No.W02.14.0310/II/K `s-Gravenhage, 3 oktober 2014 Bij

advertisement
...................................................................................
No.W02.14.0310/II/K
's-Gravenhage, 3 oktober 2014
Bij Kabinetsmissive van 4 september 2014, no.2014001615, heeft Uwe Majesteit, op
voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, bij de Afdeling advisering van de
Raad van State van het Koninkrijk ter overweging aanhangig gemaakt het verdrag tot
oprichting van het Caribisch Volksgezondheidsinstituut (CARPHA); Georgetown, 1 juni
2011 (Trb. 2014, 129), met toelichtende nota.
De Caribbean Community (Caricom) heeft in het verleden vijf instituten in stand
gehouden die actief waren op het gebied van de volksgezondheid. Die worden bij dit
verdrag samengevoegd tot één instituut, de Caribbean Public Health Agency
(CARPHA) oftewel het Caribisch Volksgezondheidsinstituut. Aruba en Sint Maarten
wensen tot het oprichtingsverdrag toe te treden, zodat zij geassocieerd lid van de
organisatie kunnen worden. Curaçao en Nederland beraden zich nog op toetreding (in
het geval van Nederland zal het gaan om toetreding ten behoeve van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba).
De toelichtende nota verschaft geen inhoudelijke informatie over CARPHA en is ook
overigens erg beperkt. Zo ontbreekt informatie over aard en omvang van het werk dat
CARPHA verricht, resultaten van dat werk, samenwerking met wereldwijde
organisaties zoals de World Health Organization, de omvang van het budget, de
verdeelsleutel en de financiële gevolgen van het geassocieerd lidmaatschap voor elk
van de vier landen van het Koninkrijk. Voorts blijkt uit de toelichting niet wat de
lidmaatschapsstatus van het Koninkrijk binnen de Caribbean Community is.
Er wordt wel vermeld dat Aruba, Curaçao, Sint Maarten en het Caribisch deel van
Nederland lid zijn van het Caribisch Centrum voor Epidemiologie (CAREC) en dat dit
een van de vijf instituten is die opgaan in CARPHA, maar niet wordt uiteengezet op
welk moment het oprichtingsverdrag van CAREC vervalt.1
De Afdeling adviseert de toelichting op de genoemde punten aan te vullen.
De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk geeft U in overweging
goed te vinden dat bedoeld verdrag wordt overgelegd aan de beide Kamers der
Staten-Generaal, aan de Staten van Aruba, aan die van Curaçao en aan die van Sint
Maarten, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.
1
Multilateraal Verdrag inzake de exploitatie van het Caribische Centrum voor Epidemiologie,
Washington, 24 september 2000, Trb. 2001, 87. Het verdrag is drie keer verlengd, voor de laatste keer
zie Trb. 2011, 14. Volgens de verdragenbank van het ministerie van Buitenlandse Zaken vervalt dat
verdrag op 31 december 2014. Het laatste verlengingsverdrag bepaalt echter dat het al eerder kan
vervallen, namelijk als voor die datum CARPHA tot stand is gekomen. CARPHA is volgens de
verdragenbank op 2 juli 2011 opgericht.
AAN DE KONING
2
De vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk,
Download