Info-avonden januari 2006

advertisement
Naar een volgende cao
of …
naar acties
of …
naar beide
Infosessies COC
Januari 2006
1
Juni 2005: visie van de minister
CAO-onderwijs op basis van CAO-welzijnssector. Dat betekent:
1. Looptijd CAO: 2005 t.e.m. 2009
2. Inrichtende machten aan CAO-tafel, maar
niet over koopkracht.
2
Juni 2005: visie van de minister
3. Aanpak rond 4 grote thema’s met telkens
afzonderlijke enveloppe per thema
- Tewerkstelling/omkadering: 20,88 mio euro
- Koopkracht: 118,79 mio euro
- Loopbaan en kwaliteit: 50,21 mio euro
- Financiële injectie hogescholen: 25 mio euro
Totaalbedrag: 214,88 miljoen euro
3
Juni 2005: visie van de vakbonden
1.
Vroegere afspraken inzake vakantiegeld
en financiële injectie hogescholen mogen
niet verhaald worden op de 215 miljoen
euro. Enveloppe moet verhoogd worden
met 71 (kostprijs VG aan 65%) + 25
miljoen euro (financiële injectie HS) = 96
miljoen euro
2.
Akkoord met vergelijking welzijnssector
als deze vergelijking correct en intellectu4
eel eerlijk gebeurt
5
Oktober 2005: minister past zijn
visie voor de eerste maal aan
Intersectorale CAO zal uitgevoerd worden.
Dat betekent:
1. In 2009 voor iedereen vakantiegeld van 65 %
van brutomaandloon
2. Alles boven op de 65 % moet onderhandeld
worden bij nieuwe CAO-onderhandelingen
3. Er is slechts een akkoord over het percentage
boven de 65 % als er een akkoord is over de
6
nieuwe CAO
Oktober 2005: minister past zijn
visie voor de eerste maal aan
Maar ook:
1. kostprijs verhoging vakantiegeld blijft aangerekend op de 215 miljoen euro!
2. “moeilijke dossiers” (evaluatie, bekwaamheidsbewijzen, inzetbaarheid) moeten kunnen
besproken worden.
7
Onze reactie in oktober 2005
1.Eerst CAO VII en CAO I-HO uitvoeren vooraleer te onderhandelen over nieuwe CAO
2. Tijdspad vakantiegeld moet leiden tot
- 65 % in 2009, behalve voor lagere lonen
waarvoor dit percentage dan reeds 92 %
moet zijn.
- Ten laatste in 2011 iedereen 92 %
8
- Geen voor-wat-hoort-wat scenario
Onze reactie in oktober 2005
3.Kostprijs 65 % VG en injectie HS mag niet
verhaald worden op nieuwe CAO
4.Graag zicht op andere beleidsmaatregelen
die zouden passen in een CAO (los van ons
eisencahier)
9
Onze reactie in oktober 2005
5. Vergelijking met de welzijnssector gebeurt nog steeds niet correct. Wanneer de
CAO voor de welzijnssector 190 miljoen
euro mocht kosten voor 82 000 personeelsleden, dan mag deze van het onderwijs, met zijn 156 000 personeelsleden,
362 miljoen euro kosten.
10
December 2005: minister past zijn
visie voor de tweede maal aan
Vakantiegeld
1. Akkoord met 92% voor iedereen ten
laatste in 2011
2. Toevoeging aan de enveloppe van 65
miljoen euro (voor de jaren 2010 en
2011)
11
December 2005: minister past zijn
visie voor de tweede maal aan
Andere beleidsmaatregelen
Toevoeging aan de enveloppe van 16
miljoen euro (o.a. uitbreiding van het
aantal teeltleiders)
12
December 2005: minister past zijn
visie voor de tweede maal aan
Onderhoudspersoneel
Onderhoudspersoneel werd niet verrekend
in de 156.000 personeelsleden. Daarom
toevoeging van 13 miljoen euro aan de
enveloppe.
13
December 2005: minister past zijn
visie voor de tweede maal aan
Totale enveloppe
215 miljoen euro oorspronkelijk
+ 65 miljoen euro (VG)
+ 16 miljoen euro (andere
beleidsmaatregelen)
+ 13 miljoen euro (onderhoudspersoneel)
= 309 miljoen euro nu
14
Nationaal Comité van 16.12.2005
Kan COC deelnemen aan CAO-onderhandelingen,
wetende dat
- de cao-enveloppe op dit ogenblik 309 miljoen
euro bedraagt,
- de cao betrekking zal hebben op de periode
2005-2009,
- de inrichtende machten bij de besprekingen
zullen betrokken worden,
- er ook “gevoelige thema’s” zullen besproken
worden?
15
Nationaal Comité van 16.12.2005
(Uiteindelijke) beslissing:
Ja, maar …
16
Nationaal Comité van 16.12.2005
1. Enveloppe is nog niet vergelijkbaar met
die van de welzijnssector. Een CAO die
buiten de verhoging van het vakantiegeld
iets substantieels betekent, zal zeer moeilijk
te realiseren zijn.
Daarom blijft COC ijveren voor een
grotere enveloppe.
17
Nationaal Comité van 16.12.2005
2. De verhoging van het vakantiegeld kan geen
pasmunt zijn voor het doen slikken van maatregelen (inzetbaarheid, evaluatie en bekwaamheidsbewijzen) die door het veld als negatief
worden ervaren.
COC zal geen afbraak dulden van het personeelsstatuut.
18
Nationaal Comité van 16.12.2005
3. Deelname van de inrichtende machten aan de
onderhandelingen kan niet vrijblijvend zijn.
Er moet vooraf ook duidelijkheid zijn over de
status van hun aanwezigheid.
Voor COC betekent volwaardige inspraak
in Brussel ook volwaardige inspraak op
lokaal niveau.
19
Gevoelige thema’s
Bekwaamheidsbewijzen
De rechtstreekse band tussen gedane studies en
vakken waarvoor men een vereist bekwaamheidsbewijs heeft, moet blijven. Deze band
loslaten zet de vaste benoeming op de helling
COC wijst een appreciatiebevoegdheid
van de IM resoluut af.
20
Gevoelige thema’s
Evaluatie
Geen evaluatie om de evaluatie
COC verwerpt elke evaluatie zonder
onafhankelijke beroepscommissie met een
beslissende bevoegdheid (cf. tuchtdossiers)
21
Gevoelige thema’s
Inzetbaarheid
Een nieuw opdrachtensysteem kan geen systeem
zijn dat leidt tot een systematische taakverzwaring of een systeem met dezelfde of andere nadelen.
Wenst de overheid een systeem dat tot doel heeft
te komen tot een meer objectieve taakverdeling,
dan moet volgens COC de objectiviteit
van dit systeem objectief kunnen worden
vastgesteld.
22
Actieplan: waarom?
23
Actieplan: daarom!
Looneisen via enveloppe koopkracht
Enkele voorbeelden:
- verhoging weddenschaal 200, 201, 202 en
203 tot weddenschaal 122
- noemer 55 bij berekening wachtgeld TBS
58+ in CLB
- herbekijken diploma behaald voor 1996 in
hoger kunstonderwijs
- in VO bijbetrekkingen bezoldigen zoals
hoofdambt
24
Actieplan: daarom!
Eisen via enveloppe loopbaan en kwaliteit
Enkele voorbeelden:
- aanpassing van de weddenschalen van de
selectie- en bevorderingsambten
- verrekening van de vakbondswerking op
lokaal niveau
25
Actieplan: daarom!
Eisen inzake tewerkstelling, omkadering,
werkdruk via enveloppe tewerkstelling
Enkele voorbeelden:
- in alle onderwijsniveaus aanwendingspercentage lesurenpakket 100 %
- voorzien in organiek kader voor functies
die nu ingevuld worden met BPT-uren
- verdubbeling administratieve omkadering
in DKO
26
Actieplan: daarom!
Eisen inzake prestatie- en vakantieregeling
Enkele voorbeelden:
- maximumprestaties voor leraars PV verlagen
- prestatieregeling paramedisch personeel
BuSO = prestatieregeling paramedisch
personeel BuBaO
27
Actieplan: concreet
Fase 1: reeds achter de rug
Politieke contacten (Vlaamse parlementsleden,
ACV, ACW, CD&V, Leterme, …) werden gelegd en leidden tot het aanbod van Vandenbroucke in december
28
Actieplan: concreet
Fase 2: infosessies (twee per provincie) in de
periode 09.01.2006 tot 20.01.2006
Doel: vakbondsafgevaardigden informeren en
sensibiliseren. Waar is COC mee bezig en hoever staan de besprekingen?
29
Actieplan: concreet
Fase 3: infosessie op de werkvloer door vakbondsafgevaardigen in de periode 23.01.2006
tot 27.01.2006
Doel: leden informeren en sensibiliseren.
Waar is COC mee bezig en hoever staan de
besprekingen?
Evaluatie van de toestand door het Nationaal
Comité op 27 januari
30
Actieplan: concreet
Fase 4: in de periode 30.01.2006 tot 10.02.2006
Acties per provincie te organiseren door de provinciale comités. Stakingen ter ondersteuning
daarvan worden daarbij niet uitgesloten.
31
Actieplan: concreet
Fase 5: laatste week van februari 2006
Nationale betoging ondersteund door
nationale staking.
32
Actieplan: uitvoering?
Zullen de cao-onderhandelingen opgestart worden en
hoe zullen ze dan verlopen?
Info op ieder ogenblik is nodig zodat op korte termijn
kan gereageerd worden. Het Nationaal Comité van
COC volgt de evolutie op de voet en evalueert eind
januari en eind februari.
Voor meer info: www.coc.be
33
Ter info
Deze ppt-presentatie nodig? Geen probleem,
een mailtje naar [email protected]
volstaat. Op 20.01.2006 wordt ze online gezet.
Nood aan ons eisencahier voor CAO VIII en
CAO II-HO? Ook geen probleem. Eén adres:
www.coc.be. Druk achtereenvolgens op
Nieuws en Nuttige documenten. Download
daarna de documenten van respectievelijk
30.05.2005 en 8.10.2005
34
Ter info:
Vakantiegeld = 65 % maandloon (bar. 202/203)
adm. medewerker met diploma HSO
WS 202/203
0 j. anc.
Huidig VG
1 182,42 €
Huidig VG % t.o.v. 70,65 %
maandloon
VG aan 65 % van 1 087,92 €
het maandloon
Verschil
- 94,50 €
Procentuele
weddenverhoging
geen
13 j. anc.
29 j. anc.
1 258,77 €
55,89 %
1 338,18 €
46,89 %
1 463,86 €
1 854,89 €
+ 205,09 €
+ 516,71 €
+ 0,76 %
+ 1,51 %
35
Ter info:
Vakantiegeld = 65 % maandloon (bar. 301)
kleuteronderwijzer, onderwijzer, regent, …
WS 301
0 j. anc.
Huidig VG
1 223,45 €
Huidig VG % t.o.v. 61,65 %
maandloon
VG aan 65 % van 1 289,96 €
het maandloon
Verschil
+ 66,51 €
Procentuele
weddenverhoging
+ 0,28 %
13 j. anc.
27 j. anc.
1 319,38 €
48,66 %
1 417,72 €
41,02 %
1 762,36 €
2 246,60 €
+ 442,98 €
+ 828,88 €
+ 1,36 %
+2%
36
Ter info:
Vakantiegeld = 65 % maandloon (bar. 501)
licentiaat, …
WS 501
0 j. anc.
Huidig VG
1 289,58 €
Huidig VG % t.o.v. 51,88 %
maandloon
VG aan 65 % van 1 615,59 €
het maandloon
Verschil
+ 326,01 €
Procentuele
weddenverhoging
+ 1,09 %
13 j. anc.
25 j. anc.
1 420,80 €
40,83 %
1 540,04 €
35,14 %
2 261,78 €
2 848,92 €
+ 840,98 €
+ 1 308,88 €
+ 2,01 %
+ 2,49 %
37
Ter info:
Vakantiegeld = 92 % maandloon (bar. 202/203)
adm. medewerker met diploma HSO
WS 202/203
0 j. anc.
Huidig VG
1 182,42 €
Huidig VG % t.o.v. 70,65 %
maandloon
VG aan 92 % van 1 539,82 €
het maandloon
Verschil
+ 357,40 €
Procentuele
weddenverhoging
+ 1,78 %
13 j. anc.
29 j. anc.
1 258,77 €
55,89 %
1 338,18 €
46,89 %
2 071,92 €
2 625,39 €
+ 813,15 €
+ 1 287,21 €
+ 3,01 %
+ 3,76 %
38
Ter info:
Vakantiegeld = 92 % maandloon (bar. 301)
kleuteronderwijzer, onderwijzer, regent, …
WS 301
Huidig VG
0 j. anc.
13 j. anc.
27 j. anc.
1 223,45 €
1 319,38 €
1 417,72 €
Huidig VG % t.o.v. 61,65 %
48,66 %
41,02 %
maandloon
VG aan 92 % van 1 825,79 € 2 494,72 €
3 179,80 €
het maandloon
Verschil
+ 602,34 € + 1 175,04 € + 1 762,08 €
Procentuele
weddenverhoging
+ 2,53 %
+ 3,61 %
+ 4,25 %
39
Ter info:
Vakantiegeld = 92 % maandloon (bar. 501)
licentiaat, …
WS 501
Huidig VG
0 j. anc.
13 j. anc.
25 j. anc.
1 289,58 €
1 420,80 €
1 540,04 €
Huidig VG % t.o.v. 51,88 %
40,83 %
35,14 %
maandloon
VG aan 92 % van 2 286,68 € 3 201,29 €
4 032,32 €
het maandloon
Verschil
+ 997,10 € + 1 780,49 € + 2 492,28 €
Procentuele
weddenverhoging
+ 3,34 %
+ 4, 26 %
+ 4,74 %
40
Download