MVT LWT 2A Hoor je wat ik zeg

advertisement
Leerwerktaak
Titel
Hoor je wat ik zeg?!
Niveau
2A hoofdfase
Competenties(s)
3 vakinhoudelijk/vakdidactisch
4 organisatorisch
7 reflectie en ontwikkeling
1 lesgeven
2 begeleiden van leren
3 ontwerpen van leerarrangementen
10
Beroepstaak
Studiebelastingsuren
Geschikt voor de
volgende vakken
MVT
Auteur / ontwerpgroep /
school
Werkgroep MVT WPL2A-B
Datum ontwerp lwt.
September 2012
Relevantie/kader
De student kan een kijk- en/of luistervaardigheidopdracht
ontwerpen, organiseren, uitvoeren en kan:
-
-
-
Omschrijving/ instructie
uit een breed aanbod van audiovisueel materiaal een
didactisch verantwoorde keuze maken.
het eigen didactisch handelen en de leerstof
aanpassen aan het niveau van de leerling en dit
theoretisch verantwoorden.
een relatie leggen tussen de leerdoelen van de
leerling, het ontworpen lesmateriaal, de theorie
rondom kijk- en luistervaardigheiddidactiek en het
ERK.
het direct instructiemodel van Ebbens toepassen
de lesdoelen met de leerlingen evalueren
Ontwerp een kijk- en luistervaardigheidopdracht.
Bepaal samen met je SPD in welke klas je deze taak gaat
uitvoeren.
-
Kies een geluidsfragment/geluidsfragmenten.
-
Formuleer de doelen van de les aan de hand van de
can-do statements van het ERK.
-
Bepaal minimaal twee bij de tekst toepasbare
luisterstrategieën die je wilt oefenen met je
leerlingen.
-
Kies ten minste twee werkvormen en maak daar
passende opdrachten bij, van globaal naar
gedetailleerd luisteren.
-
Voer de les uit.
-
Zorgt voor feedback van de leerlingen op één of
meerdere aspecten van deze les (bijv: werkvorm,
instructie, organisatie).
Maak je lesvoorbereiding op het lesvoorbereidingsformulier.
Bespreek de voorbereiding en het
lesvoorbereidingsformulier vooraf met je SPD.
Resultaatverwachting
Beoordeling
De student levert :
-
lesvoorbereidingsformulier.
-
alle te gebruiken materialen.
-
reflectie (schriftelijk/mondeling) op de voorbereiding
en de uitvoering van de leerwerktaak, inclusief
enkele verbeterpunten.
De SPD en student spreken vooraf af op welke wijze de
leerwerktaak beoordeeld wordt. Kies uit de volgende
mogelijkheden:
1) Evaluatieformulier (zie bijlage) plus nagesprek met
SPD.
2) Filmopname plus nagesprek met SPD betreffende
voorbereiding en uitvoering van de LWT.
Aanbevolen
literatuur/bronnen
Ebbens, S.& S. Ettekoven (2005) Effectief leren. Groningen: Wolters
Noordhoff
Staatsen, F. (2009) Moderne vreemde talen in de onderbouw. Bussum:
Coutinho
Hoogeveen, P. en Winkels, J. (2011) Het didactische werkvormenboek .
Assen: Van Gorcum
Ettekoven,S. & Van Oor t, A. (2010), Gereedschap voor het werk. APS
De Coole, D. & Valk, A. (2010), Actief met taal. Bussum: Coutinho
Geerts , Van Kralen, (2011) Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho
www.ERK.nl
https://www.zaption.com
Bijlagen
Evaluatieformulier
Voorbereiding/lesformulier
N.v.t.
Onv
In
ontwikkeling
Competent
Voorbeeldig
Kan de les vormgeven volgens direct
instructiemodel.
Lesformulier: geeft heldere opbouw
van de les op papier. Aandacht voor
oefeningen voor, tijdens, na het lezenluisteren-spreken-schrijven
Gebruikt vaktaal
Kan leerdoelen SMART formuleren
Tijdens Evaluatiegesprek of
Reflectie
Verantwoordt didactische keuzes
Evalueert leerproces en leerresultaten
van leerlingen
Verwerkt vakkennis op correcte wijze
Legt een relatie tussen theorie (bijv.
Kolb, Ebbens) en praktijk
Gebruikt vaktaal
Geeft aan op welke punten de eigen
vakdidactische competentie verbeterd
kan worden
Houdt zich aan afspraken rondom
organisatie, planning en uitvoering
van de LWT
Datum:
Handtekening SPD:
Opmerking SPD
Tijdens de les
Zorgt voor betekenisvolle en
toepassingsgerichte activiteit
Maakt gebruik van digitale /audiovisuele
middelen
Geeft een heldere opbouw in leerstof
aan: leerstof wordt gestructureerd
aangeboden
Verantwoordt doelen van de LWT voor
de lln.
Maakt gebruik van voorkennis van
leerlingen
Verwerkt actualiteit in de les
Hanteert diverse werkvormen
Zorgt voor differentiatiemogelijkheden.
Schakelt tussen theorie en praktijk
Signaleert leervragen
Evalueert leerresultaten van leerlingen
Staat boven de lesstof
Motiveert leerlingen
Zorgt voor feedback op de les over:
- Lesorganisatie
- Werkvormen
- Instructie
- Leerproces
N.v.t.
Onv
In
ontwikkeling
Competent
Voorbeeldig
Opmerking SPD
Download