Verklaring van Kopenhagen

advertisement
Perscommuniqué
De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden
COR/12/20
Brussel, 23 maart 2012
"Verklaring van Kopenhagen": in aanloop naar Rio+20 engageert Europa zich
voor groenere, inclusievere en concurrerendere steden
In aanwezigheid van de voorzitter van het Europees Parlement en de Deense premier hebben
burgemeesters en regiovoorzitters uit alle EU-lidstaten vandaag de "Verklaring van
Kopenhagen" goedgekeurd. Daarmee engageren ze zich om steden groener, in sociaal opzicht
inclusiever en economisch gezien concurrerender te maken. De Europese steden en regio's
uiten in deze Verklaring hun politieke wil om duurzame stadsontwikkeling centraal te stellen
tijdens de Top van de Aarde Rio+20, die van 20 tot 22 juni dit jaar plaatsvindt. Ook roepen ze
de EU in de Verklaring op om haar goede praktijkvoorbeelden, zoals het
Burgemeestersconvenant en het initiatief "Europese groene hoofdsteden", mondiaal te
promoten.
Tijdens de slotbijeenkomst van de Europese Top van regio's en steden - die op 22 en 23 maart in
Kopenhagen werd gehouden - wees voorzitster Mercedes Bresso van het Comité van de Regio's
(CvdR) op de belangrijkste boodschap van deze Top: "De toekomst van Europa wordt bepaald door
haar steden en dorpen. Onze steden en dorpen worden direct geconfronteerd met de gevolgen van
de klimaatverandering en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en zijn dan ook de eersten om
duurzame ontwikkeling te stimuleren. Ze moeten dat doen via hun huisvestingsbeleid, door de
productie van hernieuwbare energie te bevorderen, de uitstoot van broeikasgassen en het
waterverbruik terug te dringen, afvalbeheer te verbeteren en het openbaar vervoer minder te laten
vervuilen. Bovendien vormen steden een essentiële schakel in de democratie: voor hen is een
hoofdrol weggelegd om de kloof tussen de EU en haar burgers te overbruggen. Ze hebben dus de
sleutel in handen voor een echte Europese "renaissance"."
Voorzitter Martin Schulz van het Europees Parlement benadrukte tijdens de Top dat steden centra
voor innovatie moeten zijn die ook de basisbehoeften van hun burgers kunnen vervullen: "Steden zijn
ware innovatiesystemen. Ze veranderen constant en moeten tegemoet komen aan de basisbehoeften
van hun inwoners op bijvoorbeeld het gebied van huisvesting, levensonderhoud, onderwijs,
drinkwater, gezondheidszorg en veilig en betrouwbaar vervoer. Daarom is een gelijkwaardige,
algemene en vrije toegang tot publieke diensten de hoeksteen van het Europees sociaal model. Er
moet dringend een Europees kader voor publieke dienstverlening komen om rechtszekerheid te
creëren en op lokaal niveau autonomie en veiligheid te garanderen, met name in deze tijden van
economische crisis."
Helle Thorning-Schmidt, premier van Denemarken en fungerend voorzitter van de Raad van de EU,
pleitte er in haar slotopmerkingen vurig voor om duurzame ontwikkeling te beschouwen als instrument
om de crisis te boven te komen: "Kan Europa zich in deze crisistijd echt de overgang naar een groene
economie veroorloven? Voor de burgers die in de rij staan voor het arbeidsbureau, lijkt duurzame
ontwikkeling wellicht een ver-van-mijn-bedshow. Maar het zou een grote vergissing zijn zich daarbij
neer te leggen. Nee, Europa kan het zich niet permitteren om niet over groene groei te spreken. En
de bijdrage van de Europese steden en regio's is essentieel om de overgang naar een groene
economie deel te laten worden van het dagelijks leven van alle burgers. Steden en regio's staan in de
frontlinie van duurzame ontwikkeling."
Om te laten zien dat zij duurzame stadsontwikkeling een warm hart toedragen hebben de leden van
het CvdR de Verklaring van Kopenhagen goedgekeurd, die duidelijke doelstellingen voor de
Europese steden bevat: streven naar klimaatneutraliteit, sociale inclusie, meer investeringen in
menselijk kapitaal, onderwijs en gezondheid, fysieke infrastructuur en nieuwe technologieën, en een
betere verankering van steden in hun grondgebied. De burgemeesters en regiovoorzitters roepen de
EU op om voldoende financiële middelen vrij te maken voor een horizontaal stedelijk beleid en
dringen erop aan dat het Europese beleid meer prioriteit toekent aan de territoriale samenwerking
tussen Europese steden. Ook wordt er in de Verklaring op gewezen dat steden en regio's een grotere
rol moeten krijgen bij het bijsturen van het Europese beleid, in het bijzonder de geïntegreerde
strategieën voor een duurzame regionale ontwikkeling en de overgang naar een koolstofarme
economie.
In het kader van de voorbereiding van de Top van de Aarde Rio+20, waar het CvdR deel zal uitmaken
van een EU-delegatie, vragen de Europese regio's en steden dat het stedelijk beleid en het Europees
sociaal model worden gesteund en verdedigd in de context van de algemene strategie voor duurzame
ontwikkeling.
Achtergrondinformatie:
De Vijfde Top van regio's en steden, getiteld "Het Europese stedelijke weefsel in de 21e eeuw", was
georganiseerd door het CvdR, de stad Kopenhagen en de hoofdstedelijke regio van Denemarken.
Gedurende twee dagen hebben meer dan 300 burgemeesters en regiovoorzitters uit de 27 lidstaten
van de EU rond de tafel gezeten met vooraanstaande architecten, stadsplanners en onderzoekers op
het gebied van stedelijke ontwikkeling, met als doel de duurzame stedelijke ontwikkeling hoger op de
Europese en internationale agenda te krijgen.
Het Burgemeestersconvenant is het voornaamste Europese initiatief dat lokale en regionale
overheden verenigt in hun strijd tegen klimaatverandering en de ontwikkeling van een meer duurzame
energievoorziening voor onze steden. Het is een vrijwillige verbintenis van de ondertekenaars om de
EU-doelstelling van 20% minder CO2-uitstoot in 2020 te verwezenlijken en het zelfs beter te doen,
dankzij een verbeterde energie-efficiëntie en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Tot
op heden hebben meer dan 300 burgemeesters, lokale overheden en regio's het in 2008 gelanceerde
convenant ondertekend.
De titel "Groene hoofdstad van Europa" is een initiatief van de Europese Commissie, die hiermee
lokale inspanningen wil belonen om het milieu, de economie en de levenskwaliteit in de steeds
grotere stedelijke gebieden te verbeteren. Elk jaar wordt de titel verleend aan een stad, niet
noodzakelijk een hoofdstad, die het voortouw neemt op het vlak van milieuvriendelijk leven in een
stedelijke omgeving en als inspiratiebron kan dienen voor andere steden. In 2012 is Vitoria-Gasteiz
drager van de titel, die in 2013 zal worden overgenomen door Nantes.
Meer informatie:

Europese Top van regio's en steden: samen werken aan duurzame stedelijke ontwikkeling
(perscommuniqué – 22/03/2012)

Foto's van de Top kunnen HIER worden gedownload.
Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu
Het Comité van de Regio's
Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De
344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden
en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken
en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn
verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden
aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden
geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of
voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nathalie Vandelle (FR, EN)
Tel: +32 (0)2 282 24.499
Mobiel: +32 (0)473 86 05 30
[email protected]
 Klik hier voor eerdere perscommuniqués.
David French (EN)
Tel: +32 (0)2 282 2535
Mob: +32 (0)473 854 759
[email protected]
Download