Raad van de EU

advertisement
Raad van de EU
PRESS
NL
PERSMEDEDELING
242/17
11/05/2017
EU sluit zich aan bij internationaal verdrag ter bestrijding
van geweld tegen vrouwen
Op 11 mei 2017 heeft de Raad 2 besluiten aangenomen over de ondertekening van het Verdrag van de Raad van Europa
(Verdrag van Istanbul) inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
Door het besluit om zich bij het Verdrag van Istanbul aan te sluiten, bevestigt de Europese Unie haar vaste voornemen om
geweld tegen vrouwen zowel op haar eigen grondgebied als wereldwijd te bestrijden, en versterkt zij het bestaande rechtskader
en haar vermogen om op te treden.
Helena Dalli, de Maltese minister van Sociale Dialoog, Consumentenzaken en Burgerlijke Vrijheden, verklaarde: "Geweld tegen
vrouwen is een schending van de mensenrechten en een extreme vorm van discriminatie. Door de aansluiting bij het Verdrag
van Istanbul toont de EU zich opnieuw een voortrekker wat betreft het beëindigen van geweld tegen vrouwen en het bestrijden
van alle vormen van gendergerelateerde discriminatie. Dit is opnieuw een stap vooruit die ongetwijfeld positieve gevolgen zal
hebben voor diegenen die kwetsbaar zijn voor gendergerelateerd geweld."
Alle EU-lidstaten hebben het Verdrag al ondertekend. Doordat ook de EU zich bij het Verdrag aansluit, zullen de lidstaten en
de EU elkaar aanvullen en zal de EU blijvend een doeltreffendere rol kunnen spelen in internationale fora, zoals de Groep van
deskundigen inzake actie tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO).
Volgende stappen
Het besluit betreffende de ondertekening is de eerste stap in de procedure voor de aansluiting door de EU bij het Verdrag.
Na de officiële ondertekening moeten met het oog op de toetreding de besluiten betreffende de sluiting van het Verdrag worden
aangenomen. Voor deze besluiten is de instemming van het Parlement nodig.
Verdrag van Istanbul
Het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa is het meest omvattende internationale Verdrag inzake de bestrijding van
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het Verdrag werd voorgesteld in 2011 en trad in werking in augustus 2014.
In het Verdrag van Istanbul wordt geweld tegen vrouwen aangemerkt als een schending van de mensenrechten. Het bestrijdt
geweld tegen vrouwen door middel van maatregelen ter voorkoming van geweld, ter bescherming van slachtoffers en ter
vervolging van plegers.
Geweld tegen vrouwen in de EU
Geweld tegen vrouwen is een brute vorm van discriminatie en een schending van de mensenrechten die in elke maatschappij en
in elk EU-land voorkomt. Volgens beschikbare gegevens:
is 1 op de 3 vrouwen in de EU na de leeftijd van 15 jaar het slachtoffer geworden van fysiek en/of seksueel geweld
is 1 op de 20 vrouwen verkracht
heeft meer dan de helft van de vrouwen (55%) te maken gehad met seksuele intimidatie
heeft 1 op de 3 vrouwen psychologische mishandeling door een partner ondergaan
is 1 op de 3 vrouwen tijdens de kinderjaren het slachtoffer geworden van fysiek of seksueel geweld door een volwassene
Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
[email protected] - www.consilium.europa.eu/press
Download