Brochure NWB Variabele Lange Rente Obligatie

advertisement
Nederlandse Waterschapsbank
('NWB') Variabele Lange Rente
Obligatie
Rabobank. Een bank met ideeën.
Nederlandse Waterschapsbank
Variabele Lange Rente Obligatie
De Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele Lange Rente
Obligatie (de 'Obligatie') is een obligatie met een variabele rente die
jaarlijks wordt vastgesteld en die afhangt van de dan geldende '30-jaars
interbancaire rente'. Daarnaast heeft u de zekerheid van de Nederlandse
Waterschapsbank N.V. (hierna de 'NWB Bank' genoemd) dat u op de
einddatum de nominale waarde van de Obligatie terugontvangt.
De hoogte van de rente wordt jaarlijks bepaald door de hoogte van de
dan geldende 30-jaars interbancaire rente minus 0,65%. Zie de paragraaf
'Wat is de 30-jaars interbancaire rente?' voor meer informatie over de
30-jaars interbancaire rente.
Wie is de NWB Bank?
De NWB Bank is een vooraanstaande financiële dienstverlener voor de
overheidssector. Voor gemeenten, provincies, instellingen voor
volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en activiteiten op het
gebied van water en milieu, arrangeert de bank korte en langlopende
kredieten. Als huisbankier van de waterschappen levert de NWB Bank
diensten op het gebied van betalingsverkeer, electronic banking en
consultancy.
De NWB Bank financiert haar activiteiten op de internationale geld- en
kapitaalmarkten op basis van een zeer sterke vermogenspositie en tripleA-ratings van Moody's en Standard & Poor's. Alle aandelen van de bank
zijn, sinds de oprichting in 1954, in handen van overheden.
Doelstelling van de bank is het zo gunstig mogelijk en exact op maat
aanbieden van de gewenste financieringen. Maatschappelijke relevantie,
hoge kwaliteit, een sterke financiële positie en integriteit zijn de
hoekstenen van het beleid van de NWB Bank. (Bron: www.nwbbank.com)
Rabobank | NWB Variabele Lange Rente Obligatie
1
Waarom de NWB Bank als uitgevende
instelling?
De NWB Bank is een solide financiële instelling. De kredietwaardigheid
van NWB Bank is met een triple A-status uitstekend te noemen. Vanaf
oktober 1996 wordt de kredietwaardigheid van de NWB Bank beoordeeld
door de kredietbeoordelaars Moody's en Standard & Poor's en heeft zij
van beiden een triple A-beoordeling ontvangen. Deze beoordeling is
gebaseerd op de hoge kredietwaardigheid van haar kredietportefeuille en
het aandeelhouderschap van de overheden, waaronder de Nederlandse
staat.
Op de website van de NWB Bank (www.nwbbank.com onder 'Investor
Relations') vindt u de belangrijkste kerncijfers van deze uitgevende
instelling.
Daarnaast is spreiding over debiteuren belangrijk voor iedere
beleggingsportefeuille. Zie voor meer informatie hierover 'NWB Lange
Variabele Rente Obligatie en uw portefeuille' op pagina 8.
Hoe werkt de NWB Variabele Lange Rente
Obligatie?
De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR 1.000,00 en een
uitgifteprijs van EUR 1.000,00 (100%).
De looptijd van de Obligatie is tien jaar. De rente wordt ieder jaar op
27 april* aan u uitbetaald. Twee werkdagen voorafgaand aan de nieuwe
jaarlijkse renteperiode wordt de rente voor het komende jaar opnieuw
vastgesteld op basis van de dan geldende 30-jaars interbancaire rente
minus 0,65%.
De Obligatie heeft een rentevergoeding van minimaal 0,0% en maximaal
8,0%. Mocht de 30-jaars interbancaire rente op de vaststellingsdatum
hoger zijn dan 8,65%, dan ontvangt u de maximale rentevergoeding van
8,0% (8,65% - 0,65%) over het komende jaar. Als dit rentetarief gelijk is
aan of lager is dan 0,65% (0,65% - 0,65% = 0,0%) ontvangt u geen
rentevergoeding.
Na tien jaar, op 27 april 2021*, wordt de Obligatie afgelost. U ontvangt
dan automatisch de nominale waarde van EUR 1.000,00 per Obligatie
wordt de betaling op de eerstvolgende terug. Ook wordt op dat moment de laatste rentevergoeding aan u
werkdag gedaan. uitgekeerd.
* Als 27 april geen werkdag is dan
Wat zijn de verschillen met een rechtstreekse belegging in
obligaties met een vaste rente?
Variabele rente
Renteopties
De rente van de Obligatie is variabel en wordt jaarlijks opnieuw
vastgesteld op basis van de dan geldende 30-jaars interbancaire rente
minus 0,65%. De rente tijdens de looptijd staat dus niet vooraf vast en is
afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De
rentevergoeding kan daarom hoger of lager uitvallen dan van een
vastrentende obligatie.
De Obligatie bevat in tegenstelling tot standaardobligaties een
ingebouwde renteoptie. De maximale rentevergoeding ('cap' oftewel
Rabobank | NWB Variabele Lange Rente Obligatie
2
'plafond') wordt namelijk gerealiseerd door toepassing van een
renteoptie. Deze optie kan effect hebben op de tussentijdse koersvorming
van de Obligatie. Vastrentende obligaties kennen een dergelijk effect
niet. Zie hiervoor ook de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs
tot stand?'.
Eerdere Variabele Lange Rente
Obligatie
De Rabobank heeft al eerder een Variabele Lange Rente Obligatie
aangeboden. Daarbij was de uitgevende instelling (debiteur) de
Rabobank zelf of een andere uitgevende instelling. Deze Obligatie wordt
uitgegeven door de NWB Bank die momenteel (per maart 2011) een
hogere kredietkwaliteit heeft dan de Rabobank. U loopt daardoor een
lager krediet- cq. debiteurenrisico. (Zie hiervoor ook de paragraaf 'Wat
zijn de risico's?' in deze brochure.)
Wat is de 30-jaars interbancaire rente?
De onderliggende waarde van de Obligatie is de 30-jaars interbancaire
rente, zoals vastgesteld om 11:00 uur (Centraal Europese Tijd) twee
werkdagen voorafgaand aan de nieuwe jaarlijkse renteperiode. De
volledige naam van deze onderliggende waarde is 'EUR-ISDA-EURIBOR
Swap Rate-11:00' met een looptijd van 30 jaar.
De 30-jaars interbancaire rente is het tarief dat in de financiële wereld
wordt gebruikt om ('off-balance') leningen met een 30-jaars looptijd te
verhandelen. Dat doen banken of pensioenfondsen omdat ze een
renterisico willen afdekken of aangaan. Deze 30-jarige interbancaire
rente wordt bepaald door vraag en aanbod op de kapitaalmarkt en ligt
veelal hoger dan de geldmarktrentes die voor een belangrijk deel bepaald
worden door de Europese Centrale Bank. Normaliter ligt de 30-jaars
interbancaire rente ook hoger dan de rente op staatsleningen uitgegeven
door de Nederlandse of de Duitse staat. De 30-jaars interbancaire rente
wordt gedurende werkdagen vastgelegd en doorgegeven aan alle
deelnemende partijen en aan de pers. Het (bijna) actuele tarief is te
vinden op www.raboglobalmarkets.nl onder 'Rente' bij 30-jaars swap.
Zie voor de uitleg van termen ook de woordenlijst op
www.raboglobalmarkets.nl (onder 'Productuitleg').
Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot stand?
Koersvorming
Op iedere beursdag kunt u (bij-)kopen of verkopen. Als u in de tussentijd
de Obligatie wilt (bij-)kopen of verkopen, betaalt respectievelijk ontvangt
u de prijs (koers) die op dat moment geldt op de beurs. Deze prijs,
inclusief de opgelopen rente, vormt samen de marktwaarde. Deze
marktwaarde kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde.
De Obligatie bevat een obligatiegedeelte en een optiegedeelte die samen
de totale waarde van de Obligatie bepalen. Onder meer de volgende
factoren zijn gedurende de looptijd van invloed op de prijsvorming van de
Obligatie.
Renteontwikkeling
De koers van het obligatiegedeelte is onder andere afhankelijk van de
rentestanden. Deze beïnvloeden zowel de waarde van het
obligatiegedeelte als het optiegedeelte.
•
Rentecurve: de vorm van de rentecurve is met name bepalend voor
de waarde van de Obligatie. De Obligatie is met name gevoelig voor
Rabobank | NWB Variabele Lange Rente Obligatie
3
•
Kredietopslag
Beweeglijkheid
Resterende looptijd
de 'steilheid' van de rentecurve. Hiermee worden de onderlinge
verschillen tussen de rentepercentages voor verschillende looptijden
bedoeld. Naarmate de rentestanden voor de achtereenvolgende
looptijden een groter (positief) verschil kennen, zal de koers van de
Obligatie kunnen oplopen, en vice versa.
Kapitaalmarktrente: De absolute veranderingen van de
kapitaalmarktrente hebben een beperkte invloed op de koers van de
Obligatie. Bij een forse rentestijging zal het effect echter in kracht
toenemen. In het geval dat de 30-jaars interbancaire rente stijgt
richting de 8,65% (waarbij de maximale rentevergoeding van 8,0%
wordt behaald) zal de koers van de Obligatie kunnen dalen. De
rentevergoeding van de Obligatie bij een rente van meer dan 8,65%
is in dat geval immers lager en minder aantrekkelijk dan van
obligaties die geen maximering van de rente bevatten. Dit wordt door
een lagere koers tot uitdrukking gebracht.
De kredietopslag is de extra rente die de NWB Bank moet betalen boven
de (vrijwel) risicovrije rente, zoals de rente op Nederlandse
staatsobligaties. Wanneer de kredietwaardigheid van de NWB Bank
afneemt zal de kredietopslag stijgen en zal de koers van de Obligatie
dalen. Bij een lagere kredietopslag, die veroorzaakt kan worden door
verbeterde marktverwachtingen over de kredietwaardigheid voor de
resterende looptijd, zal de koers van de Obligatie stijgen.
De maximale rentevergoeding (de zogenoemde 'cap') van de Obligatie
wordt gerealiseerd door gebruik te maken van renteopties. Voor deze
maximalisering wordt u gecompenseerd door de ontvangst van een
premie voor de geschreven optie, die in de kostprijs van dit product is
opgenomen. De waarde van deze renteoptie wordt onder andere bepaald
door de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Wanneer de
beweeglijkheid (volatiliteit) van de 30-jaars interbancaire rente
toeneemt, zal de waarde van de ingebouwde optie toenemen en
andersom. Afhankelijk van de resterende looptijd en overige
marktomstandigheden kan dit leiden tot een stijging of een daling van de
Obligatie. Als de optie meer waard wordt, had de belegger deze optie
tegen een hogere prijs kunnen verkopen. Een stijging van de waarde van
de optie leidt dan dus tot een daling van de koers.
Naarmate de resterende looptijd korter wordt, zullen de koerseffecten
normaal gesproken kleiner worden. De aflossing op einddatum is namelijk
100%, waardoor de koers naar het eind van de looptijd naar 100% toe
zal bewegen. Dit kan anders zijn als bijvoorbeeld sprake is van een sterk
verhoogd debiteurenrisico.
Hoe wordt de rentevergoeding bepaald?
De rentevergoeding wordt ieder jaar voor het gehele navolgende jaar
vastgesteld op basis van de dan geldende 30-jaars interbancaire rente
minus 0,65%. Deze wordt twee werkdagen voor de aanvang van de
nieuwe jaarlijkse renteperiode vastgesteld. De minimale jaarlijkse
rentevergoeding is begrensd op 0,0% van de nominale waarde. De
maximale jaarlijkse rentevergoeding bedraagt 8,0%. Als de dan geldende
30-jaars interbancaire rente hoger dan 8,65% is, ontvangt u dus de
(maximale) rentevergoeding van 8,0% van de nominale waarde.
Rabobank | NWB Variabele Lange Rente Obligatie
4
Tabel 1: Hoogte van de rente
30-jaars interbancaire rente
Rentevergoeding per Obligatie (%)
Rentevergoeding per Obligatie (EUR)
0,65% of lager
30-jaars interbancaire rente minus 0,65%, met een minimum (floor) van 0%
EUR 0 per jaar
Tussen 0,65% en 8,65%
30-jaars interbancaire rente minus 0,65%
Tussen EUR 0 en EUR 80 per jaar
8,65% of hoger
30-jaars interbancaire rente minus 0,65%, met een maximum (cap) van 8,0%
EUR 80 per jaar
Ter illustratie: Stel dat op de peildatum de 30-jaars interbancaire rente
3,80% bedraagt. Als de rentevergoeding van de Obligatie hierop
gebaseerd zou worden, dan zou u in het eerste jaar 3,15% rente op
jaarbasis ontvangen (3,80% - 0,65% = 3,15%). De rentevergoeding voor
het eerste jaar van de Obligatie wordt op 21 april 2011 vastgesteld.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Grafiek 1: Het renteverloop van de 30-jaars interbancaire rente
sinds 5 januari 1999, minus 0,65%, inclusief de hoogte van de
maximale rentevergoeding van de Obligatie (tot en met 11 maart
2011).
Bron: Bloomberg
Rekenvoorbeelden
In de volgende tabel is een aantal rentescenario's ter illustratie van
mogelijke rentevergoedingen en de daaraan gekoppelde bruto
rendementen opgenomen.
In deze rentescenario's is uitgegaan van een uitgifteprijs van 100%, een
nominale waarde van EUR 1.000 per Obligatie en een 30-jaars
interbancaire rente van 3,80% (rentestand per 8 maart 2011).
De rentebetalingen zijn berekend op basis van het aantal dagen
Rabobank | NWB Variabele Lange Rente Obligatie
5
(30/360*) maal de vastgestelde rente minus 0,65%, met een maximum
van 8,0%.
*Hierbij gaat men er van uit dat elke maand 30 dagen heeft, ongeacht het
werkelijke aantal dagen in die maand. Een heel jaar krijgt daarom 12*30=360
dagen.
Tabel 2: Scenario's (Bron: Rabobank International)
coupon periode
dalende 30 jaars rente
op basis van de huidige rentecurve
stijgende 30 jaars rente
berekende tarieven*
30 jaars
Rentevergoeding
30 jaars
Rentevergoeding
30 jaars
Rentevergoeding
interbancaire rente
per EUR 1.000
interbancaire
per EUR 1.000
interbancaire
per EUR 1.000
minus 0,65%
nominaal
rente minus 0,65%
nominaal
rente minus 0,65%
nominaal
Jaar 1
3,10%
31,00
3,10%
31,00
3,10%
31,00
Jaar 2
2,52%
25,20
3,28%
32,80
3,55%
35,50
Jaar 3
2,46%
24,60
3,41%
34,10
3,95%
39,50
Jaar 4
2,37%
23,70
3,52%
35,20
4,35%
43,50
Jaar 5
2,25%
22,50
3,63%
36,30
4,70%
47,00
Jaar 6
2,15%
21,50
3,67%
36,70
5,00%
50,00
Jaar 7
2,14%
21,40
3,74%
37,40
5,25%
52,50
Jaar 8
2,00%
20,00
3,77%
37,70
5,50%
55,00
Jaar 9
1,85%
18,50
3,84%
38,40
5,35%
53,50
Jaar 10
2,11%
21,10
3,79%
37,90
5,77%
57,70
Bruto rendement:**
2,32%
3,55%
4,55%
De rentepercentages worden twee werkdagen voor de nieuwe jaarlijkse renteperiode vastgesteld.
* Marktverwachting per 8 maart 2011, bron: Rabobank International
** Er is in dit rekenvoorbeeld geen rekening gehouden met bewaar-, beheer-, en aflossingskosten
Wat zijn de risico's?
De volgende risico's zijn van toepassing op de Obligatie. Deze opsomming
is overigens niet volledig. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de
risico's van het product het volledige prospectus, bestaande uit het
basisprospectus (Base Prospectus d.d. 18 mei 2010 en de bijbehorende
definitieve voorwaarden (Final Terms) d.d. 28 maart 2011). Deze kunt u
opvragen bij uw adviseur of downloaden op www.raboglobalmarkets.nl
(onder 'Emissies').
Renteontwikkeling
Tijdens de looptijd is de waarde van de Obligatie voornamelijk afhankelijk
van de renteontwikkeling. De koers van de Obligatie kan door
verschillende renteontwikkelingen variëren. Een aantal
renteontwikkelingen kan een negatief effect hebben op de koers van de
Obligatie. Alleen op de einddatum heeft u de zekerheid dat de nominale
waarde van de Obligatie wordt uitbetaald. Bij tussentijdse verkoop is dat
niet het geval en kan het dus zijn dat u minder dan de nominale waarde
ontvangt. Zie hiervoor ook de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de
prijs tot stand?'.
Soms gebeurt het dat de Obligatie niet of alleen moeilijk te kopen of
(liquiditeitsrisico) verkopen is. Dat kan een negatieve invloed op de koers van de Obligatie
hebben of leiden tot te hoge koersen als er geen Obligaties meer te koop
zijn. Rabobank International zal onder normale omstandigheden voor
verhandelbaarheid zorgen. Vanwege de notering op NYSE Euronext in
Amsterdam is het ook mogelijk dat er buiten Rabobank International om
een markt in de Obligatie ontstaat. De situatie kan zich echter voordoen
dat er (tijdelijk) geen markt in de Obligatie wordt gemaakt.
Moeilijk kopen en verkopen
Rabobank | NWB Variabele Lange Rente Obligatie
6
Debiteurenrisico
Vervroegde aflossing
Opeisbaarheid
Als belegger loopt u het risico dat de uitgevende instelling van de
Obligatie, de NWB Bank, op de einddatum of bij vervroegde aflossing of
opeisbaarheid (zie hieronder) de nominale waarde niet kan terugbetalen.
Indien de beoordeling of de prijs van de kredietwaardigheid van de NWB
Bank verslechtert, kan dit ervoor zorgen dat de koers van de Obligatie
tijdens de looptijd daalt. U vindt meer informatie over de actuele
beoordelingen van de kredietwaardigheid ('ratings') op
http://www.nwbbank.com/content/nl/investor-relations/rating-reports.
Mocht de NWB Bank niet meer aan haar betalingsverplichtingen kunnen
voldoen (bijvoorbeeld door een faillissement) dan kan het zijn dat u (een
deel van) uw geld verliest. Dit verlies kunt u niet verhalen op Rabobank,
omdat Rabobank niet als uitgevende instelling of garant van de Obligatie
optreedt.
Een vervroegde aflossing op initiatief van de uitgevende instelling is
beperkt mogelijk in het geval van ingrijpende wijzigingen in het
Nederlandse fiscale stelsel.
In het geval dat de NWB Bank niet meer aan haar (financiële)
verplichtingen kan voldoen of er sprake is van een ontbinding of
liquidatie van de NWB Bank, kan de houder van de Obligatie vervroegde
aflossing opeisen. U wordt geadviseerd kennis te nemen van de
bepalingen in het volledige prospectus met betrekking tot de vervroegde
aflossing en opeisbaarheid.
Wat zijn de kosten?
De Obligatie heeft een nominale waarde van EUR 1.000,00 (100%) en
een uitgifteprijs van EUR 1.000,00 (100%). De belangrijkste kosten (bij
aankoop) zijn: noteringskosten Euronext, structurerings-, marketing-,
distributie-, informatie- en administratiekosten. Deze kosten zijn
verwerkt in de uitgifteprijs. Op de uitgiftedatum wordt verwacht dat deze
kosten per Obligatie als volgt zijn opgebouwd:
•
1,00% (EUR 10,00) eenmalige distributievergoeding voor lokale
Rabobanken, plus
•
0,07% (EUR 0,70) per jaar (bij een looptijd van tien jaar) aan
overige kosten.
Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd
daarmee uit op 1,70% (EUR 17,00) per Obligatie. Deze kosten worden
gedurende de looptijd in de koers van Obligatie verwerkt, tot maximaal
0,01% per dag.
Tijdens de inschrijvingsperiode van 4 april 2011, 9.00 uur tot en met
21 april 2011, 15.00 uur, betaalt u geen transactiekosten. Na de
inschrijvingsperiode gelden de reguliere tarieven voor transacties, het
bewaren, beheren en de aflossing van de Obligatie. De hoogte van deze
kosten is onder andere afhankelijk van de manier waarop u bij de
Rabobank belegt. Deze kosten kunt u opvragen bij uw adviseur van de
Rabobank en vinden op www.rabobank.nl (onder 'Producten / Beleggen').
Rabobank | NWB Variabele Lange Rente Obligatie
7
Hoe is de Obligatie verhandelbaar?
Op iedere beursdag kunt u de Obligatie (bij-)kopen of verkopen. De
Obligatie kunt u vinden op NYSE Euronext in Amsterdam. Als u in de
tussentijd de Obligatie wilt (bij-)kopen of verkopen, betaalt
respectievelijk ontvangt u de prijs (koers) die op dat moment geldt op de
beurs. Deze prijs, inclusief de opgelopen rente, vormt samen de
marktwaarde. De marktwaarde van de Obligatie kan hoger of lager zijn
dan de nominale waarde van de Obligatie. Bij tussentijdse verkoop heeft
u dus niet de zekerheid dat u de nominale waarde van de Obligatie
ontvangt. Voor de factoren die invloed hebben op de prijs van de
Obligatie leest u de paragraaf 'Hoe komt tijdens de looptijd de prijs tot
stand?'. De Rabobank zal onder normale marktomstandigheden een
markt in de Obligatie onderhouden door bied- en laatprijzen af te geven
met een spread van 1%.
De NWB Variabele Lange Rente Obligatie en uw
portefeuille
De opname van de Obligatie in uw beleggingsportefeuille zorgt ervoor dat
het obligatiedeel minder gevoelig wordt voor rentestijgingen, vanwege
het variabele karakter. Een stijging van de rente leidt namelijk tot
koersdalingen van obligaties met een vaste rente. Ook kan het
debiteurenrisico in uw portefeuille worden verkleind indien u nog niet in
obligaties van de NWB Bank hebt belegd.
De Obligatie heeft de volgende classificatie:
Assetallocatie (start):
100% Obligaties
Productallocatie Regio's:
100% Europa
Waar moet u rekening mee houden?
Uw beslissing om in deze Obligatie te beleggen dient u te baseren op:
•
uw verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling van de 30-jaars
interbancaire rente. De Obligatie is met name geschikt indien u
verwacht dat de langlopende rente gaat stijgen;
•
uw risicobereidheid;
•
uw beleggingshorizon; en
•
uw kennis en ervaring.
Op basis hiervan dient u vast te stellen of een belegging in deze Obligatie
daadwerkelijk passend voor u is. Ga hierbij ook zelf na of uw portefeuille,
na opname van een belegging in deze Obligatie, nog in overeenstemming
is met uw doelrisicoprofiel. Tot slot is het van belang dat u vertrouwd
bent met de verschillende eigenschappen van een belegging in
gestructureerde renteproducten.
Hoe kunt u inschrijven?
Heeft u belangstelling voor de Obligatie en wilt u instappen? Dat kan via
uw adviseur van Rabobank of Schretlen, de Rabo Beleggingslijn
(0900-0705, lokaal tarief ) of via www.rabobank.nl (onder 'Beleggen').
U dient bij uw beslissing om te beleggen in de Obligatie uitsluitend af te
gaan op het volledige prospectus. Lees deze brochure en het volledige
Rabobank | NWB Variabele Lange Rente Obligatie
8
prospectus (Base Prospectus d.d. 18 mei 2010 en de definitieve
voorwaarden (Final Terms) d.d. 28 maart 2011) daarom met aandacht
en raadpleeg publiek beschikbare informatie over actuele ontwikkelingen
ten aanzien van de 30-jaars interbancaire rente.
Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij Rabobank en te
downloaden via www.raboglobalmarkets.nl (onder 'Emissies'). De
inschrijving kan vervroegd sluiten. Ook kan er sprake zijn van geen of
een gedeeltelijke toewijzing.
Informatie tijdens de looptijd
Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van deze Obligatie en wordt na
het sluiten van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Het is in
uw belang dat u zo goed mogelijk op de hoogte blijft over de
ontwikkeling van deze Obligatie en de onderliggende waarde. Raadpleeg
daarom onderstaande websites waar tijdens de looptijd alle informatie
over deze Obligatie, de onderliggende waarde en de uitgevende instelling
te vinden is.
De Obligatie
Uitgevende instelling
Op de website www.raboglobalmarkets.nl (onder 'Producten') kunt u
tijdens de looptijd meer informatie vinden over de Obligatie. Hier wordt
onder andere de actuele koers en een overzicht van de rentebetalingen
gepubliceerd. Bovendien verschijnt informatie over de ontwikkeling van
de Obligatie en de onderliggende waarde. Ook vindt u hier het volledige
prospectus en een link naar de website van de uitgevende instelling.
Op www.nwbbank.com kunt u meer informatie vinden over (de
kredietwaardigheid van) de NWB Bank.
Onderliggende waarde
Een indicatie van het actuele tarief van de 30-jaars interbancaire rente is
te vinden op www.raboglobalmarkets.nl (onder 'Rente').
Rabobank Internetbankieren Beleggen
Maakt u gebruik van beleggingsadvies van Rabobank? Dan kunt u met
vragen altijd terecht bij uw beleggingsadviseur. Belegt u uitsluitend zelf?
Raadpleeg dan de informatie die beschikbaar is na het inloggen via
'Internetbankieren Beleggen' op www.rabobank.nl of andere publiek
toegankelijke bronnen.
Rabobank | NWB Variabele Lange Rente Obligatie
9
In het kort
Inschrijvingsperiode
4 april 2011, 9.00 uur tot en met 21 april 2011, 15.00 uur (vervroegde sluiting
mogelijk)
Uitgevende instelling
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank)
Nominale waarde (hoofdsom)
EUR 1.000,00 (100%)
Uitgifteprijs
EUR 1.000,00 (100%)
Uitbetaling op de einddatum
De nominale waarde samen met de laatste rentevergoeding
Looptijd
10 jaar
Vaststelling rentevergoeding
Op basis van de 30-jaars interbancaire rente (de EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate11:00 met een looptijd van 30 jaar) minus 0,65%, zoals geldend twee werkdagen
voor de relevante renteperiode
Rentevergoeding minimaal
0,0%
Rentevergoeding maximaal
8,0%
Rentebetaaldagen
Ieder jaar op 27 april (indien een werkdag), voor het eerst op 27 april 2012 en
voor het laatst op 27 april 2021
Stortingsdatum
27 april 2011
Einddatum
27 april 2021
Verhandelbaarheid
Via NYSE Euronext in Amsterdam
ISIN
XS0611951814
Kosten
•
1,00% (EUR 10,00) eenmalige distributievergoeding voor lokale Rabobanken,
plus
•
0,07% (EUR 0,70) per jaar (bij een looptijd van tien jaar) aan overige kosten
Naar verwachting komen de totale kosten over de gehele looptijd daarmee uit op
1,70% (EUR 17,00) per Obligatie.
Informatie tijdens de looptijd
www.raboglobalmarkets.nl (onder ‘Producten')
Fiscale informatie
De gevolgen van het beleggen in de Obligatie voor de belastingheffing
hangen af van uw persoonlijke situatie en kunnen in de toekomst aan
wijziging onderhevig zijn. Bent u een particuliere belegger en woont u in
Nederland, dan geldt voor u het volgende: wat u als particulier aan rente,
dividend of koersresultaat op uw belegging ontvangt, is voor de
belastingheffing niet belangrijk. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast
in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van 1,2%. Daarbij gaat
de Belastingdienst uit van uw nettovermogen op 1 januari, voor zover dat
bedrag hoger is dan het heffingvrij vermogen van EUR 20.785 (2011) per
persoon. Dit heffingvrij vermogen kan onder bepaalde omstandigheden
met toeslagen verhoogd worden.
Als u niet in Nederland woont, wordt u in Nederland alleen belast voor
specifiek in de wet genoemde ontvangen inkomsten. Voor u valt de
Obligatie in de regel niet in box 3.
Voor een rechtspersoon of een professionele belegger zijn andere
belastingregels van toepassing. Wij adviseren u dan ook om een
deskundige te raadplegen.
Rabobank | NWB Variabele Lange Rente Obligatie
10
Belangrijke informatie
Iedere lokale Rabobank, Schretlen en andere onderdelen van de Rabobank Groep
die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De gegevens in
deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te
beleggen in de Obligatie dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus
(Base Prospectus d.d. 18 mei 2010 en de Final Terms d.d. 28 maart 2011) en de
daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en
onderliggende waarde(n). Het volledige prospectus is vanaf 4 april 2011 kosteloos
verkrijgbaar bij Rabobank of te downloaden via www.raboglobalmarkets.nl (onder
'Emissies'). Mede op basis van uw risicobereidheid, beleggingshorizon, kennis en
ervaring en marktverwachting dient u vast te stellen of een belegging in deze
Obligatie geschikt c.q. passend voor u is. U dient zelf na te gaan of uw
beleggingsportefeuille na opname van deze belegging in de Obligatie nog in
overeenstemming is met uw doelrisicoprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de
in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud
van het volledige prospectus prevaleren.
Deze brochure is geen prospectus. Noch Rabobank Nederland, noch enige
rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk
voor enige schade die het gevolg is van de in deze brochure opgenomen gegevens.
Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een
aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst.
U wordt geadviseerd de Obligatie uitsluitend te kopen indien u de aan deze
belegging verbonden risico's volledig heeft begrepen. Deze brochure is uitsluitend
bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan
personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. De in deze brochure
opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en
kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal Rabobank Nederland informatie over
rente-inkomsten genoten door een particuliere belegger die in een andere EUlidstaat woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de
informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van de EU-lidstaat waar de
belegger woont. Rente genoten op de Obligatie zal derhalve - in het kader van de
Europese spaarrenterichtlijn - doorgegeven worden.
De Europese spaarrenterichtlijn is ook van toepassing op particuliere beleggers die
wonen in bepaalde afhankelijke en geassocieerde gebieden.
De informatie opgenomen in deze brochure is niet opgesteld of beoordeeld door de
NWB Bank. De NWB Bank is niet verantwoordelijk met betrekking tot de
correctheid, compleetheid of juistheid van zulke informatie of een deel daarvan en
kan ter zake niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg
is of zal zijn van het gebruikmaken van de in deze brochure opgenomen gegevens.
©Rabobank, 28-03-2011
Rabobank | NWB Variabele Lange Rente Obligatie
11
Download