18 februari

advertisement
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
OPENBARE ZITTING
1. OCMW. Budget 2013. Kennisname
De raad van het OCMW heeft op 31 januari 2013 het exploitatie- en investeringsbudget 2013
aangenomen.
De kerncijfers van het exploitatiebudget zijn:
Werkingsopbrengsten
Financiële opbrengsten
Werkingskosten
Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten
Resultaat van het boekjaar
16 185 123
384 703
20 301 684
276 007
14 921
- 4 022 786
Het investeringsbudget bedraagt 1 078 500 euro.
De stadstoelage is vastgesteld op 3 160 000 euro (verhoging met 160 000 euro
ten opzichte van het budget 2012).
a) gemeentelijke bijdrage in de werking
b) verplichte gemeentelijke bijdrage in de
aflossingen
c) gemeentelijke bijdrage in de werking en
de aflossingen voor het boekjaar (a + b)
d) correctie van de gemeentelijke bijdrage
3 114 254
693 693
3 807 947
- 647 947
3 160 000
Overeenkomstig de regelgeving dient de gemeenteraad enkel kennis te nemen van de vaststelling
van het budget 2013 van het OCMW. Dit is zo omdat de gemeentelijke toelage binnen deze
voorzien in het meerjarenplan blijft.
De voorzitter van het OCMW dient het budget toe te lichten.
2. Aankoop grond (laatste lot nr. 11) ter uitvoering van het rooilijn- en onteigeningsplan
voor de gedeeltelijke verbreding van voetweg nr. 27 in Hulste, zijnde de Distelbosstraat.
Goedkeuren akte onder voorbehoud door het aankoopcomité verleden
Op 20 februari 2012 aanvaardde de gemeenteraad definitief de rooilijnaanpassing voor de
Distelbosstraat zoals uitgetekend op het plan van 8 juli 2011 van landmeter Hautekiet. Voor het deel
komende vanaf de Kuurnsestraat tot aan huisnummer 2B op de rechterkant en tot voorbij huisnummer
3 aan de linkerkant wordt de oude rooilijn uit de 19de-eeuwse buurtwegenatlas (want de Distelbosstraat
is voetweg nr. 27 met een servitudebreedte van 4 meter) definitief vervangen door een bredere rooilijn
om er in een volwaardige heraanleg te kunnen voorzien. De verbreding van voetweg 27 werd door de
deputatie van West-Vlaanderen in zitting van 14 juni 2012 goedgekeurd.
De rooilijnverbreding, conform art. 28 van de buurtwegenwet van 10 april 1841, veronderstelde dus
ook de nodige grondverwervingen.
Het aankoopcomité voerde de onderhandeling met de respectievelijke eigenaars van de 13 te
verwerven perceeltjes.
De gemeenteraad keurde in eerdere zittingen al tien kosteloze overdrachten en twee aankopen goed
(namelijk voor de voortuin van huisnummer 2A en voor het Infraxperceel).
Pagina 1 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
Nu wordt de laatste akte voorgelegd. Voor dit lot van 359,30 m² kan geen overeenkomst zonder
beding van prijs worden bekomen. Het betreft namelijk (deels) een inname uit het bouwlot gesitueerd
tussen de bebouwde percelen Distelbosstraat 2A en 2B (dus niet uit het ter plaatse al als openbaar
domein gebruikte strook).
De prijs die door het aankoopcomité voor dit lot werd overeengekomen is conform hun
schattingsverslag. De uitgave voor bedoelde aankoop is voorzien onder artikel 930/712-60 van het
buitengewone budget 2013. De ontvanger geeft terzake visum.
Het nu voorliggende aankoopdossier werd door het comité, onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad en administratief toezicht, afgewerkt. Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld
goedkeuring te verlenen waardoor het eerste voorbehoud komt te vervallen. De gemeenteraad is
bevoegd aangezien het gaat over een daad van beschikking omtrent onroerende goederen die niet
nominatief in het budget is vermeld (art. 43 par. 2, 12° van het gemeentedecreet).
3. Schenkingen aan het stadsarchief in 2012. Aanvaarding
Vorig jaar ontving het stadsarchief 18 schenkingen. In een 'Verklaring van schenking' verklaren de
schenkers de stukken in volledige en vrije eigendom aan de stad over te dragen.
Om niet telkens per schenking naar de gemeenteraad te moeten, worden deze eenmaal per jaar
gebundeld en ter aanvaarding voorgelegd.
Overzicht schenkingen 2012:
Naam
Schenking
datum
Willy Goddyn
Diverse foto's over Harelbeke
24/01/2012
Roger Claerhout
Abonnementskaart Filmforum Harelbeke
14/03/2012
Georges Christiaens
Aquarel over vinkensport
29/05/2012
Jozef Vandenbroucke
Drukwerk uit Bavikhove over verkiezingen
05/06/2012
Roger Verhelst
Boek 'Emmanuel de Bethune', Boek 'De
kracht van het kleine', boek 'De koninklijke
fanfare Sint-Cecilia', boek 'Willemsfonds'
10/07/2012
Roger Claerhout
Affiches en een akte van burgerschap in
Harelbeke
01/08/2012
Jan Dhalluin
Boek 'Chronologie van Harelbeke' door
Timperman
Boek 'Daar bij die molen' door Parmentier
01/08/2012
Bernard Bruggeman
2 dvd's over 'Bavikhove in de vorige eeuw'
en 'De Leie'
30/08/2012
Roger Claerhout
Diverse affiches over activiteiten in groot
Harelbeke
30/08/2012
Roger Verhelst
Boek over de verkiezingen en de verkozenen
van Harelbeke
30/08/2012
Luc Meurisse
Boeken 'Dit is West-Vlaanderen' - 'Stedengemeenten-Bevolking (1959-1962)'.
27/09/2012
Fernand Candry
Kaart met opgave van de oorlogsdiensten
voor strijders in de tweede wereldoorlog
09/10/2012
Kris Gevers en Rik Lybeer
Documentair archief WVEM
18/10/2012
Anja Deschuymere
Boek 'Tableau des jugements prononcès par
le tribunal de police'
07/11/2012
André Noppe
Foto's en documentatie uit WO II
13/11/2012
Pagina 2 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
Roger Claerhout
Boek 'De provincieraad van W-VL 1836-1921
en 1921-1978'
21/11/2012
Etienne Lambert/De Roede
van Harelbeke
Schriften over aanwezigheidslijsten,
examenuitslagen en klasdagboeken van de
vaktekenschool Sint-Bertulfus
& topografische kaarten
21/11/2012
Gerard Opsomer
Postkaarten over Harelbeke
& kaartenboek Peter Benoit
27/11/2012
Art. 43 par. 2, 13° van het gemeentedecreet bepaalt dat het definitief aanvaarden van schenkingen de
bevoegdheid van de gemeenteraad is. De definitieve aanvaarding wordt aan de gemeenteraad voor
beslissing voorgelegd.
4. Infrax. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2013 en
vaststellen van hun mandaat
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking vervangt de wet van 22
december 1986 betreffende de intercommunales.
Een aantal bepalingen uit het nieuwe decreet zijn onmiddellijk toepasselijk op de intercommunales die
onderworpen zijn aan de wet van 22 december 1986 en het toezichtdecreet betreffende de
intercommunales van 1 juli 1987.
Een van de onmiddellijk toepasselijke bepalingen is art. 44. Uit dit artikel blijkt dat in de bedoelde
intercommunale de benoeming en de bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger in de
algemene vergadering per algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering steeds dient
te worden herhaald.
Op maandag 25 maart 2013 vindt de buitengewone algemene vergadering van Infrax plaats om 17.30
uur in de lunchruimte van het Infrax gebouw, Noordlaan 9 in Torhout
De agenda ziet eruit als volgt:
1. Aanstelling en benoeming van de nieuwe bestuurders in de raad van bestuur van Infrax West ov.
2. Kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor het bestuur gedurende 2012.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger aan te stellen en hun mandaat te bepalen.
De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 5°.
De aanduiding van bestuurders wordt in een globaal dagordepunt verder op de dagorde verwerkt.
5. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het gewest Kortrijk
(IMOG). Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2013 en vaststellen van hun mandaat
Art. 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat in de bedoelde intercommunale
de benoeming en de bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger in de algemene vergadering
per algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering steeds dient te worden herhaald.
Op dinsdag 19 maart 2013 vindt de buitengewone algemene vergadering van IMOG plaats om 19 uur
in de raadzaal van de afvalverwerkingsinstallatie, Kortrijksesteenweg 264 in Harelbeke.
De
1.
2.
3.
4.
agenda ziet eruit als volgt:
Samenstelling van het bureau.
Goedkeuren statutenwijziging.
Benoeming van de nieuwe bestuurders.
Actualisering kapitaal, zie art. 10 van de statuten.
Pagina 3 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
5. Vaststellen presentiegelden.
6. Varia.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger aan te stellen voor de algemene vergadering van IMOG op 19 maart 2013, alsook
diens mandaat te bepalen.
De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 5°.
De aanduiding van bestuurders wordt in een globaal dagordepunt verder op de dagorde verwerkt.
6. Leiedal. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van 26 maart 2013 en vaststellen van hun mandaat
Art. 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat in de bedoelde intercommunale
de benoeming en de bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger in de algemene vergadering
per algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering steeds dient te worden herhaald.
Op dinsdag 26 maart 2013 vindt de buitengewone algemene vergadering van Leiedal plaats om 18 uur
in de raadzaal van het stadhuis van Waregem, Gemeenteplein 2.
De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de
raad van bestuur wordt overgegaan.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger aan te stellen voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 26 maart
2013, alsook diens mandaat te bepalen.
De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 5°.
De aanduiding van bestuurders wordt in een globaal dagordepunt verder op de dagorde verwerkt.
7. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV). Aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
20 maart 2013 en vaststellen van hun mandaat
Art. 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat in de bedoelde intercommunale
de benoeming en de bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger in de algemene vergadering
per algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering steeds dient te worden herhaald.
Op woensdag 20 maart 2013 vindt de algemene vergadering van de WIV plaats om 19 uur in het
stadhuis in Kortrijk, Grote Markt 54.
De agenda ziet eruit als volgt:
1. Benoeming van een nieuwe raad van bestuur, met name van de stemgerechtigde leden en van
maximum vijf leden met raadgevende stem.
2. Varia.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger aan te stellen en hun mandaat te bepalen.
De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 5°.
De aanduiding van bestuurders wordt in een globaal dagordepunt verder op de dagorde verwerkt.
Pagina 4 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
8. Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen
(PSILON). Aanduiden twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangende
vertegenwoordigers in de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2013 en
vaststellen van hun mandaat
Art. 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat in de bedoelde intercommunale
de benoeming en de bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger in de algemene vergadering
per algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering steeds dient te worden herhaald.
Op woensdag 27 maart 2013 vindt de buitengewone algemene vergadering van PSILON plaats om 18
uur in de conferentiezaal van het stadhuis van Roeselare, Botermarkt 2.
De agenda ziet eruit als volgt:
1. Aanduiden bestuurders.
2. Kennisname bestuurders met raadgevende stem.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangend
vertegenwoordigers aan te stellen en hun mandaat te bepalen.
De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 43 par. 2, 5°.
Aan de gemeenteraad wordt medegedeeld dat PSILON een kennismakende informatievergadering
organiseert voor alle gemeenteraadsleden van de 22 vennootgemeenten, op dinsdag 26 februari 2013
om 19 uur in de aula van crematorium UITZICHT. Alle gemeenteraadsleden ontvangen hiervoor
binnenkort een uitnodiging op hun persoonlijk adres.
De aanduiding van bestuurders wordt in een globaal dagordepunt verder op de dagorde verwerkt.
9. Aanstellen stadsvertegenwoordiging in de externe (bovengemeentelijke) instellingen
Door de gehele vernieuwing van de gemeenteraad en de start van de nieuwe legislatuur moet de
stadsvertegenwoordiging in de externe (bovengemeentelijke) instellingen opnieuw worden aangeduid.
Voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bedoeld in het decreet van 6 juli 2001 moet de
aanstelling, met inbegrip van de bepaling van het mandaat, gebeuren per algemene vergadering (zie
voorgaande dagordepunten).
Volgende aanstellingen worden voorgesteld.
1.
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bedoeld in het decreet van 6 juli 2001
LEIEDAL - Buitengewone algemene vergadering op 26 maart 2013
Overeenkomstig art. 17 par. 1 van de statuten heeft elke aangesloten gemeente recht op één mandaat
van bestuurder.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een kandidaat-bestuurder, die gemeenteraadslid moet zijn,
voor te dragen bij de intercommunale Leiedal.
De raad van bestuur wordt verkozen op 26 maart 2013.
INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Buitengewone algemene vergadering op 27 maart 2013
De stad Harelbeke heeft recht op één mandaat in de raad van bestuur (deze persoon mag maar moet
geen gemeenteraadslid zijn).
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld hiervoor een kandidaat voor te dragen.
Pagina 5 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR OPENBARE GEZONDHEID VZW (IMOG) - Buitengewone
algemene vergadering op 19 maart 2013
De stad Harelbeke heeft recht op twee mandaten in de raad van bestuur bij IMOG (men moet
gemeenteraadslid zijn).
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld twee kandidaat-bestuurders voor te dragen.
Er is één potentieel mandaat in de raad van bestuur. Een prioriteitsregel als er meer dan vijf
gemeenten een voordracht doen. De vertegenwoordiger moet gemeenteraadslid zijn, heeft
raadgevende stem in de raad van bestuur en mag niet behoren tot de bestuursmeerderheid.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld één potentiële kandidaat bestuurder met raadgevende stem
voor te dragen.
De raad van bestuur wordt verkozen op 19 maart 2013.
INFRAX WEST – Algemene vergadering 25 maart 2013
De stad Harelbeke heeft recht op:
 één mandaat in de raad van bestuur (gemeenteraadslid);
 één mandaat met raadgevende stem in de raad van bestuur (gemeenteraadslid niet behorend tot
de bestuursmeerderheid).
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld hiervoor twee kandidaten voor te dragen.
De raad van bestuur wordt verkozen op 25 maart 2013.
WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE VLIEGVELD WEVELGEM-BISSEGEM (WIV) – Algemene vergadering
op 20 maart 2013
Voor de WIV zal de benoeming van de nieuwe bestuurders gebeuren op de algemene vergadering van
20 maart 2013.
De stad Harelbeke heeft recht op :
 twee mandaten in de raad van bestuur (gemeenteraadslid);
 één potentieel mandaat met raadgevende stem in de raad van bestuur (niet behorend tot de
bestuursmeerderheid).
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld hiervoor kandidaten voor te dragen.
2.
Andere externe (bovengemeentelijke) instellingen
Naam van de instelling
CEVI
VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN
ZUID-WEST-VLAAMSE SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ
Toe te wijzen mandaat/mandaten
 vertegenwoordiger algemene vergadering (mag
maar moet geen gemeenteraadslid zijn)
 plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene
vergadering (idem)
 raad van bestuur: 1 mandaat (idem)
 vertegenwoordiger algemene vergadering (mag
maar moet geen gemeenteraadslid zijn)
 plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene
vergadering (idem)
 raad van bestuur (idem)
 financieel comité (idem)
 vertegenwoordiger algemene vergadering (mag
maar moet geen gemeenteraadslid zijn)
 plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene
vergadering (mag maar moet geen
gemeenteraadslid zijn)
Pagina 6 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
VMW



NV GEMEENTELIJKE HOLDING


CVBA MIJN HUIS



PUBLILEC



NV ELK ZIJN HUIS


VVSG


DE LIJN


NV EFIN



ONDERWIJSSECRETARIAAT STEDEN EN
GEMEENTEN VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP VZW


TOERISME LEIESTREEK


OPEN SCHOOL VZW

twee vertegenwoordigers algemene vergadering
(mag maar moet geen gemeenteraadslid zijn)
twee plaatsvervangende vertegenwoordigers
algemene vergadering (idem)
provinciaal comité: één vertegenwoordiger
(moet gemeenteraadslid zijn)
vertegenwoordiger algemene vergadering (mag
maar moet geen gemeenteraadslid zijn)
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene
vergadering (idem)
vertegenwoordiger algemene vergadering (mag
maar moet geen gemeenteraadslid zijn)
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene
vergadering (idem)
raad van beheer: twee mandaten (mag maar
moet geen gemeenteraadslid zijn)
vertegenwoordiger algemene vergadering (moet
gemeenteraadslid zijn)
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene
vergadering (moet gemeenteraadslid zijn)
raad van bestuur: twee mandaten (moet
gemeenteraadslid zijn)
vertegenwoordiger algemene vergadering (mag
maar moet geen gemeenteraadslid zijn)
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene
vergadering (mag maar moet geen
gemeenteraadslid zijn)
vertegenwoordiger algemene vergadering (moet
gemeenteraadslid zijn)
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene
vergadering (moet gemeenteraadslid zijn)
vertegenwoordiger algemene vergadering (mag
maar moet geen gemeenteraadslid zijn)
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene
vergadering (mag maar moet geen
gemeenteraadslid zijn)
vertegenwoordiger algemene vergadering (mag
maar moet geen gemeenteraadslid zijn)
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene
vergadering (mag maar moet geen
gemeenteraadslid zijn)
raad van bestuur: één mandaat (moet
gemeenteraadslid zijn liefst burgemeester of
schepen)
vertegenwoordiger algemene vergadering (moet
gemeenteraadslid zijn) liefst schepen van
onderwijs of burgemeester
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene
vergadering (idem)
vertegenwoordiger algemene vergadering (moet
gemeenteraadslid zijn)
raad van bestuur: één mandaat (mag maar
moet geen gemeenteraadslid zijn)
vertegenwoordiger algemene vergadering (mag
maar moet geen gemeenteraadslid zijn)
Pagina 7 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
PWA VZW


LOKAAL WERKGELEGENHEIDSFORUM



OVERLEG CULTUUR ZUID-WESTVLAANDEREN


WELZIJNSCONSORTIUM


VZW 't OF


INTERLOKALE VERENIGING
BURENSPORTDIENST
In


HISE VZW (Harelbeekse initiatieven voor
sociale economie)




vertegenwoordiger algemene vergadering
 naast de sociale partners moeten ook zes
vertegenwoordigers aangeduid worden door
de gemeenteraad (mag maar moet geen
gemeenteraadslid zijn)
drie vertegenwoordigers algemene vergadering
met raadgevende stem (idem)
Voorstel: Katrien Bekaert, Martin Vandebuerie,
Micheline Decuypere.
twee vertegenwoordigers algemene vergadering
(mag maar moet geen gemeenteraadslid zijn)
twee plaatsvervangende vertegenwoordigers
algemene vergadering (idem)
vertegenwoordiger in dagelijks bestuur (mag
maar moet geen gemeenteraadslid zijn, liefst
handelaar)
raad van bestuur
 stemgerechtigd lid: schepen voor
cultuurbeleid
raad van bestuur
 lid met raadgevende stem:
gemeenteraadslid verkozen op een lijst
waarvan geen enkele verkozene deel
uitmaakt van het schepencollege of
aangesteld is als voorzitter van het OCMW
vertegenwoordiger algemene vergadering (moet
gemeenteraadslid zijn)
raad van bestuur: één mandaat: onderling
overleg tussen stad en OCMW wie van de twee
vertegenwoordigers algemene vergadering naar
raad van bestuur gaat
eerste vertegenwoordiger algemene vergadering
(moet gemeenteraadslid zijn)
tweede vertegenwoordiger algemene
vergadering (idem)
het beheerscomité:
één vertegenwoordiger (moet schepen van sport
zijn)
één plaatsvervangend vertegenwoordiger (moet
burgemeester of schepen zijn)
één vertegenwoordiger algemene vergadering,
bij voorkeur schepen van werk, mag maar hoeft
geen gemeenteraadslid te zijn
raad van bestuur: zeven leden: iedere fractie
minstens één lid en de rest volgens systeem
D'Hondt = één extra voor CD&V en één extra
voor Sp.a-Groen
vier deskundigen voorgesteld door GR:
 één gemeentelijk ambtenaar stad (Martin
Vandebuerie)
 één ambtenaar OCMW (Micheline Decuyper)
 twee mandaten Kuurne
twee deskundigen raad van bestuur in
gezamenlijk overleg OCMW door GR voor te
stellen (Martin Vandebuerie en Micheline
Decuyper)
Pagina 8 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
ERSV VZW WEST-VLAANDEREN
(Erkende RegionaleSamenwerkingsverbanden)
INTERLOKALE VERENIGING WONEN

In


LOGO LEIELAND


één vertegenwoordiger algemene vergadering
(mag maar moet geen gemeenteraadslid zijn)
het beheerscomité:
één vertegenwoordiger: moet schepen van
huisvesting zijn (of schepen RO of schepen
Welzijn)
één plaatsvervangende vertegenwoordiger:
moet burgemeester, schepen of
gemeenteraadslid zijn
raad van bestuur:
 één vertegenwoordiger namens de OCMW
 twee mandaten namens het stadbestuur
één vertegenwoordiger algemene vergadering
(nu is dit Karolien Deschildre)
10. Interlokale vereniging Burensportdienst. Werkjaar 2012. Goedkeuren jaarverslag,
rekening en evaluatie
Sedert 16 april 2007 maakt de stad Harelbeke deel uit van de interlokale vereniging Burensportdienst,
samen met volgende gemeenten en steden: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Kuurne, Spiere-Helkijn,
Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.
Volgens art. 15 en 16 van de overeenkomst met statutaire draagkracht (gemeenteraad van 16 april
2007) dient de rekening samen met het jaarverslag aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.
Ter gelegenheid van de behandeling van dit jaarverslag geeft de vertegenwoordiger van de gemeente
in de interlokale vereniging toelichting in de gemeenteraad. De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraad
gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van het jaarverslag.
Het schepencollege legt de rekening en het jaarverslag 2012 aan de gemeenteraad ter aanvaarding
voor.
11. Overeenkomst tussen de stad Harelbeke en de vzw Sportverbond Oostwijk. Goedkeuring
Vanaf 2013 zal de wielerwedstrijd 'Stannah Vlaamse Pijl' deel uit maken van de Driedaagse van WestVlaanderen. Hiermee zal deze wedstrijd doorgaan in een hogere categorie van de UCI, namelijk Men
Elite 2.1. De stad biedt sedert jaar en dag logistieke en financiële ondersteuning voor de organisatie
van de wielerwedstrijd.
Het is in het belang van beide partijen om geformaliseerde afspraken te maken met betrekking tot de
verhoudingen ten opzichte van elkaar. Er wordt dan ook een subsidieovereenkomst, af te sluiten tussen
de stad Harelbeke en de wielerclub vzw Sportverbond Oostwijk, ter goedkeuring voorgelegd.
De wedstrijd voor de junioren valt buiten deze toelageovereenkomst en wordt verder gesubsidieerd via
het gewoon reglement subsidies 'wielerorganisatoren'.
Het voorliggende project van overeenkomst is naar het oordeel van het schepencollege evenwichtig en
dient zowel het openbaar belang als het belang van de vzw.
De voorliggende overeenkomst werd onderhandeld met de vzw Sportverbond Oostwijk.
De noodzakelijke kredieten zullen worden voorzien ter gelegenheid van de eerste budgetwijziging van
2013.
12. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Hervaststelling
1. Aanleiding en kadering
Overeenkomstig art. 40 van het gemeentedecreet (GD) dient de gemeenteraad bij de start van de
zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast te stellen waarin de aanvullende maatregelen worden
opgenomen in verband met de werking van de gemeenteraad.
Pagina 9 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
Het voorliggende ontwerp van reglement is opgemaakt aan de hand van een model beschikbaar
gesteld door de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten). Het vervangt het bestaande
huishoudelijk reglement (vastgesteld door de gemeenteraad van 12 februari 2007, gewijzigd op
14 juli 2008 en 13 juli 2009).
Het voorgelegde ontwerp is in overeenstemming met:


de bepalingen van het gemeentedecreet zoals ondertussen gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012,
wijzigingsdecreet waarvan de bepalingen voor het grootste deel in werking treden vanaf
1 januari 2013;
het BVR van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris.
Alhoewel vanuit logistiek oogpunt minder aangewezen, is het verantwoord dat in het huishoudelijk
reglement ook zo veel mogelijk regels die in het GD zelf voorkomen en die de werking van de
gemeenteraad bepalen dienen worden overgenomen. De bruikbaarheid van het reglement wordt
daardoor immers verhoogd. Uiteraard geldt deze overname onverminderd de wettelijke kracht van de
bepalingen van het gemeentedecreet en het aangehaalde uitvoeringsbesluit.
2. Belangrijke inhoudelijke elementen
2.1.
Algemeen
Het project bevat, zoals het bestaande reglement, bepalingen over de bijeenroeping van de
gemeenteraad, de aard van de vergadering (openbaar of besloten), de informatieverstrekking aan de
gemeenteraadsleden en het publiek, de wijze van vergaderen, de wijze van stemmen, de
raadscommissies, het presentiegeld en terugbetaling van de kosten, de verzoekschriften aan de
gemeenteraad en het spreekrecht voor niet-gemeenteraadsleden.
2.2.
Presentiegeld
Het presentiegeld bedraagt, zoals in het verleden, 124,98 euro (het decretale maximum) en wordt
gekoppeld aan de spilindex. Aan de huidige index is dat 201,02 euro bruto.
Voor de zittingen van de gemeenteraadscommissies en de vergaderingen met de vertegenwoordigers
van de intern verzelfstandigde agentschappen wordt dit bedrag gehalveerd.
De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de
gemeenteraad die hij voorzit.
Burgemeester en schepenen (de voorzitter van het OCMW inbegrepen) hebben geen recht op
presentiegeld.
3. Voorgestelde wijzigingen
3.1.



Wijzigingen van juridisch-technische aard
Ingevolge de wijzigingen in de loop van de vorige legislatuur waren bis-artikels ingevoerd. Nu wordt
gewoon doorgenummerd.
Er wordt voorzien dat, zoals het gemeentedecreet ingevolge wijziging van 29 juni 2012 voorschrijft,
een vijfde van de zittinghebbende leden - als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad
nog geen bijeenroeping is gebeurd - de voorzitter kunnen verplichten de gemeenteraad samen te
roepen. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus.
Er wordt voorzien dat met ingang van 1 januari 2014, zoals het gemeentedecreet ingevolge
wijziging van 29 juni 2012 voorschrijft, indien een gemeenteraadslid hierom verzoekt, aan het lid
een dossier elektronisch ter beschikking wordt gesteld.
Pagina 10 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA





In het reglement was al voorzien dat, ingeval de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te
leggen, de hoorzitting in het openbaar wordt gehouden indien de betrokkene hierom verzoekt. Er
wordt nu ook expliciet voorzien dat een getuige die wordt gehoord altijd kan vragen om het
getuigenverhoor achter gesloten deuren te laten plaats vinden.
In navolging van het gemeentedecreet wordt nu expliciet voorzien dat de gemeenteraadsleden,
alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van
de gemeenteraad bijwonen, tot geheimhouding verplicht zijn.
Zoals in de praktijk gebeurt wordt vermeld dat de besluiten van de gemeenteraad worden ontsloten
via de webstek van de stad. Een verwijzing naar het gemeentelijk infoblad is niet langer voorzien.
Zoals het gemeentedecreet voorschrijft wordt, in geval van een tweede oproep omdat bij de eerste
vergadering het quorum niet werd bereikt, niet langer naar een verkorte oproepingstermijn
verwezen omdat de gewone oproepingstermijn van acht dagen in principe toepasselijk is.
Zoals het gemeentedecreet na wijziging van 29 juni 2012 voorschrijft wordt, wanneer een punt ter
zitting wordt toegevoegd, niet langer inhoudelijk vereist dat het kleinste uitstel gevaar kan
opleveren. De vereiste van spoedeisendheid en van een twee derde meerderheid die voor de
toevoeging stemt wordt wel, zoals het decreet vereist, behouden.
3.2.
Raadscommissies
De gemeenteraad kan in zijn midden raadscommissies oprichten. De commissies hebben als taak het
voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het
formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de
bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds
deskundigen en belanghebbenden horen.
Volgende raadscommissie worden opgericht:




de
de
de
de
raadscommissie
raadscommissie
raadscommissie
raadscommissie
grondgebiedszaken en facilitaire dienst;
management, personeel, financiën, communicatie en intercommunales;
vrije tijd;
werken ondernemen en leren (WOL) en burger en welzijn.
De bijzondere raadscommissie voor de beoordeling van de decretale graden verdwijnt omdat het
decreet van 29 juni 2012 het gemeentedecreet wijzigde in die zin dat de gemeentesecretaris, de
adjunct-gemeentesecretaris (indien die is voorzien) en de financieel beheerder voortaan worden
geëvalueerd door een evaluatiecomité, bestaande uit het schepencollege en de voorzitter van de
gemeenteraad. Enkel de ombudsman (in Harelbeke onbestaand) wordt nog door een bijzondere
raadscommissie geëvalueerd. Zodoende konden de bepalingen inzake deze bijzondere raadscommissie
worden geschrapt.
De voormelde raadscommissies zijn bevoegd voor de materies die behoren tot de diensten waarnaar
hun naam verwijst.
De bevoegdheid van de raadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op
het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van
de gemeente wordt geïntegreerd in de raadscommissie management, personeel, financiën,
communicatie en intercommunales.
De installatie van raadscommissies laat de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeentelijke
bestuursorganen onverlet.
De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de fracties
waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden ingediend door de
fracties.
Pagina 11 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
Voor de legislatuur 2013–2018 worden de mandaten in de raadscommissies, in toepassing van dit
principe, over de fracties verdeeld a rato van één mandaat per begonnen schijf van drie verkozen
gemeenteraadsleden.
De





toepassing van dit principe geeft volgende verdeling:
fractie CD&V: vier mandaten;
fractie Sp.a-Groen: drie mandaten;
fractie N-VA: twee mandaten;
fractie Open VLD: één mandaat;
fractie Vlaams Belang: één mandaat.
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde
aantal leden in de commissies te behouden. Indien een fractie tijdens de zittingsperiode splitst of
sommige leden zich als onafhankelijk gemeenteraadslid opstellen of overgaan naar een andere fractie,
dan behoudt de fractie zijn oorspronkelijk aantal leden in de commissies.
Ingeval sommige leden van een fractie zich als onafhankelijk gemeenteraadslid opstellen of overgaan
naar een andere fractie, dan kunnen deze gemeenteraadsleden niet meer zetelen in een
raadscommissie, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie.
13. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Hervaststellen
presentiegelden en regelen reis- en verblijfskosten
Bij beslissing van 28 januari 2002 stelde de gemeenteraad de presentiegelden en de reis- en
verblijfskosten met betrekking tot de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)
vast.
De leden van de GECORO werden een presentiegeld toegekend van 74,37 euro voor de vergaderingen
waarop ze aanwezig zijn. Dit presentiegeld was destijds identiek aan het presentiegeld voor
gemeenteraadsleden wanneer zij deelnamen aan een raadscommissie waarin zij recht hadden op
zitpenningen. Het bedrag is blijkens de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2002 niet geïndexeerd.
Verder werd aan de voorzitter van de GECORO reis- en verblijfskosten toegestaan overeenkomstig de
bepalingen van de gemeenteraadsbeslissing van 30 oktober 1989, zoals gewijzigd op 20 maart 2000 en
eventuele latere wijzigingen houdende verplaatsingskosten van de leden van het schepencollege en
van de gemeenteraad.
Het schepencollege stelt aan de gemeenteraad voor het presentiegeld van de leden van de GECORO
blijvend af te stemmen op de presentiegelden die toekomen aan de gemeenteraadsleden die recht op
zitpenning hebben in een raadscommissie. Op vandaag bedraagt dit 101,51 euro bruto aan de huidige
index.
Verder stelt het schepencollege voor de bepaling in verband met de reiskosten vast te leggen door een
parafrasering van de regeling voor de gemeenteraadsleden en de voorzitter van de gemeenteraad, dit
in eenzelfde poging enige uniformiteit na te streven.
De voorgestelde nieuwe regeling komt het schepencollege, gelet op de prestaties die geleverd worden
door de leden van de GECORO en de voorzitter van de GECORO, redelijk en verantwoordbaar voor. Er
is dan ook reden om de oude beslissing van 28 januari 2002 te vervangen.
De gemeenteraad is bevoegd inzonderheid ingevolge toepassing van art. 42 par. 3 van het
gemeentedecreet.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de presentiegelden en de regeling reis- en verblijfskosten
voor de GECORO her vast te stellen.
14. Gemeentepersoneel. Aanpassen van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel. Goedkeuring
De lokale rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel werd bij besluit van de gemeenteraad van
22 december 2008 ingevoerd met ingang van 1 januari 2009.
Pagina 12 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
Om aan de lokale noden te kunnen voldoen, werd de rechtspositieregeling bij gemeenteraadsbesluiten
van 8 maart 2010 (de invoering van het DYNAMO-project), 10 mei 2010 (de invoering van de 2de
pensioenpijler voor het contractueel personeel), 14 juni 2010 (aanpassing van de zichtwaarde van de
maaltijdcheques) en 16 april 2012 (aanpassing van 2de pensioenpijler voor het contractueel personeel)
gewijzigd.
Op 23 november 2012 gaf de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit tot
wijziging van het besluit rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel van 7 december 2007
en van het besluit rechtspositieregeling OCMW-personeel van 12 november 2010. De wijzigingen
bestaan vooral uit opschoning van de oorspronkelijke teksten. Er zijn niettemin ook enkele nuttige
inhoudelijke aanpassingen. Op enkele gevallen van retroactiviteit na, treedt het wijzigingsbesluit in
werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de publicatie in het Belgisch staatsblad.
Ook nieuwe regelgeving en nieuwe toepassingsregels binnen de rubrieken van loonbaanonderbreking,
halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek vereisen de nodige bijsturing van de
lokale rechtspositieregeling.
Concreet gaat het over volgende aanpassingen:
 Titel II. De loopbaan; Hfdst II. De aanwerving: artikel 10:
&
Titel II. De loopbaan; Hfdst III. De selectieprocedure: artikel 22:
in een aantal specifieke situaties kan de aanstellende overheid beslissen om bij de vacantverklaring
van een betrekking af te wijken van de diplomavereiste die als aanwervingsvoorwaarde geldt voor
de functies van niveau A, B en C; de afwijking moet steunen op objectieve criteria; de afwijking kan
alleen wanneer noch de functiebeschrijving noch de hogere overheid een specifiek diploma vergt;
de afwijking wordt mogelijk bij het inroepen van relevante beroepservaring of specifieke attesten
die op de functie afgestemd zijn; in voorkomend geval wordt een niveau- of capaciteitstest
georganiseerd via gekwalificeerde selectoren;
 Titel II. De loopbaan; Hfdst VII. De proeftijd met het oog op de vaste aanstelling in statutair
verband: artikel 40, 45, 56 en 47:
&
Titel II. De loopbaan; Hfdst VIII. De evaluatie tijdens de loopbaan: artikel 56 en 62:
verfijningen en verduidelijking van een aantal specifieke situaties binnen de evaluatie tijdens de
proeftijd en tijdens de loopbaan (regelmatige feedback, concrete afspraken …), alsook het
aanbieden van een aantal mogelijkheden wanneer een personeelslid bij zijn evaluatie een
ongunstige beoordeling bekomt (blokkering van de eerstvolgende periodieke salarisverhoging,
blokkering in de functionele loopbaan, herplaatsing van het personeelslid en ontslag van het
personeelslid);
 Titel VIII. Verloven en afwezigheden; Hfdst XI. Loopbaanonderbreking: artikel 254 tot en met 269:
de wijziging van termijnen binnen het ouderschapsverlof en de wijziging van termijnen binnen de
bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid;
 Titel VIII. Verloven en afwezigheden; Hfdst XIII. De halftijdse vervroegde uittreding: artikel 280:
&
Titel VIII. Verloven en afwezigheden; Hfdst XIV. De vrijwillige vierdagenweek: artikel 281:
het per 1 januari 2013 schrappen van deze toepassingen en het voorzien van een overeenkomstige
overgangsmaatregel tot het behoud van rechten voor die personeelsleden die zich op 31 december
2012 daadwerkelijk nog in een lopend stelsel van de halftijdse vervroegde uittreding, hetzij de
vrijwillige vierdagenweek bevinden;
 Titel VIII. Verloven en afwezigheden; Hfdst XV. De dienstvrijstellingen: artikel 285:
beperking van de dienstvrijstelling voor het geven van bloed, plasma en bloedplaatjes tot maximaal
tien keer per jaar; de dienstvrijstelling geldt voortaan voor de tijd die nodig is voor de gift, waarin
inbegrepen zit de tijd die naargelang het geval nodig is voor de verplaatsing naar en van het
afnamecentrum en waarbij rekening wordt gehouden met de door het Rode Kruis Vlaanderen
bepaalde richtlijnen;
Pagina 13 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA

Titel VII. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen; Hfdst VI. De sociale voordelen; Afdeling
III. De vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer: artikel 213 en 214:
het invoeren van de fietsvergoeding voor het personeelslid dat de volledige of gedeeltelijke
verplaatsing van en naar het werk met de fiets aflegt; de vergoeding wordt beperkt tot een enkele
heen- en terugrit per gewerkte dag; het bedrag werd door het schepencollege vastgesteld op 0,22
euro/km (hierbij wordt rekening gehouden met de indexering zoals voorzien in het Wetboek van
Inkomstenbelastingen alsook met de grenzen zoals vastgelegd in de fiscale en
socialezekerheidswetgeving, waardoor de fietsvergoeding vrijgesteld is van belasting en sociale
bijdragen.
De overige nog door te voeren wijzigingen aan onze rechtspositieregeling overeenkomstig de
bepalingen van voormeld besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 worden op een later
tijdstip naar voor gebracht.
Bij de opmaak van het personeelsbudget 2013 kon nog geen rekening gehouden worden met de
kredieten voor de fietsvergoeding. Dit wordt opgevangen via de 1 ste budgetwijziging 2013.
Het syndicaal overlegorgaan stad/OCMW verleende gunstig advies in de bijeenkomst van 22 januari
2013.
Overeenkomstig artikel 270 van het gemeentedecreet werd voorafgaand advies van de OCMW-raad
ingewonnen (31 januari 2013).
Er is tevens gunstig advies van het managementteam.
Het komt de gemeenteraad toe de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel in die zin te
wijzigen.
15. Gemeentepersoneel. Aanpassen van het arbeidsreglement. Goedkeuring
Bij besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2009 werd het arbeidsreglement voor het
gemeentepersoneel goedgekeurd. De eerste wijziging werd doorgevoerd bij besluit van de
gemeenteraad van 18 juli 2011.
In het kader van de wetgeving op de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel
gedrag op het werk, zijn in het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel op vandaag volgende
vertrouwenspersonen aangeduid:
 Mevr. Daniëlle Biesemans, medewerker bij de dienst Financiën;
 Dhr. Frederique Christiaens, (preventieadviseur en) diensthoofd Facility;
 Een psycholoog van het team psychosociaal welzijn via de crisislijn van de arbeidsgeneeskundige
dienst Provikmo, de externe dienst voor preventie & bescherming op het werk.
Mevr. Biesemans en dhr. Christiaens hebben een eindje terug gevraagd om niet langer te moeten
fungeren als vertrouwenspersoon in de hier bedoelde wetgeving.
Binnen de personeelsorganisatie werden onlangs volgende personeelsleden bereid gevonden om
voortaan de taak van vertrouwenspersoon op zich te nemen:
 Mevr. Lindsey Deloof, medewerker op de dienst Management & Personeel;
 Dhr. Jan Coussement, adjunct-preventieadviseur en medewerker op de dienst Facility.
Mevr. Deloof en dhr. Coussement werden bij besluit van het schepencollege van 22 januari 2013
aangesteld als nieuwe vertrouwenspersoon.
Het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel dient nu uiteraard in dezelfde zin gewijzigd.
Het dossier werd gunstig geadviseerd door het managementteam.
De syndicale procedure werd nageleefd (syndicaal overleg stad/OCMW van 22 januari 2013).
Het komt de gemeenteraad toe het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel in die zin te
wijzigen.
Pagina 14 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
16. Stadshostessen. Kadering binnen de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers. Goedkeuring
Op regelmatige basis wordt beroep gedaan op hostessen voor de omkadering tijdens ceremoniële
activiteiten van de stad. Het gaat daarbij om opdrachten van gemiddeld twee à drie uur per dag.
Momenteel zijn dit voornamelijk studenten die dit in het statuut van jobstudent uitvoeren.
Rekening houdend met het reglementaire kader waarbinnen men zich dient te begeven, is dit voor
jobstudenten financieel minder interessant. Een jobstudent mag maximaal 50 dagen per jaar werken.
Een studentenjob waarbij men 50 volle werkdagen kan werken is financieel aantrekkelijker en een
begonnen dag wordt voor een gehele dag gerekend.
Twee mogelijkheden bieden zich aan:
1. ofwel wordt deze opdracht beschouwd als vrijwilligerswerk en valt de onkostenvergoeding onder de
wetgeving op vrijwilligerswerk;
2. ofwel wordt de opdracht beschouwd als arbeidsprestaties en worden de hostessen per gepresteerd
uur betaald.
Bovenstaande twee scenario's hebben een apart juridisch kader die de werkgever dient te respecteren.
1. Juridisch kader vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligerswerk is elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht. Vrijwilligers worden
niet betaald. Ze kunnen wel een onkostenvergoeding genieten (op forfaitaire basis of op basis van
bewezen kosten).
De voornaamste kenmerken zijn de volgende:







forfaitaire vergoeding voor vrijwilligers:
bedragen per 1 januari 2013:
 maximaal 32,71 euro/dag;
 maximaal 1 308,38 euro/jaar;
het toekennen van de vergoeding kan in dagdelen worden opgedeeld;
de vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de maximale financiële grenzen;
de onkostenvergoeding is een netto bedrag. De vrijwilliger en de werkgever betalen hier geen
bijkomende bijdragen op;
er wordt geen maximum aantal dagen opgelegd;
studenten die als vrijwilliger hebben gewerkt, kunnen daarnaast als jobstudent werken. Het gaat
om twee verschillende statuten.
Bijvoorbeeld: student X werkt elke zaterdag als vrijwilliger en ontvangt daar een forfaitaire
onkostenvergoeding voor. Op zondag werkt deze student in het statuut van jobstudent bij de
plaatselijke bakker. Deze student kan zijn 50 dagen volledig presteren naast de opdracht als
vrijwilliger;
er is geen verschil tussen studenten die als vrijwilliger werken of werknemers die als vrijwilliger
werken.
Administratieve verplichtingen:
 de organisatie moet voor haar vrijwilligers een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten;
 de organisatie moet een register bijhouden wie welke dagen vrijwilligerswerk presteerde. Dit
register kan worden opgevraagd.
2. Juridisch kader arbeidsprestaties per uur te vergoeden
Hostessen zijn contractueel verbonden aan de opdracht met de daaraan verbonden rechten en plichten.
Hostessen worden per gepresteerd uur betaald.
Het statuut van de hostess heeft een belangrijke financiële impact.
Pagina 15 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
Indien de hostess het statuut van jobstudent geniet, betaalt de werkgever een solidariteitsbijdrage van
5,42 % en de werknemer (de student) een solidariteitsbijdrage van 2,71 %.
De hostess kan ook het statuut van werknemer hebben. In dat geval worden de normale werknemersen werkgeversbijdragen betaald zoals voor een andere werknemer binnen de stad.
Voorwaarden verbonden aan het statuut van jobstudent zijn:
 beperking tot maximaal 50 dagen werken in dit statuut;
 een aantal beperkingen op het maximaal aantal te werken uren per kwartaal (die effect hebben op
de gezinsbijslag).
Er zijn twee mogelijkheden:
 ofwel vergoeding betaald door de stad. Dan is de reglementering publieke sector toepasselijk;
 ofwel vergoeding betaald door een interimkantoor. Dan is de reglementering privésector
toepasselijk.
De privésector is onderhevig aan de arbeidswet.
De publieke sector is onderhevig aan de arbeidstijdwet.
Het grootste verschil zit in de minimale arbeidsduur per dag:
 arbeidswet: minimale arbeidsduur van 3 uur/dag (contracten van minder dan 3 uur per dag mag
men wettelijk niet opmaken. Wordt een hostess opgeroepen voor een opdracht van 1 of 2 uur, dan
wordt zij minstens 3 uur betaald;
 arbeidstijdwet: geen minimale arbeidsduur/dag (lokale besturen kunnen wel contracten van
bijvoorbeeld 1 uur/dag opmaken).
De opdrachten van de hostessen zijn voor het grootste deel minder dan 3 uur/dag.
De administratieve verplichtingen zijn de volgende:
Via de payroll van de stad:
 voorafgaand aan elke tewerkstelling dient een contract te worden opgemaakt tussen hostess en
werkgever (stadsbestuur);
 voorafgaand aan elke tewerkstelling moet de stad een dimona-aangifte doen bij de Sociale
Zekerheid.
Via een interimkantoor:
 voorafgaand moet men het interimbureau inlichten wanneer de hostess zal presteren;
 het interimbureau brengt de contractuele verplichtingen in orde;
 het interimbureau doet de dimona-aangifte aan de sociale zekerheid;
 het interimbureau volgt de vergoeding op en factureert aan het stadsbestuur.
Simulaties van de verschillende systemen zijn in de uitgebreide nota in het dossier terug te vinden.
3. Conclusie
Het is wenselijk om voor deze hostessenopdrachten een beroep te kunnen doen op studenten.
Studenten zijn flexibel inzetbaar en kunnen op minder voor de hand liggende momenten de opdracht
komen uitvoeren.
De huidige reglementering rond jobstudenten sluit moeilijk aan bij de aard van de opdrachten als
hostess. Indien de hostessen worden betaald per uur door de stad of door het interimbureau lopen we
het risico dat ze afzien van de opdrachten omdat ze voor een korte tewerkstelling een volledige dag
van hun 50-dagen saldo verliezen. Als jobstudent is dit een financieel weinig interessante opdracht. Het
risico dat de jobstudenten afhaken onder dit stelsel is reëel.
Het voorstel van het vrijwilligersstatuut biedt hier wel een antwoord op. Studenten kunnen dit perfect
bovenop een vakantiejob uitoefenen.
Vanuit de dienst zal er moeten op toegezien worden dat de vrijwilliger (student of niet) niet boven zijn
maximum te verkrijgen onkostenbedrag op jaarbasis gaat.
Pagina 16 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
Mogelijks resulteert dit in een evenrediger gespreid aantal opdrachten over de verschillende hostessen,
of zal er eventueel een lichte uitbreiding in aantal hostessen moeten voorzien worden.
Het voorstel de hostessenopdracht te beschouwen als vrijwilligerswerk komt het meest tegemoet aan
de knelpunten die de hostessen op vandaag aangeven en de flexibiliteit die het bestuur van voor deze
opdracht verwacht.
De voorgestelde onkostenvergoeding resulteert in een minimale kloof tussen wat de dames effectief
verdienden in 2011 op jaarbasis en resulteert in de voor de stad financieel meest interessante
oplossing.
Rekening houdend met de simulaties in bijlage opgenomen, wordt een budget van 12 000 euro
geraamd.
Er wordt voorgesteld als volgt te beslissen:




de stad Harelbeke doet voor bepaalde evenementen, recepties, huwelijken, bruiloften … een beroep
op vrijwilligers voor het omkaderen van deze ceremoniële gebeurtenissen;
aan de vrijwilligers betrokken bij ceremoniële activiteiten van de stad wordt overeenkomstig de
bepalingen vervat de wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005 een forfaitaire
onkostenvergoeding toegekend;
de forfaitaire onkostenvergoeding voor ceremoniële activiteiten wordt als volgt vastgelegd;
 vergoeding voor een dagdeel: 18 euro;
 vergoeding per dag: 31,44 euro;
hoger vermelde bedragen worden automatisch aangepast aan overschrijding van de spilindex;
deze beslissing zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet
en treedt in werking op datum van bekendmaking.
17. Gebruik van een ANPR-camera (automatische nummerplaatherkenning). Advies
In de begroting 2013 van de politiezone Gavers is de aankoop van een mobiele ANPR (afkorting voor
automatische nummerplaatherkenning) voorzien. Het is de bedoeling dat dit toestel vast wordt
gemonteerd in het nieuw aan te kopen voertuig voor de verkeersdienst. De ANPR is een technologie
waarbij door een combinatie van gewone en infrarode camera's een foto wordt genomen van een
voertuig. Binnen deze foto herkent de software de plaatsing van de nummerplaat, dewelke via
karakterherkenning afgetoetst wordt aan door de politiediensten in het bijhorende informaticasysteem
ingevoerde databases van op te sporen en te volgen voertuigen. Deze technologie is zowel bruikbaar
op vaste locaties (bijvoorbeeld invalswegen) als mobiel op voertuigen of een aanhangwagen.
Het gebruik van een dergelijke camera is onderworpen aan de wet van 21 maart 2007 tot regeling van
de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera. Art. 5, par. 2, van de bedoelde wet van 21 maart
2007, zoals gewijzigd bij wet van 12 november 2009, schrijft voor dat door de korpschef een advies
wordt uitgebracht wanneer wordt overwogen om op het grondgebied van de politiezone gebruik te
maken van (mobiele) camera's. Daarna moet het advies worden overgemaakt aan de gemeenteraad
van het territorium waar het gebruik van de camera wordt overwogen. De gemeenteraad moet zich in
een advies uitspreken over het gebruik ervan op het gemeentelijke territorium. Pas wanneer er een
positief advies van de gemeenteraad is, mag van het systeem, aangezien de camera zal werken op
niet-besloten plaats, gebruik worden gemaakt.
Doel is om de effectiviteit en de efficiëntie van de wegcontroles te maximaliseren, gebruik makend van
de zogenaamde ANPR-camera. De camera wordt aangekocht door de politiezone en permanent
geplaatst op een voertuig van de politiezone Gavers.
De finaliteit van de toepassing van de automatische nummerplaatherkenning is controle van de
voertuigen op grondgebied van de politiezone Gavers op:
 geseinde voertuigen;
 gestolen voertuigen;
 niet-verzekerde voertuigen;
 niet-gekeurde voertuigen.
Dit is een niet-limitatieve lijst.
Pagina 17 van 18
DIENST COMMUNICATIE HARELBEKE
GEMEENTERAADSZITTING 18 februari 2013
TOELICHTINGSNOTA
Door gebruik te maken van deze technologie kan het aantal gecontroleerde voertuigen gevoelig
opgedreven worden en de inzet van politiecapaciteit veel gerichter plaats vinden.
De beelden worden bij het verlaten van het voertuig via (geëncrypteerde) USB (later eventueel WIFI)
stick overgezet op de server van de politiezone Gavers. Ze worden bewaard voor de termijn van één
maand, indien zij geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf. De beelden worden enkel
verwerkt door de bevoegde personen.
De korpschef verleende voor de bewakingscamera's en de ANPR-camera een positief advies aan het
politiecollege van 1 februari 2013. Thans dient de gemeenteraad een advies te formuleren. Aan de
hand van beide adviezen zal de verantwoordelijke voor de verwerking de plaatsing vervolledigen en de
beslissing meedelen aan de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij zal dit
doen uiterlijk de dag vóór de camera's in gebruik worden genomen.
Het politiecollege gaf op 1 februari 2013 gunstig advies wat betreft de toepassing van de automatische
nummerplaatherkenning op haar grondgebied, dit gesteund op het advies uitgebracht door de
korpschef van de politiezone Gavers.
18. Verkiezing van de leden van de politieraad. Kennisname geldigverklaring
De verkiezing van de leden van de politieraad aan te duiden door de gemeenteraad van de stad
Harelbeke werd door de deputatie, handelend als administratief rechtscollege, geldig verklaard op
24 januari 2013.
Deze geldigverklaring wordt aan de gemeenteraad ter kennis gebracht.
19. Politiezone Deerlijk-Harelbeke. Vaststellen van de dotatie ten laste van het stadsbudget
op zicht van de begroting 2013 van de politiezone
De politieraad zal in zitting van 5 maart 2013 de begroting van het dienstjaar 2013 van de politiezone
Gavers (Deerlijk en Harelbeke) goedkeuren.
Op zicht van het ontwerp komt men tot de volgende cijfers:
Gemeenten
Harelbeke
Deerlijk
Dotatie
2 844 239,12 euro
1 093 693,97 euro
Het komt de gemeenteraad toe deze dotatie goed te keuren. De toelage begroting dienstjaar 2013 zal
dan worden opgenomen in het budget 2013 van de stad Harelbeke.
20. Vragenkwartiertje
Pagina 18 van 18
Download