Psalm 134 - HAAL

advertisement
Liedlijst
2015-2016
Leren èn leven in het Licht van Gods Liefde
Week 1
Psalm 1
datum
Link naar geript nummer
vorige
volgende
filmpje
weekoverzicht
groepen
1-8
28 / 8
4/9
11/9
18/9
25/9
2/10
9/10
16/10
6/11
13/11
20/11
27/11
4/12
11/12
18/12
8/1
15/1
22/1
29/1
5/2
12/2
19/2
4/3
11/3
18/3
24/3
1/4
8/4
15/4
22/4
13/5
20/5
27/5
3/6
10/6
17/6
24/6
1/7
7/7
28 / 8
Psalm 8:1
.
Heer,
onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
3-5
28 / 8
Psalm 18:9
Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t’allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze Here?
Wie is de rots die alles kan trotseren?
6-8
Psalm 18:9
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.
6-8
4/9
Lied 442:1
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
3-5
4/9
Lied 409:1
Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
6-8
4/9
Lied 409:1
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.
6-8
11 / 9
Gezang 10
De Heer zegene u, De Heer zegene u.
De Heer zegene u en Hij behoede u.
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig. Amen.
3-8
11 / 9
Gezang 10
De Heer zegene u, De Heer zegene u.
De Heer zegene u en Hij behoede u.
De Heer verhef zijn aangezicht over uw leven
en geve u vrede. Amen
3-8
18 / 9
Gezang 335:1
Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zeg ons: Laat de kindren tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.
1-2
18 / 9
Gezang 335:1,9
1.
Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zeg ons: Laat de kindren tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.
3-5
18 / 9
Gezang 335:1,9
9.
Er is gedoopt!
Wij allen zijn verbonden,
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden,
de ganse kerk in één geloof.
3-5
18 / 9
Gezang
335:1,5,9
1.
Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zeg ons: Laat de kindren tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.
6-8
18 / 9
Gezang
335:1,5,9
5.
Het water wacht
en ‘t kind ontvangt uw zegen,
Gij spreekt het aan, het heeft een naam
gekregen
En niemand rukt het uit uw macht.
6-8
18 / 9
Gezang
335:1,5,9
9.
Er is gedoopt!
Wij allen zijn verbonden,
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden,
de ganse kerk in één geloof.
6-8
25 / 9
Psalm 21:7
7.
O Heer, verhef U in uw kracht.
Wij zullen U dan prijzen,
U altijd eer bewijzen.
Bezingen zullen wij uw macht,
U loven levenslang
met psalm en liedgezang.
3-5
25 / 9
Psalm 25:4
4.
God is goed en hoog te prijzen,
trouw en recht is zijn beleid.
Zondaars wil Hij onderwijzen
in de weg der zaligheid.
Wie ootmoedig luistren wil,
zal de rechte paden leren,
6-8
25 / 9
Psalm 25:4
hij die nederig en stil
wandelt in de weg des Heren.
6-8
2 / 10
Bijbelboeken
OT
1.
Genesis, Exodus, Leviticus,
Numeri, Deuteronomium,
Jozua, Rechters, Ruth,
1 en 2 Samuël.
3-8
2 / 10
Bijbelboeken
OT
2.
1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken,
Ezra, Nehemia, Esther, Job,
Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied,
Jesaja, Jeremia.
3-8
2 / 10
Bijbelboeken
OT
3.
Klaagliederen, Ezechiël, Daniël,
Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha,
Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggaï,
Zacharia, Maleachi.
3-8
2 / 10
Bijbelboeken
OT
Refrein (2x)
Dit is het Oude Testament.
Zing, zing, tot je alles kent.
Dit is het Oude Testament.
Gods Woord van begin tot eind.
3-8
9 / 10
Gezang 1:1
In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis;
God sprak zijn woord en het licht werd
geboren,
‘t licht dat vandaag onze dag nog is.
1-2
9 / 10
Gezang 145:1
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
3-5
9 / 10
Gezang 145:1,4
1.
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
6-8
9 / 10
Gezang 145:1,4
4.
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.
6-8
16 / 10
Psalm 46:4
De Heer, de God der legerscharen,
is met ons, redt ons uit gevaren.
Een vaste burcht voor Israël
is Jakobs God – Immanuël!
3-5
16 / 10
Psalm 33:8
8.
Laat ons des Heren lof ontvouwen.
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
omdat wij op zijn naam vertrouwen,
die naam, zo heilig, groot en goed.
Zend, o grote Koning, uit uw hemelwoning
uw genade neer.
6-8
16 / 10
Psalm 33:8
Wij, die U belijden, ons in U verblijden,
hopen op U, Heer.
6-8
6 / 11
Gezang 107:1
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drieeenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieeenge in zijn troon!
3-5
6 / 11
Gezang 107:1,4
1.
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drieeenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieeenge in zijn troon!
6-8
6 / 11
Gezang 107:1,4
4.
Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!
6-8
13 / 11
Pzzz 4 kidzzz 86
Here God in de hemel
heeft U even tijd voor mij
ik voel me naar en verdrietig
Here God maakt U mij blij
ik vraag U wilt U mij redden
wilt U luisteren mijn God
U geeft mij altijd antwoord
ik weet dat het beter wordt
3-8
13 / 11
Pzzz 4 kidzzz 86
Er is niemand als U
niet zo groot, niet zo goed
iedereen buigt neer
als zij zien, wat U doet
er is niemand als U
niet zo groot, niet zo goed
iedereen buigt neer
als zij zien, wat U doet
3-8
13 / 11
Pzzz 4 kidzzz 86
Here God in de hemel
wijs de weg die ik moet gaan
ik ben vol van Uw liefde
Here God ik prijs Uw naam
U bent trouw en waarachtig
U bent liefdevol en groot
‘t is indrukwekkend om te zien hoe
U mij bijstaat en mij troost
3-8
13 / 11
Pzzz 4 kidzzz 86
Er is niemand als U
niet zo groot, niet zo goed
iedereen buigt neer
als zij zien, wat U doet
er is niemand als U
niet zo groot, niet zo goed
iedereen buigt neer
als zij zien, wat U doet
3-8
20 / 11
Opwekking 334
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij.
Schijn door mij.
3-8
20 / 11
Opwekking 334
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil’ge Geest
Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.
3-8
20 / 11
Opwekking 334
Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij,
schijn door mij.
3-8
20 / 11
Opwekking 334
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil’ge Geest
Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.
3-8
20 / 11
Opwekking 334
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij,
schijn door mij.
3-8
20 / 11
Opwekking 334
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil’ge Geest
Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.
3-8
20 / 11
Opwekking 334
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil’ge Geest
Stort op ons uw vuur
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.
3-8
27 / 11
Psalm 93:1
De Heer regeert, bekleed met majesteit,
omgord met kracht en grote heerlijkheid.
De wereld staat, bevestigd door zijn hand.
Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand.
3-5
27 / 11
Psalm 84: 1,2
1.
Hoe lieflijk is uw huis, o Heer!
O God, U weet hoe ik begeer
bij U te wonen in uw hoven.
U weet hoe heimwee mij bevangt,
omdat geheel mijn hart verlangt
U in uw heiligdom te loven.
6-8
27 / 11
Psalm 84: 1,2
‘k Ga jubelend God tegemoet,
die leeft en mij ook leven doet.
6-8
27 / 11
Psalm 84: 1,2
2.
Zelfs vindt de mus een huis, o Heer,
de zwaluw legt haar jongen neer
bij uw altaren in uw woning.
Laat mij bij U zo thuis zijn, Heer.
Want daar is vrede; ik begeer
bij U te zijn, mijn God en Koning!
6-8
27 / 11
Psalm 84: 1,2
Welzalig wie daar wonen mag,
hij zingt uw lof van dag tot dag.
6-8
4 / 12
Gezang 83:1
Vrolijk zingen wij ons lied,
de wereld moet het horen!
Komt en ziet wat is geschied:
de Heiland is geboren!
Glo-ria,
hosanna in excelsis!
3-5
4 / 12
Gezang 84:1,2
1.
Wees stil en kom wat dichterbij
dit kind van Betlehem:
het einde, het begin is Hij;
niets kan ik zonder Hem.
6-8
4 / 12
Gezang 84:1,2
2.
Hij is mijn water en mijn brood,
het licht rondom mij heen,
mijn leven, midden in de dood
Hij laat mij niet alleen.
6-8
11 / 12
Volheid van
genade (Sela)
Volheid van God in mensengestalte;
dat is het wonder van Jezus.
hij liet zijn macht en heerlijkheid achter,
kwam als een dienaar naar ons toe.
6-8
11 / 12
Volheid van
genade (Sela)
Koning die koos voor een schamel bestaan;
kind van een maagd, voor geen smaad
bespaard.
Nergens was plaats, een stal moest
voldoende zijn.
Hier ligt de hoop van de wereld.
6-8
11 / 12
Volheid van
genade (Sela)
Volheid van God; zijn Vaders genade
straalt van ‘t gelaat van Jezus.
Hij boog zich om de mensheid te dragen,
koos voor de weg naar Golgotha.
6-8
11 / 12
Volheid van
genade (Sela)
Christus die zonder zonde was,
droeg onze schuld en onze straf.
Volheid van God; veracht en verbrijzeld,
stierf voor de schuld van de wereld.
6-8
11 / 12
Volheid van
genade (Sela)
Volheid van God, de hoop die doet leven;
God houdt zijn woord, in Jezus.
Christus’ gehoorzaamheid bracht vergeving;
zo leidt Hij ons tot heerlijkheid.
6-8
11 / 12
Volheid van
genade (Sela)
Nu leggen wij ons leven neer
hier voor de troon van onze Heer.
Volheid van leven, eeuwige blijdschap!
God schenkt zijn liefde aan de wereld.
6-8
18 / 12
Een kind is ons
geboren (Sela)
Want een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
en de heerschappij rust op zijn schouders.
Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.
3-8
18 / 12
Een kind is ons
geboren (Sela)
Want een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
en de heerschappij rust op zijn schouders.
3-8
18 / 12
Een kind is ons
geboren (Sela)
Want een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
en de heerschappij rust op zijn schouders.
Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.
3-8
18 / 12
Een kind is ons
geboren (Sela)
en de heerschappij rust op zijn schouders. x3
Jezus
Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.
3-8
18 / 12
Een kind is ons
geboren (Sela)
Want een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
en de heerschappij rust op zijn schouders.
Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.
x3
3-8
8/1
Ergens in de
verte
Ergens in de verte
ligt een heel mooi land.
Je kunt het nog niet zien,
God houdt het in zijn hand.
Jezus wil je brengen,
dat heeft Hij beloofd.
Als je Hem wilt volgen
als je Hem gelooft.
3-5
8/1
Ergens in de
verte
Kom maar gauw,
kom maar gauw,
want dit land is ook voor jou.
Kom er bij, kom er bij,
‘t is een land voor jou en mij.
3-5
8/1
Ergens in de
verte
Ergens in de verte
een land waar God zal zijn,
daar zullen we wonen zonder verdriet en pijn.
Hij zal je tranen drogen,
je zorgen zijn voorbij.
Hij maakt alles nieuw
voor jou en ook voor mij.
3-5
8/1
Ergens in de
verte
Kom maar gauw,
kom maar gauw,
want dit land is ook voor jou.
Kom er bij, kom er bij,
‘t is een land voor jou en mij.
3-5
8/1
Ergens in de
verte
Ergens in de verte
een land door God bedacht.
Daar zal het nooit donker zijn
want daar is geen nacht.
Kind’ren zullen spelen
in een prachtig licht
niet van zon en maan
maar van Gods aangezicht.
3-5
8/1
Ergens in de
verte
Kom maar gauw,
kom maar gauw,
want dit land is ook voor jou.
Kom er bij, kom er bij,
‘t is een land voor jou en mij.
3-5
8/1
Ergens in de
verte
Ergens in de verte
een land voor iedereen.
Die in Hem geloven
zijn nooit meer alleen.
Wij zullen Hem aanbidden,
God en ook zijn Zoon.
We zullen samen wonen
dichtbij zijn troon!
3-5
8/1
Ergens in de
verte
Kom maar gauw,
kom maar gauw,
want dit land is ook voor jou.
Kom er bij, kom er bij,
‘t is een land voor jou en mij.
3-5
8/1
In de hemel is
de Heer
In de Hemel is de Heer
en Zijn glans is als kristal.
Hij is de Heilige, Hij is God
en Hij heerst over het heelal.
Er is macht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
Als de zon de zee zo blauw
Zo is de rijkdom van Zijn trouw
5-8
8/1
In de hemel is
de Heer
En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert!
U regeert!
5-8
8/1
In de hemel is
de Heer
Miljoenen in gereedheid
staan de engelen om Zijn troon
verbijsterend Zijn sieraad
en de schoonheid van Zijn troon.
Er is macht in zijn Woord
als de wateren bruist zijn stem
Als de zon de zee zo blauw
Zo is de rijkdom van Zijn trouw
5-8
8/1
In de hemel is
de Heer
En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert!
x2
5-8
8/1
In de hemel is
de Heer
U regeert in onze harten
U regeert over het heelal
U regeert in ons leven
U regeert overal!
5-8
8/1
In de hemel is
de Heer
Er is macht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
Als de zon de zee zo blauw
Zo is de rijkdom van Zijn trouw
5-8
8/1
In de hemel is
de Heer
En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert!
x3
U regeert!
5-8
15 / 1
Opwekking 640
Ik hef mijn ogen
op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen
op naar U Heer,
Die mij bij zal staan.
3-5
15 / 1
Opwekking 640
Mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen
dat ik wankel of val.
U bent mijn Beschermer
die over mij waakt.
Die niet sluimeren
of slapen zal.
3-5
15 / 1
Opwekking 640
Wat kan mij gebeuren,
door zon of door maan.
U bent mijn schaduw
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan
U bechermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U Heer.
3-5
15 / 1
Opwekking 640
Ik hef mijn ogen
op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen
op naar U Heer,
Die mij bij zal staan.
3-5
15 / 1
Opwekking 640
Mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen
dat ik wankel of val.
U bent mijn Beschermer
die over mij waakt.
Die niet sluimeren
of slapen zal.
3-5
15 / 1
Opwekking 640
Wat kan mij gebeuren,
door zon of door maan.
U bent mijn schaduw
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan
U bechermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U Heer.
3-5
15 / 1
Psalmen voor
nu 16
Mijn God, ik kom naar U.
Dan ben ik veilig.
Ik heb het u gezegd,
en blijf het zeggen.
Ik heb U nodig Heer.
De rest is overbodig.
6-8
15 / 1
Psalmen voor
nu 16
De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen
in honderd bochten.
Maar dat zal ik nooit doen,
en zelfs hun naam niet noemen.
6-8
15 / 1
Psalmen voor
nu 16
Mijn God, U vult mijn bord,
U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht,
en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen.
En ik kom goed terecht,
want dat hebt U gezegd.
6-8
15 / 1
Psalmen voor
nu 16
De hele nacht lig ik aan God te denken.
Ik voel dat Hij er is.
Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan wordt ik blij en zeker van mijn redding.
Ik leef, ik leef naast God.
Ik val niet uit Zijn Hand.
6-8
15 / 1
Psalmen voor
nu 16
Want U zult mij niet zomaar laten sterven.
Ik hoef niet naar het graf.
Want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken.
Heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn.
6-8
22 / 1
Psalm 71:9
Uw grote daden zal ik prijzen.
Heer, uw gerechtigheid
verkondig ik altijd.
U wilde mij steeds onderwijzen.
Van jongsaf mocht ik leren
uw wonderen te eren.
3-5
22 / 1
Psalm 56:4
Ik heb, o God, geloften U gewijd.
Ik breng het offer van mijn dankbaarheid
en prijs U om uw goedertierenheid,
uw hand kwam mij bevrijden.
Ik zal in ‘t licht uws aanschijns mij verblijden,
zodat ik U mijn leven kan gaan wijden,
daar U mijn voet bewaarde tegen glijden,
naar ‘t licht mij hebt geleid.
6-8
29 / 1
Als wij de
dominee…
Als wij de dominee het brood zien breken
en horen hem daarbij de woorden spreken:
‘Zo zeker als het breken van dit brood
gaf Christus zich voor ons eens in de dood!’
Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij: Hij heeft
ook ons gekocht, al zijn wij klein, wij mogen
kind’ren van die Koning zijn.
3-8
29 / 1
Als wij de
dominee…
Als wij de dominee de wijn zien schenken,
en hij zegt dan: ‘Dit is om te gedenken,
hoe Christus door Zijn bloed ons ‘t leven gaf,
en ons voor altijd vrijkocht van de straf’.
Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij: Hij heeft
ook ons gekocht, al zijn wij klein, wij mogen
kind’ren van die Koning zijn.
3-8
29 / 1
Als wij de
dominee…
Als wij de mensen zien, zo heel verschillend,
door Jezus bloed gekocht, in Hem
eenswillend,
één als het brood, eerst korrels, graan en
meel,
één als de wijn, eerst bessen talloos veel.
3-8
29 / 1
Als wij de
dominee…
Dan weten wij, en ‘t maakt ons blij: Hij heeft
ook ons gekocht, al zijn wij klein, wij mogen
kind’ren van die Koning zijn.
3-8
5/2
Opwekking for
Kids 241
A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
3-5
5/2
Opwekking for
Kids 241
G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van zijn Liefde, die Hij aan mij toont
3-5
5/2
Opwekking for
Kids 241
Van A tot Z bent U de hoogste Heer
Alfa Omega en zoveel meer
Oneindig groot is ook uw Heerschappij
U bent het einde voor mij
3-5
5/2
Opwekking for
Kids 241
M van Messias
N is van Ned’rig
O is van opstanding
P van profeet
Q van IQ: onze God is de slimste
R is van Rots
En S is van Schild
3-5
5/2
Opwekking for
Kids 241
Van A tot Z bent U de hoogste Heer
Alfa Omega en zoveel meer
Oneindig groot is ook uw Heerschappij
U bent het einde voor mij
Na na na…
3-5
5/2
Opwekking for
Kids 241
T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor extra bijzonder
IJ voor Ijzersterk
Z van Zoon van God
3-5
5/2
Opwekking for
Kids 241
Van A tot Z bent U de hoogste Heer
Alfa Omega en zoveel meer
Oneindig groot is ook uw Heerschappij
U bent het einde voor mij
x2
3-5
5/2
Gezang 141:3
Lof, eer en prijs zij God,
die troont in ‘t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.
6-8
12 / 2
Gezang 171:1
Weest stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
3-5
12 / 2
Gezang 171:1,3
1.
Weest stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
6-8
12 / 2
Gezang 171:1,3
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
6-8
12 / 2
Gezang 171:1,3
3.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
6-8
12 / 2
Gezang 171:1,3
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
6-8
19 / 2
Psalm 81:2,8
2.
Zingt bij harp en luit, slaat de tamboerijnen.
Bij bazuingeluid breekt de feestdag aan.
Laat bij volle maan heel het volk verschijnen.
3-5
19 / 2
Psalm 81:2,8
8.
Open maar uw mond, bid tot Mij vrijmoedig,
pleit op mijn verbond: al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, als u 't smeekt, mild en
overvloedig.
3-5
19 / 2
Psalm 68:13
O koninkrijken, zingt Gods lof.
Eert Hem, die in het hemelhof
De wereld blijft besturen.
Hoort, daar weerklinkt met macht zijn stem.
Geeft Gode sterkte, buigt voor Hem,
Gods rijk zal eeuwig duren.
6-8
19 / 2
Psalm 68:13
Geducht is God, want Hij regeert.
Hij wordt door Israël geëerd,
Niets gaat zijn roem te boven.
Van deze God komt alle macht,
Zijn volk verleent Hij moed en kracht.
Laat elk zijn grootheid loven.
6-8
4/3
Gezang 179a
Ik geloof in God de vader,
de Almachtige, Schepper des hemels
en der aarde,
En in Jezus Christus,
zijnen eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilge Geest,
geboren uit de maagd Maria;
3-5
4/3
Gezang 179a
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;
ten derden dage werderom opgestaan
van de doden;
opgevaren te hemel,
Zittende ter rechterhand Gods,
3-5
4/3
Gezang 179a
des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik ;geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof ene heilige, algemene,
christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
3-5
4/3
Gezang 179a
vergeving der zonden;
werderoptanding des vleses;
en een eeuwig leven.
A-men, a-men,
a-men.
3-5
4/3
Gezang 118:1
God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ‘t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen,
en ‘t werk der eeuwen, dat zijn Geest
omspant,
volvoert zijn hand.
6-8
11 / 3
Lied 218:1
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
3-8
18 / 3
Opwekking 575
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht
Door stormen heen hoor ik Zijn stem
Dwars door het duister van de nacht
Zijn woord van liefde dat mij sust
Verdrijft mijn angst nu vind ik rust
Mijn vaste grond, mijn fundament
Dankzij Zijn liefde leef ik nu
3-8
18 / 3
Opwekking 575
Jezus alleen werd mens als wij
Klein alss een kind ik kwetsbaarheid
Oneindig veel hield Hij van mij
Leed om mijn ongerechtigheid
En door zijn offer werd ik vrij
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij
Ontnam de dood zijn heerschappij
Dankzij Zijn sterven leef ik nu
3-8
18 / 3
Opwekking 575
Daar in het graf, in dood gehuld
Leek al zijn macht tenietgedaan
Maar o die dag, dat werd vervuld
Jezus de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
Ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij
Dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij
3-8
18 / 3
Opwekking 575
Geen levensangst, geen stervensnood
Dat is de kracht, waar ik in sta
Van eerste stap tot aan de dood
Leidt Hij de weg waarop ik ga
Geen duivels plan of aards bestaan
Kan mij ooit roven uit Zijn hand
Als hij verschijnt roept Hij mijn naam
In die verwachting houd ik stand
3-8
18 / 3
Opwekking 575
In Hem alleen
x2
3-8
24 / 3
Opwekking 470
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
Dan kan ik U alleen maar danken
En als ik denk aan de strijd die U streed
Dan kan ik U alleen maar danken
Angst en verdriet in Gethsemane
Door uw eigen vrienden verlaten
En verraden door een kus
Geschopt en geslagen
1-8
24 / 3
Opwekking 470
Omdat U zoveel van mij hield
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
Dan kan ik U alleen maar danken
En als ik denk aan de pijn die U leed
Dan kan ik U alleen maar danken
Doornen op Uw hoofd, een speer in Uw zij
Spijkers door Uw handen en voeten
1-8
24 / 3
Opwekking 470
Van het leven beroofd
Om te sterven voor mij
Omdat U zoveel van mij hield
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
Dan kan ik U alleen maar danken
En als ik denk aan de strijd die U streed
1-8
24 / 3
Opwekking 470
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
Dan kan ik U alleen maar danken
En als ik denk aan de pijn die U leed
Dan kan ik U alleen maar danken x3
Oh Heer
1-8
1/4
Psalm 96:1
Zingt een nieuw lied voor God de Here.
Zing, aarde, zing zijn naam ter ere.
Zingt voor de Heer met diep ontzag,
Boodschapt zijn heil van dag tot dag,
opdat elk volk die lofzang lere.
3-5
1/4
Psalm 98:4
Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen voor de Heer,
de bergen uitgelaten springen,
en juichen onze God ter eer.
Want, zie, Hij komt de aarde richten;
Verwacht Hem, volken, weest bereid.
Hij komt een nieuwe wereld stichten
Op recht en op gerechtigheid.
6-8
8/4
Psalm 100:4
Want goedertieren is de Heer,
zijn goedheid eindigt nimmermeer,
zijn trouw en waarheid houden kracht
tot in het verste nageslacht.
3-5
8/4
Psalm 103:9
Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
6-8
15 / 4
Psalm 90:1
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.
3-5
15 / 4
Psalm 90:8
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.
6-8
22 / 4
Opwekking 697
Al wat ik ben, leg ik in Uw hand
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.
3-8
22 / 4
Opwekking 697
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen
3-8
22 / 4
Opwekking 697
Zo wandel ik heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn, vertroost U mij.
En ik vertrouw op wat U belooft,
Uw woord staat vast voor eeuwig.
3-8
22 / 4
Opwekking 697
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
x2
Bent U alleen.
3-8
22 / 4
Opwekking 697
Ik aanbid U,
ik aanbid U, Heer.
…
Ik vertrouw U,
Ik vertrouw op U.
…
3-8
22 / 4
Opwekking 697
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing
x2
Bent U alleen.
3-8
13 / 5
Kinder
opwekking 169
Vader in de hemel
Heilig is Uw naam,
Uw grote trouw en liefde
zal eeuwig voortbestaan
Uw goedheid en genade
Ervaar ik telkens weer
Nee, niemand is aan U gelijk
O allerhoogste Heer
1-8
13 / 5
Kinder
opwekking 169
Vader in de hemel
Dank U voor uw Zoon
Want door Zijn pijn en lijden
Kunt U mijn Vader zijn.
De straf die ik verdiende
Die droeg Hij aan het kruis
Zo nam Hij al mijn zonde weg
En bracht mij bij U thuis.
1-8
13 / 5
Kinder
opwekking 169
Vader in de hemel
Dank U voor uw Geest
Die kracht en overwinning
Maar ook Uw vrede geeft
Hij wil mij steeds weer helpen
Te leven heilig en rein
En zo ik alles wat ik doe
Een kind van U te zijn.
1-8
13 / 5
Kinder
opwekking 169
En zo ik alles wat ik doe
Een kind van U te zijn.
1-8
20 / 5
Opwekking 766
Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met Zijn kracht bekleden.
3-8
20 / 5
Opwekking 766
Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!
3-8
20 / 5
Opwekking 766
De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft Uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!
3-8
20 / 5
Opwekking 766
Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.
3-8
20 / 5
Opwekking 766
Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!
3-8
20 / 5
Opwekking 766
De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft Uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!
3-8
20 / 5
Opwekking 766
Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!
3-8
20 / 5
Opwekking 766
De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft Uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
x2
een vuur van liefde voor God!
3-8
27 / 5
Psalm 105:1
Looft, looft verheugd de Heer der heren,
aanbidt zijn naam en wilt Hem eren.
Laat alle volken nu verstaan
de wondren, die Hij heeft gedaan.
En spreekt met eerbied en ontzag
van al zijn werken dag aan dag.
3-5
27 / 5
Psalm 111:6
‘t Begin van ware wijsheid is
zo leert ons Gods getuigenis
de Here als uw God te vrezen.
Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand,
hij dient zijn God met hart en hand.
Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.
6-8
3/6
Gezang 147:
refrein
Dank aan God die zetelt op de troon.
Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.
3-5
3/6
Gezang 147:1,
refrein
1.
Maak muziek voor God de Vader
in de ruimte van de tijd,
die in Christus ons bewaarde,
door zijn Geest ons heeft geleid.
Met de hemel als een koepel,
als het klankbord van de Heer,
Komt het loflied als geroepen,
6-8
3/6
Gezang 147:1,
refrein
stijgt het op en daalt het neer.
Dank aan God die zetelt op de troon.
Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.
6-8
10 / 6
Pzzz 4 kidzzz
117
Loof de Here
alle naties, alle volken van de aarde
loof de Here
Zing van God en prijs Zijn grote naam
3-8
10 / 6
Pzzz 4 kidzzz
117
Halleluja, halleluja
Zijn grote liefde is gewoon niet voor te stellen
Halleluja, halleluja
de trouw van God die blijft altijd bestaan
3-8
10 / 6
Pzzz 4 kidzzz
117
Loof de Here
alle naties, alle volken van de aarde
loof de Here
Zing van God en prijs Zijn grote naam
3-8
10 / 6
Pzzz 4 kidzzz
117
Halleluja, halleluja
Zijn grote liefde is gewoon niet voor te stellen
Halleluja, halleluja
de trouw van God die blijft altijd bestaan
3-8
17 / 6
Psalm 134: 1,2,3
1.
Komt allen, dienaars van de Heer,
zegent zijn naam en geeft Hem eer,
U die in ‘t huis des Heren staat
en in de nacht Hem dienen gaat.
3-5
17 / 6
Psalm 134: 1,2,3
2.
Heft nu uw handen naar omhoog,
richt op het heiligdom uw oog.
Brengt uit des Heren tempelhof
aan Hem uw dank, uw lied en lof.
3-5
17 / 6
Psalm 134: 1,2,3
3.
Uit Sion dale op u neer
de zegen van uw God, de Heer,
die hemel, aarde, al wat leeft,
zijn naam ter eer geschapen heeft.
3-5
17 / 6
Opwekking 713
Alles wat ik ben behoort U toe
En al wat ik op aarde heb,
ontving ik dankzij U.
Ik zet mijn trots en eergevoel opzij;
het dienen van mijn Heer
is nu het hoogste doel voor mij.
6-8
17 / 6
Opwekking 713
Want als U het huis niet bouwt,
is mijn moeite tevergeefs.
Als U niet werkt door mij
Blijft er niets dat waarde heeft.
Ik wil bouwen aan een huis
dat de vuurproef kan doorstaan;
Iets dat blijvend is
waarvan U zegt: “Goed gedaan”.
6-8
17 / 6
Opwekking 713
Zo gauw wens ik wat U een ander geeft
en zie ik niet de gaven die U mij gegeven
heeft.
Heer, blaas het vuur aan dat U eens begon;
ontsteek in mij een liefdesvuur dat iedereen
zal zien.
6-8
17 / 6
Opwekking 713
Want als U het huis niet bouwt,
is mijn moeite tevergeefs.
Als U niet werkt door mij
Blijft er niets dat waarde heeft.
Ik wil bouwen aan een huis
dat de vuurproef kan doorstaan;
Iets dat blijvend is
waarvan U zegt: “Goed gedaan”.
6-8
17 / 6
Opwekking 713
Voor de glorie van uw naam.
Glorie van uw naam!
…
6-8
17 / 6
Opwekking 713
Want als U het huis niet bouwt,
is mijn moeite tevergeefs.
Als U niet werkt door mij
Blijft er niets dat waarde heeft.
Ik wil bouwen aan een huis
dat de vuurproef kan doorstaan;
Iets dat blijvend is
waarvan U zegt: “Goed gedaan”.
6-8
24 / 6
Opwekking for
Kids 233
God heeft een plan met je leven
Je bent hier met een doel
Geloof het diep van binnen
Het is meer dan een gevoel
Hij doet meer dan je kan bidden
Hij is groter dan je denkt
Ik weet dat hij je helpt
Ik weet dat hij je kent
3-5
24 / 6
Opwekking for
Kids 233
Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag God om hulp
En de hemel gaat open
Wees maar niet bang
Hij is altijd bij jou
In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd
God is trouw
3-5
24 / 6
Opwekking for
Kids 233
God heeft een plan met je leven
Je bent hier met een doel
Geloof het diep van binnen
Het is meer dan een gevoel
Hij doet meer dan je kan bidden
Hij is groter dan je denkt
Ik weet dat hij je helpt
Ik weet dat hij je kent
3-5
24 / 6
Opwekking for
Kids 233
Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag God om hulp
En de hemel gaat open
Wees maar niet bang
Hij is altijd bij jou
In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd
God is trouw
3-5
24 / 6
Opwekking for
Kids 233
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
Halleluja, Halleluja
3-5
24 / 6
Opwekking for
Kids 233
Dus stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag God om hulp
En de hemel gaat open
Wees maar niet bang
Hij is altijd bij jou
In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd
God is trouw x2
3-5
24 / 6
Opwekking 764
U zult altijd voor ons strijden
U hebt steeds Uw trouw getoond
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer U draagt de zegekroon
U, mijn Helper en Beschermer
U, mijn Redder en mijn Vriend
Uw genade is mijn adem en mijn lied
6-8
24 / 6
Opwekking 764
Waar Uw grootheid wordt bezongen
Wil ik knielen voor Uw troon
Waar U bent verstilt de onrust
Want U draagt de zegekroon
Vul dit huis nu met Uw glorie
Vul ons hart met heilig vuur
Uw genade is mijn adem en mijn lied
6-8
24 / 6
Opwekking 764
Hallelujah
Jezus overwon, Jezus overwon!
Hallelujah
Prijs Hem die de wereld overwon
6-8
24 / 6
Opwekking 764
U zult altijd voor ons pleiten
U zocht door tot U ons vond
En geen macht kan U bestrijden
Want U draagt de zegekroon
U bent Jezus de Messias
Die de wereld redding biedt
Uw genade is mijn adem en mijn lied
6-8
24 / 6
Opwekking 764
Hallelujah
Jezus overwon, Jezus overwon!
Hallelujah
Prijs Hem die de wereld overwon
6-8
24 / 6
Opwekking 764
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken!
U draagt de zegekroon U overwon,
U overwon!
x4
6-8
24 / 6
Opwekking 764
Aan het kruis leek U verslagen
Maar U hebt de dood onttroont
Zelfs het graf kon U niet houden
Want u draagt de zegekroon
U draagt de zegekroon!
Halleluja
6-8
24 / 6
Opwekking 764
Hallelujah
Jezus overwon, Jezus overwon!
Hallelujah
Prijs Hem die de wereld overwon
6-8
24 / 6
Opwekking 764
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken!
U draagt de zegekroon U overwon,
U overwon!
x4
6-8
1/7
Opwekking 585
Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend,
opgaat in Zijn heerlijkheid.
3-8
1/7
Opwekking 585
Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan
voor eeuwig levend door Zijn kracht.
Hun aardse tent,
wordt nu bekleed met heerlijkheid.
De dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd!
3-8
1/7
Opwekking 585
Spoedig zullen wij Hem zien,
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is,
Amen
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven,
In Zijn nabijheid, voor altijd!
Amen, Amen!
3-8
1/7
Opwekking 585
Dus kijk omhoog,
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid
en als je lijdt,
weet dat het maar voor even is,
Als Jezus terugkomt,
Deel je in Zijn heerlijkheid
3-8
1/7
Opwekking 585
Spoedig zullen wij Hem zien,
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is,
Amen
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven,
In Zijn nabijheid, voor altijd!
Amen, Amen!
3-8
1/7
Opwekking 585
Spoedig zullen wij Hem zien,
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is,
3-8
1/7
Opwekking 585
Spoedig zullen wij Hem zien,
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is,
Amen
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven,
In Zijn nabijheid, voor altijd!
Amen, Amen!
3-8
7/7
Opwekking for
Kids 251
Ga in vrede
Ga in liefde
Ga in de kracht van onze Heer
Met Zijn blijdschap
En Zijn zegen
Ga met God
Tot de volgende keer!
1-8
7/7
Opwekking for
Kids 251
Dit is mijn gebed voor jou
Elke dag steeds weer:
Ga in vrede
Ga in liefde
Ga in de kracht van onze Heer
1-8
7/7
Opwekking for
Kids 251
Met Zijn blijdschap
En Zijn zegen
Ga met God
Tot de volgende keer!
1-8
7/7
Opwekking for
Kids 251
Ga in vrede
Ga in liefde
Ga in de kracht van onze Heer
Met Zijn blijdschap
En Zijn zegen
Ga met God
Tot de volgende keer!
1-8
Download