Top margin 1

advertisement
IP/09/859
Brussel, 3 juni 2009
“Een gezamenlijke inzet voor de werkgelegenheid”:
een nieuwe strategie van de Commissie om de
gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid op
te vangen
De EU gaat 19 miljard euro subsidie uit het Europees Sociaal Fonds
beschikbaar stellen voor mensen die door de economische crisis zijn
getroffen. Zij zal dit geld versneld beschikbaar stellen, zodat de lidstaten in
2009-2010 geen medefinanciering hoeven te verstrekken. Samen met de
Europese Investeringsbank en andere partners zal een nieuwe EUleningsfaciliteit worden gecreëerd om microkredieten te verstrekken aan
mensen die anders moeilijk het nodige geld bijeen kunnen brengen om een
eigen bedrijf op te zetten. De “gezamenlijke inzet voor de werkgelegenheid”
van de EU omvat een aantal prioriteiten en maatregelen om arbeidsplaatsen
in stand te houden, mensen die door de crisis getroffen zijn te helpen en de
weg vrij te maken voor herstel. Het streven is dat alle betrokken partijen,
werknemers- en werkgeversorganisaties, de lidstaten en de EU zich hier
gezamenlijk voor inzetten. De voorstellen worden op de Europese Raad van
18 en 19 juni aan de staatshoofden en regeringsleiders van de EU
voorgelegd.
“Europa heeft snel gereageerd op de financiële en economische crisis, ook op
sociaal vlak. Vandaag geeft de Commissie een nieuwe impuls voor een
gezamenlijke inzet van de EU, de lidstaten en de sociale partners om via
gecoördineerde actie de bestaande arbeidsplaatsen te behouden en nieuwe
werkgelegenheid te scheppen,” verklaarde Commissievoorzitter Barroso. “Zo stellen
wij miljarden euro’s aan EU-steun voor herscholing versneld beschikbaar uit het
Europees Sociaal Fonds, dat jaarlijks al meer dan negen miljoen mensen helpt een
baan te vinden. Samen met internationale financiële instellingen, met name de
Europese Investeringsbank, zullen wij een nieuwe microkredietfaciliteit van
500 miljoen euro in het leven roepen om ondernemers te helpen. Verder streven wij
ernaar dat de lidstaten vijf miljoen plaatsen voor jongeren beschikbaar stellen in het
leerlingwezen. Ik doe een beroep op de Europese Raad om zich achter dit
ambitieuze plan te scharen.”
EU-commissaris voor werkgelegenheid Vladimír Špidla voegde hieraan toe: “Deze
crisis is in de financiële sector begonnen, maar inmiddels wordt iedereen met de
gevolgen geconfronteerd. De afgelopen maanden hebben wij nauw overleg gevoerd
met de nationale regeringen en met werknemers- en werkgeversorganisaties om de
sociale gevolgen van de crisis zo goed mogelijk op te vangen. Daarbij is het vooral
van belang dat jongeren aan de slag komen en niet de aansluiting met de
arbeidsmarkt missen. Deze ‘gezamenlijke inzet voor de werkgelegenheid’ is een
krachtige, toekomstgerichte en gecoördineerde agenda om werkloosheid tegen te
gaan, de schepping van arbeidsplaatsen te stimuleren en de weg vrij te maken voor
een duurzaam herstel.”
De Commissie onderscheidt drie prioriteiten: de werkgelegenheid in stand houden,
nieuwe banen scheppen en mobiliteit stimuleren; de vaardigheden vergroten en
daarbij zorgen voor een betere afstemming op de behoeften van de arbeidsmarkt; en
de arbeidsmarkt toegankelijker maken. Zij vormen een aanvulling op andere
maatregelen van de Commissie om de crisis aan te pakken, zoals de recente
voorstellen over financieel toezicht (zie IP/09/836) en het voorstel om in tijden van
crisis beter gebruik te maken van het Europees Fonds voor aanpassing aan de
globalisering (zie MEMO/09/221). Zij sluiten ook aan bij de strategieën op langere
termijn die de EU heeft uitgezet om de arbeidsmarkten te hervormen, zoals de
Lissabonstrategie. De aandacht gaat vooral uit naar de jongeren, die de nodige
scholings- en werkkansen moeten krijgen om te voorkomen dat zij dit jaar door de
crisis de aansluiting met de arbeidsmarkt missen.
De Commissie stelt de volgende acties voor:
- versnelde beschikbaarstelling van 19 miljard euro aan geplande financiering
om mensen te helpen hun baan te behouden of een nieuwe baan te
vinden, door hun vaardigheden te vergroten, ondernemerschap te stimuleren
en de openbare diensten voor arbeidsvoorziening te verbeteren, afkomstig uit
het Europees Sociaal Fonds. Voor de periode 2009-2010 kan de Commissie
de door de lidstaten gedeclareerde uitgaven integraal vergoeden. Nationale
medefinanciering kan dus achterwege blijven, waardoor er snel projecten
kunnen worden opgezet om mensen te helpen.
- Uit de huidige EU-begroting wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt waardoor –
dankzij de bijdrage van internationale financiële instellingen, met name de
Europese Investeringsbank – in totaal meer dan 500 miljoen euro beschikbaar
komt voor het opzetten van een nieuwe EU-microkredietfaciliteit. Deze
microkredieten zijn bedoeld voor mensen die anders waarschijnlijk geen
financiering kunnen krijgen om een eigen bedrijf op te zetten, bijvoorbeeld als zij
net werkloos geworden zijn, en voor het ondersteunen van de werkgelegenheid
in micro-ondernemingen die door de crisis getroffen zijn.
- Een toezegging om in de EU in totaal minimaal vijf miljoen plaatsen in het
leerlingwezen open te stellen voor jongeren die werkloos dreigen te worden,
met streefdoelen om werkloze jongeren snel aan een opleiding of baan te
helpen.
- Steun voor regelingen, onder meer uit het ESF, om de werkgelegenheid in
stand te houden door middel van werktijdverkorting in combinatie met
scholing.
2
- Onmiddellijke hulp aan werklozen, om te voorkomen dat zij langdurig
werkloos worden en belangrijke vaardigheden verloren gaan, waarbij het
voorstel is dat aan elke werkloze snel scholing of werk moet worden
aangeboden, en wel binnen een maand voor jongeren onder de 20 jaar, binnen
twee maanden voor jongeren onder de 25 en binnen drie maanden voor
mensen ouder dan 25 jaar. Het ESF moet steun verlenen om deze streefdoelen
voor een nieuwe start te realiseren.
- De mensen met de minste kansen weer aan het werk helpen, bijvoorbeeld
door verlaging van de indirecte loonkosten, premies bij indiensttreding en
bevordering van laaggeschoolde arbeidsplaatsen in huishoudelijk werk en zorg.
- Een nieuw onlinesysteem (“match and map”) om werkzoekenden te helpen
overal in Europa bij hun vaardigheden aansluitende vacatures te vinden via het
bestaande vacatureportal EURES, waarbij het de bedoeling is dat werklozen die
in een andere lidstaat werk zoeken ten minste zes maanden de
werkloosheidsuitkering behouden waar zij in hun land van verblijf recht op
hadden.
- Veel aandacht voor vergroting van vaardigheden en een betere aansluiting op
de behoeften van de arbeidsmarkt, waarvoor de Commissie een sectorgewijze
analyse zal maken van de huidige arbeidsmarktbehoeften in de EU en de
verwachtingen voor de toekomst, onder meer op het gebied van “groene
vaardigheden”.
- Een
praktische
toolkit
om
bedrijven,
werknemers
en
hun
vertegenwoordigers te helpen bedrijfsherstructureringen beter voor te
bereiden en uit te voeren.
- Een handleiding voor scholing in kleine bedrijven om het mkb te helpen de
benodigde vaardigheden te houden of te krijgen.
De mededeling van vandaag is een voortvloeisel van de op 7 mei jongstleden
gehouden EU-werkgelegenheidstop (zie IP/09/718 en MEMO/09/223). Deze
voorstellen van de Commissie worden aan de Europese Raad van 18 en 19 juni
voorgelegd, waar de Commissie de staatshoofden en regeringsleiders zal verzoeken
zich achter de gezamenlijke inzet voor de werkgelegenheid te scharen. De
Commissie zal voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad in 2010 verslag
uitbrengen over de vorderingen met de gezamenlijke inzet van de EU en de
gevolgen daarvan voor de Lissabonstrategie na 2010.
Zie ook MEMO/09/259
Voor meer informatie
“Een gezamenlijke inzet voor de werkgelegenheid”: (deel 1: mededeling van de
Commissie en deel 2: bijlagen)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes
De crisiswebsite van voorzitter Barroso:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm
De website over de sociale gevolgen van de crisis:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736
3
Download