Behoud - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

advertisement
I
Onderwerp
Looptijd
Salarisverhoging
Eenmalige uitkering
Premie behoud middels
eindejaarsuitkering
PGGM premiestijging
Vakantieverlof
LOOPTIJD EN BELONING
CAO Gehandicaptenzorg 2001-2002
Bijlage
CAO Gehandicaptenzorg 2002-2003
1 juli 2001 tot en met 31 augustus 2002
Per 1 juli 2001 een structurele salarisverhoging van
4%
Geen eenmalige uitkering
1 september 2002 tot en met 31 december 2003
Per 1 januari 2003 een structurele salarisverhoging van
3,5%
 In februari 2003 een eenmalige uitkering van 2%
van 12 maal het feitelijk verdiende salaris van
februari, exclusief vakantietoeslag
 Uitsluitend werknemers die op 1 februari 2003 in
dienst zijn, hebben recht op de eenmalige uitkering
 Grondslag is feitelijk verdiend salaris in kalenderjaar  Grondslag is in 2002 feitelijk verdiend salaris in
inclusief VT
kalenderjaar (2002) inclusief VT, grondslag is in
 Hoogte is 3,2%
2003 het feitelijk verdiende salaris van kalenderjaar
 Werknemer moet op 31 december in dienst zijn
(2003), exclusief vakantietoeslag en exclusief de
van het betreffende jaar
eenmalige uitkering van februari 2003
 Hoogte is 3,2% in 2002 en 4,45% in 2003
 Werknemer moet op 31 december in dienst zijn
van het betreffende jaar
Kosten van de stijging van de pensioenpremie van
Kosten van de stijging van de pensioenpremie van
het PGGM gelijkelijk verdelen tussen werkgever en
het PGGM gelijkelijk verdelen tussen werkgever en
werknemer
werknemer
 werknemers met een inpassingsnummer tot en met  per 1 januari 2003 krijgen alle werknemers 166
nummer 35 hebben recht op 166 vakantie-uren per
vakantie-uren per kalenderjaar (bij een fulltime
kalenderjaar (bij fulltime dienstverband)
dienstverband)
 werknemers met een inpassingsnummer van 36 of
 per 1 januari 2003 wordt voor werknemers met een
hoger hebben recht op 173 vakantie-uren per
inpassingsnummer van 36 of hoger de salaristabel
kalenderjaar (bij fulltime dienstverband)
met 0,4% verhoogd
 werknemers met een inpassingsnummer van 36 of
VGN Actueel Arbeidszaken 2003-3/ Bijlage I/Vergelijking CAO’s
1
hoger kunnen in 2003 1 vakantedag extra kopen. De
werknemer dient dit vóór 1 april 2003 aan te geven
BEHOUD
Onderwerp
CAO Gehandicaptenzorg 2001-2002
Gebroken diensten
Geen instemming werknemer vereist
Verschoven diensten
Indien de werkgever toepassing geeft aan artikel 6:5
aangaande verschoven diensten en tengevolge daarvan
in een vastgestelde arbeidstijdenregeling binnen 24 uur,
na zijn mededeling hiervan aan de werknemer, een
verschuiving optreedt, ontvangt de werknemeronverkort-het bepaalde in lid 1 van dit artikel- naast
het uurloon over de uren van die verschoven dienst
uitsluitend een vergoeding conform het bepaalde in
artikel 7:4 lid 2
Artikel 7:4 lid 3: Het recht op vergoeding van
overwerk wordt toegekend in de volgende gevallen:
a. indien het salaris van de werknemer nr. 48 van
de inpassingstabel niet overschrijdt;
b. indien het salaris van de werknemer nr. 48 van
de inpassingstabel te boven gaat doch nr. 74 van die
tabel niet overschrijdt: indien en voor zover het aantal
gewerkte uren boven de in de arbeidstijdenregeling
opgenomen arbeidsduur méér dan 6 gemiddeld per
week bedraagt, te meten over de periode waarvoor de
arbeidstijdenregeling geldt;
c. indien het salaris van de werknemer boven nr. 74
van de inpassingstabel ligt: indien en voorzover het
aantal gewerkte uren boven de in de
Overwerk
CAO Gehandicaptenzorg 2002-2003
Alleen met instemming werknemer
Per 1 januari 2003:
Indien de werkgever toepassing geeft aan artikel 6:5
aangaande verschoven diensten en tengevolge daarvan
in een vastgestelde arbeidstijdenregeling binnen 48 uur,
na zijn mededeling hiervan aan de werknemer, een
verschuiving optreedt, ontvangt de werknemeronverkort-het bepaalde in lid 1 van dit artikel- naast
het uurloon over de uren van die verschoven dienst
uitsluitend een vergoeding conform het bepaalde in
artikel 7:4 lid 2
Per 1 januari 2003 komt de grens van nummer 74 te
vervallen
VGN Actueel Arbeidszaken 2003-3/ Bijlage I/Vergelijking CAO’s
2
Bekendmaking rooster
Bereikbaarheidsdiensten
arbeidstijdenregeling opgenomen arbeidsduur méér dan
16 gemiddeld per week bedraagt, te meten over de
periode waarvoor de arbeidstijdenregeling geldt
14 etmalen van tevoren
 Bereikbaarheidsdiensten: werknemer dient
beschikbaar te zijn om op oproep zo spoedig
mogelijk werkzaamheden te verrichten
 Geen bepaling opgenomen over aantal
bereikbaarheidsdiensten dat verricht mag worden
 Geen regeling voor faciliteiten opgenomen
Scholingsafspraken
Per werkgever geldt een budget van ten minste 0,2%
van de loonsom voor het ontwikkelingsbeleid. Voor de
uitvoering van het scholingsplan geldt een budget van
ten minste 0,8% van de loonsom
Periodieke gesprekken
Niet opgenomen in de CAO
21 etmalen van tevoren
 Onderscheid tussen consultatiediensten (werknemer
dient enkel telefonisch bereikbaar te zijn ter
consultatie) en bereikbaarheidsdiensten (werknemer
dient bereikbaar te zijn ter consultatie en dient, indien
noodzakelijk, binnen afzienbare tijd op de werkplek
aanwezig te kunnen zijn)
 In een periode van 28 dagen kan de werknemer
maximaal 7 dagen ingepland worden voor het
verrichten van consignatie- en bereikbaarheidsdiensten
waarvan maximaal 5 dagen aaneengesloten
 Consultatiediensten kunnen maximaal 7 dagen
aaneengesloten worden verricht
 Werkgever dient faciliteiten (mobiele telefoon of
pieper) voor het verrichten van consignatie-,
bereikbaarheids- of consultatiediensten aan de
werknemer ter beschikking te stellen
Voor de uitvoering van het scholingsplan en het
persoonlijk ontwikkelingsbeleid geldt per werkgever een
budget van ten minste 1,5% van de loonsom, waarbij
minimaal 0,2% wordt gereserveerd voor het
persoonlijke ontwikkelingsbeleid voor de werknemers
 Werkgever stelt in overleg met OR een beleid op
inzake het voeren van periodieke gesprekken
 Bestaande systematieken van functionerings- en/of
beoordelinggesprekken worden hierin geïntegreerd
 Onderwerpen bij periodieke gesprekken zijn:
- Werktijden werknemer in relatie tot arbeid en zorg
- Loopbaan/ontwikkeling
- Recht op loopbaanadvies
VGN Actueel Arbeidszaken 2003-3/ Bijlage I/Vergelijking CAO’s
3
Kinderopvang
Vakbondscontributie in
Meerkeuzesysteem
arbeidsvoorwaarden
Kopen vakantiedagen in kader
van het Meerkeuzesysteem
arbeidsvoorwaarden
Premiespaarregeling
Maximale tegemoetkoming conform artikel 10:5 lid2;
artikel 10:6 lid 2 en 10:8 lid 2 is € 908
Maximale tegemoetkoming conform artikel 10:7 lid 2
en artikel 10:9 lid 2 is € 2,27
Niet opgenomen in Meerkeuzesysteem
arbeidsvoorwaarden
Maximaal 6 vakantiedagen per kalenderjaar
Opgenomen in Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
Ouderschapsverlof
Onbetaald verlof conform de wettelijke regeling
Adoptieverlof
Recht op betaald verlof op grond van CAO
Kraamverlof
4 dagen (28,8 uur) extra vakantieverlof
- Inzet van middelen persoonlijke ontwikkeling
Verhogen plafondbedragen per 1 januari 2003:
Maximale tegemoetkoming conform artikel 10:5 lid2;
artikel 10:6 lid 2 en 10:8 lid 2 is € 950
Maximale tegemoetkoming conform artikel 10:7 lid 2
en artikel 10:9 lid 2 is € 2,50
Werknemers die lid zijn van een bij de CAO
betrokken vakorganisatie, kunnen de contributie van
deze organisatie van het brutosalaris laten inhouden,
mits dit fiscaal gefaciliteerd wordt door een voor
werkgever en werknemer voordelige fiscale regeling
Per 1 januari 2004:
Maximaal 7 vakantiedagen per kalenderjaar
Niet meer opgenomen in Meerkeuzesysteem
arbeidsvoorwaarden
Invoering gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof:
 Indien ouderschapsverlof wordt opgenomen in het
eerste jaar na geboorte kind wordt 25% van het
salaris doorbetaald
 Geldt voor het opnemen van verlof voor kind dat
geboren is op of na 1 januari 2003
 Terugbetalen salaris indien de arbeidsovereenkomst
tijdens of binnen 6 maanden na het einde van het
verlof op verzoek van de werknemer wordt beëindigd
of op verzoek van de werknemer een wijziging in de
arbeidsduur plaatsvindt
Geen recht op betaald verlof conform CAO (wel recht
op verlof op basis van Wet arbeid en zorg)
4 dagen (28,8 uur) kraamverlof in de zin van de
Wet arbeid en zorg. Bij samenloop met het verlof ex
artikel 4:1 Wet arbeid en zorg wordt de duur van het
VGN Actueel Arbeidszaken 2003-3/ Bijlage I/Vergelijking CAO’s
4
calamiteitenverlof in mindering gebracht op het
genoemde aantal uren kraamverlof
INSTROOM
Onderwerp
CAO Gehandicaptenzorg 2001-2002
Stagevergoeding
 Regeling in overleg met OR vaststellen
 In ieder geval vergoeding van reis- en
telefoonkosten
Instroomverplichting leerlingen
Minimaal 2%
Kwaliteit begeleiding leerlingen
Niet opgenomen in de CAO
Inzet leerlingen
Niet opgenomen in de CAO
CAO Gehandicaptenzorg 2002-2003
 Stagevergoeding van € 250 bruto per maand
(per 1 september 2003), parttimers naar rato waarbij
36 uur een fulltime stage is
 Vergoeding alleen bij verplichte stage die langer
dan 1 maand duurt
 Vergoeding is inclusief onkostenvergoeding
(waaronder mede de reiskosten woon-werkverkeer
en telefoonkosten worden verstaan)
Minimaal 3% met een streven van minimaal 6%
instroom van leerlingen
 Minimaal 1 maal per maand dient er een
voortgangsgesprek met de leerling te zijn
 Werkgever zorgt voor contact met de
onderwijsinstelling
 Binnen de instelling is er een praktijkopleider
voor de begeleiding van leerlingen
 Eisen met betrekking tot opleiding voor
praktijkbegeleiders
CAO-partijen formuleren voor 1 juli 2003
toetspunten voor wat betreft de solitaire inzet van
leerlingen en stagiaires
VGN Actueel Arbeidszaken 2003-3/ Bijlage I/Vergelijking CAO’s
5
MEDEZEGGENSCHAP
Onderwerp
CAO Gehandicaptenzorg 2001-2002
Faciliteiten ondernemingsraad
 Toeslag van € 227 bruto voor elk lid van
een ondernemingsraad
Landelijke OR-dag
Geen landelijke OR-dag
Begroting
Faciliteiten vakbondsconsulenten
Recht van bespreking concept-begroting
Niet opgenomen in de CAO
Aantal vakbondsconsulenten per werkgever
Maximaal 2; verplichting geldt niet bij
werkgevers met minder dan 500 werknemers
Geen
Cursusdagen kaderleden van een
werknemersorganisatie
VGN Actueel Arbeidszaken 2003-3/ Bijlage I/Vergelijking CAO’s
CAO Gehandicaptenzorg 2002-2003
 Leden van de ondernemingsraad zijn
minimaal 300 uur per jaar vrij van dienst voor
het uitvoeren van activiteiten voor de
ondernemingsraad. Deze tijd is inclusief
wettelijke faciliteiten
 Toeslag van € 227 bruto vervalt per 0101-03
CAO-partijen gaan in de tweede helft van
2003 een landelijke OR-verkiezingsdag
organiseren
Adviesrecht concept-begroting
Vakbondsconsulenten kunnen gebruik maken
van e-mail en internet indien deze faciliteiten
beschikbaar zijn op de werkplek
Maximaal 3; verplichting geldt niet bij
werkgevers met minder dan 250 werknemers
Twee cursusdagen per kalenderjaar
6
DIVERSEN
Onderwerp
Bezoek ouderlijke woning
OBU en seniorenverlof
Digitale CAO
CAO Gehandicaptenzorg 2001-2002
Werkgever treft regeling met OR
Werknemer die gebruik maakt van OBU heeft wel
recht op seniorenverlof of extra vakantieverlof (in
plaats van seniorenverlof)
CAO wordt in schriftelijke vorm verstrekt
Gratificatie bij OBU
Bij uitdiensttreding bij volledige OBU recht op
gratificatie
Kwaliteitsbijdrage
beroepsverenigingen
Geldt voor de volgende beroepsverenigingen:
KNMG, KNGF, NVLF, NVPMT, NIP, NVO, VGVZ,
NVE, Werveling, NVKF, NVKC, NVBA
CAO Gehandicaptenzorg 2002-2003
Artikel geschrapt
Werknemer die gebruik maakt van OBU heeft geen
recht op seniorenverlof of extra vakantieverlof (in
plaats van seniorenverlof)
CAO wordt in digitale vorm verstrekt tenzij
werknemer verzoekt om schriftelijke versie
 De werknemer die gebruik maakt van OBU heeft
recht op een gratificatie. Indien de werknemer een
nieuw dienstverband aangaat, en dus gaat werken
plus een OBU-uitkering ontvangt, wordt de
gratificatie uitbetaald bij einde van het nieuwe
dienstverband
 Indien de werknemer gebruik maakt van de RuilOBU wordt de gratificatie toegekend indien de
werknemer met volledige OBU gaat en geen nieuw
dienstverband met de werkgever aangaat
Regeling wordt uitgebreid met de volgende
beroepsverenigingen:
 NVOM: Nederlandse Vereniging van
Mensendiecktherapeuten;
 VBC: Vereniging van Cesartherapeuten;
 NVD: Nederlandse Vereniging van
Diëtisten
VGN Actueel Arbeidszaken 2003-3/ Bijlage I/Vergelijking CAO’s
7
Download