Aardrijkskunde samenvatting Par. 5.2 t/m 5.4 5.2 3 kenmerken van

advertisement
Aardrijkskunde samenvatting Par. 5.2 t/m 5.4
5.2
3 kenmerken van economische macht van Nederland zijn:
- Aandeel in de wereldhandel
Nederland heeft een groot aandeel in de wereldhandel. Een deel van die
wereldhandel bestaat uit de uitvoer van landbouwproducten. Nederlandse boeren
en tuinders leveren producten van hoge kwaliteit. Alleen de VS en Frankrijk
exporteren meer landbouwproducten dan Nederland
- Vervoer
Rotterdam en Schiphol zijn mainports. Een mainport is een hoofdtoeganspoort tot
een werelddeel. Schiphol is van belang voor vervoer van mensen en goederen.
Rotterdam is vooral van belang voor goederenvervoer.
- Hoofdkantoren en Bedrijven
Nederland heeft een aantal grote multinationals met hun hoofdkantoor in
Nederland, zoals Shell, Unilever en Philips. Een multinational is een onderneming met
vestigingen in minstens 6 andere landen.
De motor van een land is het gebied met de grootse economische kracht. De economische kracht
lees je af aan bevolkingsdichtheid, werkgelegenheid, opleiding en inkomen van de bevolking in
gebieden. (BRON 10)
5.3
Zonering betekent dat de ruimte wordt verdeeld in deelgebieden of zones. (BRON 14)
In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening worden drie zones genoemd:
- Een zone waarbinnen steden mogen groeien
- Een zone waar waardevolle landschappen beschermd worden
- Een gebied daartussen
Met een groene lijn moet de gemeente de waardevolle landschappen aangeven, met een rode lijn
geven gemeenten aan tot welke grens steden mogen uitbreiden. Binnen de rode lijn moet plaats
gevonden worden voor wonen en werken.
Inbreiden is het bouwen op terreinen die in de stad liggen. Bijvoorbeeld door herinrichting van
verouderde woonwijken en bedrijventerreinen. Intensief ruimtegebruik betekent dat steden
proberen het bebouwde oppervlak meer dan 1 keer te gebruiken, bijvoorbeeld door hoogbouw en
parkeerruimte onder woningen en bedrijven.
Zes stedelijke netwerken met (inter)nationale betekenis zijn:
- Groningen-Assen
- Twente
- Arnhem-Nijmegen
- Deltametropool
- Brabantstad
- Maastricht-Heerlen
Deze 6 stedelijke netwerken moeten aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Het liefst nog aantrekkelijker
dan de grote steden in het buitenland. Zo kan de Nederlandse economie ook in de toekomst sterk
blijven. (BRON 16)
Een metropool is een wereldstad met miljoenen inwoners die alle stedelijke functies heeft: bestuur,
handel, onderwijs, cultuur, industrie en hoofdkantoren.
Amsterdam: cultuur, luchtvaart en financiën
Den Haag: bestuur
Rotterdam: havenstad en financieel centrum
Utrecht: congrescentrum en onderwijscentrum.
De infrastructuur van de metropool moet verbeteren wil de metropool sterk blijven, aantrekkelijk
landschap is ook belangrijk dat zorgt voor afwisseling en een aantrekkelijk landelijk gebied.
5.4
Gevaren van het landelijk gebied zijn:
- Schaalvergroting
- Kwaliteit van de natuur
- Versnippering
Alle veranderingen die zorgen voor een grotere productie per arbeider noem je schaalvergroting.
Door schaalvergroting zijn er minder, maar wel grotere landbouwbedrijven gekomen.
Het gevaar van schaalvergroting is dat het landelijke gebied steeds meer op elkaar lijkt. De regering
wil dan ook de bijzondere kenmerken van de Nederlandse landschappen bewaren.
Het 2de gevaar is de achteruitgang van de kwaliteit van de natuur in Nederland. Het aantal soorten
planten en dieren, de biodiversiteit, neemt af.
Versnippering is het opdelen van het landschap in kleine stukjes, door wegenaanleg, woningbouw en
aanleg van bedrijventerrein. De inrichting wordt rommelig en het verschil tussen stad en platteland
verdwijnt.
Voor landbouw zijn verschillende gebieden aangewezen waar niet uitgebreid mag worden.
Beschermde natuurgebieden zijn:
- De ecologische hoofdstructuur: dit is de slinger van natuurgebieden door Nederland.
Natuurgebieden met bijzondere dieren en planten soorten zijn aangewezen als Nationaal
Park.
- Het cultureel erfgoed: bouwwerken en landschappen die kenmerkend zijn voor de
geschiedenis van Nederland. Voorbeelden zijn Schokland, de molens bij de Kinderdijk, de
stelling van Amsterdam en de droogmakerij de Beemster.
Een noodoverloop is een gebied dat in noodgeval onder water wordt gezet, daardoor blijven andere
gebieden droog.
Download