Politieke prenten in de les

advertisement
Leerwerktaak Politieke prenten in de les
Titel
Politieke prenten in de les
Onderwijstype
☒ VO
☐ MBO
Niveau
☐ 1 propedeusefase
☒ 2 hoofdfase
☐ 3 eindfase (lio)
Competenties(s)
☒ 1 interpersoonlijk
☒ 2 pedagogisch
☒ 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch
☒ 4 organisatorisch
☐ 5 samenwerken met collega’s
☐ 6 samenwerken met de omgeving
☒ 7 reflectie en ontwikkeling
Beroepstaak
☐ 1 lesgeven
☐ 2 begeleiden van leren
☐ 3 ontwerpen van leerarrangementen
☐ 4 bijdragen aan de onderwijsorganisatie
Studiebelastingsuren
Geschikt voor de volgende
vakken
Aansluitend bij de
volgende
onderwijseenheid
Auteur / ontwerpgroep /
school
Datum ontwerp lwt.
Korte samenvatting
Relevantie/kader
☐ 5 ontwikkelen van vakkennis
10
Geschiedenis
Leerwerkgroep M&M WPL2A opleidingsscholen
In deze leerwerktaak ontwerp je een les waarin leerlingen
politieke prenten analyseren.
Politieke prenten vormen een belangrijke bron van
informatie voor het vak geschiedenis. Tijdens de lessen en
toetsen zal je vaak gebruik maken van politieke prenten.
Veel leerlingen hebben moeite met het analyseren van
politieke prenten. Hoe kun jij politieke prenten toepassen
tijdens de les, zodat leerlingen na verloop van tijd in staat
zijn om zelfstandig politieke prenten te analyseren?
Omschrijving/ instructie





Resultaatverwachting
Je leest paragraaf 5.5 en 5.7 van Wilschut.
Kies een thema, in overleg met je SPD.
Kies relevante politieke prenten uit en motiveer je
keuze.
Je maakt een stappenplan voor leerlingen, waarmee
zij politieke prenten kunnen analyseren.
Je bent vrij om de werkvorm te kiezen die je
daarvoor wil gebruiken.
1. Een lesbrief met daarin de uitwerking van je les,
aangevuld met de werkwijze met betrekking tot de analyse
van politieke prenten.
2. Een planning:

Wanneer ga je de opdrachten uitvoeren en bespreken
met je SPD?
3. Reflectie:





Evaluatie
Aanbevolen
literatuur/bronnen
Bijlagen
Voor de keuze van het thema gekoppeld aan de
gekozen prenten.
Voor de keuze van de werkvorm.
Evaluatie van de leerlingen: is het doel bereikt? Zijn
de leerlingen in staat om de politieke prenten, in
relatie tot het thema, te analyseren?
Feedback van de SPD, ontvangen tijdens de
nabespreking.
Reflectie op de evaluatie van de leerlingen en de
SPD.
De voorbereiding, uitvoering en het verslag wordt door de
spd geëvalueerd.
Evaluatieformulier
Download