor deeltijds kunstonderwijs
een samenwerkingsverband tussen meerdere scholen en/of centra en/of
verenigingen.
voor initiatieven die een aanvang nemen tussen 1 januari en 30 juni, dient de
aanvraag ten laatste op 31 december van het voorgaande jaar te gebeuren.
voor initiatieven die een aanvang nemen tussen 1 juli en 31 december, dient de
aanvraag ten laatste op 30 juni van datzelfde jaar te gebeuren.
per school, centrum of vereniging kunnen per kalenderjaar maximum 2
aanvragen worden ingediend. Per samenwerkingsverband kan per kalenderjaar 1
aanvraag worden ingediend. Met kalenderjaar wordt bedoeld het jaar waarin het
onderwijsinitiatief een aanvang neemt (en dus niet het jaar waarin de subsidies worden
aangevraagd).
Aanvragen opsturen naar de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, directie
Onderwijs & Vorming, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.
Criteria
1° het initiatief moet aansluiten bij de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leefwereld van
leerlingen of bij de basiscompetenties van cursisten,
2° het initiatief is beperkt in de tijd (maximum 4 maanden),
Welk bedrag kan je ontvangen?
De deputatie kent per initiatief een eenmalige projectsubsidie toe die niet meer mag
bedragen dan de maximumkosten van het initiatief, met een grens van 5000 € per
initiatief. Voor scholen voor gewoon voltijds secundair onderwijs en gewoon
basisonderwijs zal de deputatie bij het vaststellen van het bedrag rekening houden met
het percentage GOK-leerlingen.
Wanneer in eenzelfde kalenderjaar twee onderwijsinitiatieven van eenzelfde aanvrager
worden gesubsidieerd, mag het totale bedrag van de toegekende subsidies niet meer
bedragen dan 5000 €. Met kalenderjaar wordt bedoeld het jaar waarin de
onderwijsinitiatieven een aanvang nemen (en dus niet het jaar waarin de subsidies
worden aangevraagd).
Download