hier het aanvraagformulier Activiteitenbudget Groene

advertisement
Aanvraagformulier voor activiteitenbudget Groene Loper Zwolle
Tweede ronde september 2015
Dit is het aanvraagformulier voor de tweede ronde van het activiteitenbudget van Groene Loper
Zwolle. Dit budget wordt aangeboden door provincie Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel fungeert
als penvoerder.
Procedure
Uw initiatief kan tot 20 september 2015 een aanvraag indienen voor maximaal €1.000,--. Gebruik
hiervoor dit aanvraagformulier en lever uw aanvraag digitaal of per post in bij Natuur en Milieu
Overijssel. De kerngroep Zwolle in Transitie beoordeelt de aanvragen en kent de budgetten toe.
Hiervoor hanteren zij de beoordelingscriteria die u verderop in dit formulier vindt. U hoort uiterlijk 5
oktober of uw aanvraag wordt toegekend en ontvangt dan het toegekende bedrag uiterlijk 13 oktober.
Het totale activiteitenbudget Groene Loper Zwolle is €15.000,--. In de eerste ronde werd €8.000,-toegekend aan initiatieven. In deze tweede ronde zal €7.000,-- worden toegekend.
Mocht uw initiatief in de eerste ronde budget hebben ontvangen, dan mag u ook de tweede ronde
weer een aanvraag indienen, mits het nieuwe plannen zijn.
Voorwaarden
 Het budget dient besteed te worden aan materialen. Personele kosten komen niet in aanmerking.
Het activiteitenbudget is bedoeld om vrijwilligersinitiatieven een steuntje in de rug te geven.
 Initiatieven kunnen maximaal €1.000,-- aanvragen.
 Samenwerkende initiatieven kunnen voor een veelvoud van dit bedrag in aanmerking komen,
afhankelijk van het aantal deelnemende initiatieven. Twee initiatieven kunnen dus gezamenlijk
maximaal €2.000,-- aanvragen.
 Initiatieven dienen de besteding van het toegekende budget schriftelijk te verantwoorden voor 1
december 2015. Meer informatie over de verantwoording vindt u verderop.
 Het budget moet worden aangewend voor een activiteit/project dat aansluit bij de doelstellingen
van Groene Loper Zwolle. Deze doelstellingen zijn:
o Betrekken van nieuwe doelgroepen bij groene initiatieven
o Versterken van biodiversiteit/groen in de stad
o Samenwerken met andere organisaties/initiatieven
Verantwoording
 De aanvrager verantwoordt zich door een verslag van de activiteit/project in woord en beeld aan
te leveren.
 (Een kopie van) facturen en bonnen van gekochte materialen dienen gebundeld opgestuurd te
worden. Dit bedrag dient overeen te komen met het toegekende budget.
 De verantwoording moet uiterlijk 1 december 2015 in het bezit zijn van Natuur en Milieu
Overijssel.
 Mocht uw initiatief de activiteit pas in 2016 willen uitvoeren, dan is dat prima. Alleen dienen alle
materialen voor deze activiteit voor 1 december 2015 gekocht te worden. Dit i.v.m. de
verantwoording aan provincie Overijssel.
In dit geval kunt u nog geen volledig verslag van de activiteit aanleveren voor 1 december, maar
wel een tussentijds verslag (samen met de facturen en bonnen van de gekochte materialen).
Gegevens initiatief
Naam organisatie
Waar vindt de activiteit plaats?
Projectgegevens
Omschrijf kort de activiteiten waarvoor u het
budget wilt gebruiken. (U kunt voor meerdere
activiteiten tegelijkertijd budget aanvragen.)
Als de activiteiten onderdeel uitmaken van
een groter project, beschrijf dan dat project.
Op welke wijze betrekt uw activiteit/project
nieuwe doelgroepen?
Welke bijdrage levert uw activiteit/project bij
het versterken van biodiversiteit/groen in de
stad?
Op welke wijze werkt u bij deze
activiteit/project samen met andere
organisaties/initiatieven?
Wanneer starten de activiteiten?
Wanneer zijn de activiteiten afgerond? (Let
op: het budget moet voor 1 december 2015
besteed zijn. De activiteit zelf mag ook in
2016 plaatsvinden)
Gevraagd budget
Wat is het gevraagde budget? (Let op: het
budget bedraagt maximaal €1.000,--.)
Begroting
Beschrijving van de activiteiten
Beschrijving van de type kosten
Bedrag (€)
Totale kosten
€
Contactgegevens aanvrager
Naam aanvrager
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Website
IBAN
Burgerservicenummer (BSN)
KVK-nummer (indien aanwezig)
Checklist bijlagen
□
□
een kopie van een recent bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden) waarop de volgende
informatie zichtbaar is: datum afschrift, rekeningnummer, naam en adres rekeninghouder.
een kopie van uw identiteitsbewijs
Ondertekening
Naam
Functie
Datum
Handtekening
Stuur het volledig ingevulde formulier voor 20 september 2015 ondertekend en met bijlage naar:
Natuur en Milieu Overijssel
Assendorperdijk 3
8012 EG Zwolle
Of per e-mail naar [email protected]
Voor vragen kunt u bellen of mailen naar Natuur en Milieu Overijssel: 038-4250960,
[email protected]
Download