PowerPoint-presentatie - Medische vervolgopleidingen

advertisement
Workshop COC met een missie!
Begeleiders
Marian Mourits, gynaecoloog
voorzitter COC UMCG
Bernard Elsman, chirurg
voorzitter COC Deventer ZH
6 oktober 2016
Wat gaan we doen?
• Algemene inleiding
• Visie COC Deventer Ziekenhuis
• Visie COC UMCG
• Aan de slag met stellingen en casuïstiek
• Wat nemen we mee naar huis?
Inleiding
COC met een missie:
•
Goed en veilig opleidingsklimaat in een inspirerende, leeromgeving
COC taak
•
•
•
Toezicht op kwaliteit en veiligheid van de MVO
Behartigen belangen van aios / opleiders (‘advocate’)
Aandacht voor innovatie in opleiden & voor opleiden bij innovatie
Behartigen belangen van aios en opleiders
• Doel is voldoende, excellente medisch specialisten
• Veilig opleidingsklimaat als voorwaarde voor het slagen van de
individualisering
COC Deventer Ziekenhuis
• CODeventer fungeert binnen DZ als overlegorgaan
voor opleiders van de medische vervolgopleidingen
• CODeventer heeft als doel het bevorderen
respectievelijk handhaven van een optimaal
opleidingsklimaat in het DZ
Toekomst Centrale Opleidingscommissie
DZ
• Bemiddelende rol COC bij conflicten AIOS met opleider
• Sterke vertegenwoordigende rol van opleiders en AIOS
• Bewaken en bevorderen van de kwaliteit (PDCA-cyclus)
• COD vergaderingen
• Jaarverslag
• Beleidsplannen
• A.d.h.v. ideeën van opleiders
• Onderlinge afstemming (opleiders)
• Lokale afstemming (DZ en THD)
• Regionale afstemming (OOR)
• Onderwijskundige expertise
• Toezien op kwaliteit opleidingen
• Beschikbaarheid van faciliteren
voor onderwijs en wetenschap
• Opstellen procedures Q-cyclus
• Opleidingsplan (regionaal, lokaal)
• Individueel opleidingsprogramma
• Jaarverslag
• Beleidsplannen (format verbeterplan)
• Terugkoppeling van checks in COD
• Terugkoppeling diverse Commissie
• Ondersteunen bij problemen AIOS
• Ondersteunen bij visitatie opleidersgroep
• Onderlinge hoorzittingen
• 2-Jaarsgesprekken (interne audit)
• Visitatiecheck
• Exitgesprekken
• STZ Visitatie
• Evaluatie opleidingsplan
• Evaluatie opleidingsprogramma
• Opleidingsvergaderingen (4x per jaar)
• Bijsturing IOP
• KPB
• OSAT
• D-RECT en SetQ
• 360 graden feedback
• Kwaliteitsvisitatie
• Opleidingsvisitatie
• Opleiden
• Voortgangsgesprekken
• Beoordelingsgesprekken
• Wetenschap en innovatie
• Didactische vaardigheden
• Bij- en nascholing vakgebied
COC UMC Groningen
Missie COC UMCG
• Handhaven en bevorderen van een goed en veilig opleidingsklimaat in een
inspirerende, academische leeromgeving met Healthy Ageing als
gemeenschappelijk focus
Visie COC UMCG
• De COC onderschrijft de visie van het UMCG: ‘Van mens tot mens in alles
wat we doen’. Hedendaagse artsen zijn teamspelers die samenwerken aan
excellente patiëntenzorg, aantoonbaar maatschappelijk betrokken zijn en zelf
in balans en ‘healthy at work’
Voorbeeld: toezichthoudende rol ter versterking van opleidingsklimaat
Stelling 1
“In de COC moeten de resultaten
van de evaluatie-instrumenten
altijd worden gedeeld”
Stelling 2
“De COC heeft geen rol in de
individualisering”
Stelling 3
“Zonder aios kan een COC ook
prima functioneren”
Stelling 4
“Het Kaderbesluit maakt geen
onderscheid tussen universitaire
en niet-universitaire ziekenhuizen,
dus de governance van de COC is
overal dezelfde”
Wil je meer weten over de
individualisering van de opleidingsduur
en de gevolgen daarvan voor
onderwijs, toezicht en bedrijfsvoering?
Kijk dan op www.specialistenopleidingopmaat.nl
Download